Back to Home

 

 

 

 

Dr. Szőllősy Zoltán

 

Az etruszk rokonság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kép közlése (Etruszk Tükrök rajzai. 238.) A felirat többek helyesbítése után:

akhla truie athe tufarce

AKHLA = ACHILLES            TRUIE = TRÓJA

 ath-e...megfelelője a szumir     :   ad = út (lágyabb hangszereléssel) t = d.

                                       görög:   od-osz (hodosz) - út

                                         latin:   it-er = út, országút, menet, utazás, tufar-(ce = a mult idő jele) megfelelője- "t-d" hanglágyúlással:

            szumir:  DU, DUV = menni, sietni. magyar: távoz-ni, tova-menni
            ó-méd : DUVA

A hangfejlődésnél meg kell jegyeznem, hogy az etruszk "f" (8, a mellékelt jel hasonlít a mai "nyolcas"-hoz,) igen újkeletű, előbb "ph", ezt megelőzően, az archáikus korban, "vh" volt. (Mint az, az 5-ik sz.-beli Lácium-leleten olvasható, "vhevhaked"-fefaked = fecit = készített). Igy: tufa-dupha-duva, mint írási rendszer, igen valószínű. Egyébként a "v - f" változat., a nyelvészeti szabályok keretében, mint zöngés-zöngétlen hangzó-változás kerül említésre. Az értelem: Achilles a Trója-i útról (ablativ) távozott, (tova-­ment).

Homeros Iliászából tudjuk, hogy a görög hősök díszes harc­szekerükön körülvágtatták Trója falait, párviadalra hívták ki e­zek bajvívóit. Az egyik ilyen "trójai-útró1" tér vissza táborába Achiles... A második kép közlésével az előbbi szófejtésemet kívánom megerősíteni. (Gerhard: 119. tábla.) Turán etruszk istennő galambot bocsát szárnyaira. Felirata: TIFA + NATI...

Tifa...az előbbi "tufar" (infi­nitiv.)-nak, felszólító módbeli hang változata: "távozz!" szállj tova: nati...latin = natus, született, kölyök fióka.(magyar: nebuló)

Tehát: tifa + nati = távozz. fióka...Mindössze két szó csupán, amit jelen tanulmányomban bemutatok. Összegezve az eddigiekkel, még mindig kevés. Mé­gis néhány csepp ez, az "érthetetlen" etruszk nyelv megértéséhez. Nem cé­lom az etruszk nyelvet "megfejteni" éppen a magyar nyelv segítségével, ez túl merész feladat lenne, csupán bemutatom azokat a szavakat, amelyek az ugyancsak TURÁNI etruszkok­nak TURÁNI térségből való származását igazolják, - legalábbis, nyelvük alapszavainak jó részét illetően....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORRÁS: A NAP FIAI.  1978.  Január - Február

 

 

Dr. Szőllősy Zoltán

 

Etruszk nyelvrokonság

 

Elemezzük tovább az etruszk mitológiában szereplő neveket. Kezdetben, miként az a mediterrán primitív agrártársadalomban tapasztalható, úgy látszik az etruszkok is az Anya-istent tisztel­ték. A Kr.e. 1.000 év körüli egyszerű sírokban talált égetett női agyag-szobrocskák sokasága tanúsítja ezt, de még mindig a régmúlt időben megjelenik TIN (Tinia), az Atya-Isten, majd UNI, az Anya-isten neve. Ekkor még csak "dualizmusról" beszélhetünk. Majd megjelenik TURAN (a latin Vénus), talán mint ennek az isteni há­zasságnak gyümölcse. Későbbi latin-görög befolyás eredménye lesz a Triád (három személyű főistenség). Így az etruszk mitológia égbe emelte MENERVA-t (görög: Pallas Athenet, latin: Minerva-t). Et­ruszk szerepéről csak annyit tudunk, hogy mint tanácsadó részt­vett a 12 tagból álló isteni gyülekezetben. (Itt ez alkalommal vele nem foglalkozom).

         TIN   megfelelője a - " t-d " hangváltozású

                  szumer     : DIN-gir       = isten (szószerint: öreg-isten)

                  magyar    : TÜN-dér; Ős-isten (ó-, öreg-, ős-)ki ősidők óta van

                  kínai        : TIEN           = ég-isten

                  ótörök     : TEN-gri       = az ég stb.

Uni az anya isten, TIN felesége. Ha feltételezünk egy "u-a" hangváltozatot.... UNI-ANI-ANA...

szittya: ANA-hita = a szülő ANYA, őseinknél a Bába-Boldog­asszony néven volt ismeretes....

szumer: anna...török: Ana...Mind "anya" jelentésű szavak, TURAN...TUR+AN. A szumer szavak értelme szerint:

                  tur = gyermek, sarj, szülött (kicsinye valakinek)

                  an = az ég (ANU a szumer égisten) Tehát:

                  TUR+AN = az Ég gyermeke.

Mint látjuk TURAN neve és mitológiai eredete nem fedi a görög latin eredetet. Ma már bizonyosan tudjuk, hogy Elő-Ázsiai erede­tű s görög kereskedők és hajósok hozták magukkal Afrodité-Vénus mítoszát. Eredetileg a természetes fogamzás és emberi, állati szaporodás istennője volt, mint ilyen lett a szerelem, a szépség istennője. Jellemző, hogy a Trójai háború idején - honfitársait - az Elő-Ázsiai trójaiakat támogatta. APOROTITAI néven már a legrégebbi Krétai táblákon szerepel.

A görög legendában az ÉG 2 semen (mag)-jábó1 született, amint ez a Tenger habjával keveredett. Ezért neve a "habokból szüle­tett". Talán erre való utalás a "tur + an", az Ég gyermeke, kifejezés.

Görög befolyásra szerepelnek még az etruszkoknál egyéb regei alakok, mint ARTEMIS (latinban: Diana), etruszk változatban: AR­TUMES, ARTTIMI. Az ERDŐK, az erdei vadak és a vadászat istennője, aki bár DELOS szigetén született, legszívesebben ÁRKÁDIA hegyvi­dékének erdős rengetegeiben szeretett tartózkodni, hódolva a va­dászat kedvtelésének.

Elhagyva a görög szóképző elemet (- isz) a tő:

         ARTEM... Kemény-lágy, zöngétlen-zöngés: "t-d" hangváltozással,

         ­ARDEM    Magánhangzó-hasonulással: (e - e)       

         ERDE-m    azaz..,. erdei, erdő stb.

Íme ismét egy proto-danubian szó, amelyet a hellének - a -Du­namedencéből délre távozó Pelazgok mitológiájából vettek át, de amelyet azok visszamaradó részlege megőrzött s honalapító őseink­nek továbbított...

Nem ismerek rokon nyelvet, amiből erdő szavunk levezethető volna s így fenti hipotézisem - annak megdőltéig - érvényben marad.

 

 

                                                                                   

FORRÁS: A NAP FIAI. 1978. Március - Április