Back to Home 

 

Mariann de Pluer

 

THUATHA DÉ DANAN

avagy

DENTÚ MOGER

       

 

A régi korok törzszövetségének két ismert neve ez. Az első meglátásra semmiféle kapcsolatba nem hozható egymással e kettő, időben és földrajzi elhelyezésben sem mutatható ki kapcsolat közöttük.

        Egyikük a keltibér műveltséghez tartozik,  míg másikuk a magyar történelem része lesz. A nagy kapocs mely mégis összeköti ezt a két népcsoportot nem más mint két fogalom. Az egyik a Magho—papi rend tudósainak és varázslóinak a fogalma, míg a másik a törzsszövetségük.

Az elveszett időkből már igen sok papi rendet ismerünk:

 

Guada

Armiguada

Faican

Moger

Dan

Kaldeus

Szabír  és a népünk által igen jól ismert Magiár papokat akik tovább élnek nemcsak népünk nevében, hanem vérében is.

Népünk történelme igen összetett, kevert és valójában ismeretlen számunkra.

Őseink “elfelejtették” nemcsak az eredetüket, hanem a múltjukat is úgy, ahogy

semmi más nép nem tudta felejteni  a történelmét.

Nem rendelekezünk elég megbizható adattal ahhoz, hogy vissza tudnánk állítani a

valósághű időrendet. A mai napig senki sem tudott biztosat állítani a magyarok

eredetéről és még kevésbé tudtak a nyelvünk örököltségéről számot adni.

Már 1110 esztendeje élünk Európa közepén. Szomszédjaink—kivéve Ausztriát—szláv népek lettek, de népünk nem szláv eredetű és nyelvű nép. Népünk és

nyelvünk gyökeresen különbözik mindazoktól, akik most államunkat körülveszik.

Van egy különleges, egyedülálló saját nyelvünk a nagy világon belül, de mégis ugyanakkor nagyon sok olyan megnyilvánulásait vehetjük észre, melyek nemcsak a ma élő nyelvekben találhatók meg, hanem már sok kihalt nyelvben is.

 

Megtudtuk már, hogy vannak közös vonásai a hyperboreuszi és sémi nyelvekkel,

melyek a legidősebb ismert beszédmódok voltak az eurázsiai területeken.

Láttuk már azt is, hogy megtalálható a nyelvünkben több fejlődési korszak is, de talán a legfontossabb az lenne, hogy e nyelv segítette elő igen sok más nyelv  fejlődését is.

Szavainkat általában mindkét irányból lehet olvasni—kimondani, ami azt jelentené, hogy nyelvünk köti össze a keletet a nyugattal a műveltség és vallás terén.

Szókincsünk megad  világosan egy elő-árja nyelvet is. Ez a gondolat elvisz bennünket az elves nyelvek kialakulásához is, melyek a fehér népek “elsőnek” ismert titkos beszéde lett, de nyelvünk ennél is jóval idősebb mint már láttuk.

 

A magiar papi nyelvet használták nemcsak a mediai  papok, hanem sok más papirend is akik betöltötték a tanítói szerepet más helyeken, más népeknél.

A papság nyelve aszerint változik, hogy milyen eredetű őshonos népeket fog össze és

mindig lehet azonosítani az eltéveszthetetlen, felismerhető gyökerek által.

 

ADA

GUADA

HADA

ÉDEN

DEN----első dinsztia az ősi Egyiptomban

DAN----NAD, INAD, INDIAI (fordítottan mindig egy holdműveltségről beszél).

A Dan szó mindig egy igen ősi papi rendenek a neve és innnen adódik a honfoglaló

népünkre szóló megnevezés is. Jelképe a már férfiuralmu magyar, honfoglaló népnek.

Jelentése “szent”, azaz Szent Moger nép foglalta el az új hazáját akkor, amikor

Árpád vezérünk bevezette a Kárpátok medencéjébe a 7 törzsből álló piciny népét.

A Thuatha Dé Dannan  és a Dentú Moger nép neve egy igen régi közös eredetről,

műveltségről és vallásról beszél, mely még a Bika jegyű állatövi korszak idején tűnik fel.

Moger---Ré—Gom, ahol a RÉ az a RÁ  naphitre utal ugyanúgy mint a MOG—MOGARAN szó is—azaz az eredetüket e Guancs féle műveltségben kell

keresnünk.

MADA MADAN---MADAM mely ujból visszafelé olvasva megadja az ADAM  nevét.

Világosan kimutat  egy női uralmat.

Mada egy Szumér terület már egy kettős műveltséggel és a már kialakult sémi nép megjelenésével.

Valójában nem tartoztak ide őseink mindannak ellenére, hogy igen sok magyar hangzású szó jelenik meg itt is, s  a Sumer naptisztelő papok is a MEVA—MAED

papi rendnek voltak a tagjai.

A Dravida szó igen hasonló hangzású a Dwarvas szóval, mely tudva azt, hogy a

Dwarvasok egy elő-árja nyelvet beszélő tanítók voltak akik azon indosztáni népeket hódították meg, akik észak-Indiából menekülve érték el az ősi---Szumériánal sokkal

régebbi műveltség----MOJENDZSODARI birodalom területét és itt alakították meg a nagy vallásukat. Itt újból  találkozunk a “MOJEN”---FIÚT jelentö szóval, melyet már igen jól

ismerünk az amerikai Maya nyelvböl. (MOJEN---JOVEN  a spanyol nyelvben).

A dravidák valamennyi nyelvéről elmondható, hogy “sino-tibeti” nyelvekből erednek, amely megint bebizonyítja, hogy a napműveltségük átvett tudomány volt és azt is erőteljesen kimutatja, hogy így egy kettős vallásgyakorlattá alakult.

A Thuatha dé Dannan népnek a titkos mágho papi rétege már igen ismert mindenki számára. Ők voltak a hires DRUIDÁK azaz  KÁDIURUK fordított és keleti alakjában.

                          ADURUI—DÁK ok, azaz valódi hyperboreuszi celta eredettel

rendelkező  nagy müveltségű “éguruk”—égurak”, ADARU—DAKok, akik nyugaton a naptiszteletből születve vették át az ősi celta Holdtiszteletet, tehát a műveltsége párhuzamos lesz a keleti dravidák tudományával.

Nyelvük alapja itt is az Elő-ARJA “ELVES” titkos nyelv lesz, mely megint csak a

magiár nyelvből ---a naptiszteleti női papok által használt nyelvből adódik ki. Társadalmi rendjének a felépitése a nyugati—férfiuralmi szervezet  lesz, a törzsszövetség. Ezt az éltformai felépítést igen jól ismerjük nemcsak a magyar honfoglaló népünknél, hanem a héber 12 törzsnél is.

Ez igen fontos lesz a számunkra már csak azért is mert igy lesz észrevehető az, hogy

egy mennyire megfontolt, előrelátó munkába került ezeknek a szent tanítóknak a különböző állatövi jegyek alá tartozó népek, tudományok, vallások, hitek és nyelvek felépítése.

Jól megfigyelhető  népei rendszeres előkészítése az új állatövi jegyek idejére, az ugyanazon módszer egyenlő alkalmazása keleten és nyugaton egy közös alapnyelvvel, mely  annyiban fog különbözni, hogy melyik oldalról olvassák el, mondják ki és ezzel nemcsak maguknak, hanem a jövőnek is megadják e különböző eredetű népek eredetét. Ez lesz a legnagyobb titka ezeknek az  ősi tudós embereknek, melyet csak most kezdünk  megérteni.

Erre igen sok példát tudnánk kimutatni, de maradjuk meg a dravidai keleti népeknél,

A DWARVAS papoknál, guruknál akik a sino-tibeti nyelveket használták fel az újabb álltövi jegyek nyelvének a kialakítására.

 

Ez lett az alapnyelve a keleti műveltségüknek, hiszen ezen nyelven beszélt az a nép, melyeket tanítaniuk kellett. Ezek a sino-tibeti nyelvek nem mások, mint az indiai egyszótagos nyelvek az ősi holdműveltségben. A fehérbőrű emberek hódítása által válik át az egyszótagos nyelve két, vagy több szótagos nyelvvé  és majd a dravidiai palindrome formáju beszédmóddá.

Bizonyság erről a DWARVAS szó forditott alakja.

DWARVAS

SAVRAWD-SAVARAWED

SAVARI—WED, SAVA--ARI—WED

                            SZAVA--ARI—WED  azaz a holdtisztelő wedek és az árik szavainak

kettőssége már.

Így kapjuk meg a már annyira keresett Szavaroknak az eredetét és nevét! Nem voltak mások, mint a keleti Dwarvasok, a férfiuralmat hirdető papok. Sok magyarságot kutató állította, hogy őseink a SZAVAROK voltak. Lehet, hogy nem is sokat tévedtek, először is azért, mert népünk több népelemből állt össze és másodszor azért sem, mert több papi rend csatlakozott a honfoglaló magiárokhoz, azok a rendek, melyeknek a munkája befejeződött és nem tudtak tovább fennmaradni a már meglévő kereszténység mellett.

 

SAVAR

RAVAS—RAVASZ magyarul, azaz a mágiát hirdetö papi rend.

 

E nyelv igen sok hasonlóságot mutat ki más nyelvekkel mint pld. a

SZÁNSZKRIT szent nyelvvel, mely a wedek papi nyelve volt és ez a nyelv pedig

A NAGA-MAYA kettős műveltségű nyelv segítségével született meg.

 

A nyelvészek szerint ez a beszédforma már egy  indo-európai nyelv, de mi már azt is tudjuk, hogy egy hajlítható nyelv nem adhat meg egy agglutináns, ragozó nyelvet a nyelvek fejlődési folyamán, hiszen ennek pontosan fordítva kellett megtörténie. A szanszkirit nyelvet úgy kell tekintenünk, mint egy Elő—Indo-Europai nyelvet, mint egy olyan papi nyelvet, mely tovább fejlődve megadja a Halak állatövi jegy szakának a nyelveit, azaz a Indo-Europai nyelveket.

Ezek a nyelvek már egy kettős műveltségből születtek, ebből fejlődtek tovább és az

új fejlődési fokán meg kellett ezt mutatnia.

 

Addig amíg a kettős műveltség nyelvei  hold és  naptiszteleti szavakat mutatnak ki,

ennek az beszédmódnak meg kell erősítenie mindezt, de már ennek a kettősségében és pontosan ezért találunk e nyelvekben még igen sok magyar eredetű gyököt egyenes  vagy fordított alakban. E nyelvek tehát már egy “hármas” műveltséget mutatnak be és ezt nyelvének és a vallásának is tükröznie kell.

 

Az indo-európai nyelvek vizsgálatánál az első állomásunk Izland—ICELAND lesz, ahol sok olyan érdekességet fogunk megint találni, mely elképzelhetetlenül összefüggésben áll az édes anyanyelvünkkel. Ennek a területnek az első népességét írországi keresztény papok alkották és idővel elfoglalták ezt a vidéket más celta—celtibér népek és “így” a vikingek is.

 

Ök voltak azok, akik sok-sok évszázaddal, még Columbus előtt már felfedezték Amerikát. Ők voltak a közelben élő indián népeknek az első “tanítói” és nyelvük erőteljes nyomokat hagyott az itteni népek nyelvében.

 

Ma is használt nyelvüket áttekintve meglepő   értesüléseket talál az, aki ismeri a  magyar nyelvet.

 

VI---KING

Fiu—KIN---a napnak a másik neve a maya nyelvben, mely SZIN  a nyelvünkben

             NG—NAG—NAGY és melynek magyar   fordítása

 

“A NAGY NAP FIAI”

 

Találunk olyan szavakat és mondatokat is, amelyek megfelenek a magyar helyesírásnak és kiejtésnek, de amikor lefordítjuk ezeket, jelentésük eltérő lehet, de egy közös gyökérrel.

Például:

 

DRÁGA

UR

ERÖ

ADAG   stb.

 

Ezt a nyelvet úgy tekinthetjük, mint egy elő-germán nyelvet, de leírt és kiejett szavaik tökéletes magyar nyelvnek felelnek meg: Elő—Árja, nap műveltségű nyelvként. Nyelvtana még nagyon hasonlít a agglutináns nyelvekhez, de északi vonásokat visel.

(a magyar ragozások sokkal egyszerűbbek)

 

 

AUGENBLIK------------------------------egy pillanat alatt, pillantásra

           NAB LUK

           NAP LUK----ABLAK

ÉG---------------------------------------------én

NYÁR /JAHR/-------------------------------nyár

REUDIR--------------------------------------ried—ni

UR---------------------------------------------úr—dur—gyúr

MADUR--------------------------------------érett MAD-UR

KONA-----------------------------------------nő, anya

FLJÖT-----------------------------------------folyó

FEDE------------------------------------------étel, fed

TALA------------------------------------------beszél, mito, Talán

HUN-------------------------------------------nőnemű Ő

JORD------------------------------------------föld, jár

SKARIFA-------------------------------------irni, fordítottan FIRKAL

LITA-------------------------------------------lát

KOMA-----------------------------------------hoz, KOMA a magyarban

ETA--------------------------------------------enni, étel

MAC-------------------------------------------familia, magyar

MAGN-----------------------------------------mennyi, magány

MAGAS---------------------------------------magas

MAGASÁR-----------------------------------gyomorfekély, magasár

MANNFJOLDO------------------------------népesség

           FELD   a németben

BÖCUNIN-------------------------------------protocol, bök

LOKAGERÖ----------------------------------utolsó erő

MARGFÖLDYFIRFARSIA----------------sokszoros kör, maragföld

                                                                    írkál, firkál

MARK------------------------------------------határ, marok—markol

MASS-------------------------------------------szám

DAGVERÖ------------------------------------növekszik, dagad

         VERÖ

MÁL--------------------------------------------eset, malo fordítva lám

GARRUL--------------------------------------gurul

ADFERÖ---------------------------------------származik, férő

FÉLÁGI----------------------------------------sorok között, fél—fele

       ÁG

RETTI------------------------------------------alap, rét—tér

 

 

 

MEDERÖ--------------------------------------kereskedő, mérő

CONDICIONÖRYGGI----------------------öreg

                      ÖREG

MERKI-----------------------------------------heti nap, mér

 

 

 

 

 

Egy nyelv ezer és ezer évnyi távolságra a német és a magyar nyelv között, latin vonásokkal rendelkezik, mely összeségében megad egy mostani északi nyelvet.

Egy nyelv a mai német és magyar nyelv között, amely az ősi celtiber nyelvből

született egy írországi eredettel.

A celta—kelta nyelvekből ered, amelyekből nemcsak a germán nyelvek keletkeztek—mint ahogy  sokan állítják, hanem megint kimutat egy közös  ősi hyperboreuszi eredetetet egy közös ősi papi réteggel, mely a kos állatövi jegy korában több irányba oszlott  meg.

 

Ebben a korban hagyta el az északi,  már árja nép  papjaival a földjüket és más területeken jelentek meg. Nemcsak az ősi euroázsiai vidékeken, hanem feltüntek a még fel nem fedezett  Amerikában és a holdhitű Indiában és Assyriában is. A magyar nyelvet kutatók között hosszú ideig voltak olyanok, akik azt vallották, hogy a magyarok nyelve a germán nyelvek közé tartozik. Ez valójában nem  így van, de az igaz, hogy ezekben is megtalálhatók a magyar gyökök. Ezeket a gyököket a kutatók összekeverik az eredettel és mindig úgy tekintik a germán szavakat, mint a régibb nyelvet—ami már csak azért is lehetetlen, mert a ma ismert német nyelvet a fejlődés utolsó foka adta ki magából. Ezek a nyelvek áthaladva a palindrom nyelvi állapotán, mint már láttuk, indo-európai formát vettek fel.

GER—szótag kimutat egy ősi néptiszteletet

HAR

HAR

Az Izlandi nyelv egy celtiber eredetből kialakult nyelv, mely sokszor nem alkalmaz

egy új főnevet a dolog megnevezésére, hanem leíró módon határozza meg, körbejárva a

szó eredeti értelmét—avagy egyszerűen több szót köt össze minden más meghatározás nélkül. Ezt a rendszert a magyar nyelv is alkalmazta, bár nem olyan jellegzetesen mint ez a nyelv.

 

Valamennyi “indo-európai” jellegű új szavunk így jött létre. (Egészség, felügyelet, megegyezés, magánhangzó, földművelés, következmény stb., és mivel nem veszi át az újabb ragozási formát, ennek ellenére nem sorolható a  hajlíható nyelvek közé). Az új szavaknak ez az újfajta szerkesztési módja képviseli a magyar nyelvünkben is a hajtogató nyelvek irányát, de ez a folyamat valahogyan nem fejeződött be. Éppen ezért nem lehetséges az, hogy ez egy átvett nyelv. Jól megfigyelhetők a fejlődési fokozatai. Átvett nyelvrész pld. a maya nyelvben a magyar szókincs, mivel az egyszótagos nyelvben igen kitűnnek a már kettös, avagy több szótagos szavak.

 

A szent rendek története -- mint minden—igen bonyolultá vált a Kos állatövi jegy idejében. Megjelentek újabb papok, újabb műveltséggel és nyelvvel keleten, hiszen ez a rész volt az ősi  holdtisztelet területe.

A szent tanítók közül számunkra a legismertebbek a Szabir-ok, az ISABER-ok.

Nevük világosan megadja az eredetet:

 

ISA-VER—ISIS –BER,  azaz újból találkozunk egy kettős műveltséggel a apajogú renden belül és valójában két féle műveltségű papok egyesüléséből ered.

Az  ISIS-T követö holdtiszteleti ismeretekkel és az Iber féle naptiszteletből.

Neve nagyon “ázsiásnak” tűnik az első pillanatra, de valójában fordítva adná meg ezt az eredetet. REB-ASÍ---RA—BASI—RAB—ASÍ----ARAB-ÁSÍ--- azaz a naptiszteletből eredö egy újabb, de már  “sémi”  eredtű néprészt alkot.

 

A szabírok eredete is visszanyúlik a kanári szigetek ősi Guancsihoz. Tudjuk, hogy két különböző színű nép élt itt. A fehérbőrű és a barnabőrű őshonos lakosok és ez útóbbiak adják ki a “nyugatról” eredt őshonos eredetű  népeket, melyek ma már elarabosodtak.

A szabirok képviselték a hold és a nap tisztelet kettősségét, de megint egy apajogú életformával. Ezt tudni igen fontos, mert a papi rendek létrejötte nem csak azt teszi érthetővé számunkra, hogy hogyan alakult át az anyajogú társadalom kora apajogúvá, hanem megismerhetjük az ősi idők hatalmi harcát, amely a női és férfiberendezkedésű államok között folyt.

 

Valamilyen kapcsolatuk volt az izreelita 12 törzs egyikével, az

ISAKAR—ISAGAROKKAL is.

Isara vagy Sara Abraham törvényes felesége volt, azaz az  zsidó nép ősanyja.

 ISARAY---Is-ar—ay. Arameusnak tudjuk, melyet a neve is megerősít, de egy szumer eredettel, az UR városából, a Mada földjéről.

ISA—RÁ—ÉL  nevében is megtalálható az Isa szó, mely Egyiptomban ISIS-sé alakult.

RÁ  mindig egy átvett naptiszteletről beszél, melyet megint Egyiptomban használtak és ÉL

adja meg e népeknek a sémi vonásait.

E sémi eredettel bíró vallás azonban nem tudta kibékíteni a két ősi hitet. A Napisten

nem tudta legyőzni a Holdistenőt.

Harcuk megosztotta népet. A tizenkét törzsből csupán a két babilóniai fogságba eső

törzs térhetett vissza ISRAEL országába, a JUDA és a LEVI törzsek és belőlük származott

az új izraeli nép. Ezért nem tudták elfogadni az újabb szakaszt, kort és a kereszténységet.

Ezért veszett el Jézusunk  e népen belül.

 

A fennmaradt 10 törzs—akik éppen a médiai papok alá voltak helyezve “elvesztek”. Érdekesen ők voltak azok, akik megtartották az átvett napműveltséget és mivel a kos kor végéhez értek, ősi vallásukat a médiai papirend tovább fejlesztette hitükkel és vallásukkal együtt, de amikor maguknak a médiai és a babilonia papoknak is menekülniük kellett, e népek széthullva kerestek menedéket más területeken, kialakítva népükből egy újabb papi rendet és ezzel kezdenek ujabb hitek és felekezetek kialakulni.

 

 

A szabírok és a magiár papok voltak azok, akik már a kos korban kezdték az általuk tanított népeket egy “br”—bér –iber féle törzsszövetségbe összefogni és ezáltal újabb népeket alkotni.

 

 

Valamilyen ilyen szövetségben kell keresnünk az elveszett 10—Egyiptomból menekülő 10 törzset is, mely igen nehéz feladat lenne ma már, mivel nevük, hitük, nyelvük és műveltségük megvátozott a Halak jegyű állatövi korban.

 

Mint tudjuk  a magyar történelmünkből,  a szabírok jóval később megint a magiár papi népnél kerestek menedéket és csak közvetlenül a magyar honfoglalás  előtt váltak szét őseinktől és új hazájukat a Kyros folyó melleti vidéken találták meg.

 

A pai rendeket képviselő állatövi jegy az Oroszlán, amely e.e. 10998—8838 közötti

2160  évet foglalta magába. Ők váltak az isteni törvények titkainak, a nagy Természet őrzőivé az Oroszlán jelképével, melyet egyenesen ezen állatövi jegyű csillagképből vettek át, mint a hatalom jelképét. (kisebb gyakorisággal találkozunk a nőnemű alakkal is, amely egy női papság jelképe lesz) A leghiresebb papi jelkép a már jól ismert gizehi, amely az egyiptomi papok titkainak megőrzésére építtetett és egy igen régi tárgyi műveltségnek és tudásnak kézzelfogható megjelenése és képviselője.

 

A Hettiták az oroszlánt szárnyas alakban alkalmazták és úgyanígy jelenik meg a kerétai, (mükeni)  és az asszir művészetekben is. Velük együtt megtalálható a Szfinx női alakban, ami tiszteletadás a szűz istennőnek és a női papságnak, valóságos jelképe a kettős hitvilágnak, amely a Kos korának hitére jellemzö.

 

Találunk szárnyas oroszlán-ábrázolásokat Középázsiában is, Pazaryk-ban, mint sírdíszeket. A Magyar népmesék griffmadárról beszélnek, egy szárnyas oroszlánról, amely

madárfejű. Sziriában ez egy álarcos vaddisznó madárfejjel. A görög hitvilágban mindig egy

vadállat, mely mindenkit megöl, aki nem tudja megoldani a feladatait. Ebben a műveltségben a vadat magát Ödipus győzte le.

 

A nőoroszlán az egyetlen állat, aki vadászik és enni ad a párjának és a gyerekeinek és ezzel fejezi ki egyben a női papirendeknek a nőjogi életformáját.

 

Azokban a műveltségekben, ahol nincs oroszlán, ez az állat átalakul vaddisznóvá. Avagy Jaguárrá, mint a maya műveltségben.

Gudeában ez az oroszlánfejű sas az, aki megragadja a farkuknál fogva a két hollót.

Az ötös számjegy nevének (már a nagáknál is) jelentése szent és a papi rétegek úgy tekintik, mint a saját fajuk jelképes számát. Ezért az izraeliták ötödik törzse a Dan, a papok.

 

A Thuatha Dé DANNAN törzsszövetségének a papjai maguk a Druidai papok és minden bizonnyal egy kettős műveltségnek a tanítómesterei, ugyanúgy, mint a Dentú Moger magyar papok is. Mindkét papi rend egy közös tudomány, népcsoport és nyelv birtokosa. Mindkettő már egy apajogi rendbe foglalta össze azon népeket, melyeket az újabb tudományra tanított és felkészítette egy újabb 2160 éves időszakra. Északon, az ősi

Hyperboreában születtek  egy közös celtibér kettőségből és így nem képviselhették a keleti műveltséget és ezt a nyelvük világosan kimutja, hiszen a szavaik kiejtése egyenes alakú. Nem alapszik a sino—hold nyelveken annak ellenére, hogy az ősohonos népei ilyen szavakkal gazdagították a beszédüket.

Népünk, a szent magiár nép több papirendből állt össze az új honának az elfoglalása elött, mely megadta a népének az alapját, de mint láthattuk ezek a rendek magukkal hoztak más népegységű tanított  fajokat is és ezzel született meg az új állama. Meg kell értenünk azt is, hogy a magyarokhoz csatlakozó papi részlegek azon   papok  voltak, akiket az ősi MAEVA—MAED—MED papok adtak ki magukból az idők során, azoknak az a része, melyeknek a feladataikat már más területeken kellett megoldaniuk.

 

Ezen papi rétegek egyesülése adja meg a népünket, az öntudatát, a szabadságáért

küzdő akaratát. Ezeknek a papoknak az ősi tudománya adta meg népünk 1100 éves fennállását, melyet egy hódító sem tudott megdönteni. Ezek a papi rendek 2160 év tiltottsága után ma kezdenek újra ébredni a mély és fájdalmas álmaikból és megkísérelik, hogy népüknek újra az elére álljanak, s felkészíteni őket egy újabb 2160 éves korszakra ahhoz, hogy népünk tovább élhesen mint a MAGI-AR –Szent papi nép.

 

 *********************************************************************************************************

 

 

 

Ez a cikk a EL SECRETO DE LA PALABRA avagy magyarul  A SZAVAK TITKA c. könyvem egy részének a magyar nyelvű fordítása.

 

Forrásmunkai ennek a spanyol nyelven megjelent  könyvemnek:

 

 

BARÁT TIBOR—A magyar népek Őstörtenete, USA 1997

 

BOROS  és RAPCSANYI –Vendégségben  Őseinknél, Gondolat 1973

 

BOBULA IDA Dr,---Sumer-Magyar Rokonság, Buenos Aires, 1961

 

CHAVEZ MOISES—Diccionario del Hebreo Biblico,  Mundo Hispanico, El Paso, Texas.

 

CSŐKE SÁNDOR—Sumer Egyeztető Szótár, Turáni Académia, Buenos Aires

 

DIAZ BOLIO JOSE—Origen de la Cronología Maya, Yucatán, Mexico

 

FORRAI SÁNDOR –Az Ősi Magyar Rovásírás, Forrai 1994

 

GADALLA MOUSTAFA—Cosmologia Egipcia, Tomo, Mexico, 1999

 

HAAG HELBERT—Breve Diccionario de la BIBLIA, Herder, Barcelona, 1992

 

KIS JÓZSEF –Vambéry Nyomában,  Mora 1972

 

KODOLÁNYI JÁNOS ifj.—Őshaza Nyomában, Gondolat 1973

 

KUR GÉZA—Amit az Etruszkok Beszélnek, Warren, Ohio, USA, 1961

 

OATES JOAN –Babilonia, Roca, Mexico, 1989

 

MAGYAR ADORJÁN—Magyar Rovásirás, Warren, Ohio, USA 1961

 

SCHURE EDUARDO—Los Grandes Iniciados, Olimpo

 

SZELÉNYI IMRE –Magyar rokonság, München, 1961

 

VÁRKONYI  NÁNDOR—Sziriát Oszlopai, Magvető, 1972