Back to Home

 

 

Zoltai Z. Miklós

Keressük az elvesztett hitet

 

Szép tiszta éjszakákon, mikor a csillagokra nézünk, tudjuk, hogy ott van a nagy titok ... Ami fent van az égben, az van itt a földön is... Ami ott van nagyban a Világmindenségben, az van itt kicsiben, a parányi atomban. Tudjuk, ott fent minden            mozgásban van, forog, kering, száguld. A szemünk megcsal bennünket, nem mi vagyunk a világ közepe és nem mi körülöttünk forog a Világmindenség. Itt egy puskagolyó süvítését is meghallom, ott a hatalmas tömegű csillagok szédítő sebességű mozgását nem hallom meg...

Az Istennel és a történelemmel sokat, sokszor visszaéltek, kiforgatták: A tudomány fénye áttöri a homályt és megcsillanik rajta át az igazság. A hatalomvágy, a pénzéhség emberi. Nem gyulölettel kell bírálni a hiszékenység kihasználását, azok akik elkezdték, már régen nem élnek. Bűnösök azonban azok, akik már tudják a tudomány igazságait, mégis az elavult vallási nézeteket a­karják a dogmák tabujával fenntartani. Az igazság előbb-utóbb e­lőkerül, kihányja a föld és a tudás túllép rajta. Ott ahol a gyűlölet az úr, oda hiába ömlik a megszámlálhatatlan dollármilliárdokban a fegyver, az csak vért, szenvedést, munkanélküliséget, inflációt okoz. A gyűlölet nem épít. A szeretet, a megértés, a meg­bocsátás adja a békét, a biztonságot, a lélek nyugalmát.

Igazi rejtély az, hogy honnan jött a modern ember. Ugyanis kb. 35 ezer évvel ezelőttig csak a NEANDERTAL-i csapott homlokú, kor­látolt agyú leleteket találták. Akkor pedig hirtelen minden előd nélkül megjelent a modern emberhez annyira hasonlító ős, hogy a csontjai és kopónyája majdnem egyező a mai emberével. Honnan jött ez?... 1908 június 30-án Szibériában egy különleges dolog tör­tént, az égből hullott tárgy atomrobbantást okozott. Bebizonyít­ hogy radioaktív CÉZIUM van az 1908-ban nőtt fák évgyűrűiben. Itt feltételezés nincs, csak spekuláció és találgatás, hogy mi okozta?

dr. Oláh László a KRONIKA 4.évf.2.sz-ban írja: „Indiában, Perzsiában az angolok egymás után fedezik fel és fordítják le és teszik közzé a szanszkrit és más irodalmat, filozófiát és vallás bölcseleti rendszerek egész sorát, - RIG-VEDA életbölcseletét és istenszemléletét. A MAHABHARATA nyolcszor akkora terjedelmű mint a görög ILIAS és ODYSSEA. - A RÁMÁJANA pedig a világ legendáinak legérettebb formája. EURÓPA szellemi erjedésen esik át, újgon­dolkodási rendszerek alakítják át a tudomány szemléletét. HEGEL, KANT, NITZSCHE, stb.-

Alekszander GARBOVSZKI (Kelemen Gyula ford.) „Az ókor talányai” hipotézisek könyve. A RAMAJANA ősi indiai eposzban az ÉGI SZEKÉR-ről ír és a szanszkrit forrásművek egyikében 230 verssor foglalkozik egy ilyen repülő szekér leírásával.

"CHARIOTS OF THE GODS"-ban Erich von DENIKEN a 24-től az 50 oldalig a SUMIR EPIC OF GILGAMESH-ről ír és megállapítja, hogy NI NIVE-ben egy kalkulációt találtak, 15 számjegyű sort, 195,955,200,000,000 ismertek. A MAYAK-kal foglalkozva megállapítja, hogy naptáruk - 232,040,000,000 napot számol. Míg a művelt nyugat, ÓGÖRÖG civilizáció az 5 számjegyű számokon túl végtelenséget mond. A sumir ékírású táblák vizsgálatánál feltűnt, ragyogott annak a felsőbbséges kultúrája. 2-3.000 évvel az akkor félbarbár SEMITÁK megjelenésekor a sumir csillagászat már ismerte világmindenséget. A Napról, a Földről, a Holdról majdnem azonos méreteik voltak a maival. GILGAMES-történetek szerint ENKIDU-nak látni kellett a földet oly magasságból, mint a ma asztronautáinak. Tudni kellett az űr, égi levegő mérgező halálos belélegzéséről. GILGAMES hosszú kalandos út után találkozik apjával, UT-NAP-ISTIM-me1,     aki megismerte őt. Tőle tudta meg első kézből a vízözön történetét, többezer évvel a régi BABYLON előtt, ahonnan került SYRIÁN át         a történet EGYIPTOM-ba. Ahol kb. Kr.e.1300-ban élt Mózes és ő egy­iptomi főpapi kiképzésben részesült. Mózes eredeti írásai elvesztek, (ha egyáltalán ilyenek voltak. Szérk.) és csak emlékezések másolatai alapján, Mózes halála után kb. 400 évvel módosítások, át­írt fordítások alapján kb. Kr.e. 750-ben lett a BIBLIÁ-ban meg­írva, a Sumir és más legendák, mythoszokkal együtt, hogy a régi­ség látszatát adja a Zsidók Istenének. Sok népnek volt saját Is­tene.

FERENCZY Gyula 1897-ben írja meg "SUMIR-AKKAD" könyvét. Ebben az ékírások megfejtésének rövid, áttekinthető formájú történetét. Ezzel a könyvével kapja meg a doktorátusi kinevezését a debrece­ni református egyetem bölcsészeti professzorátúl. A TIGRIS-EUF­RATES vidéki leletek 4-6 ezer esztendőről beszélnek. A sumirok magukat nem mondták itteni benszűlöttnek. Más ég, más föld felől jöttek. A sumir KUR szó kelet, de egyben hegyet is jelent, ide utal GARSZAG KALAMA országok hegyéről szóló vallásos mythosz. Az árják ARYRATHA a TCHAITHARATHA a mi TÁTRA hegynevünk vissz­hangja. A GÓBI pusztát a kinaiak kiszáradt tengernek nevezik a­hol a többi népek hagyományai szerint az emberiség bölcsője rin­gott. Ide utalnak a TURÁNI és ÁRJA nyomok, sőt a zsidó utalás is. Ide nyúlik be DZSUNGARYA, mint egy földnyelv. A föld lassú emel­kedése 1500-1800 m. magasságban. A népmesék BEREZATI - Isten he­gye - az OPERENCIÁS tenger. /Bérc, Berence, Tátra/ szavunk utal ide. A sumir teremtésmonda a legfelsőbb égbe ANUMO-Ot, vagy NUM-ot helyezi, az alsóbb ég a levegő-eget EN-LIL istennek adja. A TEN­GERT-JO, JA, vagy más néven IN-KI-nek, akinek fia MIA-DUG építi fel végre a FÖLDET, teremti meg az embert. A sumir IN-KI és JÓ, JA szót mi is őrizzük: SIÓ, SAJÓ, TÁPIÓ. Tudja a JÓ, ősi vissza­emlékezés, TŰZ isten GULA, GIBIL, BILGI - Gyula, gyúl, bilógos, bélyeges. A mai Góbi sivatagban ma is láthatók a hatalmas vízön­töző csatornák nyomai. /Stein Aurél útleírásai./

A legrégibb isten DINGIR, azonos alakban minden turáni nép nyelvében benne van. Hol eget, hol istenséget, hol végtelen nagyságot, hol magát a tengert jelenti. Temérdek, tereng, terjeng, a teringette, ördögadta kifejezés is. A magyar hagyományokban nyo­ma van annak a sumir felfogásnak, hogy a földet óriási cethalak tartják a víz színén. Ezek a mondabeli nagy halak UR-GHAN, az ősi halistennek felelnek meg. A MU jelképes ábrázolása egy NUTKA táblán /indián/. A hal szent állata volt a sumir, a maya, sőt az ős keresztényeknek is.

Az egy Isten fogalma: Az ISTEN- az egy egység, ad, adda-ATYA, AS hatalom, URU véd, őriz, US vér, USU ős, JAV, JAU, JÓ föld és Vízi isten, US IS halál, TEN, TÍN, DIN élet, ISTEN élet-halál. A teremtés legendáját csak a SUMIR mythológiából szerkeszthetjük egyedül meg. Véleményem szerint a legfelsőbb ég, az alsóbb ég mai értelme a Világmindenség, galaxisok, naprendszerek.

A fiamnak mondtam: olaj az északi , szén a délsark világába, nem-e magyarázható a mágnes sarkok korábbi elmozdulásával? Ber­muda, Guam erős mágnesessége? Mexico City múzeumában a világtör­ténete ötszöri új napról beszél.

Az ember nem hisz 6-7 fő-és 2000 mellék-vallásban. Érzi és tudja, hogy csak egy ISTEN van! Én, aki két háborút megértem és mint katona átéltem Szamuely, Korvin (Klein), Rákosi (Róth) Kun (Khohn) Bélák korát, átéltem a nürnbergi kirakat-pereket, ahol soha bizonyítva nem lett 6 millió elhamvasztása. Kérem, most utó­lag számolják meg, mennyi volt a zsidóság száma USA., Canada, Iz­rael, stb,-ben 1935-ben, a kivándorlás kezdetén és mennyi most? Mi igaz az Izrael körüli Palesztin arab államok terrorcselekede­teiben? Hányan élnek ma Európa-Ázsiában zsidók? Vonják le a var­sói fegyveres felkelést és lássuk az igazságot.

Ma a vallások dogmáin átlép az emberi tudás, mint idejét múlton, a hatalmi és vagyoni érdekeken átlát és a tudomány felisme­résével keresi az élet értelmét és célját, az utat és az igazsá­got! /Ez nem egészen így van. Szerk./

Az a Valaki, aki az ősi káoszból egy hatalmas            robbantással megteremtette azt a nagy Világmindenséget, tudja mit akar, jobbat akar. Ő tudja, meddig tágul, vagy újra szűkül-e, vagy hol áll meg a Világmindenség. Ő egyedül az embernek adta meg, hogy soha nem szűnő fejlődésben újuljon meg utódaiban. A testben és lélekben fejlődő ember, aki újabb alkotásokban, felismerésékben javíthatja meg az életét. Gondoljunk a múlt korbáccsal hajszolt rabszol­gáira, a karóba húzott, kerékbe tört, keresztre feszített, babo­nás együgyűséggel máglyára ítélt elitéltekre. (Inkvizíció. Szerk.) Emlékezzünk a szeretetet, a megbocsátást hirdető, a földi java­kat megvető Jézusra. Ő nem áldotta volna meg a háborúba indulók fegyvereit. Idézzük fel gyakran magunkban a hegyi beszédet. A kenetteljes szavak, s az útmutató cselekedet hiánya teszi üressé a templomokat. Kutassuk fel, hol tévesztettünk utat? A            tudomány minden ágában keressük azt, ahol az Isten és a Kozmosz érintke­zik az imádságos lélekkel, biztosan újra megtaláljuk a világné­zeti harcokban és pénzéhségben elvesztettet, és újra hinni fo­gunk a halálon túli életben. A földi életéről egyszer mindenki­nek be kell számolnia, hogy megtaláljuk a belső békénket. A mi testünk a földi életre van beállítva. A Nap, a Hold, stb. szabályozzák itteni életünket. Lásd az ár-apályt, a nők 28 napos pe­riódusait. De nem biztos, hogy egyetlen hely a Föld, ahol élet van. De biztos, hogy a szibériai 1908-as fagyürükben CÉZIUM van.

 Hiszem, hogy a magyarság nem haldokló, hanem az élet felé me­netelő nép. Hivatását a Kárpát-medencében, mint egyensúly 3 erőt képviselve, be is fogja tölteni:

/: Az ősi magyar vallás dogmanélküli, szívet-lelket egyezte­tő, misztikummentes, lelkiszükégletet kielégítő, igazságra és a testvéri szeretetre épített, magyar lélekre szabott, életszükséglet volt, amitől a misztikumra épített kereszténységgel megfosz­tották. Ha oda visszatérünk, a magyarok Nagyistene, - kit parancs szóra hűtlenül elhagytunk, - ismét meg fog segíteni. Mert ezer évvel ezelőtt nagy és hatalmas volt a magyar nemzet, míg ma a ha­lál megyéjén járunk. Szerk./:

Hiszünk a magyarok NAGYISTENÉBEN, ás kérjük BOLDOGASSZONY A­NYÁNKAT, ne feledkezzék meg szegény magyarokról!

 

 

FORRÁS: A NAP FIAI. 1978. szeptember - október