Back to Home

 

 

                               BOTOS LÁSZLÓ

 

                       KELET-MAGYARORSZÁG, (ERDÉLY) ELRABLÁSA

 

                Az egyetlen magyar vasútvonal, amely észak-dél irányban haladt, a keleti határ vonalán, Erdélyben épült. A trianoni döntéskor, amikor Rumániának adományozták ezt a vasútvonalat, figyelmen kívül hagyták azt a tényt, hogy ezt a vasutat magyarok építették, saját területükön, ezért központi magyar területeken haladt át. A nyilvánvaló következmény pedig az volt, hogy a trianoni határ mélyen belevág a magyar nyelvterületbe.

                Még mielőtt részletesebben elemeznénk e kérdést, be kell mutatnom a többségi uralom lényegét, amelyet az első világháború után többször is alkalmaztak új határok megállapításánál.

                A többségi uralom abban nyilvánult meg, hogy a többségi nép megkapta, uralta azt a területet, ahol élt. Gyakran ez igazságtalanságot okozott, mert volt olyan, egységes területen élő, és számottevő kisebbség, amely más nemzet uralma alá került, csupán azért, mert azok a győztesek oldalán álltak, vagy harcoltak. Ez a tanulmány nem keres, de nem is tud magyarázatot adni erre az égbekiáltóan igazságtalan megoldásra, amit a problémák örök megszüntetéséhez vezető útnak neveztek. Vegyesen lakott területen ezt a megoldást egyes esetekben talán lehet alkalmaznunk, de általánosságban ez nem igazságos megoldás. Ha húzunk egy egyenes vonalat Danzig-tól Trieste-ig, akkor látni fogjuk, hogy e vonaltól keletre nem találunk az első világháború idejében azonos nyelvű lakosságot, mivel a történelmi események összekeverték a térség lakosságát.

 

A.      PARTIUM

Török Sándor kimutatása szerint, a Partium lakosságának 62.2% magyar volt. Ezért nyugodtan kijelenthetjük azt, hogy ez magyar terület, és ezen az alapon jogosan követelhetjük vissza, mert az oláh, a második számbeli etnik csoport, csak 32.8%.[1]

A Partium az erdélyi fejedelemség után, a XVI. és a XVII. századokban alakult, a Tiszától keletre eső megyékből, Bihar, Kraszna, Közép-Szolnok, Máramaros, a Körös, a Karán-sebes területekkel, Arad, Zilah, Lugos és Zaránd városokkal. Állandó területhozzáadással (1792, 1832, 1836, 1848, és 1877 folyamán) az egykori erdélyi területekkel: Arad, Szilágy, Szolnok, Doboka és Hunyad megyékkel egészült ki a Partium végleges formában.

                A XIX. században, minden nagyobb európai nemzet jelentős számarányú kisebbséget foglalt magába. Meg kell ismételnem a kijelentést, hogy a Trianon által létrehozott utód-államok nem előzőleg saját birtoklású területeik visszaszerzésével alakultak, hanem olyan területek elcsatolásával, amelyek Magyarország szuverén államát képezték több mint egy évezreden át. A Versailles-i és a Trianon-i Békeparancs az első világháború után olyan mélyen szántó döntést jelentett Közép-Európában, hogy következtében Magyarország egy teljesen nemzeti állam lett, Ausztriának pedig csak az Őrségen maradt idegen nemzetiségű lakosa, magyar, horvát és tót. Ausztria többségi lakosainak számaránya 92.1%, Magyarországé 86.8%. Az újonnan alakult Csehszlovákiában a többségi lakosság száma 49%, Lengyelországban 68.9%. Rumániában az oláhok száma 65%. Oroszországban az oroszok száma 51%, Szerbiában a rácoké 37%. A vegyes lakosságú Partium területén, ahol az összlakosság száma 716 000, a magyarok százalékaránya 62%, ugyanakkor az oláhoké 32%. Ezért semmi kétség afelől, hogy ki képviselte itt a többséget.

 


 

 

  
 

 

 

 

 


 

A Partium értelmiségi lakosai a városokban éltek. A falvak népeit lekötötte a földművelés, az erdészet és a helyi kisipari foglalkozottság. A tisztviselőknek, a szellemi foglalkozásúaknak szükségük volt a közigazgatás nyelvének tökéletes ismeretére. Ahhoz, hogy sikert érjenek el, szükséges volt a jó iskolavégzettség, a törvények ismerete és a politikai jártasság. Ezt megtalálták a városi életben. A városok lakossága kivéve a szász városokat, mind teljesen magyar volt. A parasztság és a pásztornép, ha hiányolta is mindezt, ez nem jelentett hátrányt a mindennapi életükben.

                Török Sándor ismertetése után megpróbálom meghatározni Kelet-Magyarország néprajzi határait, azokon a területeken, ahol a kisebbségek élnek. Nem elégséges csak megállapítani az ő egynemű nyelvterületük határát, meg kell vizsgálni a szóban forgó terület népének a számarányait is; másszóval meghatározni, hogy a vegyes területeken melyik nép van többségben.

                Erdélyben és a hét vármegyében, amely a Partiumot képezi, három történelmi nép létezik. A magyar volt az első. Második a székely és harmadik a szász nép. E sorrendet tükrözi számarányuk is. (Török, 273)

 

A magyarok száma 1910-ben

                                                                                                           magyar

I. A kelet-magyarországi területeken: (Partium és Bánát)                           747 252

II. A Székelyföldön:                                                                               502 030

III. Erdély többi részén:                                                                          416 187

  Rumániához került összesen:                                                              1 665 469

 

Ebből:                                                                                                                                                                                                                                                                                               magyar                  rumán

I.a.  A Partium magyar többségű és a Bánát német és

        magyar többségű területén:                                                            648 125

I.b.  A Partium és a Bánát rumán többségű területén:                                                            99 127

II.a. A Székelyföld magyar többségű területén:                                        498 326

II.b. A Székelyföld peremének néhány nem magyar

        többségű községében                                                                                                    3 704

III.a. Az erdélyi nem székely megyéknek a Székelyföldhöz

        közvetlenül csatlakozó magyar nyelvterületein:                                   42 193

III.b. Az erdélyi nem székely megyéknek a Partium és a

        Székelyföld között elterülő magyar jellegű nyelv-

        területén:                                                                                        230 033    

                                                                                                                                szász és rumán           

III.c. Erdély rumán és szász többségű területén:                                                                    143 961           

        magyar többségű területén összesen:                                               1 418 677

        rumán többségű területén összesen:                                                                             246 792

 

                A következőkben bemutatom a Partium-i városok nemzeti megosztásának táblázatát, az 1910-es népszámlálás szerint.


 

 

Város

Magyar

Német

Rumán

Egyéb

Szatmárnémeti

32 563

594

820

174

Nagybánya

9 992

175

2 677

33

Felsőbánya

4 149

19

230

24

Máramarossziget

   17 389

1 181

1 764

498

Nagykároly

15 636

63

198

27

Szilágysomlyó

6 030

20

759

76

Zilah      

7 389

18

449

29

Nagyvárad

56 527

1 098

2 870

539

Összesen : 164 010

149 675

3 168

9 767

1 400

 

91.3%

  1.9%

5.9%

0.9%

                                                                                                                                                                                 

 

A városi lakosság létszámához most adjuk hozzá a járásszékhelyeket, az egykori mezővárosokat, azzal a céllal, hogy a vidéki értelmiséget a járási közigazgatásban, közoktatásban foglalkozókat egyesíthessük, bele számolva a nagyszámú földművességet, akkor ez a helyzet alakul ki.                                               

                               

Város

Magyar

Német

Rumán

Egyéb

Halmi     

3 371

51

19

14

Túrterebes

3 774

5

10

3

Szinérváralja

1 942

2

118

0

Avasújváros

2 542

57

2 451

6

Erdőd

3 434

35

133

0

Tasnád  

4 763

26

236

5

Szilágycseh

3 221

6

202

17

Zsibó

2 481

20

532

14

Kraszna

3 790

4

90

0

Érmihályfalva

6 231

5

13

6

Székelyhíd            

5 235

19

15

10

Bihardiószeg        

6 206

2

59

2

Margitta

5 329

30

264

53

Szalárd  

2 349

3

45

7

Bihar

3 021

3

1

2

Élesd     

2 175

36

112

14

Összesen:

59 864

304

4 300

153

A városok lakosságával együtt:

209 539

  3 472

14 067

1 553

 

 91.7% 

1.5%

6.1%

0.7%

 

Mivel a Partium lakosságának a százalékos kimutatása 91.7%-os magyar többséget mutat, ezért semmi kétség nem lehet ennek jogos hovatartozásáról!                                                         

                A Partium következő nyelvterülete Nagyszalonta és Tenke vidéke. Itt az összlakosság száma 49 534, ebből 41 736 magyar, vagyis 84.2%, míg a rumánok száma 7026, ami 14.2%.

 

               

Város
Magyar

Német

Rumán

Egyéb

Nagyszalonta

15 206

41

650

46

Tenke

3 388

6

448

15

Összesen

18 594

47

1 098

61

 

94.0%

0.2%

5.5%

0.3%

 

                „Az Alföld magyar nyelv területének román uralom alá került harmadik nyúlványa Arad környéke. A Budapest-Békéscsaba-Arad vasútvonal és az Orosháza-Magyarpécska-Arad vasútvonal e magyar vidék két jellegzetessége a térképen, bár a nyelvhatár mindkét vonalat átlépi, sőt Marostól délre a Bánátban Majláthfalváig terjed. Az Alföldnek a törököktől egykor elpusztított részén járunk itt, tehát olyan földön, ahol az egymástól viszonylag távol fölépített nagylélekszámú községek között tanyákban és majorokban él a mezőgazdasággal foglalkozó lakosság nem lebecsülendő hányada. A közigazgatás a tanyacsoportokat, mint külterületeket a szomszédos községekkel egyesítette. Miután Arad környékén és a Bánátban gyakran előfordul az, hogy község nagyságú X nemzetiségű majort Y nemzetiségű faluhoz csatoltak, mi a külterületeket is külön vizsgálat tárgyává tettük, és ahol a nyelvhatár a „belterület” és a „külterület” között halad, ott az illető majort „elcsatoltuk” községétől. Így jártunk el Kürtös esetében is, ahol a vasút és a magyar határ közötti erősen magyar többségű tanyavilágot a vasúttól keletre települt román lakosságú falutól elválasztottuk.”

                „Arad és Csanád megye a Bánát tőszomszédságában olyan táj, melynek etnikumát az őslakos, de a török századok alatt megfogyatkozott magyarok mellett részben természetes úton bevándorolt magyarok és románok, részben betelepített németek és szlovákok alkotják. A XVIII. században ideszállásolt, de később Oroszországba vándorolt, menekült szerbekből is maradtak rajta töredékek. A bevándorlások és telepítések a tárgyalt magyar nyelvterület lakosságának összetételében is érezhetőek, bár a magyar többség erősebb itt, (69.3%) s a románok aránya lényegesen kisebb, (18.8%) mint a Partium nagy, északkeleti területén. Arad város polgári lakosságából magyar 45 161, (74.1%); német 4025, (6.6%); román, 9.466, (15.5%); egyéb 2.317, (3.8%). A romániai Bánát északnyugati csücske a magyar nyelvterület két községét foglalja magában: Porgányt és Pusztakeresztúrt, összesen 90.0% magyar lakossal.”[2] (A falu kisebbségeinek megosztása a Partiumban, magyar nyelvterületen, megtalálható a „B” függelék-ben.)

 

B. AZ ERDÉLYI MAGYAR NYELVTERÜLETEK.                                                                          

               

 Erdély magyar nyelvterületeit elhelyezkedésük szerint, három csoportba kell osztanunk.

1.        Belső-Erdély magyar többségű terület.

2.        Színmagyar terület Székelyföld és az északon és délen hozzácsatlakozó magyar többségű Kelet-Erdély.

3.        Magyar nyelvszigetek és szórványok a rumán és szász nyelvterületen. Itt megjegyzendő, hogy a „lakatlannak” jegyzett területek már több, mint ezer éven át magyar szuverén területek voltak.

 

1.       Belső Erdély. (lásd 3 számú térkép.)

 

„A középkori Erdély közigazgatásilag 7 magyar vármegyére, a Székelyföldre és a Szászföldre, valamint 3 vegyes lakosságú kisebb kerületre tagozódott. A vármegyékből a 3 északi: Belső-Szolnok, Doboka és Kolozs a 9. századi Kende vezér törzse területén alakult ki. A 3 déli: Fehér, Hunyad és (részben) Küküllő a Gyula tartományából fejlődött. A középsőnek, Tordának területén volt hajdan a törzsválasztó gyepű. Történelmi és földrajzi okok következménye az, hogy az idők viharait a magyarság a Kende volt földjén és a törzsválasztó gyepűn sokkal jobban vészelte át, mint a Gyula-tartományban.

        „A négy északi megye – négy nyugat-keleti irányú csík – központjai a hegyekkel koszorúzott medencében, nagyjából egy észak-déli irányú vonalon fejlődtek ki. (Főleg a sóbányák elhelyezkedése folytán.) Szolnokban Dés, a volt Dobokában újabban Szamosújvár, Kolozsban Kolozsvár és Tordában Torda város a gócpont. E négy város egymással szomszédos körzetében a falvak népének többsége is magyar. Kolozsvártól a Nagyvárad felé, a Magyarország felé vezető út mentén helyezkedik el az etnográphiai értelemben vett Kalotaszeg, Gyula és Bánffyhunyad városkákkal a Királyhágóig. (A Kalotaszeg meghatározását lásd Kós Károly Kalotaszeg c. munkájában. Kolozsvár, 1932.) A kalotaszegi magyar nyelvterület képez hidat a tiszántúli magyar nyelvterület felé. E terület déli természetes határa Gyalui havasok gerincén halad, melyeknek oldalában egy román településsor húzódik. (Lásd csatolt vázlatunkat)

        “A Gyula volt tartományának északkeleti szögletében, az Alsó-Fehér megyei Nagyenyed (megyeszékhely) és Marosújvár (sóbánya) környéke képezi a Belső-erdélyi magyar nyelvterület részét, mely a Tordához csatolt székely Aranyosszék és Kis-Küküllő megye északi magyar fele közé ékelődik. Tordától és Nagyenyedtől aztán kelet felé folytatódik a magyar községek sora, melyeknek Felvinc, Marosludas, Radnót és Dicsőszentmárton város (megyeszékhely) a központjuk. Ezután a terület keleten a Székelyföldbe torkollik.”

        A Belső-erdélyi terület városainak polgári lakosságából több, mint háromnegyed rész magyar volt. (Lásd táblázatunkat.)  (Török. 293 old)

 

Belső Erdély terület városainak lakossága:

                                                                                               

Város

Magyar

Német

Rumán

Egyéb

Bánffyhunyad

4 699

28

451

16

Kolozsvár

49 634

1 457

6 581

809

Kolozs   

2 271

3

1 808

56

Szamosújvár

4 513

170

1 832

155

Dés        

7 898

438

2 770

104

Torda    

                9 674

100 

3 389

292

Nagyenyed

6 449

162

1 838

59

Dicsőszentmárton

3 210

118

  957

132

Összesen

88 348

2 476

19 726

1 623

 

 78.8% 

  2.2%  

 17.6% 

1.4%

                                                                                                                                                 

 

Itt ugyanazt az eljárási módot fogjuk alkalmazni, mint amit használtunk Kelet-Magyarországgal kapcsolatban. Összeadjuk a járásszékhelyek valamint az egykori mezővárosok és falvak lakosainak számát.      


 

 

Város

Magyar

Német

Rumán

Egyéb

Gyalu     

1 144

 5

   1 773

50

Szék

3 163

16

494

44

Bethlen

1 791

60

   1 205

9

Kékes

 509

 5

567

 1

Torockó

1 343

 2

     136

31

Felvinc

1 775

8

     196

109

Marosludas

3 116

61

1 385

70

Marosújvár

2 862

78

1 845

191

Radnót

1 498

8

595

 8

Összesen

17 201

243

8 196

513

Városokkal együtt

105 549

2719

27 922

2 136

 

76.3%

2.0%

20.2%

1.5%

 

A magyarok számaránya az összlakosság háromnegyed részét így is meghaladja. (Lásd: a magyar nyelvterület belső erdélyi lakosságának megosztását a függelék C táblázatán.)                                    

 

2.       Székelyföld (Erdély)

 

Székelyföld ma összefoglaló neve a történelmi Székelyföldnek, valamint a rumán nyelvterület és betelepített szászok területe között fekvő magyar nyelvű területeknek.

A városi lakosság a Székelyföldön hat székely városban élt, amelyek közül kettő részben német és magyar volt. (Brassó és Szászrégen) Az oláh kisebbséget alacsony számánál fogva csak ebben a két városban érdemes említeni. Ez jól látható a táblázatban is. (Török 304)

 

Város

Magyar

Német

Rumán

Egyéb

Marosvásárhely

22 011

467

924

326

Szászrégen

2 947

2 994

   1 311

     58

Székelyudvarhely

9 622

194

 86

26

Gyergyószentmiklós

8 549

115

155

86

Csíkszereda

3 431

45

21

20

Kézdivásárhely

5 810

37

23

22

Sepsiszentgyörgy

8 273

151

93

37

Brassó   

16 631

  10 523

  11 295

550

Összesen

77 274

  14 526

  13 908

1 125

 

72.4%

    13.6%

    13.0%

1.0%

 

                Ha a járási székhely lakosságát hozzáadjuk a városok lakóinak számához, 1910-as adatok szerint, akkor látjuk, hogy a magyarok arányszáma számottevően megemelkedik.

 

 


 

 

Székhely

Magyar

Német

Rumán

Egyéb

Erdőszentgyörgy

2 719

20

351

21

Nyárádszereda

1 510

5

 8

 1

Parajd

2 858

17

 8

 5

Székelykeresztúr

3 766

71

25

24

Lövéte   

3 389

30

13

2

Gyergyótölgyes

2 572

237

  1 032

37

Szépviz

2 974

 8

92

4

Tusnád 

2 281

 2

0

2

Kovászna

4 154

48

    1 105

144

Barót     

2 501

22

 2

6

Összesen

28 184

460

2 636

246

Városokkal együtt

105 548

14 986

16 544

1 371

 

76.3%

10.8%

 11.9% 

1.0%

                                                                                 

                E kimutatásból látható, hogy a magyar értelmiségi dolgozók és a magyarság nagy többségben volt, még Brassó és Szászrégen városaiban is, ahol a rumánok száma ekkor már eléggé megnövekedett. Milyen indokok alapján igazolták e városok átadásának jogosságát?

                Ha megvizsgáljuk a statisztikai kimutatást, ez világosan mutatja, hogy az oláhok települései a városi települések köré, a hegyes vidékek benépesítésével lassan megemelte a falvak oláh lakosainak számát, de az elsődleges magyar városi lakosság arányszámát nem tudta megváltoztatni, mert az zömében magyar maradt. A korai századokban, a városok és nagyfalvak kialakulásának idején, az ilyen csoportos települési rendszer mindig a fejlettséget, a települési elsőbbséget jelentette, az elmaradottabb hegyi településsel szemben. Hogy ez a külterületű oláh benépesedés megtörténhetett, csakis a magyar nép barátságának eredménye. Ha az oláhok a rómaiak leszármazottai lennének, mint ahogy ezt hirdetik, akkor minden bizonnyal városokba települtek volna, mert hisz a római városi nép volt, nem pedig hegyi lakó, pásztor.

 

A Székelyföld kerületek szerinti népi megosztásának táblázatát megtaláljuk a függelék D alatt.

 

Rumániai magyar nyelvterületek. (Török 320-321)

 

I.                     PARTIUM

A.           

Megye

Magyar

Német

Rumán

Egyéb

Ugocsa

13 190

810

9 694

863

Máramaros

23 373

5 226

    8 597

6 644

Szatmár

153 492

5 787

64 420

1 026

Szolnok-Doboka

 1 416

  20

  431

  5

Szilágy

84 082

439

65 648

3 266

Bihar

169 673

2 862

86 119

9 012

Összesen

445 226

15 134

234 909

19 816

 

62.2%

2.1%

32.8%

2.9%

 


 

 

Megye

Magyar

Német

Rumán

Egyéb

B. Nagyszalonta ter.

 

 

 

 

Bihar

27 341

103

4 380

245

Arad

14 395

279

2 646

145

Összesen

41 736

382

7 026

390

 

84.2%

0.8%

14.2%

0.8%

                                                                                                               

C. Aradi ter.

 

 

 

 

Arad

66 768

6 439

18 769

3 484

Csanád

 3 636

  30

 705

 376

Temes

 2 847

2 015

 383

 342

Összesen

73 251

8 484

19 857

4 202

 

69.3%

8.0%

18.8%

3.9%

 

D. Bánáti ter.

 

 

 

 

Torontál

1 631

68

59

54

Összesen

90.0%

3.8%

3.3%

2.9%

 
II. KÖZÉP-ERDÉLY

                                                                                                 

Kolozs megye

99 903

2 095

93 985

2 758

Szolnok-Doboka

40 268

1 533

45 317

1 449

Beszterce-Naszód

 274

 127

  29

  0

Torda-Aranyos

41 198

474

43 247

2 376

Alsófehér

19 608

298

21 125

1 086

Kisküküllő

28 782

644

28 501

2 625

Összesen

230 033

5 171

232 204

10 294

 

48.2%

1.1%

48.6%

2.1%

                               

III.                 SZÉKELYFÖLD

 

Kolozs megye

1 421

1 935

653

135

Maros-Torda

132 763

8 233

58 285

4 583

Udvarhely

118 138

332

464

165

Nagyküküllő

6 474

47

2 173

238

Brassó

34 298

19 321

27 856

1 076

Háromszék

122 533

576

10 377

938

Csík

124 892

     966

6 335

717

Összesen

540 519

31 410

106 143

7 852

 

78.8%

4.6%

15.5%

1.1%

 


 

 

ÖSSZESÍTÉSEK                                      

 

I. A.-D.

 

Magyar

Német

Rumán

Egyéb

Kelet-Magyarország

561 844

24 068

261 851

25 462

Össz. 873 225

64.4%

2.8%

29.9%

2.9%


II. - III.   

Erdélyből

770 552

36 581

338 347

18 146

Össz. 1 163 626

66.2%

3.1%

29.1%

1.6%

 

               

I- III. Rumániai magyar nyelvterületek összesen

 

1 332 396

60 659

600 189

43 608

 

65.4%

3.0%

29.5%

2.1%

                                                                                                 

Ezután bemutatom a népi megosztást kerületenként azon a területen, melyet a Trianoni Békeparancs idejében Rumániának adományoztak, s ahol a magyar nép volt többségben.                                                  

Magyar nyelvterületek lakossága a mai Rumániában:

 

I.   A volt Kelet-Magyarországon:
A. Szatmár-Nagyváradi területén:    

Összesen

Magyar

Német

Rumán

Egyéb

716 085

445 226

15 134

234 909

19 816

 

62.2%

  2.1%

32.8%

2.9%

                                                                                                 

B.       Nagyszalontai területen:

Összesen 49 534

41 736

382

7 026

390

 

84.2%

0.8%

14.2%

0.8%

 

C. Aradi területen:               

Összesen 105 794

73 251

8 484

19 857

4 202

 

69.3%

8.0%

18.8%

3.9%

                                                                 

D. Bánáti 2 községben:       

Összesen 1 812

1 631

68

59

54

 

90.0%

3.8%

3.3%

2.9%

 

I. Kelet-Magyarországon összesen:

Összesen 873 225

561 844

24 068

261 851

25 462

 

64.4%

2.8%

29.9%

2.9%

 


 

 

II.                   A történelmi Erdélyben:

 

Magyar

Német

Rumán

Egyéb

A. Belső-Erdélyben

230 033

5 171

232 204

10 294

Összesen: 477 702

48.2%

1.1%

48.6%

2.1%

B. Székelyföldön

540 519

31 410

106 143

7 852

Összesen: 685 924

 

 

Erdélyben össz.

78.8%

 

 

770 552

4.6%

 

 

36 581

15.5%

 

 

338 347

1.1%

 

 

18 146

Össz.: 1 163 626

66.2%

3.1%

29.1%

1.6%

I.+II.Magyar nyelvter.

1 332 396

60 659

600 198

43 608

Össz: 2 036 863

65.4%

3.0%

29.5%

2.1%

                                                                                                 

                                                                                 
(Az 1910-es népszámlálás
adatai megtalálhatók Magyar Zentral Komission: Neue Folge Österreichische Statistik. Vienna, 1912) (A színes néprajzi térkép a könyv utolsó oldalán látható)

                                                                                                 

Az 1910-es statisztikai kimutatás szerint  a kelet-magyarországi városok és megyék lakossága legtöbb esetben többségében magyar volt. Azon a helyeken, ahol nem voltak többségben, közel álltak az 50%-os arányhoz. A Kárpát-medencében a magyarság 1000 éven át többségben élt. A Kárpát-medence egy egységes terület, Kelet-Magyarország pedig ennek tartozéka. A kisebbségi beszivárgás Magyarországra lassú folyamat volt. Szaporodhattak a kisebbségek a magyar türelmesség és baráti együttélés folytán. Ugyanakkor a magyar lakosság pusztult a kegyetlen, hosszantartó háborúk, tatár, török és a Habsburg megszállás következtében. A falvak és városok lakosságának számadatai bizonyítják, hogy a magyarok 1910-ben már ugyan nem voltak nagy többségben, de még mindig többségben voltak. Milyen alapon adták e magyar falvakat és városokat a rumánoknak?

 

 

 

(Kivonat Út a trianoni békeparancshoz c. könyvből)


 

 


 

[1]  Török Sándor  : Településtörténeti tanulmányok és határproblémák a Kárpát-medencében, 1973, Astor Park FL. 274.

 

[2] Török Sándor : 278.