Back to Home

 

 

AZ ARTHUR LEGENDAKÖR MAGYAR KAPCSOLATAI

 

© Tomory Zsuzsa

 

 

 

ELŐSZÓ

 

 

Az angol világ legértékeltebb hitregéi közé tartozik az Arthur-, s a Grál legendakör, melyek szereplői az emberiség Aranykorát idézik meg számunkra. Ennek ellenére az angol nyelv keretén belül az Arthur legendában szereplő személy- és helynevek az indoeurópai nyelvekre támaszkodva nem oldhatók meg. Magának a névadó Arthurnak a neve is megfejthetetlen számukra, a hozzája kapcsolódó regékkel együtt. Napjainkban újra feltámadt érdeklődés központjába került ezen eddig megoldatlan kérdés, s az óceán mindkét partjának tudósai foglalkoznak e rege eredetének kérdésével. Munkájuk nyomán a megoldás helyett még több megválaszolatlan kérdéssel találják magukat szemközt. Kénytelenek elismerni, hogy valami más, idegen nép közvetítésével került hozzájuk e rege, s kutatásaik mind inkább a Brit Szigeteken állomásozó szarmaták, s rajtuk keresztül a szittyák felé irányítja tekintetüket.

Kisebb tanulmány keretében[1] korábban már foglalkoztam a szarmaták angliai jelenlétével, az e vidékre gyakorolt hatásukról a művészet, divat, hagyománykincs, lótenyésztés és a lovas katonaság megalapozása terén. Ugyancsak kitértem egy magyarországi lelőhelyű szarmata edény rovásírására, mely Ladánybenében került feltárásra szarmata sírból, magyar nyelvű szöveggel, 1909-ben (Nyiregyházi múzeum Évkönyve XI. XXXVI. tábla, Dr. Fodor Ferenc gyűjtése), s tárgyi bizonyíték arra vonatkozólag, hogy népünkkel egy nyelven beszélő népről van szó. Az anyag nagysága külön kötetben való megjelenését tette szükségessé. Részletes tárgyalása köteteket töltene meg, s a jövő feladatai közé tartozik.

Az amerikai kiadású Archćologia január-februári számában Scott C. Littleton, a Los Angeles-i Occidental College embertan tanára Were the Sarmatians the source of Arthurian legend? (Szarmatáktól ered az Arthur legenda?) beszámolt arról, hogy Kr.u. 175-ben Marcus Aurelius 5,500 jazyg lovast telepített a Duna mentéről az Angol szigetekre. Ugyanekkor szarmata jelenlétről is adnak hírt a feliratok e vidéken. A cikk írója nekik tulajdonítja az Arthur legendakör eredetét, melynek szerves része a titokzatos „Grál” edény szerepe is. Az angliai szarmata-jazig jelenlét vonalát követve elkerülhetetlenül szembe kerül a kutató az Arthur legendakör adataival. Az ezen belül felszínre kerülő Grál mondakör félreérthetetlen magyar kapcsolatai, különösen a Magyar Szent Koronával való eszmei kapcsolata további kutatásra ösztönöztek. E kutatás eredményei a magyarság ősi, kárpátmedencei és nyugateurópai jelenlétének már eddig is ezernyi adattal bizonyítani tudott anyagát csak erősítik.

A Magyar Tudományos Akadémia szándékos elhallgatásai következtében történelmünket, hagyományainkat, nyelvünket a világ nem ismeri, s az így keletkezett űr az európai őstörténelem tárgyalásakor sokszor zavaró, tévútra vezeti még a legelfogulatlanabb idegen történészt is. Számtalanszor kénytelenek a távolkeleten keresni őstörténelmük, legendáik kapcsolatait, mint például a druidok esetében, noha a Kárpátmedence magyar műveltségi termékeiben kielégítőbb választ kaphatnának. Bóna István idézett művében kifejti, hogy mindezideig a tudós világ figyelmen kívül hagyta a hun ásatási emlékek nyomán kialakult hun társadalom képét, s történelmüket mai napig is ellenségeik elbeszélései szerint tárgyalja a tudós világ. Sokszorosan igaz ez az állítás magyar ősnépünk történelmével kapcsolatban, melynek ásatási emlékei az idők hajnaláig vezető, egységes műveltségi kör emlékét dajkálják a Kárpátmedencében. Minél mélyebbre hatolunk időben a történelem ősi rétegeibe, annál közelebb kerülünk térben a Kárpátmedencéhez és magyar műveltségünkhöz. A felszínre kerülő adatok alapján pedig fel kell ismernünk, hogy az európai történelem különböző neveken ismert szereplői: a hunok, alánok, szarmaták, jazigok, pannonok, ionok éppen úgy magyarok, mint ma a jászok, palócok, székelyek, matyók, sárköziek, csángók.

 

 

 

 

 

1. kép  Ős-Európa

 

 

Jelen munkám csak ízelítő abból a hatalmas anyagból, mely a magyar történelem kutatói előtt nyitva áll, s mely napjainkig csak fehér folt a műveltségtörténet és történelem kutató előtt. Munkámban a Littleton professzor támogatta szarmata-jazig-magyar vonalat, s Geoffrey Ashe professzor mythologiai anyagának következtetéseit követem, különös hangsúllyal az így felmerülő hagyománybéli és nyelvészeti anyagra. Csak megközelítően érintem a Magyarságtudományi Értesítőkben már megjelent anyagot, s bővebb magyarázatokért ezekhez utalom az olvasót.

Nyelvi párhuzamok szemléltetésénél a Magyar Adorján feldolgozta szóbokrokat használom, melyek mindegyike egy-egy tájegységünk vallási szótárának része, s egy mássalhangzós csoport szóbokrait képezik. Így például e munkámban említett avar név a B-R szócsoport összegezése éppen úgy, mint a körös név K-R szócsoporté, a hún a H-N szócsoporté, folytathatnám a sort tizenhat szócsoport felsorolásával. Szükségesnek tartottam ezt a nyelvi megközelítést, mert az eddigi kül- és belföldi nyelvészet nyelvfejlődési folyamatainak feldolgozása sehol nem veszi figyelembe azokat a nyelvi alapokat, melyek egy-egy — nemzetalkotás előtti — népcsoport környezetének, hitvilágának a megjelenítői. A hang nem választható el az élet egészétől, s a fenti módszer viszont ezt tökéletesen lehetővé teszi.

Némely — otthon talán nehezebben elérhető — vonatkozó anyagot tanulmányom végén eredeti szöveggel, s fordításomban közlöm.

Remélem, hogy munkám serkentőleg hathat a független, ifjú kutatók számára, s feltárják a kárpátmedencei magyar műveltség nyugat felé irányuló terjedésének folyamatát. Rengeteg anyag áll rendelkezésükre, s munkájuk eredménye nem maradhat el mindaddig, amíg nem tagadják meg magyar műveltségük örökségét, s magyar alapra építenek.

Mindehhez jó munkát kívánok!

Végül köszönetemet fejezem ki Prof. Geoffrey Ashe és Prof. Paul Meier biztató szavaiért.

 

Silver Lake WI. U.S.A. 1997                            Tomory Zsuzsa

 

 

2. kép

Szarmata lovas képe
137.sz. kőemlék a Chester-i Grosvenor Múzeum gyűjtéséből
és hivatalos kiegészítő rajza

 

 

Szarmata-jazig-magyar kapcsolatok

 

Prof. Littleton az Arthur név kapcsolatait kutatva megemlíti, hogy a szarmaták első parancsnoka Angliában a római Lucius Artorius Castus volt, aki síremléke bizonysága szerint seregét Gaulba vitte 184-ben egy forradalom leverésére. Lovas sereggel indult Európai hadjáratára mint később a legendás Arthur király is. A Ribchesterben állomásozó csapat minden valószínűség szerint címként felvette a Lucius Artorius Castus nevéből kölcsönzött „artorius” jelzőt, amit „dux bellorum”hadúr — jelentéssel használtak. Az e háborút követő jelentős hadvezér már a történelmi „artorius”, Arthur király lehetett, aki a legenda szerint megvédte Britanniát a szászokkal szemben Kr.u. 510-ben Badon Hill közelében.

Littleton professzor a szarmatákat rokonítja a szittyákkal és az alánokkal. Az angol mythologia nagy királyának történetét a szarmatáktól örökölt regének tartja. Az Arthur legenda egy hősének, Sir Lancelotnak a személyét viszont a Kr.u. V. században nyugatra érkező alánok hason nevű és szerepű egyéniségével azonosítja. Ugyancsak szarmata-alán műveltségi körbe sorolja az Arthur király kardja, a kerek asztal, s vitézei regéjét, a Grál edény legendáját, mely a keresztény századok során az új hit hagyományaival bővült, bár ezeket a hivatalos egyház nem támogatta. Littleton mind a szittyákat, mind az alánokat az indoeurópai nyelvcsaládba sorolja, s az osszétokkal azonosítja. A XIX. század módszereivel dolgozó nyelvészet a századunkban is érvényesített nyelvcsaládi elméletét napjainkban értékeli át, s az eurázsiai nyelvek egymással való kétségtelen kapcsolatainak feltárására fekteti a súlyt. A nostratic elmélet képviselői ezt a kört világméretűvé bővítik. Mindezen munkában, ismét a Habsburgista erőpolitika hagyományait követve, ezen kutatások kulcsnépe, a magyar nincsen képviselve.

Sulimirski Egy valahai erős nép szétszórva a nemzetek között[2] című dolgozatában kifejti, hogy a keresztény korszak kezdetekor jelent meg a Szarmátia név a korabeli irodalomban, az azelőtt Szittyának nevezett kelet-európai területeken.

A szarmatákat iráni származásúnak tartja, kik közeli rokonságban állottak a szittyákkal, médekkel és pártusokkal, valamint a perzsákkal; nyelvük az Avesta nyelvével rokon. Kitér Herodotusra, s arra, hogy a Kr.e.5 században élt görög író szerint „a szarmaták szittyák nyelvét beszélték, de annak romlott alakját.” Sulimirski úgy vélte, hogy nem maradt reánk szarmata írott emlék a személynevek kivételével, melyek rendszerint uralkodóik nevei. E megállapítása ismét a magyar kutatók hallgatásának következménye.

Kutatásai alapján a nyugati szarmaták minden kétséget kizárva erős központi hatalom keretén belül éltek. Az írásos emlékek „Királyi Szarmaták”-nak hívják őket. Egyik királyukról, Galatusról emlékezik meg egy, Pontus királyával (mai Törökország, a Fekete Tengertől délre) Kr.e. 179-ben kötött békeszerződés, s egy királynőjük — Amage — nevét is feljegyezték néhány évtizeddel később. A kárpátmedencei magyar népeknél már ekkor gyakorolt erős központi hatalomnak köszönhető szerintem a vármegyerendszer korai kialakulása Magyarországon, melynek alapjai már megvoltak I. István idejében, hiszen az u.n. „hongfoglalás” utáni alig kétszáz év nem lett volna elegendő idő ennek megteremtéséhez egy addig „nomadizáló” nép számára, aminek történetírásunk a Hét Vezér népét mondja.

A központi steppék urai: a keleti szarmaták cím alatt tér ki az aorsi népre kik a Volgától keletre laktak, s a legtávolabbi törzseik voltak. Az aorsi egy ágát, mely a Volgától nyugatra telepedett meg, a Don alsó folyásánál a központi részek szökevényeinek tartja. Meglátásom szerint az őrs szóval egyező aorsi feladata a nevében kifejtett őrs szerep betöltése volt. Támogatja ezt a nézetet az a tény, hogy hatalmas katonai erővel rendelkeztek, s szökevényeknek ilyen jelentős katonasága nem lehetett.

A szarmaták második csoportja, Kubán ’siraces’-nek említett népe délebbre, a Kubán völgyében élt, s az ezzel közvetlenül szomszédos, tőle északra fekvő steppéken. Strabo szerint királyuknak Abeacusnak csupán 20.000 lovasa volt Kr.e. 66-63 körül, az aorsiak királyának, Spadines-nek, ki északi szomszédjuk volt 200.000 lovas állt rendelkezésére. Mindenképpen ezen szarmata törzsek jelentős katonai erőt képviseltek virágkorukban. A Kr.u.I. században elvesztették a keleti szarmatáknál elfoglalt vezető helyüket, s az alánok váltották fel őket.

A jazigok legkorábbi történelmét ismeretlenek tartja az író, de feltételezi, hogy a királyi szarmatákkal azonosak. Az egyedüli ásatási emlékek, melyek a királyi szarmatákkal azonosíthatók az aranyból készült, ezüstözött lószerszámok (phalerae) a Kr.e. II. századból. Áttört , mértani idomokkal, vagy állat-alakokkal ékesített szerszámaik az asszír és a ion díszítések elemeire emlékeztetnek. Ezen szarmata-ion vonatkozással ismét találkozunk az angliai szarmata síremlékek tárgyalásánál. Megállapítja, hogy a Trajanus oszlopán és Galerius salonikai diadalívén ábrázolt szarmaták (roxolánok) ruházata és fegyvere azonos, s ez ismét egy egységes műveltség jelenlétét igazolja. Szövetségben álltak a pontusi (Kisázsia) Mithridates Eupatorral Róma elleni háborújában. Kr.e. 78-76 között a rómaiak büntető hadjáratot viseltek a Dunától északra lakó jazigok ellen, minden valószínűség szerint a jazigok egy határsértése miatt. Ez volt az első a számtalan hasonló összetűzések sorában. A jazigok jól ismert ellenségekké váltak Róma számára. Nem sokkal Kr.u. 20 után a jazigok átkeltek a Kárpátokon, s a magyar Nagyalföldön telepedtek le a Tisza és a Duna közén, jász név alatt máig is ott élnek, s éppen úgy részei a magyar nyelv és műveltségi körnek, mint a megelőző századokban. Jazig területeken a sírok kellékei között új tárgy jelenik meg: a tarisznya — melyben vaskés, vasár, tűzkő és néha köszörűkő volt elhelyezve. Uralkodó osztályuk továbbra is ásott sírokba temetkezett, ennek szép példája a Pannonia kellős közepén lévő Szilben feltárt sírjuk. Ez minden valószínűség szerint egy szarmata herceg sírja, ki Kr.u. II.századbeli egyik harcukban esett el.

A rómaiakkal folytatott kapcsolataikat követve megemlítjük, hogy Kr.u. 175-ben békét kötöttek Marcus Aureliussal, ki felvette a „Sarmaticus” melléknevet, s győzelmét császári pénzein örökítette meg. E béke kemény feltételeket szabott a szarmata-jazigokra. Kötelezték őket arra, hogy a Dunától távol éljenek, s a rómaiak szolgálatába kellett 8.000 lovasukat állítani, akik közül 5.500-at Britanniába küldtek. Britanniában az északi határvidékeknél osztották fel őket 500 fős csoportokban. Három ásatási területen találtak nyomaikra. Hadriánus falánál, a Chester-i erődítménynél egy ló szemellenzőjét találták meg, mely minden valószínűség szerint szarmata lelet, mivel a mellette lévő gyöngyökhöz hasonló lelet csak a magyarországi szarmata sirokban fordult elő. Chesterben található egy sírkő, mely szarmata lovast ábrázol. A Bremetennacum-i erődítménynél Ribchesterben, Lancaster közelében található felírás bizonyítja egy 500 fős szarmata lovasság jelenlétét ez időben. A szarmata-jazig jelenlét vidékein előforduló földrajzi nevek között figyelemre méltó az oroszországi Don, a magyar Duna és az angliai Don folyó neve. E nevek közös nevezője az e területeken élő magyar népesség jelenléte. Semmit sem lehet tudni e férfiak további sorsáról, de valószínű, hogy néhányan visszatértek hazájukba. A szolgálatukat betöltött katonák egy része Bremetennacumban települést alapított; mely soha nem vált igazi faluvá, de a Kr.u. V. században még mindig létezett.

 

 

 

 

                                        3. kép

 

                                Szarmata lovas

 

Pannóniában a Rómával való összetűzések továbbra is folytatódtak. Minden kétséget kizáróan erős nép volt, akiket Róma soha sem tudott tartósan fennhatósága alá vonni. A rómaiakkal való háborúskodás a Kr.u. IV. század végéig tartott. A kora V. században megjelentek a Hunok. 472-ben a szarmatákat megverte Theodoric, a vizigótok királya, s két szarmata király: Beukan és Babai esett el a harcban. A Babai név mai magyar névkészletünk része. Az idegenek által Beucan-nak írt név a magyar Bőkan jelentéstartalomnak felel meg, ami — királyról lévén szó — pontos meghatározás, akár férfi, akár uralkodó értelemben használjuk a bő, s a kan szót.

Sulimirsky tanulmányában bemutatott szarmata tamga jelek között található egy „pontozott írással” készült jel is, melynek kivitelezése azonos az angliai, szarmata vidéken lévő római felirat pontozott írásával, s a népünk körében máig is használt írásmóddal.

A fent idézett, Angliára is kiterjedő szarmata-jazig jelenléttel kapcsolatban Dan Robinsontól, a Chesteri Grosvenor Museum archeologiai osztályának vezetőjétől levélben (kelt 1996 május 15.-én, iktatószám DJR/RBM) további értékes adatokat kaptam. Ezekben további kutatási irányként ajánlotta Britannia római kori térképét, a Ribchester-i Tunshill farm ásatási anyagában talált emlékművet, mely a hatodik római légió győzelmét örökítette meg. Jelenleg Kentben Hever várában őrzik. A hatodik légió a szarmatáké volt. Az emlékmű érdekessége, hogy a felirat itt is pontozott átütéssel készült. Ez az írásjelleg még ma is használatban van hazánk némely vidékén, még akkor is, ha tollal-tintával írott szövegről is van szó. Az emlékmű szövegének másolata, mely 1930-ban készült, a Tolson Memorial Múzeumban, az angliai Huddersfieldben van.

1578-ban Ribchesterben találták Apollo egy szobrát, ki érdekes módon frígiai sapkában van ábrázolva; a szokott íjja hiányzik, helyette hárfájának támaszkodik. A mellette álló két nőalak viselete a Magyar Adorján által tárgyalt ion női viseletet tükrözi. A szobor felirata a következő: „Apollo Manopus szent istenségnek a mi urunk (uralkodónk) jólétéért és Gordian saját szarmata lovasságából Bremmetennacumból Aelius Antonius, a Hatodik Légió centurionja Victrix Meliteneből, e vidék contingensének vezetője[...]” A szarmata légióval kapcsolatos történelmi adat mellett az Apollo-Manopus felírás a későbben tárgyalt őshittel kapcsolatos nevek magyarázatához szolgáltat fontos adatot. Ezekre még később kitérek.

A Gordianus cím említése ez írást Kr.u. 234-44-be teszi, de későbbi is lehet. A sc. (castris) Melitene az Euphrates folyó mentén állomásozott, ahol a XII. Fulminata légiónak volt a szálláshelye.

Peter Salway is megemlékezik a Marcus Aurelius idején nyugatra került szarmatákról, de csodálkozik azon a tényen, hogy a szarmaták a római légiókba beolvadtak akkor, amikor területüket a rómaiak nem foglalták el, s csak némi laza függőségi viszony állt fenn kettejük között. Cikke egy fontos megjegyzése a szarmaták és jazigok között egyenlőségjelet von, s mindkettőjüket e korban a közép Duna vidékére helyezi. Britannia történelmével kapcsolatban felhozza annak lehetőségét, hogy Skócia visszafoglalását a szarmaták segítségével tudták csak megvalósítani. Ugyancsak rendhagyó intézkedés volt abban a korban, hogy egy légióbeli centuriót neveztek ki a Ribchester-i szarmata lovasegység parancsnokának, s ez alkalommal az igen ritka praepositus regionis címmel tüntették ki. Ennek magyarázata talán abban rejlik, hogy a meg nem hódított területekről ide került szarmaták külön elismerésben részesültek. Később a nyugalomba vonult szarmaták Ribchester vidéken telepedtek le, s nekik köszönhetően vált e vidék fontos lótenyésztő területté, ahol a lovasság számára tenyésztették ki a később híressé vált angol lovakat.

A Magyarságtudományi Értesítő 2. számában bővebben tárgyaltuk Alföldi Gézának az Archaeologiai Értesítő 1964. évi 2. számában megjelent tanulmányát a dunántúli római civitásokkal kapcsolatban. Ezek között megemlíti a pannon őslakos iasi népet, mely „eredetileg a pannon törzsek egyike volt és szoros rokonságban állt a többi pannon törzsekkel (Andizetes, Breuci, Daesitiates, Maezaei).” Ezek között a iasi később civitas Iasorum néven alkottak közigazgatási egységet. Plinius szerint e civitas területén a Dráva keresztülfolyik, s e szerint ők népesítették be Horvátország és a magyar Dunántúl egy-egy részét. Ptolemaios szerint Pannonia superior középső részének keleti felében laktak.[3] Az antik szerzők közül a Iasit Stephanos Byzantios említi. A civitas déli része a kelta Varciani és a pannon Oseriates néppel határos. Daruvár és vidéke is ezen civitas része volt. Ugyan itt került elő egy Res Publica Iasorumról szóló felirat is a III. századból.

Ezekből az adatokból kitűnik, hogy egyik oldalon a szarmata, jász, pannon, a másik oldalon a kelta közeli kapcsolatok nemcsak a Dunántúlon, vagy a római idők Angliájában, de a Brit szigetek régmultjában is jelen voltak. Ugyancsak figyelemre méltó az az egyedülálló körülmény, hogy magyar régész egy magyar népcsoportot Pannoniai ősnépnek ismer el.

A Berlintől vagy ötven mérföldnyire lévő Vettersfelde faluban talált, s most már erről a faluról elnevezett Vettersfelde Kincset ismertette Dietrich von Bothmer, a Metropolitan Muzeum görög-római művészetének szakértője. Munkájában egy eddig biztonsággal azonosítani nem tudott, feltételesen szittyának vélt aranytárgyat mutat be a Kr.u. V. századból.

 

 

 

 

 

4. kép

 

Vettersfelde-i kincs jász jelképei

 

 

A tárgy jász néptörzsünk jelképes állatát, az általuk jizéternek nevezett halat, a kecsegét ábrázolja. A hal természetes rajza, pikkelyei felnőtt korban szürkés-fehér csillag-alakokat mutatnak, s ezáltal vált a halász-hajós jászoknál a Tejút jelképévé. A Vettersfelde lelet aranyhalának hatalmas testén a jászok pikkelypáncéljának rajza, felette magyar hovatartozásuk szent jelképe a Csodaszarvas látható. Kopoltyúja a székely-kazár csoport kacs jelképét hordozza, farkán a kusza jelet, amiből minden teremtődött. E kincs agyagkorsóban volt eltemetve, 1882 október 5.-én találta meg egy gazdálkodó, egyéb ékszerek és fegyverek társaságában. Jász néptörzsünk tehát bizonyíthatóan Nyugateurópában volt az említett V. századot megelőző időben már. A jászok hajós multjáról Magyar Adorján Az Ősműveltség című könyve emlékezik meg részletesen. Napjainkban Capt. DDr. Juba Ferenc bizonyítja művében, hogy a tenger nélküli magyarság mai napig is a világ legkitünőbb hajósa, s ezt génemlékeinek tudja be.

Visszatérve a Ribchester-i szarmata-jazig szövegre, angol ismertetését Roman Inscriptions of Britain, Vol.I. (inscriptions on stone) címmel R.G. Collingwood and R.P. Wright végezte. [Oxford 1965, 583. rész]

A korábban említett angliai hárfás Apollo mellett álló két női alak göndör tincsekben aláomló hajviselete, ruhája, mely a fiatalabb nő fejét fedetlenül, „hajadonfőn” hagyja, az idősebbét fátyollal takarja, s a fiatalabb nő felsőrész nélküli ruhája tökéletesen azonos a Magyar Adorján két kánaáni nőábrázolással kapcsolatos leírásával, s ez fényt vet a Ribchester-i dombomű alakjainak hovatartozására. Magyar Adorján e domborműveket jász őstörzsünknek tulajdonítja, s a jász, iasi, ion, iassius néven említett nép történelmi forrásokban előforduló neveit jász néptörzsünk nevével azonosítja[4] .

„Látjuk e domborművön — mondja Magyar Adorján — a kréta-mykénéi művészetteli teljes egyezést, éspedig nem csupán a jellegzetes arcélet illetőleg hanem más részletekben is, amilyenek például a homlokot körítő apró, göndörített hajcsigák, továbbá éppen a hosszan alákígyózó hajtincs, de még az is, hogy a nő melle egészen mezítelen, ami az ábrázolatok szerint, különösen a mykénéi nőknél volt divat.”  Továbbá részletezi a canaaniták sziriai és palesztinai sokezer éves jelenlétét, melynek szerves része a jász műveltségi kör.[5]

A hárfás Apolló szobor magyarázata is a magyar nyelv és hagyományok tükrébn lehetséges:

„Láttuk azt is, hogy őseink költői elképzelése szerint — de ami a valóságnak is meglehetősen megfelel — a termékenyítő Nap állandóan szórja az életparányokat, erőny, vagy lélekatomokat a világűrbe s így a Földre is. Amely fölfogással tehát egyezik, hogy a Nap szolim-szarmata neve tehát Szór, Szól is volt, mert szór, szórni igénknek lehetett lágy szól kiejtése is, bár így ennek szól, szólalni, azaz hangadás jelentése is van; a hangadás pedig: erőny, és ugyanúgy aktív valami, mint a szórás. Ezzel egyező még az is, hogy például a görögök Apollon és Orfeos napistenségüket gyönyörűen éneklőnek és gyönyörűen hárfázónak is képzelték és így ábrázolni is szokták volt. Márpedig láttuk azt is, hogy a mezőn gabonamagot vető, azaz szóró magvető ember a termékenyítés és a termékenyítő Nap, Napisten jelképe is volt, valamint láttuk, hogy e magvetést napjainkig is, annak ellenére, hogy ez könnyű munka, mégis kövtkezetesen, hagyományból bár a jelképes értelem tudata nélkül, mindig férfi végezi.” A gyönyörűen daloló, gyógyító görög-római istenségek a magyar Táltoshagyomány és dallal teremtés meg nem értett gondolatának késői folytatásai, de kapcsolatban vannak, amint majd látjuk a Brit szigetek regős, s főleg Taliesinnel kapcsolatos hagyományaival, ami viszont már őskorunkba vezet vissza.

Kitér a kánaáni műveltség szíriai és palesztinai multjára: „...e néphez tartoztak a jászok és más őstörzsek kivándorló részei is.” Akkor, amikor az angol hagyomány „az elveszett zsidó törzsekben” véli önmaga multját megtalálni nem tudja, hogy a palesztinai törzsek az ősi jász-magyar népünk részei. Magyar Adorján a következőket mondja még e tárgyban:

„Gyárfás István ’A jász-kunok története’ című műve I. kötete 298. oldalán olvashatjuk: ’Ptolemaius a régi Pannoniában lakó népeket előszámlálván Sabaria (Szombathely) környékére Jassius népet helyez. A Magyar Nemzeti Múzeum Savariában, azaz Szombathelyen kiásott római tégláján pedig ez olvasható: ’Lucius Savariensis Jon’. De Gyárfás írja még, többek között, ezt is: „Bizanti István —1694-ben— írja: ’Jas, Illuria része, lakói Játák; neveztetik Jonikának is.’ Továbbá ugyanezen újgörög grammatikust, Byzanti Istvánt idézve írja még: ’Mursa, városa Jónikának, építménye Adrianusnak.’..Egy római kövön, amely a régi Mursa, ma Eszék várostól nem messze ásatott ki, s Kr.u. 192. év előtti időből való, ez áll: „Divo Comodo Respublica Jasoru.” ... A jászok a Dunántúl és Szlavóniában is éltek, valamint hogy ők és földjük neveztettek úgy jász, mint jón, illetve Jónika-, vagy Jónia-nak is. De tudjuk még, hogy régen Erdélyben és Moldavában is éltek jászok. És íme: Gyárfás föl is hozza: „Várhely körül kiásott és Antonius Pius korábul Kr.u. 140 év körül való római kövön többek között ez áll: „pro saluta et felici Pont., Max. et Anniae Faustinae Aug. Coniugi C. Clod. VI. Praef. M. Dacoand cum Jassiorum hanc statuam is Auroria numinibus”, stb. másik görög, harmadik latin föliratú kövön: „Axius Aelianus Jonius.” áll, melyekből kiderül, hogy Erdélyben avagy Moldovában Kr.u. 153-ban laktak dák-jászok, és hogy a jonius a jassius-szal ugyanazon egy jász nemzet.”

„A régi írók a Duna-Tisza közében élt jászokat említve, írják, hogy főképp íjjal, nyíllal harcoltak, valamint a Traján-oszlopon ábrázolt jásziuszok, vagy jazigok kezükben íjjal, nyíllal, fejükön sisakkal, a maguk és lovuk testén pedig pikkelypáncéllal tüntetvék föl. Ám, hogy a szóban lévő íj és íjász szavunk nem származott a görögből, hanem hogy a görög nyelv örökölte ezt az ősjónoktól azaz jászoktól, íjászoktól, bizonyítja az is, hogy a holdsarló, amikor igen vékony: íjra hasonlít, — amiről föntebb már volt szó, márpedig a törökben aj = Hold, viszont a törökben, tatárban és ujgurban jej, jaj = íj, amiből világosan kitűnik, hogy nem a magyar, a török, a tatár és az ujgur nyelv (utóbbi egy régi török nyelvjárás) vette Hold és íj értelmű e szavait a görögből, hanem hogy megfordítva: a görög nyelv örökölte, de ezt már tévesen alkalmazva, io, iosz szavát Kréta szigete és a félsziget jász őslakóitól. Említettem már a jászok Jón vagy Jázon Holdistenét és hogy a holdkaraj íjhoz hasonlít, ami tehát a török aj = Hold és jaj = íj szóban is kifejeződik; de ez a görög nyelvben nem fejeződik ki.”

„Végül kiemelem itt mégegyszer azon föntebb is már szóvá tett oly föltűnő különbséget, amely a Traján-oszlop ábrázolatai szerint a pikkelypáncélos, sisakos, karmantyús jász harcosok öltözete fejlettsége és az ugyanotti ábrázolatok germán harcosai öltözete gyarlósága között látható, ami kétségtelenné teszi azt is, hogy tehát a jászok műveltsége is a germánokénál azon időkben sokkal fejlettebb volt. Amit egyébként az is kétségtelenné tesz, hogy a rómaiak a jászokat soha teljesen legyőzni, sem földüket, a Duna-Tisza közét, elfoglalni nem bírták és hogy ennélfogva e földterület, bár három oldalról az óriási és oly hatalmas római birodalom által körülvéve, de mindvégig, a római hatalom hanyatlásáig leigázatlan és szabad maradott. Igaz ugyan, hogy a rómaiaknak e terület legdélibb részére behatolniok sikerült volt, de itteni uralmuk igen rövid ideig tartott. Ez időben készültek az úgynevezett „római sáncok”, de amelyek alkata tanúsága szerint, ezeket nem a rómaiak ásták, hanem a jászok a rómaiak ellen.”

A szarmata nyelvjárással kapcsolatban — ami Herodotos szerint a szittyák nyelvének romlott változata — a következő megállapításai vannak:

Szőlő szavunkat illetőleg, amely egyezik a kisázsiai és kanaáni szolim nemzet e nevével, de r-es kiejtéssel összevethető a Magyarország területén is élt egykori szarmatáéval is. Az ettől délre eső (értsd Tangertől délre) paradicsomi buja növényzetű vidékeken — Movers szerint — egykor szakadatlan láncolatban födték a szőlőtelepek [Movers F.: Die Phönizier.I. kötet. Bonn, 1841 II. köt. l része (Polit. Gesch. u. Staatsverfassung.) Berlin, 1849 II. köt. 2. része (Geschichte der Colonien.) Berlin, 1850 II. köt. 3. része, II. kötet 528 old. (Handel und Schiffahrt.) Berlin, 1856] annyira, hogy — amint mondja — a legkülönbözőbb szőlőfajok elvadult maradványai ma is lépten nyomon fölbukkannak a növényzet között. Ezt tudva, rendkívül érdekesek az e vidéken egymást követett ókori helynevek: Szoloeisz, Szoloencia, Zelitz vagy Azila (Movers II/2 534 és 537. old.) mint amelyek — úgy látszik — mind a magyar szőlő szavunk idegen ajkú elferdítései.”

Később kitér arra, hogy Szyleus, a római mythologia szőlőhegyen élő szörnye, Szilén, Bacchus tanácsadója és a szilének mind a szőlővel kapcsolatos nevek. Szilén a szőlőtő, a szilének a szőlővesszők megszemélyesítői. Szilóh városa bortermésről híres (Mózes I:XLIX rész 10,11 vers). „Szyleus nevére eléggé hasonlít a Torontál-megyei Szeleus község neve, amely a régebbi magyar Szőlős nevéből az ottani oláh és szerb lakosság ajkán elferdülve képződött.” Szala szavunkkal azonosítja a bortermelő Zala megyénket.[6]

„Tény, hogy a rómaiak idejében a mai Erdély délnyugati végében állott Sarmisegetusa városa (Várhely; az ottani mai oláh és szerb lakosság nyelvén a szintén vár jelentésű Gradistye neveztetik), amely név eredeti értelme aligha volt más mint Szarmata-sziget avagy Szármok-szigete, amely vagy folyóvíz szigetén álló erődítmény volt, vagypedig vízet is tartalmazó mesterséges árkolással volt körülvéve.”

„Találunk e vidéken (Zala megye) még ilyen helységneveket is mint Salonvár és Szill (utóbbi már Somogyban). Ami azonban állításaim a legmeglepőbben igazolja: az hogy a mai Zalaegerszeg mellett, a ma is híres bortermelő vidéken, már a rómaiak idejében is állott Sala (Szala) nevű város. [7] A föntebbiekből világosan láttuk, hogy a magyar Szala név a magyar szala = szőlő szóból származott; ha pedig a Szala név e bortermelő vidéken már a rómaiak idejében is megvolt, úgy ezáltal minden kétséget kizáróan bebizonyul, hogy e vidéken a magyar nyelv már a rómaiak idejében is élt. Mindezekhez végül még tehetjük, hogy a föntnevezett német atlasz szerint Kaposvár közelében (Somogy-megye) a rómaiak idejében állott Silacenae nevű város is; pontosan ugyanott tehát ahol ma Szill nevű magyar községünk áll.”

A későbbiekben számunkra igen fontos adatok a fentiek, hiszen a Brit Szigetek őskori települései között ott szerepel Silbury, mely a kárpátmedencei Szill, Szalonvár helynevekkel rokon.

*

A jelenből visszatérve a multba, a szarmata-magyar nyelvi és földrajzi kapcsolatokat támogatja Herodotos néhány sora: „Ha átmegyünk a Tanaison, többé már nem a szkíták földjén járunk. Itt az első sávban Sauromati nevűek laknak, akik a Meótisi-tó felső végétől észak felé tizenöt napnyi járóföldet bírnak. Lakóterületük egy pusztaság, amelyen nincs semmiféle fa, legyen az gyümölcsfa avagy vadon növő fa.” [8]

A szarmata név első szótagja a sár fény, fényes jelentésű szavunkkal rokon, mely szó értelmét balladáink Selyemsárhajú Tündér Ilona, s sárarany szavai mentettek át a mába. Sár szavunk nyelvünkből származott át a Folyamköz vidékére, ahol saar isteni, királyi címet jelölt, az orosz nyelv cár szavával együtt.

Szár szavunk kopasz értelme a fény szó származékaként érthető. Szár László kopaszsága miatt kapta e vezetéknevet. Tar szavunk a szár szó rokona értelmi és hangtani vonalon egyaránt: ha valamit letarolnak, ott nem nő semmi. A szarmaták fátlan, „kopasz” földjét jogosan hívták szárnak. (Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy a kopasz fej fényes is, a sár-szár szavak hangzóbeli közelsége ezt is kifejezi.). A szarmata szó jelenthetett fényes, napos földet, de tekintettel arra, hogy Herodotos kiemelte a vidék kopárságát, a szármata szó alkalmazása a helyesebb, „kopasz föld”, „tar föld” értelemmel. A szarmaták ’siraces’-nek nevezett törzsneve szir szavunkat tartalmazza, ami ezüstfényűt jelentett, s szürke szavunkban maradt fenn. Ma is szürkének hívjuk a fehér lovat, s a szűr alapanyagának a színe is fehér, illetve ezüstös Ide tartozik Ballagi Mór szótárában a szirogy szó, ami derest jelent.

A szarmata név második, mata szótagja Kecskemét helynevünkben maradt fenn, s rokon megye szavunkkal. Eredetileg mindkettő föld jelentésű volt. Ide tartozik mező szavunk, mely füves térséget jelölő ősszó. Mindezen szavak körébe tartozik az angol meadow, mező értelemmel, mely az óangol mead szóból ered, s költészetben máig is használt szó. A walesi Mesgarmon név Germanus mezejét jelenti. Itt a walesi mes szó alakban és értelemben a magyar mező szó azonosa. A Brit szigetek történelmét figyelemmel kísérve magyar néptörzseink nevei gyakran szembeötlők.

A mata szó kapcsolatban van méz és méh szavainkkal is. Ide sorolható az óangol medu-ból eredeztetett mead, mézsör jelentésű szó, mely mind méz, mind nedű szavunkkal rokon. Tekintettel arra, hogy a szittyák hangsúlyozottan tejen és mézen éltek, e nyelvi kapcsolat is helyénvaló. Görög történetírók arról is értesítenek bennünket, hogy a Kárpátokon túli vidékre nem lehet bemenni a méhek miatt. E szócsoport eredete is tehát a Kárpátmedence felé mutat, de Médiával és a Folyamköz társadalmával is bő kapcsolata van. Az a tény, hogy az euphratesi folyamközben méhek hiánya miatt kézzel kellett beporozni a datolyapálmákat, eme méhtársadalom ősi hona és nyelve a Kárpátmedence.

Média neve is rokonságban áll a magyar mét, mező, valamint a méz, méh szavakkal is. Ugyanezen szóbokorba tartozik mézszerető medve neve. Mind a méh, mind a medve ősvallásunk jelképei. A Tolna-megyei Mágocson hallottam a méhről mint Isten aranyos madárkájáról megemlékezni az 1950-es évek elején. A „tejben, mézben fürdés”, mint a jólét és gazdagság jelképe a tejívó szittyák őshazájából eredt s terjedt el az egész világon. Magyar Adorján tárgyalja az ősegyiptomi nyelvben is kettős értelemmel (méh állatka és anyaméh) szereplő méh szó magyar gyökereit. Az egyiptomban fennmaradt rege szerint a születésre váró lelkecskék mint méhek a kaptárt, rajozzák körül a napot. Raj szavunk a ragyog és fény szóval rokon.

A Magyarságtudomáyi Értesítő 1996.évi 2. számában a rovásemlékek között van felsorolva egy rovásírásos, magyar nyelvű, szarmata sírból való edény. Ez a szöveg, a tárgyunkkal kapcsolatos szarmata szavak magyar volta e népet is a magyar népek közé sorolja. A kárpátmedencei magyar ősműveltségi fogalmak viszont további fényt vethetnek nemcsak a nyugati mythologiai elemekre, de ezeken keresztül nyugateurópa ős- és korai történelmére is.

 


 

[1] Magyarságtudományi Értesítő, Silver Lake WI.U.S.A. 1996

[2] Lefordított szövegrészét l. a Függelék-ben.

[3] Mócsy A. Die Bevölkerung von Pannonien Bis Zu Den Markomannenkriegen, Bp. 1959.

[4] Magyar Adorján Az ősműveltség 373-386. old.

[5] Magyar Adorján Az ősműveltség 373. old.

[6] Magyar Adorján Az Ősműveltség939. old.

[7] H. Kiepert: „Atlas antiquus.” Berlin, 1863. IX. tábla.

[8] Herodotos History, 2 vol. Every Man’s Library 405, 406, London 1949