Back to Home

 

 

„A Dnyesztertől a Tiszáig...!

 

„Dela Nistru pán' la Tisa”

 

Ily arcátlanul hivalkodik és követelőzik vezércikke főcímében az amerikai románok legnagyobb hetilapja. A román színekkel keretezett első oldal „Nagyrománia” térképét mutatja, mely természetesen a Tiszáig terjed, mely Ceausescu „őbolsevistaságáék” szerint szintén „történelmi” román terület. A vezércikkben azután így hömpölyög tovább a már megszokott és tipikus román hazugságözön:

„Az elmúlt évben volt 70 esztendeje, hogy Erdély és annak minden nemzetisége a Gyulafehérváron megtartott nagy népgyűlésen határtalan lelkesedéssel és egy-hangúan az anyaországhoz csatlakozott `for all time' (minden időkre).”

Azután említi a már annyiszor elcsépelt és megcáfolt dákó-román elméletet, a római örökséget és kultúrát, ők, mint Európa legősibb kultúrnemzete, stb. stb. Természetesen, hogy az első világháborút követő Párizs-környéki békekötés vita nélkül szentesítette a gyulafehérvári román nagygyűlés határozatát, az Erdéllyel bővült Nagyromániát illetően. minket magyarokat a vezércikk Ázsiából betolakodott idegen, soviniszta elnyomóknak nevez, akik Erdély népei felett évszázadokig csupán a hatalmat bitoroltuk. Mint a mellékelt térkép is bizonyítja, Erdély „egységesítése” (falurombolás) után a következő nemzeti cél „Nagyrománia ősi területének” visszaszerzése egészen a Tiszáig!

Azt hiszem ebből ennyi is elég. A szomorú ebben az, és ez ellen minél gyorsabban cselekednünk kell, hogy az amerikai románság évtizedek óta ehhez hasonló hazugságokkal bombázza a gondosan kiválasztott és befolyásolható nemzetközi fórumokat. Különösen vonatkozik ez az Egyesült Államok jobb sorsra érdemes népére, melynek fogalma sincs Trianonról, és annak a magyarságra nézve tragikus következményeiről. Ilyen körülmények között Amerika vezető rétege és törvényhozása könnyen befolyásolható, mit azt a mai szomorú világ-helyzet bizonyítja.

A magyarságot hazug és kiagyalt rágalmakkal sovinizmussal és túlzott nacionalizmussal vádolják. Mit tegyünk ellene? Cselekedjünk hasonlóan, Fáradhatatlanul ostromoljuk az illetékes nemzetközi fórumokat. Megdönthetetlen tények beszélnek ellenük! Nekünk nincs szükségünk hazugságokra! Évszázados történelmi igazságunk és jogunk elvitathatatlan. Erdélyi véreink szomorú sorsát feltáró leveleink özönét még a svájci Emberi Jogok Bizottsága is méltányolta. El kell érnünk, hogy Ausztrián és a sokat szidott Németországon kívül – ha Erdély elnyomott magyarságáról van szó – az emberi jogok érvényszerzése mellett a többi nemzetek is kiálljanak mellettünk!

A második világháború „győztesei”, még ma is a nemzeti önrendelkezésről és emberi jogokról szónokolnak, – jóllehet Spengler látomása rajzolódik ki szemünk előtt:

Recseg ropog mindaz, amit a keresztény, nyugati kultúra hosszú évszázadokon át a népek és országok javára megteremtett. Ennek a kultúrának évszázadokon keresztül voltunk és vagyunk részesei és állandó védelmezői a keletről beáramló veszedelmekkel szemben. Véreztünk és pusztultunk. Üres falvainkba szívesen befogadtuk minden üldözöttet, elesettet, s így a Kárpátokon beszüremlő román pásztorokat is.

Románia csak az újabb korban, néhány fejedelemség egyesülésével jött létre, majd a két világháború elárulójaként a történelem leggyalázatosabb trianoni békediktátuma nyomán „júdáspénz"-ként Erdélyünket követelték a nagyhatalmak-11. Szent meggyőződésem, hogy előbb vagy utóbb az európai újjárendezés alkalmával az igazság és a tisztesség győzni fog... Ennek kimunkálása a nyugati magyarság legszentebb és legnagyobb missziója.

Még a Svájcban megjelenő Neue Zürcher Zeitung legutóbbi megjelent helyszíni riportja is erre figyelmeztet bennünket: „A történelmi erdélyi falvak eltörlésének veszélye felébresztette az anyaország lakosságát és (végre) a kormányt, ha tovább tűrik az erőszakot, akkor a magyarok felőrlődnek és feltörlődnek és elvesztik ősi jogaikat az ősi földhöz!”

 

Cselekedjünk – mielőtt még nem késő!

Forrás: Hadak Útján, 1989. március–április.

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Barátom!

Hertelendy József torontói kedves barátom kérésére mellékelem a románok Cleveland-ben megjelenő, igen reprezentatív„;Lapjának (America) első oldalát, s az arra írott véleményemet az emigráns lapokban.

Azt hiszem annak idején már szó volt kettőnk között évtizedes amerikai magyarság-szolgálatomról.. Remélem helyzetünk jobbra fordul. Iparkodok a magam módján helytállni - továbbra is: „ahogy lehet...”

Bécs, 2004. január 30.

v. Serényi István

 

 

A cikk megjelenése óta felnőtt nemzedékek számára ismereteinket szükséges, feleleveníteni, különös tekintettel az elmúlt 17 esztendő tapasztalataira A svájci lap : 1988. június 27-én tartott nagy Erdély tüntetésre utal, amikor a Hősök terén, az anyaországi magyarok százezrei tiltakoztak az erdélyi falurombolás ellen. Chrudinák Alajos (ma nyugdíjas) Panoráma c. TV műsorában Tőkés László erdéi püspök áttörte a hallgatás falát, ennek nyomán a fenyegetett Tőkés család védelméért kiálló magyar és román polgárok fellépése által kirobbant a temesvári riadalom, amely az 1989. december 22-én Ceausescu rendszerének bukásához vezetett. Az anyaországi magyarok döntő többsége akkor együttérzését kifejező adományaival sietett erdélyi honfitársainak segítségére. Serényi Istvánnak Kiss Déneshez írott levele jelzi, hogy még ma is akad tennivalónk. (D, K.)


 

LEXIKON

Románia Havasalföld és Moldva egykori román fejedelemségek egyesüléséből alakult, Az orosz-osztrák hatalmi érdekek ütközőjében vergődő fejedelemségeket 1859-ben III. Napóleon pártfogása juttatta az egyesüléshez, ez eleinte csak a mindkét fejedelemségben egyaránt megválasztott Cuza Sándor fejedelem személyén át érvényesülő perszonálunió volt. Cuzának az 1858-ban kötött ú.n. párizsi egyezmény értelmében a két fejedelemséget külön-külön kellett kormányoznia és a török szultán fennhatóságát is el kellett ismernie. Ő azonban III. Napóleon támogatásával, fokozatosan haladt a teljes egyesítés felé, 1862-ben az új állam felvette a Románia nevet, azóta szerepel e név a történelemben. Románia állammá tétele Cuza uralkodása alatt (1859—1866) történt meg, az ő nevéhez fűződik az egyházi vagyon. kisajátítása, a közoktatás megszervezése, a jobbágyság eltörlése és a parasztság földhöz juttatása. Uralmát az érdekeikben fenyegetett földbirtokos bojárok nehezen viselték, 1866-ban lemondásra kényszerítették és Románia fejedelméül Hohenzollern Károly herceget választották meg.

Cuza Sándor (Alexandru Ion) román uralkodó (1820, 11878). Külföldi tanulmányok után a moldvai román mozgalmak vezetője lett. 1859-ben Moldvában, majd Havasalföldön is fejedelemmé választották, majd e két fejedelemség felvette a Románia nevet. Elvette a kolostorok vagyonát, földreformot hajtott végre, felszabadította a jobbágyokat.

I. Károly román király (t1914), Hohenzoller-Sigmaringen Károly-Antal hg. második fia. 1866-ban választották Románia fejedelmévé. Az osztrák-török háborúban az oroszokkal lépett szövetségre, kikiáltotta Románia függetlenségét (1876). A san-stafeanoi békében BESSZARÁBIÁT átengedte az oroszoknak s kárpótlásul DOBRUDZSÁT kapta. 1881-ben Románia királyává kiáltották ki. 1913-ban Bulgáriával harcolt s a bukaresti békében (1913) újabb területekkel gyarapította országát. Németországgal és az Osztrák-Magyar Monarchiával szemben barátságos politikát folytatott s a világháborúig semleges maradt. Miután fia nem volt, Ferdinánd nevű unokáját választotta trónörökössé.

Ferdinánd román király, *1865, t1927. Hohenzoller Lipót hg. fia, I. Károly román király unokája, 1889-től választott trónörökös. Ferdinánd Romániába költözött s új hazájának nemzeti céljait egészen magáévá tette. A dáko-román eszmék pártolásában felesége, Mária is egyetértett vele. Ennek tulajdonítható, hogy 1914-ben, mindjárt trónralépése után, az antant-tal kötött titkos megállapodást a központi hatalmak ellen. 1916-ban hadat üzent a központi hatalmaknak. A háború után, 1922. okt. 15-én Gyulafehérvárott Nagy-Románia királyává koronáztatta magát (az erre az alkalomra épített Koronázó templom építéséhez az erdélyi fejedelmiek palotájának kövei használták fel). A Curtea de Arges-i kolostorban temették el.

Mária román királyné, I. Ferdinánd román király felesége, (.1938). Viktória angol királynő és II. Sándor orosz cár unokája volt. Alfred edinburgi herceg leánya. 1892-ben ment férjhez Ferdinánd román trónörököshöz. Új hazáját szívből megszerette. Nagy szerepe volt abban, hogy Románia az antant mellett lépett a háborúba. Románul és angol is megjelent, fontosabb művei: Tara mea (Az én hazám), Memoriile Reginci Maria a Romanici.

Új Idők Lexikona, 1936—1941

Forrás: Magyar Idő. A Trianon Társaság Évkönyve. VII. évfolyam 2005