Back to Home

Friedrich Klára

A lévai vár rovásírásos alaprajza

A rovásemlék képét Badiny Jós Ferenc közölte Sorsdöntő álamalapítás című könyvében. (Budapest 2000, 217. oldal) A következő magyarázó szö­veg áll mellette:

„A Magyar Nép még évszázadok után is az ősi rovás­írást használja. Nagyon sok nyelvújításnak kelett jönni ah­hoz, hogy nyelvünket és írásunkat latinizálják. Ékes példá­ja ennek a lévai vár rovásírásos alaprajza, amely a kései középkorban készült.”

Érdeklődtem a professzor úrtól a rovásemlék forrása iránt, ekkor egy A4-es méretű papírlapon mutatta a képet, de nem emlékezett annak eredeté­re. Így nem tudjuk, hogy kódexben, levéltárban, pergamenen, vagy papíron volt-e az eredeti rajz és írás. Ennek ellenére becses régiség, amely örvende­tesen szaporítja rovásemlékeink számát.

A szöveg megfejtése előtt röviden ismertetem Léva várának történetét.

Az első levéltári feljegyzés szerint Csák Mátyus (1260-132 1) volt a tulaj­donosa. A kiskirálynak, garázdának, lázadónak, oligarchának nevezett ma­gyar főúrtól a hivatalos történetírás nem csak becsületét, hanem tisztes ne­vét is elvette és a bibliai Mátéval helyettesítette. Azt róják fel bűnéül, hogy az idegen lovagoknak, püspököknek szétosztogatott birtokokat igyekezett visszavásárolni, visszaperelni, vagy ha így nem sikerült, akkor fegyveres úton visszaszerezni. Különösen az utolsó Árpád-házi király, III. Endre halála után (1301) az idegen uralkodó, a nápolyi Károly Róbert hatalomra jutása­kor lángolnak fel a harcok a magyar földet Koppányhoz hasonlóan megtar­tani igyekvő főurak, Csák Mátyus, Zách Felicián, Kán László és a rabló beto­lakodók között.

Mivel Mátyus atyja, Csák Péter is a nagy várépítők közé tartozott, valószí­nű, hogy a lévai erősséget ő építtette. Mátyusnak ezen kívül több, mint öt­ven vára volt a Felvidéken, pl. Drégely, Palojta, Jókő, Bajmóc, Csejte, Pöstyén, Gimes, Újvár, Nyitra és sasfészke, Trencsén. Egyébként őse, Sza­bolcs révén ő maga is Árpád leszármazott volt. Jellemző az idegen papok hatalmaskodására, hogy egy Árpád utód magyar főurat, Csák Mátyust, saját hazájában egy olasz bíboros, Gentilis 1311-ben kiközösíthetett. Nem mint-ha ez Mátyust megijesztette volna, hiszen e kiközösítés után még Esztergo­mot is elfoglalta egy időre.

Mátyus halála után (1321) a vár visszaszállt a nápolyi Károly Róbertre, aki 1330-ban a lévai vár udvarán fejeztette le a magyar Zách Felicián má­sik leányát. Férjét örökös rabságra vettette, vagyonukat elkobozta. Még kicsi gyermekeiket is el akarta pusztítani, akiket keresztes lovagok menekítettek külföldre. Károly Róbert halála után Luxemburgi Zsigmond 1388-ban Sárói Lászlónak adományozta a várat. Az ő utódai felvették a Lévai nevet és sike­resen védték a török ellen az erődítményt. Haláluk után ismét királyi birtok lett.

1560-ban Habsburg Ferdinád Dobó Istvánnak, az egri hősnek ajándékoz­ta, aki kastély jellegűvé építtette át. Mire elkészült, Habs burg Miksa össze­esküvéssel vádolta Dobót és 1566-ban bebörtönöztette, akit az évekig tar-tó megaláztatás oly annyira megtört, hogy röviddel szabadon bocsátása után 1572-ben meghalt. Lévát fia, Ferenc örökölte, aki apjához méltó, bátor ma­gyar ember volt.

Halála után az erődítmény többször cserélt gazdát, 1640-ben Csáky Lász­ló kapitányé lett. Ő olasz építőmestert hivatott a felújításhoz, aki azonban túl sok pénzt kért és az újjáépítés elmaradt.

1663-ban olyan hatalmas török sereg jelent meg, hogy megnyitották előt­te a kapukat. Csorba Csaba régész-történész írja Regélő váraink című nagy­szerű könyvében, hogy ekkor járt itt Evlia Cselebi török világutazó, aki le is írta a várat és környékét. Ebből egy részlet, amely alátámasztja a megfejtést: „E belső várnak az árka a Garam vizével van tele és süppedékes…”

A Rákóczi szabadságharc során hol osztrák, hol magyar kézen volt, ezek a csatározások nagyon megviselték, pusztuló rommá vált.

A Tolnai lexikon szerint az Esterházyak, majd a Schoeller család birtoká­ba került. Trianon után Csehszlovákiáé, az ország kettéválása után pedig Szlovákiáé. Úgy gondolom, e két utolsó tulajdonosnak nem volt érdeke, hogy egy magyar műemléket megmentsen az utókornak.


 

A lévai vár rovásírásos alaprajza

 

Text Box: A szöveg a rovásírás hagyományainak megfelelőn jobbról balra halad. A rovó a szavakat egy-egy ponttal választotta el.

1.    sor (az alaprajz felett) A VÁR SZMJLI (valószínűleg „szemléje”) Az utolsó három betűt, a J, L, I-t mintha más kéz írta volna, vagy ugyanaz a személy, de más időpontban. A betűk kisebbek, a tinta, a toll vékonyabban fog.

2.    sor (az alaprajz alatt) MIND KÖRNYÜLTES ÁROK

3.    sor A FALAKNÁL A

4.    sor GARAM TÁPOLLYA (táplálja) VÍZZEL

A T betű utáni Á csak töredékesen látható. A VÍZZEL szó az első sor utol­só három betűjéhez hasonlóan kisebb méretű, és vékonyabb. Érdekes­sége, hogy írója rövidítést alkalmaz, a VÍZZEL szóban kihagyja az E betűt.

5.    sor csak néhány betű ismerhető fel: A, R, négy-öt törlődött jel után talán ismét egy A, majd egy N, vagy NY töredék, végül egy J, egy összerótt ON és egy R. Ez utóbbi három ismét másik kézre, vagy utólagos más tintá­val, tollal történő hozzáírásra utal. A rovásírásos szöveg és Evlia Cselebi leírása kölcsönösen igazolja egymást.


 

A rovásemlékek megfejtését elősegíti, ha minél többen próbálkoznak ve­le. Az egyező szövegrészletek bizonyító erejűek. Különösen hasznos ez a ne­hezen megfejthető szövegeknél, pl. a Nagyszentmiklósi Kincs feliratainál. A lévai vár alaprajza könnyen olvasható. Akinek kedve van, vesse össze meg­fejtésemet Varga Csabáéval. (Idő és ábécé, Frig Kiadó, 2003. – 61. oldal)

A rovásírást és az alatta lévő latin szavakat ugyanaz a kéz írta. Bizonyítja ezt az egyik bástya mellett lévő A betű, amely a latin szövegben is megjele­nik. Felismerhető az „ille” szó, amelynek jelentése „ő” – férfire vonatkoztat­va. A második sor első szava talán az „excito” múlt ideje, amely azt is jelen­ti, hogy tornyot épített.

A betűk rokonságot mutatnak mind a fűzfakéregre írt Túróci Fakönyv, mind Bél Mátyás írásával, de semmiképpen nem azonos kéz írta őket. A Fa­könyv három jellegzetes betűje (G,L,T) különbözik az alaprajz ugyanezen betűitől. Bél Mátyás írásától feltűnően eltér az M, az O és a Z.

A rovásemlék koráról: készülhetett Csák Mátyus atyjának korában, a 13. században, mert valószínűleg ő építtette a várat. Készülhetett 1560-ban, amikor Dobó István átalakíttatta. Készülhetett 1640-ben, a Csáky féle hely­reállítási szándék idején. Talán magyar mestert is megkérdezett Csáky Lász­ló az újjáépítés költségeiről.

A lévai vár ürügyén meg kell említenünk, hogy Csák Mátyus várainak leg­többjét és más gyönyörű felvidéki erődítményeinket a magyargyülölő, elme­beteg Habsburg Lipót (1640-1705) felrobbantatta azzal az indoklással, hogy a török be ne fészkelhesse magát. Ezek között voltak olyanok, amelyek mel­lett a csodált és a világörökség részévé nyilvánított Loire-menti kastélyok idomtalan kőhalmaznak tűnnek. Nem feledhetjük azt a pusztítást, amelyet idegenek követtek el nemzeti értékeinkben.