Back to Home

 

 

Mariann de Pluer

 

 

A  MAYÁK  TITOKZATOS VILÁGA

EGY  KUTATÓ SZEMÉVEL

 

 

Könyvek, tudományos cikkek sorai jelentek meg e titokzatos népről már igen régen, de valójában egyik sem tudott igazi képet adni ezen ősi műveltségű emberekről. Sok mese, monda járja a világot, mely igen messze áll attól a valóságtól, mely felülmúlja ezeket a hiedelmeket!

Hihetetlennek tűnne, ha azt mondanánk, hogy pontos számításaikkal meg tudták adni előre a földrengések időpontjait, a Nap és Holdfogyatkozások idejét, melyet ma még a legtanultabb tudós sem tud előre meghatározni!

Csillagászati tudománya, számtani ismerete, sőt az akkori időben elképzelhetetlen csillagrendszeri űrtana emelte ki a más amerikai, indián, piramisépítő népek közül a maya tudósokat.

Minden bizonnyal állíthatjuk, hogy ez a nép rendelkezett a legmagasabbszintű tudománnyal ezen a területen és még ma is elcsodálkozunk nemcsak az újabb, mindennapos  ismereteik felfedezésén, hanem alapul is vesszük ezeket további kutatásainknál.

Ha az amerikai indián népek eredetét  és faját keressük akkor először mindig azokhoz a csontvázleletekhez kell fordulnunk, melyek a mai őshonos népek előtti időből  valók. Kétméteres magasságú, színes, vörösbőrű népek voltak és semmiféle faji összefüggésben nem álltak az Ázsiából idevándorló indiánokhoz és ki kell emelnünk, hogy a maya területeken sohasem élt ősi, gyűjtögetésből élő kezdetleges faj. Semmiféle ilyen régészeti leleteket nem találtak eddig.

Ennek az ősi, ott élő népnek egy megmaradt része a Magellan féle földkörüli utazásnál még megtalálható volt a Tűzföldön, melyről írásos emlékeink is vannak. Ennek a fajnak egy része minden bizonnyal beolvadt a későbbi ázsiai bevándorlókba és egy újabb keveredést adott ki magából.

A maya Biblia, a POPUL VUH ékesszavú leírása után bátran mondhatjuk, hogy a maya nép keletről vándorolt erre a földrészre. Legendái megegyeznek a ránk maradt babiloni legendákkal, zigguráttal,  mely nem lehetett más mint egy hatalmas piramis, Tiamat isteni személlyel, az itteni csillagászati tudománnyal, a nulla számjegy használattal, a kettős naptárral melyek összefoglalták az ősi HOLD és NAP tisztelettel kapcsolatos időmértéket. A holdnaptár tudós  használóit Babilonban húszas számolóknak nevezték és nem voltak mások, mint a KÁLDEUSI papok. Ott készítették el először az úgynevezett csillag (horoszkópos) naptárt is, amit még a mai napig is használnak a mayaföldön és ezt nevezik maya naptárnak.

A nyelvészeti vizsgálatnál nagy segítségünkre sietett a mexicói Eulália Guzman  embertan tudós,  aki az 50-es években meg tudta állapitani azt, hogy nyelvüknek az alapja egy ősi kinai nyelv egy változata, melyet mi tovább kutattunk számjegyei segítségével; ez megadott egy indiai eredetű NAGA nyelvet és igen érdekesen a NAGA-MAYA nyelvet utoljára Babilonban használták és ez nem más mint maga az itteni mayák nyelve.

Ez az  ősi beszédmód, a NAGA-MAYA nyelv két különböző nyelv összetételéből  született meg, ahol a MAYA  rész titkos tudománynak, a mágiának a megnevezése, mely  egy ősi papirendjük  neve után maradt fenn.  Ez a nyelv két különböző műveltséget és annak a nagyságát emeli fel a régi időkből és forrasztja egyé. Megismerteti  velünk a HOLD istennő kezdetleges tudományú népét és azoknak a még egyszótagos NAGA nyelvét ---  valamint a későbbi naptiszteletet tanítóknak a saját különleges MAYA--MAGI beszédmódját. Pontosan a Maya nyelvi rész lesz az mely megegyezik a mi MAGYAR nyelvünk szavaival. Már ezzel a ténnyel bebizonyítható lenne az, hogy magyar nyelvünk és népünk gyökere nem tartozott sohasem ezekhez az őshonos népekhez, hiszen nem a NAGA beszédmód lesz azonos.

A Naga Maya nyelvnek a felismerése igen fontos adat lesz nemcsak a Maya népnél, hanem a mi saját népünknél is -- hěszen  a MAYA és a MAGI SZÓNAK EGY ÉS UGYANAZON jelentése, ez a szó adja meg  népünk nevét is!

MAGI-ÁR megnevezés és a maya MAHI-ÁR szó ismét megegyezik a mi NAP szavunkkal és jól tudjuk, hogy őseink a nagy naptiszteleti népek csoportjába tartoztak és ma büszkén be is tudjuk bizonyítani, hogy őseink e műveltségnek a tanító papjai is voltak.

Ezt a mayák által használt nyelvet, a Naga-Maya nyelvet, vagy ennek egy, avagy több tájszólását megintcsak igen jól ismerték Babilóniában, igen közel az mai Észak-Irán-i területekhez, azon részekhez, melyek felett MAGIÁR papjaink uralkodtak a nagy Asszír Birodalmon belül, de mindannak ellenére, hogy sokáig nem igen ismeri  el a nagy Asszír történelem a mayai rendek tevékenységét, akik ott éltek a Magyar papok mellett és csak akkor kapjuk meg a megnevezésüket amikor a perzsa hódětók elől  a magiár papoknak menekülniük kellett azon az időben, amikor az Asszir Birodalom már két fővárossal rendelkezett és az egyik éppen ÉKBATANA lett, azaz az ÉKES PAPOK  nevét kapta meg a Maya--MAGYAR nyelv által. ÉK—ABA--TAN(ékes- apa-- tana ) és ennek a férfiuramat jelentő  névnek a változta lesz ÉKBALAM a mexicói Mayaföldön ahol a balam szó papot jelent a naga-maya nyelven.

Balam Lama. Ezt a nevet azzal tudjuk megmagyarázni, hogy a Naga Maya nyelv a mai napig is megőrizte az ősi Magyar nyelvnek azon szavait, melyek éppen a NAP-TISZTELETTEL vagy a NAPHITTEL függenek össze. Más szavakkal kifejezve ez az őshonos MAYA Papirend is az árja Magyar papoktól vette át a tudományát. Ez azonban nem jelenti azt, hogy pontosan ezek a papok kerülhettek át az amerikai földrészekre, de biztosak lehetünk abban, hogy ott is egy ősi, még árja papirend ottlétéről lenne szó,  akik az ottani naga féle népeket tanították ki és lettek uralkodói. Mint egy harmadik lehetőség felbukkan a Krizsna féle kettős műveltségű népek átvándorlása, azon népeké, akik már átvették a naptiszteletet, ismét az árja papi tanítóktól és ebbe az időkeretbe pontosan beleférne a 3000 éves  indián népek műveltségének  az ideje, a magiar féle papok tanításának a szakaszába.

Ez megint igen fontos a mai magyarságunknak, mivel népünk az utolsó fájdalmas és harcos kétezeréves múltjában csak a  félhomályos őstudatában tudta megtartani a ősi tudományos ismereteiket, míg a maya féle papok a piramisok  köveibe vésve adták tovább a jövendőnek! Így kaphatjuk vissza most az elveszett tudományunkat, hitünket és maguk a mayák így segítették az ősi tanítóik utódjait, a MAGYAROKAT AZ UJRAÉBREDÉSHEZ !

Mindezek után természetesen el kell fogadnunk, hogy nyelvünk, a magyar nyelv  nem tartozik egy nyelvcsoportba sem! Magyar nyelvünk egy igen ősi, legalább 13000 éves közös papi nyelv maradványa  és ezzel tanítottak a papok a világ minden részén.  A tanítások révén maga után hagyta  nyelvi hagyatékát a nevek által, ugyanúgy mint a naphitű papi, magyar szavaikat más nyelvekben is.

Ez nemcsak a Maya Nép egyik nagy titka, hanem a magyarságé is. Nem tartozik nyelvünk egy nyelvcsoportba sem, de könnyen megtaláljuk az eredetét az ősi HYBERBOREÁBAN. Ott jelenik meg először mint elfogadott nyelv a Naptisztelet megjelenésével. Innen indul el Eurázsia minden holdtisztelő, őshonos népéhez, e népek meghódítására!

Így leszünk szumerok, etruszkok,  hunok, ugurok, mongolok és türkök  sok kutató szemében, pedig igazából csak magyarok vagyunk fajilag mindannak ellenére, hogy magyar törzsek tanították a szumerokat, de azok csak szumerok maradtak, ugyanúgy mint a sémi (amely kifejezés nem a mai értelemben értendő) etruszkok, avagy az ázsiai hunok, ugorok, vagy éppen mongolok!

A honfoglaló ősi magyarokhoz szegődött többféle ázsiai népcsoportok tanítói  is a MÉD törzsekből kiváló Magiár eredetű papok voltak és ezért sorolják sokszor népünket ezekhez a fajokhoz, pedig a mag, a gyökér nem tartozott ezekhez a fajokhoz!

Tudunk a hunokról, a török eredetű hunokról, a tíztörzsű ugorokról ahol a magyarság a tanító törzs, éppen az ötödik törzs szerepét töltötte be, mely mindig egy papirendnek a jelképes száma volt világszerte.

Közép Amerika neve hivatalosan Mesoamerika és ez a terület volt a Mayák ismert birodalma, világa. Sokan a maya műveltségben egy önmagában kifejlődő műveltséget lát, mely valójában nem így van.  Az utóbbi időkben a korszerű régészet világosan ki tudta mutatni, hogy a mayai, a zapotekai  és teotihaukani műveltség az OLMEK műveltség magjából fejlődik tovább Amerikában, abból a műveltségből, melyet ma a legősibbnek fogadnak el Mexicoban, melyet ma a Mayaföldtől északabbra fekvő Venta féle műveltségnek nevezünk. Őket hívjuk « ELŐ MAYÁK »--nak.

OLMEK -MAK- MAGI- ÁR ! Tehát már ennél az ősi műveltségnél feltehető lenne megint egy magiár féle papirend és nemcsak a neve után, hanem a tudása által is.

Híresek a  kőből kifaragott hatalmas olmek fejeik által,  melyet maguk után hagytak, melyek ma is láthatók --ezek az u.n.  « BABY ARCOK »- melyek kitűnően bemutatják e műveltség már sötétbőrű őshonos népének a faját, de mi  már megtaláltuk ennél a népnél a « fehérbőrű » papirendnek az emlékeit is.

Az Olmék műveltség, tehát egy vulkanikus és kemény kövekből készített kőfaragásos szobrok műveltsége volt és az emberi és állati szobrok mellett már vannak  vallásos díszítőelemei  is. Az oltárkövei nagyon hasonlók az általunk ismert katolikus templomok oltáraihoz, melyek faragott díszítő elemei egy igazi nagy művészetet mutatnak be.

Igen, az OLMEK műveltség már egy őshonos népnek a műveltsége volt, tehát egy átvett, megtanult kettős, hold és nap műveltség lett, amit ettől az  ősi papirendtől vett már át, melyhez magyar őseink is tartoztak.

És mivel bizonyíthatjuk be ezt? A fennmaradt fehér emberfejeket ábrázoló szobrokkal, melyek már pontosan azon helyeken találhatók meg a yucatáni mayaföldön ahol kiformálódott a későbbi maya műveltség az olmek műveltségből! Mint pld. kabah-ban. Az itt megtalálható álarcok használata fejezi ki ennek a hitrendszernek az alakulási idejét. A mayáknál eddig beszélhetünk három féle PAPI fajról. Az első az Álarcos, nem mayafajú uralmi rendről ad vallomást melynél az Álarc eltakarja  a szemeket ugyan, de a fejformája és a testalkata és főleg a bajusz jelenléte egy fehér fajra utal. A második szobor is egy fehér emberű papirendről beszél, egy simaarcú, szakáll és bajusz nélküli és végül a ma is jól ismert maya különleges arcformájú  papjairól. Ugyanígy megtalálható már a későbbi időkben a fehér papot képviselő CHAK MOL szobor is több helyen, mely mindig a emberi élőszívet áldozó papokat ábrázolta, akiknek  CHAK MOL volt a bece-neve és sajnos az igazi nevük nem maradt az utókorra. A régebbi kutatások arra mutatnak, hogy ez CHAK MOL  a Kr.u.-i  925 évek után került a maya műveltségbe a TOLTÉK hódítók által. 

Chak volt a maya esőisten neve és az áldozatokat neki ajánlották fel hiszen eső nélkül nem lehetett aratni és nem lehetett elegendő élelme a népnek.

Az indián műveltség 3000 évet élt csupán mint műveltség! A Kr.e. 1500-tól a spanyol hódításig, azaz a  Kr.u.-i  1500 -as évekig.

A maya naptár eredete az indiai, ázsiai kettős időszámítással rendelkezik, azaz magába foglalja a hold-alapú időszámítást és egy 365 napjárási évet. A holdnapos számítást igen jól ismerjük a babiloniai műveltségből, mint a húszas számolást amit a mayák tzolkin-nak neveztek. 13 x 20 napos hónap adta ki a 260 napos hold-évet.

HAAB volt a 365 napos időmértékük neve, melyet 18 hónapra osztottak fel, azaz 18 x 20 napos hónapra, melyhez hozzáadták még az  5 elveszett napot és ezeket az év végi ünneplésre használták fel. Ezen kívül a mayák ismerték és használták a 18 hónapos állatövi naptárt is, melyet szintén jól ismerünk a KALDEUSI papok által és megint csak Babiloniában.

Írása egy igen magas szintű képírás még, melynek a betűjegyeit ma már megfejtették ugyan, de magát az olvasását nem, mert egy szövegnek elképzelhetően sok olvasása volt lehetséges és így egy írásmű több szöveget adhatott ki magából. Itt is újból találkozhatunk a magyar nyelv egyenes és fordított olvasásával, avagy a rovásírás sorainak időnkénti felcserélésével. Pld. Az első sor balról jobbra, majd a következő 5 sor jobbról balra való olvasása.

Szokásaik sokszor megegyeznek a magyarsághoz kapcsolódó törökféle hunoknak a szokásaival: a újszülötteknek tábla közé szorított fejeivel, hogy az agyban lévő mirigyeket serkentse és ezzel egy későbbi, jobb agy-működést segítsen elő. Az orrsövénynek az összetörésével kapták meg a maya papok azt a bizonyos külsőt, mely annyira jellegzetes lesz rájuk, hiszen az összes kódexeikben így festették le őket. Az emberi szépségnek a fogalma igen messze esett a görög műveltségből reánkmaradt  emberi tökéletességtől. Ennek az egyik alakját a szemtengely elfordításából kapták meg úgy, hogy a kisgyermek orrához kisebb tárgyakat helyeztek el, lógattak le és ezáltal lett a nézésük ferde.

Sok olyan csontvázleletet találtak, melynél látható volt a fogak lereszelése  jade-köves képes melléklettel.

A mayák vallásos életét nézve igen sok közös vonást találunk meg a később megjelenő katolikus hittel, szertartásokkal. Keresztelő-féleség, áldozás megtalálható volt a mindennapos életükben. A névadás és a foglalkozás kiválasztása mindig a születésnapi évszámtól függött, tehát a csillagjárás használata különlegesen  fontos volt a számukra. Ez volt az életük vezetőereje ugyanúgy, mint Babiloniában és ez is minden bizonnyal egy Krizsna féle közös hold és naptisztelet kiegyezéséről beszél, melynek a gyökerei Észak- Indiába nyúlnak vissza! De nem így a magyarjainkhoz csatlakozó hunok eredete, hiszen ma tudjuk, hogy a nyelvünk nem egyezett meg a naga féle egyszótagos nyelvvel, hanem az alapnyelve egy törökféle nyelv volt, melyhez átvette papjaitól az általunk igen jól ismert szent tanító magyar beszédmódját. A közös nyelv tehát nem a faji alapú  beszédmód volt, hanem a közös magyarnyelvű papok által tanított nyelvrész lett.

A maya nyelvben a HUN szó elsőt jelent a kinai--naga szójárás után. Így nevezték magukat azok az ősi őshonos népek, melyek holdhitűek voltak még. Biztos, hogy innen ered az ősi magyar HUD szavunk is mely éppen holdat jelentett---avagy nem lehetett volna véletlen az, hogy ez fordítva lenne ěgaz---a magyar tanító nyelv után lettek volna HUD-ok, azaz  HUN-ok, mivel ezek az utóbbi  népek nem tudták kiejteni a kemény mássalhangzókat! Igy legalábbis magyarázható lenne a különböző alapnyelvekben található egy-egy közös szó és ez egyben a judaiaknak is megadná hovatartozásukat a holdtiszteletükkel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy nem igen járnak messze az igazságtól mivel maguk ezek HUD-HUN népek lettek azok akiket tanított, átformált a magyarféle papirend.

Ez az a közösség, mely egybeforrasztja a világ sok részén élő, sok különböző fajú népeket, akiket sok kutató mint rokon népeket tüntet fel a mai napig is---és ami igen messze áll a valóságtól.

Nem győzőm elégszer hangoztatni, hogy nem vagyunk még finnek, egyiptomiak vagy éppen kussiták sem--- sem fajilag, sem nyelvileg. Magyarok vagyunk, az a tudós nép, mely sok-sok ezer éven át tanított hětet, nyelvet és műveltséget,---sőt sok különböző nép, vallás és beszédmód kialakulását segítette elő minden 2160 év után.

Ők formálták át az egyszerű, kezdetleges ősi népeket!

Ez az ősi Papirend  tudományuk átadásával lett e népeknek az Ura, betöltve minden vezető szerepet! Ők lettek az államfők, katonai vezérek, tanítók és papok. És így kapták meg az AR napjelentésű szó után az UR nevüket a holdtiszteletet elismerő U betűvel a hold neve után.

U--luna, hud, hiú szavak után a nőnemet képviselő a nő-jellegű HOLD műveltség jelképe volt. Velük születtek meg az első istennők abban a békés, háború nélküli időszakban melyet a Nagy Történelem a Boldog Időknek ismer el!

Ők voltak az igazi ÁRJÁK az az ÁR-ja nép, ahol ez a név az AR szó után született meg, mely Napot  jelentett és a HA hovatartozást fejezett ki, azaz NAPHOZ lenne ennek a szónak a jelentése, melyet sajnos nem olyan régen a emberek tudatlansága  teljes mértékben átalakított és sokáig igen félve mertük kiejteni ezt a szót.

A Tudományt tanítók csodálatos szerepét veszítette el a népünk 2000 évvel ezelőtt és most jött el az ideje, hogy  felébredjen mély álmából ez az ősi mesternép és tanítsa a régi, való tudományát és vezesse a világot tovább egy új, szebblétű műveltségbe!

Ezen közös eredetű papok képzettsége, számtan tudománya vitte el a népeket a Nagy Csillagtudomány (Asztronómia) megismeréséhez. Minden piramis központban még a mai napig fennáll legalább egy  asztronómiai megfigyelő, persze minden korszerű csillagvizsgáló szerkezetek nélkül, hiszen ezt a műszaki eljárást (technikát) nem ismerték. Szerszámuk csak a számolási tehetségük és a fa kérgéből készített papirusok voltak.

Ezen tudományos fegyverekkel kapták meg azt a hatalmas ismeretet, melyet még ma sem fedeztek fel a jelenkor tudósai.

Tudták, hogy a mindenséget mozgató erőnek egy vonzerejű, villamos erőnek kell lenni, hiszen a föld körül mozog a hold és a mi égitestünket a nap ereje mozgatja  körpályáján -- és így a napunknak is forognia kell valami körül, egy hatalmas erő körül, melynek szintén egy villamos-delejes kölcsönhatású (elektromagnétikus) erőnek kell lennie!

 

 

Ezen tejútrendszer (galaxia) középén lévő erőnek a mayák a HUNAPKU nevet adták.

 

 

HUN--Első

 

 

NAP---NAP

 

 

KU----ISTEN avagy ennek jelképe, a földi PIRAMIS.

 

Tudták, hogy ez az a hatalmas erő, mely valóságban megadja  a földünknek és minden lényének az élethez való lehetőségét és ez az ami az erejével tudja szabályozni az életünket és ezért adták meg a Főisten szerepét ennek az erőnynek (energiának).

Felismerték, hogy bennünk, az emberekben sőt minden földi lényben és még az élettelennek vélt  dolgokban is kell lenni ennek az erőnek egy bizonyos kicsiny része. Az emberekben ez erő--- más EGYETEMES erőnnyel keveredve adja a lelkünket mely valójában háromféle égi erőből áll össze. Ezek az erők teszik alkotóvá az embert és minél több ilyen erő van a testében annál jobban lesz tehetséges és jobb ember!

Itt kapcsolódik össze a test a lélekkel, a hěttel és a vallással és ez  a jelenlegi anyagi műveltségünk nagy embereinek a hatalmas kérdése és keresése, amit a mayák már több ezer évvel ezelőtt jól ismertek. Ők már bezárták azt a nagy kört, melyben egy pontra jut a tudomány a hittel!

Ezt a tudományt ma a mayák által ismerjük, ők hagyták maguk után, de minden ősi papirend tanította és titkának tartotta, hiszen egy közös eredetű tudománnyal rendelkeztek, sőt a magiár árja papok adták tovább a későbbi időkben ezt a beavatottságot az újonnan  kialakult már őshonos papoknak.

Ez a titkos TUDOMÁNY volt az mely végigjárta a kerek földet és adta meg az anyagi műveltségek (civilizációk) alapjait az ősi népeknél, ők alakították ki a különböző életformákat és természetesen nem adhatták meg a magyarázatot az egyszerű, tudatlan népeknek, hanem jelképekbe burkolva, mint  varázslatot mutatták be, avagy egyszerűen hittételekbe szorították ismereteiket.

Ezért nem szabad sohasem egy tudományos eredet kutatásánál figyelmen kívül hagyni a nép tudományát, nyelvét és hitét! Ez a három dolog mindig egybefügg és elválaszthatatlan egymástól.

A tudást a nyelv tükrözi legjobban és a papok által megismertetett tudás alakítja ki magából a világmindenségről alkotott közös elképzelést, mely vallássá, hitté alakul át idővel. Ez adja meg minden népnek a múltját, ez által fejlődik tovább egy jelenné és e két időszak ismerete fog egy jövőt kialakítani, egy újabb műveltséget!

A Maya műveltségben a legfontosabb szerepet a Naprendszerünk körpályájának az időmértéke adja és ezt  nevezhetnénk úgy is mint a maya magiár papirendek csillagrendszerrel és mindenséggel kapcsolatos (Galatikai Kozmikus) ismeretét.

A mayák ezt a  körpályát kialakító erőt már időre tudták átszámítani.

 

 

Einstein beszélt először erről a számítási módszerről nem is olyan régen----és a mayák ezzel a mennyiségi számolással kapták meg a 25920 évet. Így ez az időegység beszél arról, hogy a Naprendszerünk 25920 év alatt teszi meg a hatalmas Hunpaku  vonzereje körüli teljes útját.

Ezt az időt 5 részre osztották fel és egy 5-öd részének az ideje határozott meg a tudományukban egy anyagi műveltséget, melynek az ősi papok újból a Nap nevét adták meg; a jelen pillanatban NAPRENDSZERÜNK az 5. Napban van, tehát az utolsó szakaszának a végéhez ért és 2012. december 22.-én éjjel 12 órakor lép át Naprendszerünk egy újabb szakaszába. Útja, körpályája nem kerek, kör alakú, hanem tojásdad és így nem egyformán éri el hosszú útján Naprendszerünket a Hunapku ereje.

Azt az időszakot amikor ez az erő bőséges, akkor, amikor közelebb állunk ehhez az villamos-delejes (elektromágneses) erőközponthoz-- a mayák Kozmikus Nappalnak nevezték, és az út második felét, ahol ez az erőny egyre kevesebb hatással van a naprendszerünkre Kozmikus Éjjelnek hívták. Mint látjuk jelen pillanatban nem sok ilyen éltető erő ér el minket melynek a következményét mindannyian érezzük valamilyen kedvezőtlen (negatív) formában. Ezt a 25920 évet a mai csillagászok 25625 évre teszik, mivel ezt a számot adja ki hibásan 5x 5125 év.

Ennek az oka az, hogy nem az körpálya közepén helyezkedik el ez az erő és így nem lesz minden szakasz  időmértéke egyforma.

Ha a 25920 évet 12 részre osztjuk fel akkor megkapjuk a mindenséggel kapcsolatos (kozmikus) hónapokat 2160 évvel, mely kiadja a 2160 éves szakaszokat. Ezek a szakaszok, a mindenséggel kapcsolatos (kozmikus) hónapok határozzák meg az emberiség fejlődési idejét. Minden ilyen szakasz után megváltozik a földön élő emberek tudománya, nyelve és hite, de mindig az előző szakaszból fejlődik tovább!

Ezek a világegyetemmel kapcsolatos (kozmikus) hónapok az égboltunk csillagzatának az állása, a csillagképek után kapják nevüket és ezeket a neveket már jól ismerjük a földi csillagnaptár (horoszkóp) után.

Ez megint csak igen ismeretes volt Babilóniában, a KALDEUSI papok által---tehát a kaldeusi papok ismerete is megint csak egybetartozik a mi papirendünk tudásával, és őket ismerjük úgy mint a csillagászat tudósainak az őseit. Tudjuk róluk, hogy a papirendeknek íródeákjai voltak, az írás és számolás tanítói.

A tanulmányaim során sohasem foglalkoztam a Magyarországon igen közismerté vált ARVISURÁVAL, DE MINT ÉRDEKESSÉGET MEG KELL említeni, hogy a Kaldeusi papok az ősi időben még KUKULKAN neve alatt szerepelnek, annak a KUKULKÁNNAK, aki a mayák tanítója volt, annak a KUKULKÁNNAK akit még a keltáknál is megtalálunk.  A lengendáikban mint az első NAPKIRÁLYT említik, kinek a felesége éppen Med volt és ezt a feleséget el kell fogadnunk mint egy női papirendet és a médeknek pedig az ötödik törzse a még női uralmu MAGIÁR papirend volt.

A férfiuralmat képviselő papirend tehát a Kukulkán féle tudományt hirdető Kaldeusok voltak és ezek a csillagok járását, a Világegyetem (Kozmosz) titkait ismerő tudósok, a különböző szakaszok meghatározói -- mely annyira jellemző lesz a mayák világában -- és ezek földi tükörképeinek megalakítói lettek.

 

Az Arvisura regevilága mint a nagyszellemek rovódeákjának nevezi a KUKULKAN - Kaldeusokat akik Manitu Nagyszellem tanácsára Ataiszban meghonosították a égiek tudását és bölcsességét!

Az ARVISURA is beszél a Naprendszerünk körpályájának az idejéről, 25900 évről és nem számolja hozzá azt a NEM IDŐT- melyet a mayák éppen a Venusz, a magyar TÜNDÉR SZÉP ILONA körpályájával kaptak meg! Az Arvisura állításának másik eltérése az, hogy 25900 év alatt a föld tengelye egy egész körben elfordul, a mayák szerint csak 90 fokban.

A magyar és káldeus rendek tudományát igen jól felismerhetjük történelmi helyekből, időkből és népektől, a világnak sok-sok egymástól elszakadt területein és ahol ugyanazon papirendről, egy és ugyanazon Titkos Tudományról adnak hírt.

A Szavak Titka című könyvemben megjelöltem a MAGIÁR papirend egy útját csupán a szavak származása, elemzése után és nem is olyan régen kinyitottam a számítógépen egy TAMANA oldalt és megtaláltam az ősi világ különböző magyar nevet használó térképeit. Nem véletlenül  az Irán északi részét kimutató adat ragadta meg a figyelmemet, hiszen innen indult el a magyarságunknak azon kicsiny része, mely végül is  ázsiai népekkel együtt megalakította a MAGYAR NÉPÜNK törzsszövetségét. És az sem lehetett véletlenek játéka, hogy itt volt megtalálható a legtöbb ősi magyar szavunk.

Innen  indult el a magyarságunknak azon kicsiny része, egyesülve a babilóniai KALDEUSI papokkal  a perzsa hódítási háborúk miatt, a vérengző papi üldözések után. Nem véletlenül együtt, nem ismeretlenül, hiszen már HYBERBOREÁBAN a mondák mint férjet és feleséget tüntették fel és egyesülve alkották meg az 500 éves Van-tői birodalmukat.

A számítógépemen volt a magyarféle papirendeknek más helyű térképe is, mint pld az Indiai és Tibeti névemlékek leírása. Ezt a területet figyelembe nem venni szinte lehetetlen, hiszen itt születik meg először az a kettős műveltség, mely magába veszi az ősi őshonos népek HOLD műveltségét a már fejlettebb NAP MŰVELTSÉGBE a Madura hegység lábánál a nagy, FEHÉR KRIZSNA naptisztelő hódító vezetése által és természetesen  megint az árja hyberboreuszi papok tanításával. Azoknak a papoknak a tanításával, ahová a magyar népünk papjai is tartoztak. Az sem véletlen hogy a mai katolikus valláshoz hasonló sok vonást találunk KRIZSNA MONDÁJÁBAN és ezzel lesz egy a világ vallási öröksége árja tanokkal, a szentháromsággal, 2000 évvel a katolikus vallás megszületése előtt. Innen indul el a NAPTISZTELET első győztes Napura, aki megadja az ISTENNEK  AZT A SZEMELYISÉGET MELYET A MAI NAPIG ISMERÜNK! A  Jóságának, a Szeretetének az Igaz szavát az Igét! A KRIZSNA feláldozását, győzelmét és az örökké valósulását fogja hirdetni az innen kiinduló tudomány. Itt születik meg a katolikus vallás alapja.

Az ősi Kanári szigeti műveltségben is megjelennek őseink ismeretei a tanításuk által, ott ahol a nap neve Mogaran volt és a férfiuralmú rendjük neve FAJKAN lett. Ott találtam meg először a magyar TEMES szót is. Csak ott ismerték a hunféle 'szem' elemeket, melyet a mi hunrészű népeink használtak különböző hímzési és díszítési elemként.

A női papirendjük neve ARMIGUADA volt és ennek a neve az ARAMI Guada lenne később megint más helyen és más időben. A ra SZÓ MÁR A KETTŐS MŰVELTSÉGBŐL és az ARAMI nyelvről beszél, de mivel a magyar szavainkat fordítva is lehet olvasni IMA ARA azaz kettős ima.

Innen maradt fenn a magyar ARA megnevezés is, mely már két embert, egy párt jelől meg.

Az etruszkok magyarságának a kérdése is tisztázódni fog lassan, mindannak ellenére, hogy a nyelvükben, írásmódjukban, szokásaikban mint a magyarság rokonait tüntetik fel! - de nem lehet azon egyszerű oknál fogva mivel e nép a szemita népek csoportjába tartozott bizonyos  kutatások szerint és megint csak a papirend tanításával lehet szóba hozni, mint pld. a sumeri Madaföldön is ahol szintén tanította a szemita népeket a magiár papirendünk SZEMERE törzse (lásd a drága Tomory Zsuzsa  kutatásait). Lehetséges, hogy ebből a névből ered a szemitizmus szó, mely a mai napig is sok nyelv által ismert az egész világon!

Igen, papjaink még más vallás, nyelv és műveltség kialakításában is részt vettek és nemcsak Sumériában, hanem a Nagy Asszíria területén is annak a másfajta szemita nép tudományának és nyelvének kialakulásában, akik a mai napig is megtartották az arámi nyelv egyik változatát, melyet ma SIRIÁK nyelvnek nevezünk. A mohamedán vallás nevének a jelentése is lefordítható könnyen a maya-magiár nyelv segětségével! MOJEN---GYERMEK, MÉD női papirend, DÁN férfiuralmú papirend---azaz  két papirendnek gyermekei lettek.

Egy anyagi műveltség időmértéke  5125- év, melyet a mayák 5184 évként hagytak ránk!  Ismerjük a jelenlegi műveltségünk történelmét, tanultuk az iskolákban, de nem jól. Sajnos nem hűen! Az írásokban, könyvekben, kódexekben fennmaradt betűvetések nem adták ki az igazat, hiszen mindig egy háborúskodás után születtek meg ezek a papírra vetett sorok és a történelmet mindig a győztes fél írja meg! A vesztesek a múlt árnyékába kerülnek és az elveszett nagysága, tudása új és hamis név alatt marad fenn.

Ez történt a 13000 évvel ezelőtt megjelent ősi papi renddel is mely a világ minden táját felkeresve adta meg a tudományokat, nyelveket és hiteket  a világegyetemi (kozmikus) ismeretei alapján, de a mayák ezt a Titkos Tudományt olyan kemény kövekbe vésték a jelképes írással, melyet egy győztes ellenség sem tudott kitörölni a mai napig sem.

 

A MAYÁK 7 TITKOS JÓSLATA

 

Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévő jövő leírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai is de sajnos kevesen ismerik a maya papok által a kövekbe vésett  jóslatokat. Mindegyik egy és ugyanazon mondanivalót tartalmazza, egy korszak végét, mely csak a maya műveltségben maradt fenn ősi, hiteles alakjában a Csillagrendszeri (Galaktikai) Ismeretek által. Elvesztek a babilóniai kaldeusok ismeretének az adatai, elvesztek a perzsa hódító háború miatt, de ezzel forr újra egyé a két papirend, így lesz újból a monda szerinti férj és feleség és együtt építik fel sok évszázad után azt a piciny országot, melyet ma Magyarországnak nevezünk és minden bizonnyal a vérünkben csörgedezik e két papirend vére és a mi elfelejtett öntudatunkban él továbbra is a tudományuknak minden apróbb ismerete!

Az első maya jóslat első sorai nekünk magyaroknak is szólnak, mivel itt adja ki az utasítást arra, hogy újra vissza kell állítani a már elveszett tudós Papirendeket és ez által ránk is vár a Kaldeusi és Maghiár rendek újbóli megszervezése, felállítása!  Hatalmas feladat kevés idővel!

Nem csevegni, nem félni kell a jövőtől, hanem felébreszteni a tudatalatti ismereteinket, és formálni az igaz, NEM HAMIS papokat. Nem, nem vallást kell megváltoztatni a jelen pillanatban, hanem azt a  vallási tudományt felépíteni és tanítani mely ezelőtt még 2000 évvel jelen volt a népeknél, hiszen maga Jézus is ezt tanította!

Elménkben kell felépíteni ezen utolsó anyagi műveltségünk (civilizációnk) világegyetemes (KOZMIKUS) PIRAMISÁT  minden jelképével, magyarázatával és ismertetni a nagyvilággal!

Az eddigi  ismeretek alapján tudjuk, hogy a maya Naptár 2012, december 22.-ére jelzi az utolsó korszaka végét! Ez magában nem jelent semmit, hiszen korszakokról van szó és ahogy egy korszak befejeződik, úgy születik meg egy újabb; de a 2012-es korszakváltozás különbözik a többitől, mivel  ekkor fog befejeződni egy Nagy Év is 25920 évvel. Nem lesz vége a Világnak sem az évek számításának mivel újra kezdődik el egy NAGY ÉV  egy új 5125 éves korszakkal, azaz a mayák pontos számolása után 5184 évvel! Nem lesz vége a földi életnek!

A mai kutatók az 5125 évet egy maya piramison,  Palenquen talált évszám átszámításával kapták meg, ahol az évszám az Kr.e 3113 (hozzáadva 2012) évet jelöli meg; ezt kell elfogadnunk mint az  utolsó anyagi műveltség (civilizáció) idejét, de a  különböző műveltségeknek különböző ideje volt a valóságban attól függően, hogy milyen erővel hatott rájuk a HUNAPKU ereje.

A mayák egyetemes nyelve a számtan volt és e nyelvhez szerencsére nincs szükségünk tolmácsra. Ennek köszönthető, hogy ma viszonylag igen könnyen érthetők a ránk hagyott magyarázataik, ismertetéseik. Ma a papjait már nem találhatjuk meg, hiszen a szó legszorosabb értelmében eltűntek a  Kr.u. 830-as években, de szent írásaikat a piramisok köveibe vésve láthatjuk. Gyönyörködhetünk a kódexeikben, a csodálatos rajzos írásaikban és minden soruk megértése után meg kell állunk és gondolkoznunk  kell azon, hogy mennyire értelmes és okszerű gondolkodású emberek voltak.  Ismerték a mennyiségi (kvantikus) számolási módszert és csakis ezzel tudták megadni a korszakokat, hiszen korszakokon épül fel az egész Világmindenség, a vonzerő, a villamos-delejes (elektromagnétikus) erőnyök (energiák) ereje által. A csillagállásokból jósolták előre a földrengéseket ahol újból ezek az erők hatnak egymásra és sugározzák az erőnyüket a Földanyára.

A magyarázataikat megismerve erősödik meg bennünk az a vágy, hogy  népünk ébredjen fel a 2000 éves mély álmából és adja vissza újból  más népeknek az ősi titkos tudományát!  Nem, nincs bennünk semmi hatalmi vágy akkor, amikor erre gondolunk, ez csupán egy igen szükségletes tanítás és csakis a régi paprendek tudják újból felismerni azt, hogy eljött az idő nemcsak a tudomány, nyelv és hit  újbóli fejlődésére, hanem ezzel együtt egy új anyagi műveltség (Civilizáció) ajtaja fog előttünk megnyílni és ezt a kaput az emberiségnek egyetértéssel kell átlépnie és ehhez vezetőkre van szüksége.

A világnak el kell vetnie a régi, hibás felfogásokat, a babonás hitüket, a hamis jövendölők bilincsbe verő láncait. Az első jövendölést pontosan ezért nevezhetjük Felhívásos Reménynek!

Felhívás a közel jövő szerencsétlenségeire, melyek már  többször felhívták a figyelmünket és figyelmeztettek bennünket! Reményt sugározni az ettől félőknek a lelkébe, hogy mindez könnyíthető legyen a nagytudású szent emberek által, akik ezen a göröngyös úton át tudnák segíteni a népeket, az emberěséget.

Ennek az új tudósrendnek a felépítéséhez a mayák megadtak 13 évet, melyből sajnos már majdnem 6 év eltelt, de van még teljes 7 év a részünkre, nincs minden elveszve és reméljük azt is hogy e kis beszélgetésünk is hozzásegít az ősi nagy csillagrendszeri (galaktikai) magyar tudomány megtalálásához, felállításához és tanításához és főleg ahhoz, hogy mindezek előtt megismerjük a valóságot és szét tudjuk választani azoktól a titokzatos meséktől melyek az évszázadok során akarva és akaratlanul feldíszítették a az ősi papirendek világegyetemmel kapcsolatos (galaktikai) ismereteit. Megismerni a vallásunk, a vallások anyagi okát, megismerni a Teremtést.

 

1999. augusztus 11.

 

Igen emlékezetes évszám volt a napfogyatkozással (eklipszével) és csillaghullással.

 

Ekkor lépett az emberiség a lelki időszakába, az elmélkedésébe!

 

Valójában ekkor értük el azt az időt, amikor a jelenlegi  hátramaradt anyagi műveltség (civilizáció) éveiből az emberiség már nem fog tudni újat tanulni. Ezen a napon fejeződött be a ma már jól ismert Indygo gyerekek születése.

Ezen a napon érte el a FÖLD a napközelségének legnagyobb fokát és a Holdtól való legnagyobb távolságát.

Mindezen jelenségek sokkal jobban befolyásolták az embereket, mint ahogy ezt elképzelni tudnánk.

Ezzel az évszámmal kezdődik el az első Jóslat, ezen a napon volt Földünknek a napfogyatkozás általi VILÁGMINDENSÉGI (KOZMIKUS) KERESZTJE, mely egyben megjelölte az 2012-es jövendölési évszám utolsó 13 évét.

 

                                                 Vízöntő jegye

 

!

 

tauro, bika jegyű-------------------------föld-------------------------skorpió jegye

 

állatövi jegy

                                                            !

 

                                              leó, oroszlán jegye

 

Ezen az éjjelen az erős holdfény megvilágított sok országot, megfényesítette földünk azon helyeit, ahol már a háborúk keserű szelei fújtak.

 

IRAK, IRÁN, KOSOVO, PAKISTAN többek között.

 

Ezen a napon veszítette el Napunk a pólusait. Az villamos-delejes (elektromagnétikus) ereje gyengült, melynek válságos hatása lett és lesz  a föld minden lakójára!

Mindezt a mayák egy igen  egyszerű mondattal fejezték ki: “Az emberek megbolondulnak!” És láthattuk, hogy az  állatok is ekkor kezdték elveszíteni az tájékozódó ösztöneiket, sőt ebben az időben hallhattunk először a repülőgépek kézi működtetéséről, mivel a műszerei nem működtek jól és mindez az villamos-delejes (eletromagnétikus) erő csökkenése miatt! A nap kevesebb erőnyt kap a Hunkaputól és ezzel mi itt a Földön is kevesebb erőnyhöz jutunk a Napunk által. Egyszerüen felbomlott a Tejútrendszer erőny-egyensúlya.

Ez a Jövendölés anyagi kezdete, a Jövendölés oka és maga a Jövendölés ennek a következményét írja le.

A földi, megszokott életünk is bomlani kezd. Már láttuk, hogy a földünknek az elképzelt tengelye kilengett 5 fokkal, de még hiányzik 85 fokos kilengés, hiszen, a mayák azt írták, hogy a nap északon kel fel és délen fog nyugodni azaz a mai északi mágneses sarok fogja a napkeltét mutatni és a déli mágneses sarok a nyugatot. Igen, tehát a következő 7 év nem lesz könnyű az emberiség számára és pontosan ezért a FELHÍVÁS az ősi papirend felállítására, arra, hogy mutassa meg a népeknek mindezeket és főleg azt, ha mindezt nem is lehetne megállítani, meg nem történté tenni egy bizonyos részét  IGEN,  egy közös tudattal egyesülve, az emberiség építő (pozitív) erőnyét használva!

Igazi lelkivezetőkre lesz szüksége az emberiségnek, akik csak jó, tiszta érzésre és az igazi  szeretetre tanítanak és akkor, amikor 2012-ben átlépünk a VILÁGEGYETEMES (KOZMIKUS) HAJNALBA nem lesz a földön többé gyűlölet, becsapás, hamisság, bűn! Meg kell tanulnunk, hogy az a másik ember az egy másik ÉN, hozzám tartozik, a részemnek a része!

A MÁSODIK JÖVENDÖLÉS az átmenet idejét írja le, azt aminek meg kell történni a világegyetem (kozmikus) erőinek változása miatt! Változások a Földanya és az Emberiség anyagi és lelki világában. Elsőként az embereknek el kell ismerni a Hunapku nagy erejét, az isteni mivoltát úgy, mint egy élőlényt! Meg kell tanulni, hogy ez az életet adó erő, ez maga a szeretet és azt, hogy minden élőlény az Ő erejéből táplálkozik és, hogy hozzátartozása széttörhetetlen, hiszen minden élőlény egymáshoz van kapcsolva pontosan az ő éltető ereje által!

Megváltozik a földünk külseje, szigetek, partok tűnnek, el míg a tűzhányók (vulkánikus) ereje újabb területeket alkot és mindezek újabb, ismeretlen betegségeket hoznak magukkal.

Szükséges lesz a változás az emberek viselkedésében, és ehhez a Földünk siet a segítségünkre hiszen a rezgése, belső lüktetése meggyorsul és ezt az ütemet kell nekünk is átvenni és ezzel kell gondolkodásunkat, érzelmeinket átalakítani. Maga a Nap anyagi alakja, vonzereje (magnetikus ereje) is változáson esik át és ez is elősegíti a természeti csapásokat, a testi és lelki fájdalmakat, de egyben az összetartásra, egymás megbecsülésére fogja serkenti a népeket.

A korszak végén minden ember elér a Tükör Szalonjába és saját maga lesz a  bírája azon cselekedeteinek amelyeket egész életén át elkövetett; a jókat és a rosszakat maga fogja kettéválasztani és keresi azt a fejlődési fokozatot, mely az életének a célja volt, vagy lett volna. Ekkor fogja megérteni, hogy a Világmindenségnek fejlődni kell a teljesség eléréséhez és azt, hogy ennek mi is részei vagyunk!

Ez a jövendölés megérteti velünk, hogy mindezt el kell fogadnunk és változtatni kell a jelenlegi életünkön, továbblépni a fejlődés útján és ezzel tudjuk csak semlegesíteni a földi csapásokat.  Csak ezzel tudja a fájdalmait enyhíteni minden ember.

A HARMADIK JÖVENDÖLÉS azokat a gyors anyagi változásokat említi meg, mely a megszokott, eddigi földi életünket át fogja változtatni.

A elképzelt földi tengely kilengése fogja okozni a sarkokon található jegek olvadását, a tenger szintjének az emelkedését! A föld földtani (geológiai) működése földrengéseket, szökőárakat okoz. A földön az éghajlati változások rekkenő hőséget jósolnak. Ennek az oka a nap működésének a meggyorsulása, rezgéseinek a hatására a sugárzása erősödik és mindehhez az emberek által termelt levegő szennyezettsége is hozzájárul, mely a csapadékhullás hiányát fogja okozni. Ha nincs eső, nincs aratás, nincs élelem!

A magas hőmérséklet mindig egy erős széljárást okoz, és növekedni fognak a szélvészek is, a föld kiszáradása tüzeket okoz és mindez a földön élők gazdasági életét zavarja meg, betegségeket, éhséget és közjóléti megmozdulásokat fog kiváltani.

A NEGYEDIK JÖVENDÖLÉS beszél arról, hogy a mayák a jövendöléseiket csillagászati számításaik alapján készítették el. Ezt többek között a VENUSZ időszaka után. Ennek a keringése, időszakjának az útja 584 nap volt és ez a szám segítette a Napunk korszakának a számításához. A Vénusz, a magyar mesék Tündér Szép Ilonája szabad szemmel látható az égbolton mivel a Nap és a Föld között látható!

A Drezdai Kódexben leírják, hogy minden 117 korszak után a Vénusz ugyanazon a helyen található az égbolton és pontosan ekkor a Napunk  működése változásokon megy át, megjelennek a napfoltok, kitörések, és szelek.

Ránk hagyták örökségül, hogy minden 1 872 000 kin azaz 5125 év után Napunk ezen változásai sokkal erősebben észlelhetők és így nagyobb hatással vannak a földi életre is.

Ilyenkor történnek a  nagy természeti csapások. Ez a Kódex ugyanígy leírja azt is, 1, 366 560 évnek van egy 20 éves számolási különbsége ezzel a számmal, mely a kereszt templomában Palenquen megtalálható  és éppen ezért nevezték az utolsó 20 évet 2012 december 22 előtt mint “az idő mely nem idő”!

Tehát valójában az utolsó 20 év  az az idő, amikor ezek a változások elkezdődnek, ettől az időtől kezdve kezd nagyobb mennyiségben csökkeni a villamos-delejes (elektromagnetikus) erő hatása a földön.

 

AZ ÖTÖDIK JÖVENDÖLÉS  az emberek félelmeiről beszél, azokról, melyek idő- változást okoznak testében, lelkében, vagy a  fejlődésében. Minden olyan ismert rendszer, mely  az emberiség félelmére építetett sok-sok időn keresztül átváltozik, megsemmisülhet az egyik percről a másikra. Az Anyaföld és a hátán hordott népek helyzete egy egyforma, összehangolt fejlődésen esik át. Mindez szükséges  lesz ahhoz, hogy a fejlődés egészen más, új alapokon alakuljon ki és mutassa meg az utat a TEREMTÉS megértéséhez.

A villamos-delejes (elektromagnétikai) erők változása igen nagy hatással lesz minden műszaki megoldásra, korszerű műszerre, melyek működése nemcsak összetettebb, hibásabb lehet, hanem egyszerűen  megjavíthatatlan állapotba is kerülhet, különösen a műholdak, melyekre a földi és a földön kívüli vonzerők és napkitörések egyenes hatással vannak, az ibolyántúli sugárzás miatt a műholdak körpályáját gyorsabbá teszi. A műholdak hiánya képzeletünkre bízza a földi zavar megjelenését a közlésfolyamatok minden területén és ezzel a világ gazdaságának  gyenge oszlopai összedőlnek, mely maga után von minden más  világi csapást, az éhséget és ezzel a népek testi és lelki élete is válságba kerül, de ezzel egy időben kell megjelennie annak a szellemi útnak, melyen az emberiségnek el kell indulnia és melynek végén egy újabb, tisztább, fejlettebb erőny (energia), élet vár minden népre, akkor amikor átlép a VILÁGEGYETEMES (KOZMIKUS) HAJNALBA.

 

A HATODIK JÖVENDÖLÉS  megemlíti annak a hullócsillagnak (meteor) a megjelenését, melynek a jöveteléről már annyi, de annyi hamis mesének tűnő dolog kering a világ minden részén! Az pld. hogy a földöntúliak ezzel fogják megmenteni a föld lakóinak egy részét.

Ellenben a hullócsillagok csak becsapódni tudnak a Földbe, hiszen senki sem irányítja és ez veszélyeztetheti az egész emberiség létét.

Sok vallás is beszél erről a hullócsillagokról. A Bibliánk is például, de a mayák ismerete szerint anyagi és siquiakai eszközökkel el lehetne téríteni a pályájáról és nem  engedni meg azt, hogy elérje  a Földet. Ezek a hullócsillagok (meteorok) mindig megtalálhatók voltak a naprendszerünkben, sőt többször már be is csapódtak.

Ismerjük a 65 millió évvel ezelőtt földünkbe csapódott meteor történetét, ott pontosan ahol a mayák éltek, s élnek ma is, a mexicoi Yucatan félszigeten CHIC-CHULUB falujánál az Atlanti óceánnál, Progreszo kikötője mellett és a becsapódás tere 180 km átmérőjű és ez alakította ki GOLF ÖBÖLT. Az hullócsillag becsapódása által haltak ki az ősi óriáshüllők.

Isaac Newton volt az, aki már műszeres (technológiai) tudományai alapján megállapította azt, hogy egy vonzerő (magnetikus erő) az, ami mozgatja a bolygókat a nap körül, jóval későbbi időkben mint a mayák---- és ezután Edmond Halley nem is olyan régen, Newton számításai után meg tudta határozni az üstökösök keringését is és ezzel azt, hogy mennyi idő szükséges ahhoz, hogy újra láthatók legyenek a földünk közelében.

A tudós maya csillagászok tudták azt, ha az égbolton megjelenik valamilyen addig nem ismert, nem látott  tárgy az lehet igen zavaró (negatív) hatással a földön élők részére és e veszély alapján nevezték zavaró (negatív) istennek. Innen ered e nép papjai által táplált sok misztiszizmusa. Számtani, csillagászati tudása adta a jövőnek az ismereteit az anyagi jelenségek által.

 

AZ UTOLSÓ, A HETEDIK JÖVENDÖLÉS.

 

 

 

Leírja azt a hatalmas pillanatot amikor 2012. december 22-én a földünk elhagyja a VILÁGEGYETEMI (KOZMIKUS) ÉJJELT és belép a VILÁGEGYETEMI (KOZMIKUS)  HAJNALBA és ennek a valóságos anyagi megnyilvánulását. Ezt egy  csodálatos fénysugár megjelenése fogja az emberiség tudtára adni, ez ami összhangba hozza  földünk minden élőlényét és akkor már megengedi  az emberiség kényszerű átalakítását. Új elmét, új alkalmat, új közlésrendszert vesz át ettől a meleg, vakító fénytől, mely a lelkébe szeretetet és békét  fog sugározni!

Ez maga már a HUNAPKU új erőnye,  és ez az erőny lesz az, mely az örökletes egységek láncait (génláncokat) működésbe hozza két újabb örökletes egységgel (génlánccal) és az emberek testét egy nagyobb rezgésre állítja és ezzel születik meg  az új EMBER, A VILÁGEGYETEMI (KOZMIKUS) EMBER a szónak a legszorosabb értelmében egy új anyagi műveltséggel (Civilizációval) egy újabb 25920 éves NAPUTTAL!

Nem lesz szüksége a emberiségnek többé törvényekre, nem lesz hazugság, bűn és büntetés. A világot egyetlen államrendszer (politikai központ) irányítja és ezzel nem lesz többé háború, harc, nem lesz gazdagság és szegénység!

Az új rezgés segíti az emberiséget a félelmek ellen és ezzel nem lesz többé betegség a földön.

Természetesen a hit, a vallás is fejlődésen fog átesni az egyisten hivés fogalmában és a Szentháromság egy szent négyességgé fog válni, ahol a negyedik elem éppen maga a Világegyetemi (Galactikai) Alkotó Ember ember lesz!

Visszaáll  az ősi magiár maya káldeusi papok által tanított VILÁGEGYETEMI VALLáS az ősi papirendek tanítási rendszerével, azoknak a tanítóknak a tudásával, akik ismerték a 65.-ös örökletes egységi (génlánci) rendszert, avagy ezzel talán rendelkeztek is?

Itt Mexicóban az első FŐPAP ILTAR ezelőtt 13000 éve jelent meg a hitregék szerint és ez az évszám pontosan megegyezne a mayák nagy 25920 éves korszakának a félidejével, pontosan azzal az idővel, amikor az emberiség belépett a világegyetemi éjjelbe és megjelöli a korszak azon felét, amikor az emberiségnek  igen nagy szüksége volt azokra a tanítókra, akik átsegíthették ezen a nehezebb útrészen a földön élő emberiséget a Naprendszerünk körpályája VILÁGEGYETEMI ÉJJELÉN.

A sok kutatásunk után tudjuk, hogy minden papi rend ez időtől fogva egy tudomány hirdetője volt, a világegyetemi ismerettel és egy közös ismeretlen nyelvet használtak ennek az átadásához! És ez nyelv a világ minden nyelvi fejlődési fokában jelen volt.

A hosszú kutatóutamon találkoztam még igen sok más, az amerikai, látszólagosan tudatlan őshonos népek mai napig nem értett titkaival, melyek minden bizonnyal nem kevesebb értékűek mint amit ma már megfejtettek, megfejtettem.

A cél, a munka megvan, csak idő és erőny hiányzik, azaz a kevés idő, mely még megadatott a HUNAPKU azon kevés erőnyének, mely napról napra kevesebb erőt ad ki magából!

Hosszú időn át minden magyar ember ajkáról csak egy fohász szállt az Istenünkhöz!

Ne felejtsd el szegény Magyart!----nem! nem! a Jó Isten nem felejtette el a magyar népet, annyira nem, hogy ma egyedül áll fenn mint annak a régi nagy papairendeknek egy önálló állama, mely tanított, alkotott!  Nem  hagyta elfeledtetni a tudományát sem, hiszen ha tudatlanul is de bennünk él!

 

 

Egy új fohász, egy újabb szózat van születendőben!

 

Ébredj magyar mély álmodból!............................