Back to Home

DR. BOBULA IDA

III.

SZÓEGYEZTETÉSEK

Az itt közölt „szógyűjtemények” vizsgálatánál ne felejt­sük el azt, hogy a „sumír” rendkívül egyszerű ősi nyelv, amelyben a hasonló és összetartozó fogalmakat „egyetlen-egy” szó határozza meg. A modern nyelvekkel azért nem is hasonlítható össze, hiszen a sumír-nyelv készletéül kereken „négyezer szót ismerünk csupán, míg a magyar nyelvben legalább „százezer szót tartanak nyilván és a végleges szókincset távolról sem fedi ez a szám. Az emberi társadal­mak fejlődésének ütemével — a nyelv fejlődésnek lépést kellett tartania. Új fogalmak — új szavakat igényeltek. Valószínűnek látszik, hogy az új szavak megszületése előtt az ember úgy segített magán, hogy az eredeti „gyökszót” --  valamilyen „csekély eltéréssel másképpen ejtette ki.

Például így kapjuk meg a „tok és a „tök szavakat. Mind a kettő a sumír „dug"-ból ered, mely szónak az ősi, képírásos alakja egy „kulacsvagyis a víz tárolására es szállítására alkalmas „edény”. Nyilván ez a „dug” valamikor a zöld-növény termékét - amiből a víztartó készült – a „tök”-öt és gondolattársítás útján az edényt is vagyis a „tok”-ot (kulacsot vagy butykost) is jelentette.

Ugyanilyen fejlődési fokot állapíthatunk meg a sumír „sab” szónál is. A sumír nyelvben gyakori eset az, hogy a szó „főnév” és »igealak" is egyben.

A sumir „sab” — igealakja a magyarban alig változott és „szab (szabni) formában ma is él.

Főnév alakban „seb” — már erős hangtani eltérést mutat A két szó azonban értelmileg kiegészíti egymást. A kard, szablya, vág, hasít, „szab"-dal, tehát „seb"-et ejt.

A következókben közölt szógyűjtemények támpontot és bizonyítékot adnak arra vonatkozóan is, hogy a szóképzés folyamatát már a sumírok megkezdték. Az egyszerű „gyökszó”-t főnévvé és igévé alakították olyképpen, hogy szótagként


 

hozzácsatoltak „azonos” vagy cselekvést jelentő, másik ,,szógyököt".

 

I. FŐNÉVKÉPZÉS:

Az összetett szavakból megállapíthatjuk, hogy a „hasonló értelmű” egyszótagos főnevek kapcsolódtak. Ez a társítés eleinte igen laza volt és talán azért történt, hogy a különböző tájszólásokat beszélő néprészek között az eszmecserét meg-könnyítsék.

Néha az egyszótagos főnév több más szótaggal is egyesült. Az ilyen összetevések változtatták azután a kívánalom szerint a megalkotott szótag-mondat értelmét. Az összekapcsolások és hozzátevések sokszor „értelem-ismétlésnek” tűnnek fel de a fenti indokolás — a különböző tájszólások kölcsönös meg-értésére való tekintettel — ezt is kellőképpen megmagyarázza.

Kívánatos lenne minden „sumír eredetű” magyar szónak értelmét, etimológiáját és használatát indokolni. Az alábbi példákból kitűnik, hogy a fogalmak tisztázását az alapos okfejtés milyen nagy mértékben elősegíti.

 

 

 

Text Box: 37
Az alábbi példák igazolják ezen igeképző szógyökök segítségével alkotott összetett szavaknak »valódi igealakká” történő átváltozását:

Sumír

 

Sumír

Magyar

ZAL+AG

(fény + cselekvés)

=

ZALAG

(fénylik)

= Csillog

TAR + AG

=

TARIK

= törik

(törés + cselekvés)

=-==-

(kettévált)

 

SA + TU

(napfény + előállít)

=

SETU

(napkelte)

= süt

GU+BAR+AG

(hajlítás + test +

=

GUBARAG

= kuporog

cselekvés)

=

hajlít

= gugol

IR+SU+TU

=-

IZITU

= izzad

(„SU" = kéz, fogantyű, birtoklás, el van látva valamivel)

A magyar nyelven — legtöbb esetben — ez az igeképzési folyamat már régen befejeződött, mégis könnyűszerrel vissza­következtethetjük — különösen a kéttagú igéknél, ahol is a második szótag „mindig a sumír cselekvést jelentő szógyök változataként” ismerhető fel. Pl.:

Sumír                             Magyar

ESA + AG                    = ESZIK

(étel + cselekvés)

SUN + TU                   = SZÁNT

(föltör + csinál)

SUR + TU                   = SERIT

(perdítés + csinál)

A fenti gyök alakok alkalmazása egyöntetű törvényszerűségre ugyan nem utal — mégis a sumír „AG gyök rendszerint a „jelenidőben folyó cselekményt mutatja, míg a „TU” és „DU” a „befejezett múltidő” meghatározója. A magyar nyelv „multidőt” jelző "T" ragja valószínűleg e két utóbbi sumír igeképző gyökszónak „lerövidített” alakja. (R. JESTIN: Le Verbe Sumérien, Paris, 1943)

 

III. HANGTANI ÁTVÁLTOZÁSOK

A sumír hangok magyarban való leggyakoribb változá­sára az alábbi általános táblázattal mutathatunk rá, aholís az átváltozások a betűk sorrendjének értéke szerint csökkennek. Tehát — leggyakoribb az első — legritkább az utolsó.

Sumír „B” — átalakul a magyar — B, V, F, P, S, SZ hanggá. (a sumír a B-t és P-t gyakran felcseréli.)

Sumír „D” — átváltozásai — D, T, GY, TY, CS, Z, S, SZ.

Sumír „G” — fejlődései — (G, K, SZ, H, S, CS, F, GY.

Sumír „M” és „N” a magyarban változatlanok maradnak, de igen gyakran felcserélődnek az átalakulási hangjaik R, L, S és J.

A „B” szógyűjtemény még egyéb változási formákat is bemutat.

Igen gyakori eset az is, hogy a magyar nyelv a sumír mássalhangzókat „átmeneti” állapotban rögzítette le: pl. „P"-ből F, „S"-ből CS, „T"-ből S és „R"-böl L. (Ha az R kezdőbetű, akkor sohasem változik.)

Egyes kezdő mássalhangzó mintha az idők folyamán „fokozatoson eltűnt” volna a sumírban. Érdekes a kezdő „H mássalhangzó esete. A magyar nyelvben megelőzi a sumír szó elején levő magánhangzót. Igy Pl.:


 

 

A következő oldalakon ismertetést nyújtunk a sumír nyelvnek a magyar nyelvvel való összehasonlításából. A nyelvészeti anyag itt három szójegyzékben van rendezve --úgymint: A), B), és C)

 

    Az A) SZÓJEGYZÉK-kel azt szándékozunk bebizonyítani, hogy egyformán sok összefüggés mutatható ki mind a primitív szavakban --- amit az összehasonlító nyelvészet legfontosabb vizsgálati alanyának tart (mint testrészek, számok, családi kapcsolatokra vonatkozók) — mind pedig az egyéb komplikáltabb és elvont fogalmakat rögzítő szavak­ban is, (mint a jog, a társadalom, a vallás stb.) amelyek a történész megállapításaihoz szolgáltatnak támpontot.

 

A B) SZÓJEGYZÉK: a sumír nyelvnek a magyarban előálló leggyakoribb fonetikai változásait világítja meg anél­kül, hogy erre a vizsgálatra vonatkozóan új rendszert vezetne be — mindenkor szem előtt tartva azonban a törvényszerűség kimutathatóságát.

 

A C) SZÓJEGYZÉK: az egytagú nyelvet úgy igyekszik beállítani, hogy könnyebb legyen az összehasonlító vizsgálat. Abból a célból pedig, hogy minél jobban lecsökkentse, az egy-tagú szavak csekélységének következtében eredő hamis etimológiának a veszélyét az összehasonlítható szótagokra vonat­kozóan — az anyagot u. n. szó-párokra osztottuk be. Ugyanis a szó-párok logikai alapon vannak összekötve és lehetnek ikrek, antonymok, synonymok vagy közel synonymok. Ha ilyen szó-párnak mindkét része azonos a két összehasonlított nyelvben, a tiszta véletlennek valószínűsége igen erősen csökken.

Mind e három szójegyzékben a sumír szavakhoz zárójel-ben vannak hozzákapcsolva a velük azonos akkád szavak. Ugyanis az akkádok igen sok sumír szót vettek kölcsön.[1] Ezek azután — mint a használatban lévő és keresztül mentek további hangfejlődésen is, többnyire az u. n. Grimm törvény szerint.

 

Az akkád szavak sokszor félúton állanak az ős sumír­gyökérszó és a fonetikailag megfelelő modern magyar szó között és így érdekes világosságot derítenek a magyar nyelv történetére.

-.

[1] „ Unzählige sumerísche Wörter sind auch als Kulturwörter in die Akkadische Sprache übergangen”. Arno POEBEL, Grundzüge der Sumerischen Grammatik, Rostock, 1923. 3. old.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NySz. — Szarvas Gábor y Simonyi Zsigmond, Nyelvtörténeti Szótár (Diccionario Histórico), Budapest, 1890-93.

O -- Szamota István y Zolnai Gyula, Magyar Oklevélszótár. (Diccionario de los Archivos Húngaros) Budapest, 1902-1906.

P. -- John Dyneley Prince, Materials for a Sumerian Lexicon, Leipzig, 1908.

Hárfa az UR-i királysirokbbI.
A British Museum tulajdona. (A húrok helyére
a sumír-mahgar városok nevét írtuk.)