Back to Home

 

Friedrich Klára

 

Házsongárd ösvényein

Valahol Kolozsváron nyugszik Nyírő János fia, Istók. Talán a régi várfalak tövében, talán a Házsongárdi Temetőben, amelyről Wass Albert így ír:

Házsongárdi temetőben

Egy délután a zajtól mesze szöktem, s az életemet mentem kipihenni a Házsongárdi öreg temetőben.

Ősz volt. Halálos. Lomb-hulásos. Szent. Olyan lélek-csitító volt a csend,

a némaság s a néma ajkú holtak.

Akkor láttam: a fényvirágos álmok amik a lelkem szent csodái voltak, halottak lettek, néma ajkú holtak

És éreztem: egyszer majd újra ősz lesz, s a hervadásban meglassul a vérem, akkor az őszt majd könyörögve kérem.

A holtaktól megirigylem az álmot,

s cserébe nyújtom minden álmomat hogy én legyek az őszi csendtől áldott.

S meglátom majd: bűbájos álmaimmal az életemet nagyon teleszőttem…

s megálok ismét kissé megpihenni a Házsongárdi öreg temetőben.

(1927)

Az 1585-ös pestisjárvány idején, május 11 -én Kolozsvár városi tanácsa rendeletet hozott egy új temetőkert megnyitására, amelynek neve Házsongár vagy Házsongárd. A magyarellenes irigység ezt a szavunkat is ide­genből eredezteti. Találgatják, vajon egy Hasinschart nevű nagybirtokos volt-e a névadó, vagy a Hasengarten (Nyulaskert), talán a Haselgarten (Mo­gyoróskert) német szavakból származik-e…


 

Az első világháború végéig többségében magyar és német polgárok te­metkeztek ide, de bármely vallási felekezet híveit befogadták. Lászlóffy Ala­dár Házsongárd című kitűnő könyvéből (Helikon Kiadó 1989, fényképezte: Kántor László) megtudhatjuk, hogy az 1568-as Tordai Országgyűlés a vilá­gon elsőnek mondta ki, hogy vallása miatt senkit ne üldözzenek. De a Szász Károly által fordított Nibelung énekből is kitűnik, hogy nagy hun királyunk Attila már az 5. században hasonlóképpen gondolkodott:

„Körüle udvarában, példátlan egyebütt

Keresztyén hit, pogányság, mi jól megfért együtt Mindenki azt követte, amit hite kívánt,

Mert a király kegyelme mindennek egyaránt”

Ezért különösen sajnálatos, hogy a mi szkíta-hun-pártus Boldogasszony hívő ősvallásunkat és vele együtt rovásírásos ősműveltségünket, táltosain­kat a legcsekélyebb vallási türelem nélkül üldözték, és irtották a hazánkba telepített velencei, olasz, német, cseh papok és inkvizítorok. Így nem cso­dálkozhattunk azon, hogy több napos alapos kutatás után sem találtunk ro­vásfeliratos sírt a Házsongárdi Temetőben.

Csak kiragadva néhány nevet a nagy magyarok közül, akik itt nyugsza­nak: Misztótfalusi Kiss Miklós nyomdász, könyvkiadó; Szenczi Molnár Albert zsoltárköltő; Apáczai Csere János, a magyar művelődésügy nagy alakja; Kri­za János unitárius püspök, népköltészeti gyűjtő, rovásemlékek mentője; Dsida Jenő író, költő; Reményik Sándor költő…

Román sír az első világháború végéig alig fordul elő. A második világhábo­rútól, de főként az 1960-as évektől válik tervszerűvé a temető elrománosítá­sa. A magyarok számára körülményes a sírok öröklése, megváltása, átíratása.

Talán felhívja a figyelmet pusztuló nemzeti kincsünkre, hogy a Magyar Örökség és Európa Egyesület 2004 márciusában Magyar Örökség Díjat ítélt a Házsongárdi Temetőnek, Magyar Örökséggé nyilvánította. Bizony nagy szük­ség van erre a figyelemre. Naponta fogynak magyarjaink a temetőből. Pálffy Gyula és családjának tumbája (koporsó szerű kő síremléke) is félrehajítva he­ver, friss vésőnyomok árulják el, hogy a feliratot igyekeznek eltávolítani róla.

A temető tehát 1585 óta fogadja az elhunytakat. Előtte a főtéri templom köré és a régi városfalak mellé temetkeztek. Ezekről a helyekről néhány ré­gi kő és sírtábla a szerető utódoknak köszönhetően átkerült a házsongárdi parcellákba, így a temető legrégibb sírköve is 151 4-ből, amelyet nem sike­rült megtalálnunk. Lászlóffy Aladár könyvéből tudunk róla.

IT FEKSZIK VALAZTO
GERGÖLY LEANIA
BORBARA AZONY
ÖTÖVÖS ANTALNÉ
HOLT MEG NAG: BOLDOG
AZONY NAPYAN. 1514.


 

A szöveg hiányosságai nem a magyar nyelvből adódnak, hanem a 10.-11. században ránk kényszerített, fogyatékos latin ábécéből, amellyel 13 han­gunkat nem tudtuk lejegyezni (TY, GY, NY, LY, SZ, ZS, CS, J, K, Á, É, Ö, Ü). Rovásírásunkban minden hangunkra van jel, tehát vele magyar nyelvünk szépsége visszaadható. Így nézne ki a felirat magyar írással:

Ugyanez latin betűvel, mai helyesírással:

Itt fekszik Választó Gergely leánya, Borbara asszony, Ötövös Antalné, holt meg Nagyboldogasszony napján. 1514.

Nyírő János fia, Istók, 1585. május 12-én hunyt el. Mivel a temető alapí­tólevele egy nappal előbb kelt, nagyon valószínű, hogy őt még a régi várfa­lak mellé temették, ahonnan csupán a sírtáblája került át és kapott mene­déket a Jelen család kriptájának falán. A mintegy 40 x 35 centiméter nagy­ságú táblácskán a következő olvasható:

IT NIUGSIK ISTENBE
NIRW IANNOS FYA
ISTOK HALALA LEOT
PWNKOST HAVANAK
12. NAPIAN ANNO
1585

Így nézne ki a felirat magyar írással:

Ugyanez latin betűvel, mai helyesírásunkkal: Itt nyugszik Istenben Nyírő János fia, Istók, halála lett Pünkösd havának 12. napján. Anno 1585.


 

Nyírő Istók sírtáblája volt az, amely felhívta a figyelmemet arra, hogy a latinbetűs, egyúttal nagybetűs írásban, tehát az úgynevezett római kapitális betűk használatánál is láthatunk betűkötéseket, ligatúrákat. Az írás rövidíté­sének, gyorsabbá tételének és az íráshordozóval (fa, bőr, pergamen, papír) való takarékosságnak ezt az ötletes formáját csak a magyarok őseinél talál­juk meg. Ez egyúttal fejlettebb szellemi képességet is feltételez, hiszen az összerovásokat gondolatban, kellő gyorsasággal előre meg kell tervezni, gondosan ügyelve arra, hogy olvasható, értelmezhető maradjon, majd szin­tén kellő gyorsasággal fába róni, papírra vetni…

Nyírő Istók sírtáblája mutatja, hogy rovóink, kőfaragóink nem csak a ro­vásírásnál, hanem a latin nagybetűs szövegeknél, feliratoknál is alkalmaztak összerovást. Itt például a következő szavakban:

A mester rendkívül szellemes módon a „havának” szóban a latin A, Á be­tűkben megjeleníti a rovásírás A, Á és V betűjét is. Ennek két okból van nagy jelentősége. Először, hogy eddig ismert rovásemlékeinkben az A, Á megkü­lönböztetésére csak a 20. században találunk példát. Pedig volt külön A, Á betűnk, ezt Szőke Lajos ősjel kutatási eredményei bizonyítják. Másodszor a rovásírás A, Á és V betűjének a szóba rejtésével képszerűen bemutatja, hogy a latin betűs írás is a rovásírásból ered, s ezzel mintegy megfricskázza az or­rát azoknak, akik miatt ő most nem a szép rovásbetűket vésheti a táblába.


 

Betűkötések láthatók az 1676-ban elhunyt Szilágyi János latin betűs, de magyar nyelvű sírkövén is. A többször előforduló ESZTENDŐ szóban az N-t és a D-t rója össze.

A rovásírást még bizonyosan használó kőfaragó mester több szóban is

keveri az N és  betűket, ez utóbbi rovásírásunk R hangját jelöli.

Szilágyi János mellett fedeztük fel Kovásznai Péter református püspök (16 16-1673) sírkövét. A felirat itt latin nyelvű. A kő és a betűk formája még­is a Szilágyi János feliratát készítő kőfaragó mestert sejteti. A kő kopottsá­ga miatt csak az ECCLESIAE szó végén lévő A-E összevonásban lehetünk biztosak.

A latin nyelvben ezzel a két betűvel jelzik az É hangot. A római kori em­lékeken külön és egybe írva is előfordul.

Misztótfalusi Kiss Miklós (1650-1702) hazai könyvnyomtatásunk legna­gyobb alakja. Az őt igen nagyra becsülő Hollandiából hozza haza tehetségét, értékes nyomdászfelszerelését, vagyonát. S bár maga is kálvinista volt, nem tudott megalkudni egyházának maradi vezetőivel, így azok kinyomtatott könyveit, még 1697 évi kalendáriumát is elégettették, ezáltal lelkileg és anya­gilag tönkretették. Agyvérzést kapott és még négy éven át szenvedett bénán, szegényen, megalázottan Európa akkori legtehetségesebb nyomdásza, leg­színvonalasabb könyvkiadója, népnevelője. A Házsongárdon lévő sírján a la-tin szöveg két összevonást tartalmaz a AETATIS és a SUAE szavakban, ezek szintén a latin É hangot jelölik. (Jelentése: Az ő korában, vagyis életkorában)

Latin betűkkel írt, de magyar nyelvű a csíksomlyói Salvátor kápolna fel­irata, amelyben négy ötletes összerovást helyezett el a rovásírást bizonyo­san ismerő és használó készítője.


 

A kép forrása: A csíksomlyói kegytemplom és kolostor

(a Csíksomlyói Ferences

Test vérek kiadása)


 

A latin betűs, de magyar nyelvű feliratoknál ezekre a betűkötésekre az ésszerű magyarázat az, hogy a felirat készítője még ismerte, használta ősei írását és az összerovásokat természetesen alkalmazta a latin betűknél is.

De vajon mire gondoljunk, amikor a római birodalom polgárainak latin nyelvű síremlékein, oltárain is felfedezhetünk több-kevesebb összerovást?


 

Az általam ismert eddigi legötletesebb, összerovásokat tartalmazó oltárkő, amely itt készült hazánk földjén i.u. 206-ban és Érd-Ófalun találtak rá.

 

Mérete: 98x41x30 cm.

 

Fordítása:

Liber atyának és Liberának. Ezt az oltárt Ulpius Marianus fogad­ta Bacchusnak, aki ko­rábban a legio I. adi­utrix jelszóvivője volt, saját és hozzátartozói üdvéért és most bevál­totta fogadalmát aszent titkok áldozatá­val boldogan Albinus és Aemilianus consul­sága évében.

 


 

A mű, amelyben több társával együtt látható: Százhalombatta története állandó kiállítás vezetője – szerkesztette Poroszlai Ildikó és Vicze Magdolna (Matrica Múzeum 1998, ejtsd Mátrika).


 

Ehhez hasonlóan gazdag összerovásos emléket még Acquincumban sem láttam. Ott az oltároknak, szarkofágoknak talán egyharmada hordoz két-há­rom egyszerűbb betűkötést, pl:

A latin betűs, latin nyelvű írás legkorábbi emlékei Kéki Béla szerint (Az írás története – Vince Kiadó, 2000) csupán az i.e. 6. századig nyúlnak vissza.


 

A jobbról balra haladó írásos praenestei aranytű.

 


 

A szövegből kiderül, hogy a tűt Manios aranyműves készítette, Numasio nevű megrendelője számára. A másik korai emlék az un. Romulus fekete köve. Egyik sem tartalmaz összerovásokat, és egyiket sem hazánk, hanem Itália területén találták meg.

A Százhalombattai Matrica Múzeum és főként Acquincum bőséges római kori hazai anyaga, valamint néhány hét könyvtári búvárkodás után, amelynek során az itáliai kőemlékek képeit kerestem, azt állapíthattam meg, hogy a magyarországi római kori emlékek számottevően több és változatosabb ösz­szerovást, egybeírást tartalmaznak, mint az itáliaiak, amelyeken többnyire csupán az É hangot jelölő betűkötés volt látható. Ebből adódik a követ­keztetés, hogy az ekkor még virágzó helyi írásbeliség, a Kárpát-medencei ro­vásírás hatott a rómaiakra, akik időszámításunk. kezdetétől a hunok vissza­téréséig tartózkodtak nagyobb számban hazánk Dunától nyugatra fekvő terü­letén. A hunok 400 táján tértek vissza a Kárpát-medencébe Uldin hun nagy­király és négy felnőtt fia, Bendegúz, Roga, Oktár és Ojbársz vezetésével.

Kállay Ferenc két külföldi szerzőt is megnevez A pogány magyarok valá­sa című könyvében (1861, hasonmás kiadás – Püski), akik leírják, hogy a pelazgok 16 betűt vittek a szkítáktól Görögországba.

A 23-24 betűs régi görög ábécében ez a 16 rovásjel más hangértékkel ugyan, de biztosan felismerhető. Csak az A betű hangértéke azonos.

Az írás tehát tőlünk, a pelazgokon, görögökön, etruszkokon át került a ró­maiakhoz. Forrai Sándor is leírja A magyar nemzettudat tízparancsolatában:

„Becsüld meg ősi magyar rovásírásunkat, mely népünk olyan ősi kultúra öröksége, amely ma már egyetlen euró­pai népnek sincs. Tudd meg, hogy mai latin nagybetűs írá­sunknak is egyik alapja a székely-magyar rovásírás.”


 

Összehasonlítva a pelazg, ógörög, etruszk és latin ábécét (Sebestyén Gyula néprajzkutató, írástörténész alapján) láthatjuk, hogy csaknem azono­sak. Közös ősük pedig rovásírásunk.

Rovásemlékeink (már amennyit gazdag írásos kultúránkból a szorgalmas pogányüldözők meghagytak) jelentős része tartalmaz összerovásokat. Közü­lük csak azokat sorolom fel, amelyek időben megelőzik a latin írás megjele­nését, azaz az i.e. 6. századot.


 

Torma Zsófia kb. 11000 darab agyagkorongjának jelentős részén vannak összerovások, ugyancsak az ő gyűjteményéből a Kolozsvári Történelmi Mú­zeumban látható kb. 20-25 db korsófenék, szintén összerovásokkal. Torma Zsófia anyaga az i.e. 4.-3. évezredből származik. I.e. 1200-1100-as években készítették szkíta őseink a Róma melletti campagnai mezőn talált bronz bal­tatokot, az i.e. 8-700-as években pedig az Oroszország területén lévő ha­lomsírban talált rovásfeliratos ezüst csészét.

A rómaiak pannóniai jelenlétével egyidejűek a Debrecenyi Miklós által a múlt század elején közreadott oroszországi hun sziklafeliratok, amelyeken gyönyörűen cirkalmazott összerovások láthatók.

Az érd-százhalombattai terület már igen korai időktől lakott volt. Gáboriné Csánk Vera az ősember régészeti hagyatékának három legfonto­sabb helyszíne közé Érdet is besorolja, őstelepének legalsó rétege 50 ezer évnél is idősebb. Százhalombatta területén pedig a 19. században Varsányi János mérnök 122 halomsírt mért fel, tehát hatalmas szkíta központ volt itt.

Így minden bizonnyal az i.u. 206-ban készült érd-ófalui római oltárkő ké­szítője vagy itt élő, rovásírást használó őslakos, vagy tőle a rovásírást meg­tanult és annak betűkötési ötleteit átvett római volt.

Önállóan kialakított betűösszerovásokat tehát más népeknél nem talá­lunk. Sem a 7-8. századból ránk maradt, terjedelmes türk írásos kőemléke­ken, sem az északi, illetve germán runákkal teleírt köveken, pl. a Rök-i runakövön, sem a görög-etruszk emlékeken. Kivételt képeznek a tamgák, a nemzetségjelek és a mesterjegyek, amelyeket azonban nem betűkként, ha­nem fogalomjegyként kell értékelnünk. Fogalomjegyek és nem betűk össze­vonása történik a kínai írásban.

Tehát a latin nagybetűk összevonásának gyökerét a Kárpát-medencei ro­vásírásban kell keresnünk, mivel őseink tanításának hatására alakult ki és néhány elhanyagolható kivételtől eltekintve kizárólag a Kárpát-medence te­rületén alkotott emlékeken látható.

Mint már eddigi írásaimban kifejtettem, régészeti emlékek, főként Torma Zsó­fia leletanyaga alapján az a meggyőződésem, hogy a magyarok beláthatatlan ős­idők, de legalább 8-9000 éve a Kárpát-medence őslakói, egyúttal az írás feltalá­lói és elterjesztői is Földünkön. Innen áramlottunk ki tanító- nevelő útjainkra és ide tértünk vissza a krónikások és történészek által alkotott gravetti, szkíta, hun, avar népnevek alatt. De mindezen nevek ugyanazt a Kárpát-medencei ősnépet je­lentik, amelynek jelentős hányada folyamatosan itt élt, őrizve az őshazát.

A haldoklásában, pusztulásában is nemesen gyönyörű Házsongárdi Te­mető régi kőfaragóinak üzenete elért hozzánk. Imádkozzunk Istenhez, de ezen kívül igyekezzünk is tenni valamit azért, hogy még sokáig járhassuk magyar elődeink emlékei között a sírkert ösvényeit.

Aki úgy dönt, hogy ellátogat Kolozsvárra, annak jó szívvel ajánlom szál­láshelyül a Tokay Rozália fafaragó művész által alapított Szent Kamill Ott­hont, a Hajnal negyedben, ahonnan 20 perces sétával elérhető a Házsongárdi Temető. Cím: Tokay Rozália 400364 Kolozsvár, Pádurii utca 11. Tel: 00/40) 264-438-768. E-mail: tokay_rozalia@freemail.hu