M a g y a r n y e l v, a v i l á g n y e l v e i n e k a n y j a

 

 

   M a g y a r  n y e l v,  a  v i l á g   n y e l v e i n e k  a n y j a

 

 

Kolumbán Sándor

E nyelvben győzni fogsz!

E nyelvben győzni fogsz!

 

Az ősi tűz őrizői

Az ősi tűz őrizői

Légy büszke nyelvedre, magyar!

 

 

 

 

 

 

Székelyudvarhely

2009

 

Kolumbán Sándor

 

 

E nyelvben győzni fogsz!

Az ősi tűz őrizői

 

Az ajándékba kapott nyelv

Légy büszke nyelvedre, magyar!

 

 

Ugyanaz a felépítési, működési alaptörvény érvényes az

atomokra, világűrre, zenére, színekre, számokra, ősnyelvre és az emberi társadalom szerkezetére. Mindannyin rajta

kitörölhetetlenül a jól felismerhető egyedi, megmásíthatatlan

alkotói kézjegy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Székelyudvarhely

2009

 

A könyv anyaga, annak egyetlen részlete sem használható fel a jogtulajdonos szerző beleegyezése nélkül, kizárólag hivatkozásként.

 

 

 

 

 

A magyar népnek föl kell emelkednie a nyelve által képviselt magas erkölcsi szintre, ahhoz méltóvá kell válnia, és törekednie kell az általa közvetített teremtőerő mélységes mélységeinek megértésére!

Ha ezt nem tudja megtenni..., akkor mint nemzet elveszett!

 

 

 

 

 

 

 

 

Korrektúra: Kovács Ági

Saját kiadás, a szerző minden jogot fenntart

Készült az EXPERT PRINT nyomdában

Web: http://www.kolumbansandor.extra.hu

E-mail: kolumbansandor@gmail.com

Tel. 0744-505-334

ISBN 978 - 973 - 0 - 06325 - 7

 

 

Magyarirodalom tanárom néhai Tóth Márton tanár úr emlékére.

 

Köszönetem fejezem ki Tóth Rebeka tanító néninek és férjének Tóth Pál tanító bácsinak a biztatásért, erkölcsi és anyagi segítségért.

-----------------------------------

Ajánlom e könyvet azoknak a határokon kívül élő magyar szülőknek, akik román, szlovák, szerb, horvát, szlovén, ukrán, osztrák stb. iskolába íratják gyermekeiket a jobb érvényesülésért, és anyanyelvüket nem tanítják meg nekik.

Azoknak, akik bedőlnek a balkáni dák-római, a felvidéki tót, a délvidéki rác meséknek, s az osztrák felsőbbrendűségi, magyarbecsmérlő hazugságoknak.

Azoknak, akik szégyellik magyarságukat, és

nem tudják, nyelvük mily értékkel bír!

Ne higgyenek a mai anyaországi magyartalan történészeknek, nyelvészeknek, mert azok leértékelt, történelmileg súlytalan, gyökér nélküli barbár népként állítják be a magyar nemzetet és nyelvét. Olyanok ők, mint magyartalan politikus gazdáik, akik a magyar nemzet kiveszejtésén munkálkodnak éjt nappá téve.

Tudják meg, nyelvünk a legősibb nyelv és ezerszer gazdagabb mindazok nyelvénél, akik ma becsmérlően szólnak róla.

 

------------------------------

Nyelvünk ősi voltára

koronatanúim:

A HANGOK!

Kedves Olvasó!

Bevezetőként szeretném elmondani, hogy a magyar nyelv kiemelésével nem leértékelni akarok más nyelveket, csak a nyelvek gyökerére kívánok rávilágítani.

Rendkívüli jó érzéssel tölt el, hogy magyar az anyanyelvem, és a bölcsőtől hordozhatom, birtokolhatom, sajátomnak is tarthatom ezt az ékes élő kincset, az ősnyelv egyenes ágú örökösét, a magyar nyelvet. Nem túlzok, mikor azt állítom, hogy szívem együtt dobban vele, olyan számomra, mint az éltető levegő, és rejtélyeinek kutatása közben úgy érzem, mintha nyelvünk üdítő vizében fürödnék.

Azt is tudom, hogy mivel nem a ma divatos ateista szellemben írtam meg e könyvet valószínűleg leértékelő bírálatot kapok, de ez nem érdekel. Nem díj, elismerés reményében írtam, hanem nyelvünk és adományozója magas fokú értékelésére.

Semmilyen magasztaló szóért nem kívánok hazudni, hisz a magyar nyelvnek, mint első és ősnyelvnek épp ez az ellensúlyozhatatlan, kiegyenlíthetetlen, nagy-nagy értéke, hogy a hangjaiba sűrített bölcs értelmével bizonyítja letagadhatatlan igazi isteni eredetét, rávilágít a teremtésre, és magában hordja az emberiség eredetének, történelmének magyarázatát.

A magyar nyelv magas szellemi erőktől ajándékba kapott nyelv, és mint ilyen megcáfolhatatlan élő történelem!

·

Írásaimban igyekszem kerülni az idegen szavak használatát, ha egy lehetőség van mindig a magyar kifejezés mellett döntök. Ezért írtam, írok a domináns hang kifejezés helyett uralkodóhangot, esetleg kulcshangot vagy meghatározó hangot.

Vissza kell hozni mind az írásba, mind a beszédbe a magyar kifejezéseket. Az első beszélt nyelvben van értelmes kifejezés minden fogalomra, és ha nincs akkor magyarszívű nyelvészeknek kell alkotniuk a meglévő gyökeinkből. Ezt az értelmes közrendű magyar is megteheti, hisz a történelem folyamán nem hivatásos nyelvészek, hanem egyszerű emberek alkottak szavakat, bővítették, őrizték a nyelvet.

Kerülni kell minden nyelvi szennyet és liberális mocskot.

Egységes alkotói alapelv, mely minden műre érvényes

A hangok közül előbb a cs kicsinyítő hatására figyeltem fel. Majd a c becézést, az ny nyújtottságot kifejező szerepére. És jött a többi. Szinte maguktól bukkantak elő, önmagukat kínálták egymásután. Rájöttem, hogy minden hangulatnak, tulajdonságnak, tevékenységnek, fogalomnak megfelelő kezdő- vagy uralkodó kulcshangja van a magyar szavakban. Minden hang élményi behatásból eredő ösztöni hangképződmény, mely később gyökök kezdőhangja lett, és legalább annyi gyök van az alapkészletben, amennyi hang. E gyökök két hangból állnak, egy mással- és egy magánhangzóból, ritkán háromból. Néha rokonhangzású mássalhangzók váltják egymást. A gyökök hozzávetőleges számát a mássalhangzók és a magánhangzók szorzatából kapjuk meg, tehát kb. 360 – 400 körüli. Ez a bő változat. Vannak két mássalhangzós, egy magánhangzós elvont gyökök, azaz teremtőgyökök, e gyökökből sorrendi felcseréléssel képezhetők rokon értelmű szavak változatai, azok nagyszámú szófüzérei. Egyetlen nyelvnek sincs ilyen szabályos gyökrendszere, mely hókristályszerűen (Varga Cs.), körökben, csigavonalú, csigavonal-fürtszerű halmazalakzatban felépíthető.

Hasonlít a fizikai világ vegyi elemeihez, melyek atomokból, az azokat alkotó atommagból és elektronokból, az atommagot alkotó protonokból és neutronokból állnak össze. A magban levő protonok, neutronok, a mag körül keringő elektronok száma, a maghoz és egymáshoz való viszonyuk: sűrűségük, pályájuk, sebességük határozza meg az anyag vegyi milyenségét, hogy milyen anyag válik belőlük. Továbbá különböző atomok egymáshoz viszonyított száma egy molekulán belüli láncolata és a molekulák közti tér, sebesség, tömörség stb. szintén meghatározó abban, hogy milyen anyaggá állnak össze. De ami érdekes, minden anyagnál az alkotó alapanyagok egyformák: protonok, neutronok, elektronok, és mégis micsoda széles skálája jön létre az elemeknek, több mint száz vegyi elem, melyből az egész anyagi világ összeáll! Kisüt belőlük a teremtő géniusz egyszerű alapelveken nyugvó mindenek feletti bölcsessége.

Nyelvünk szerkezete is az egyszerű bölcsesség elvén alapul, és bámulatos kapcsolati következetességgel, csodálatos vonalvezetéssel épül föl. Akár a világűr bolygórendszerei. A központi mag az alaphangsor (ábécé), a Nap a gyök. Körülötte a szóbokor, mint a bolygók holdjaikkal, majd a többi nap, naprendszerek, galaxisok naprendszereikkel, galaxis-halmazok, tovább a nyelvi végtelen felé. Minden kezdőhang külső hatás által kiváltott, belülről jövő hangjelzés, és értelmes jelentésű! Ebből, e köré épül a gyök. Minden gyökben van egy kulcshang, a gyök körül forog az alapjelentésben azonos, de változatosságában lenyűgöző népes szóbokor, annak összes oldalirányú leágazásával. Esetenként a gyök hangjai közt cserélődik az uralkodó jelleg. Néhol a rokon értelmű szóbokrok kötelezően találkoznak, pályájuk keresztezi egymást, de nem ütköznek, mivel akár a bolygóknak, saját pontosan bejelölt értelmi pályájuk van. Csak párhuzamban forognak hasonló értelmezés körül, árnyalván, színezvén a fogalom értelmét.

Példaként vegyük a számunkra két legfontosabb, nagy jelentőséggel bíró fogalom, a kör és tér viszonyát. Mindkettő teremtőgyök és hatalmas szóbokorral rendelkezik. Mindkettő terület, de a kör – egy pontból kiinduló, saját belső felosztási és körhatári törvények által uralt – szabályos síkidom alakzat. Fogalmában benne van a behatároltság értelme, mivel gyűrűként körülöleli a záróvonal.

A tér nyitott és határtalan. A t hang nyelv-fog, pattanó mássalhangzó, az é magasan szárnyaló, az érzelem, az élet kezdőhangja. A tér több irányban terjedő, és a végtelen felé mutat. Mindkét szó – tér, kör r-ben végződik, mindkettő súllyal bíró, fontos fogalom. A magyar nyelvben az értelmezés végett a megfelelő hangnak megfelelő helyen kell lennie. Nem lehet másként. A rét is tér, de nem hordozza magában a többirányú, végtelen nyitottság fogalmát, mint a tér. A szóvégi r zöngéje nyitva hagyja a láthatárt, a koppanó t lezárja azt.

Tulajdonképpen térben és körben élünk. A mi pályánk a behatárolt körben, a kör a térben, a tér az űrben van. De mégis – a Föld, a Nap, a Tejút – mind körben mozgó. Itt az ö hang jelzi a térben és körben is jelenlevő törvényt! A törvény behatárol egy mozgásteret. Akár a kör. Az ö benne van az öböl, öl (fn), ölel (karol), ököl, ön, önös, önző, örökség, öreg (koros), ösvény, össze, ösztön, ötvöz, öv, övezet, körzet, környezet, özvegy stb. szavakban, az azokkal kifejezett fogalmakban, melyek mindegyike leszűkített, zárt, behatárolt vagy véges valamit jelöl. Persze, mind a kör, mind a tér mérete viszonylagos. A körben is lehet tér: nagy körben kis tér, nagy térben kis kör. Ám a világmindenség – hol a parányi atomtól a legnagyobb csillagig minden körben mozog – mégiscsak egy hatalmas, körmozgású, végtelen tér, űr, melyet szigorú, megmásíthatatlan fizikai törvények irányítanak. S ahol törvény van, van törvényhozó, betartató, végrehajtó is, aki felülvigyázza annak tiszteletben tartását, műve működését! Aki megszegi a törvényt, vállalja, szenvedi következményeit. Ezt a világűr kutatói és az űrbe kilépő űrhajósok érzik át legjobban, amikor a küldetés sikere érdekében kizárólag az örökérvényű törvényekre hagyatkozhatnak.

Az eredeti nyelvtől, annak alapvető szabályaitól eltérő tömegnyelvek (latin, germán, észak-germán, szláv, angolszász stb.) ezért váltak – még ma is állandóan alakulgató, minden rendszert nélkülöző, zavaros, zagyva, szótömeg nyelvekké, mivel nem világos nyelvi szabályokra épülnek. Ezeknek a szabályoknak csak a kör és tér határain belül megmaradó magyar nyelv felel meg! Az eredeti ősnyelv szabályait mai napig megőrző nyelvünk, az érzelmeket hűen kifejező hangok, gyökök köré épülő szóbokrai szinte a végtelenig terjedhetnek, szaporodhatnak a tér törvénye szerint, de csak megfelelő rugalmas helyezkedéssel, soha nem lépve túl a nyelv alkotója által megszabott kis és nagy belső nyelvi körök meghúzott elméleti határait.

Vagyis megőrzi a külső hatások által kiváltott, a lélek legbelsejéből kiinduló természetes emberi hangadás, gyökké rögzült (Kiss Dénes), alapszavai köré épülő szóbokrok alapértelem szerinti összefüggését, s megmarad az atommag elektron viszonytól a bolygórendszerekig mindent megmásíthatatlan, örökérvényű törvények által működtető, az ősnyelvre szigorúan érvényes, szabályos kereteken, határokon belül.

Ez idáig megmaradt! És úgy tűnik – egyedüli nyelvként!

Nem véletlenül írta Grimm Jakab, a nagy meseíró: „A magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet.”

Bárhogy is rugdalóznak sokan egy bölcs, teremtő felsőbbség elfogadása ellen, el kell ismerniük, hogy az a rend, a felépítési pontosság, mely a parányi atomok belső szerkezetétől a végtelen Világűr óraműszerű pontos működéséig, s mely az ősnyelv szerkezeti felépítését maradéktalanul megőrző magyar nyelv szintén azokhoz hasonló alapelvi közös vonásaiban is megmutatkozik, egy és ugyanaz alkotóművész jellegzetes kézjegyét viseli.

A színek. Van egy szín, a fehér. Semmi több. De mint az eredeti teljesen tömör ősrögöt, melyet Alkotója – a tudatosan megtervezett, irányított – ősrobbanással szétoszlatva, a világegyetemben előre kiszámított pályára küldött bolygórendszerekké alakítva, ugyanúgy a fehér színt is zseniálisan felbontotta, úgyszólván „szétrobbantotta” több színre, keveredéssel több ezer árnyalatra, és kivetítette az egész élővilágra, megadván mindennek jellegzetes színét. Az egyszerű fehérből megteremtette a színek csodás világát. Hogyan? A szivárványban mutat belőle valamit, de a színek létrejöttének mikéntje titok marad. Akár a fotoszintézis folyamata. Tudjuk, hogy mi megy be a sötétkamrába, és mi jön ki, de hogy belül mi, hogyan megy végbe, nem tudjuk! Az alapszínek körül létrejövő színbokréták gyűrűzése, azok egymáshoz kötődő, egymást követő sok ezernyi árnyalata – akár a bolygórendszerek keringése – a végtelen felé mutat. Ezen is rajta hagyta az emberfeletti alkotó értelem a saját megmásíthatatlan kézjegyét!

A számrendszer, mely az egyből indul, és mindent felölel. A magyar nyelvet a matematika szabályai szerinti felépítés is jellemzi. Ezt írja Bowring is, de bővebben Varga Csaba domborítja ki A kőkor élő nyelve című munkájában (Az egy és a minden jelentésazonossága: világegyetem, világmindenség!). Az egy és az alapszámsor köré felsorakozó tízes, százas, ezres stb. számkörök végtelene.

A zene világa. A zenei hangok egymás közti harmonikus összhangzata az emberi lélek hullámzásainak legcsodálatosabb tükörképe. A zene, akár az emberi arc, az érzelmek minden rezdülését kifejezi, a letört, mélyen lehangolt szomorúságtól a mindent elsöprő, magasan szárnyaló örömig. A világ összes dalkincse az alaphangsor hangkészletéből áll. A néhány hangsoros, nyolc hangból (oktáv) és néhány félhangból kiinduló csodálatos dallamvilágban az emberi érzelmek legfinomabb belső rezdüléseit apró részletekre menően visszatükröző, kifejezésre juttató csodálatos dallamok, harmóniák szerezhetők. A harmóniák kötődnek az egyes alaphangokhoz, olyanok, mint a bolygók holdjaikkal. A lágy és kemény hangsorok hangzatai, harmóniái úgy keringenek a névadó zenei hang és az alaphangsor magja körül, mint a Naprendszer égitestei a Nap körül, a világegyetemet működtető örökérvényű alkotói törvény szerint. Ezeken is felismerhető az egyedi azonosító alkotói kézjegy!

Az egy pontból kiinduló családcentrikus emberi társadalom is hasonló felépítésű, akár a világűr egy pontból kiszakadó galaxisai. Vegyünk példaként egy jeles dinasztiaalapítót, akit nevezzünk Ádámnak, a feleségét meg Évának. Ők a központi mag. Gyermekeik születnek – tíz, húsz – majd azoknak is. Létrejönnek a családok „bokrai”, és egyre több, melyek a központi maghoz kötődnek. A folytatás végtelenbe vesző. De vehetjük akár a magból kifejlődő növényeket is, melyeknek törzsén az új csírákból létrejövő, kihajtó ágai ugyanígy bokrosodnak, növekednek.

---------------------------------------------------

Ugyanaz a felépítési, működési alaptörvény érvényes az atomokra, világűrre, zenére, színekre, számokra, ősnyelvre és az emberi társadalom szerkezetére. Mindannyin rajta kitörölhetetlenül a jól felismerhető egyedi, megmásíthatatlan alkotói kézjegy.

--------------------------------------------------

Az alkotói kézjegy megállapítás fölött lehet vitázni…, prüszkölni ellene…, lehet kigúnyolni…, nevetni rajta…, de a tény, tény marad! Erre a döbbenetesen összecsengő szerkezeti, alaki azonosság sorozatra nincs más magyarázat! Ezek a dolgok nem alakulgatva, dadogva, botladozva, hanem azonnali használhatósággal, összes alapvető jellemzőikkel, egy csapásra jelentek meg a világ színterén!

Ez az egyetlen megdönthetetlen igazság, a többi szélhámos mellébeszélés, melyek rengeteg elmélettel sorakoznak föl, bonyolultabbnál bonyolultabb magyarázatokkal, a mérhetetlen időt is segítségül hívják, de a fenti egyszerű igazságot alapjaiban meg nem rendíthetik soha!

Azok az elméletek még nagyobb hitet követelnek meg tőlünk, mint a teremtéselmélet, az egy Alkotó által létrehozott Világmindenség. Az a baj, hogy ennek elismerésével alá kellene vetnünk magunkat neki, törvényeinek, és hát ebben a fékeveszett erkölcstelen, szabadosság-elvű, hazugságokkal, csalással, gyilkosságokkal, piszkos pénzzel „bélelt”, azzal mindent uralni akaró, lejtőre állított, elaljasodott világban ezt megtenni egyre nehezebb.

Ám az igazság megfellebbezhetetlen, és mindig igazság marad!

A mi nyelvünk, a magyar nyelv őrzi az első kézből kapott ősnyelv minden lényeges felépítésbeli jellegzetességét. Alapkészletének egyszerűsége lenyűgöző, és mégis milliárdnyi változatra képes. Negyven hang, alig több alapgyök, melyek bővíthetők, és létrejön a beszélhető nyelv, amelyen minden, minden kifejezhető gazdag változatossággal, „az érzelmek /leg/titkos/abb/ rezdülései” is. De negyven hang körüli a világ több ezer nyelvének hangkészlete is.

Ebből is kitetszik az alkotói bölcsesség egyszerű nagyszerűsége.

----------------------------------------

Az ősrög és a fehér szín példájából kiindulva mondhatnánk, hogy a ma magyarnak nevezett ősnyelv is „szétrobbant”, és létrejött belőle a sok ezer nyelv, melyeknek mindegyike hordozza az ősnyelv töredékeit, azonosítható ismertetőjegyeit, de alapjaiban, szerkezeti felépítésében mára már egyik sem hasonlít rá.

----------------------------------------

Az ember kifejezési készséggel van alkotva. Társas lény, szólnia kell, akar és tud is szólni. Ehhez kapott egy gondolatközlési alaphangkészletet, melyre ő maga is építeni tudott gyököket, azaz egy szótagú szavakat és a továbbiakban bővítette azokat. Példának fölhozható a kisgyerek kifejezési módja. Egy szótagú szavakkal indul, hangjai ösztöniek, kifejezése tökéletesen illik a megnevezendő akármire. És mily gyorsan fejlődik, bővül szókincse Úgy képzelhető el, mint amikor a műlépet beteszik a méhkaptárba. Megvannak az építmény alapjai, csak tovább kell vinni a munkát, fölépülnek a lép sejtfalai, végül feltöltik azokat tartalommal. Így épült fel nyelvünk szilárd alapokra, szabályos alakzatban, mígnem eljutott mai állapotába.

Csak ha a helyből elmozdulás vagy a szóban kifejezés szószedetét nézzük, ahol 2.400 fölötti az összegyűlt kifejezések száma! Nincs oly nyelv a Földön, mely ily bőséggel tobzódjon kifejezésekben.

Emlékezzünk N. Erbersberg bécsi tudós szavaira: „Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang, világosság.” (kiem. K.S.)

Megvallom soha nem gondoltam volna, hogy a nyelvkutatás útján leleplezhetők a durva történelmi csalások, hazugságok. Mára viszont bebizonyosodott, hogy a génkutatással, régészettel karöltve ez járható út. Hamis – szándékosan tévútra terelt – eredetelméletek dőltek meg, oly nézetek, melyeket addig tudósok pátyolgattak, akadémiák dúcoltak alá, kormányok támogattak, de már vitapartnernek sem fogadhatók el. Ilyen a finnugor elmélet is, mely a magyar nemzet és nyelv megalázására, leértékelésére alkotott osztrák-cionista fércmű, de amely elmélet mára ízetlen lerágott csontként forog védelmezői szájában. knak, melyekre helytálló bi�����������������������������

A magyar nyelvnek még nem adatott meg a méltóhelyen állás a nyelvek rangsorában, annak ellenére, hogy ez az emberiség legnagyobb közkincse, az ősi nyelv, a nyelvek anyja, a valamikori világnyelv, de bizonyos ma még uralkodó magyarveszejtő hatalmi köröknek kényelmetlen lenne beismerni ezt, és tűzzel-vassal ellenállnak. Az Európát ma vezető nemzeteknek ugyanis nagyon nehezükre esne elfogadni, hogy a távoli korok világnyelve, ebből eredően a kontinens első beszélt nyelve a ma magyarnak nevezett nyelv volt, mert ez felvetné az előbb érkezés, letelepedés kérdését. (!!!)

--------------------------------

’Az igazság létezik. Csak a hazugságot kell kitalálni!’ Találgatják is „szorgalmasan”. Az emberiség alkotóerejének 90%-a a hazugságok kitalálására pazarlódik el. Csak körül kell nézni, mindenhol támad, fertőződött vele az egész világ.

---------------------------------

Idézzem Marino Alinei olasz nyelvészprofesszort, az Ősi kapocs című mű íróját, a nyelvkutatás eminens alakját, vitathatatlan szaktekintélyt: „A magyar embereket tanulmányaim révén ismertem meg, és megdöbbentett kreativitásuk, intelligenciájuk valamint különleges képességeik, melyek ugyancsak tükröződnek nyelvükben, kultúrájukban.

Azt a felfedezésemet, hogy a mai magyarok azon kurgános temetkezésű népek örökösei, akik Magyarországot a bronzkorban árasztották el, és örökösei az ősi etruszk civilizáció megalapítóinak, a hivatalos tudomány még nem fogadta el. (Tudjuk, kik irányítják ma a pénz erejével az elfogadhatóságot, és mi okból gátolják. K.S.) Ám nincs kétségem afelől, hogy végül el kell fogadnia, és a magyarokat el fogják ismerni, mint a bronz és vaskori Európa egyik legeredetibb és legjelentősebb civilizációjának megalapítóit.”

Ez a könyv, a magyar nyelv – az ősnyelv egyenes ágú leszármazottja – a mi édes anyanyelvünk hangjairól szól. Ezen a nyelven dédelgetett, becézett minket, ezen a nyelven dúdolt bölcsődalt fölöttünk édesanyánk. Ezen a nyelven tanított gyermekdalokra, versekre. Ezen a nyelven ejtettük ki első legkedvesebb szavainkat: ana, apa, és ezen a nyelven nyíltak meg előttünk a nagyvilág titkai.

„A világ legszebb nyelvén, magyarul.”

A tűz őrizői

Merülj le a megoldandó feladatok mélyére,

de vigyázz, nehogy ott ragadj!

Aki a hangok rejtélyes világába téved, egy csodálatos labirintusban találja magát, ahol erre is van út, arra is, meg amarra is. Először talán azt kérdezi: mit is keresek itt én? Mit találhatok olyant, amit még senki nem kutatott, nem talált? Ugyan mit tudnak mondani újat azok a száraz, szálkás betűkkel lejegyzett hangok külön-külön?

Mégis, ha érdekli, ha van egy szikra benne, elindul, és ha mindent akar tudni, akkor minden utat be kell járnia. Hosszú út, de nem fog csalódni, megéri. Annak, aki szereti kutatni a hangok értelmét, élvezetes utazásnak számít majd ez a naponkénti bolyongás, mert mindig új dolgokkal találja szembe magát. A belelendülő kutató legszívesebben minden szót megvizsgálna, de nem teheti, mert lehetetlen felsorolni valamennyit, és mindről elmondani mindent, hiszen a hangok összefüggései számtalanok, s minthogy két egyforma útkereszteződés nincs, így a hangok különböző szövegösszefüggésben való találkozása is más-más értelmet domboríthat ki.

Ez esetben nem is az a célom, bár törekszem a hangok minden tulajdonságát felfedni. Kutatási ösztönzőnek szánt tanulmány ez, mely ötletet ad. Ám azokat a szavakat, kifejezéseket, melyek a megemlített kezdő- vagy uralkodó kulcshanggal kapcsolatosak, meghatározóak, a hang értelmét világosan érvényesülni engedik, megkísérlem felsorolni.

Az alaphangok gyökökben való jelenléte, használata kapcsán sokszor ejtek szót a gyerekekről, az ő hanghasználatukról. Hogy miért? Mert ösztöni megnyilvánulásokban nincs őszintébb náluk, még a különböző behatások nyomán ajkukra toluló hangok tekintetében sem. Nincs oly ösztönösen őszinte lény, mint a kisgyerek. Négy fiúgyermeket neveltem föl, szerettem őket, szerettem velük foglalkozni, és ma is élénken fülembe csengenek kiskorukban elhangzott érdekes szavaik.

Minden embernek más a hanghasználata. Észlelhető e különbség, ha a körünkben élők közül megfigyeljük egy erőteljes, kemény, alkalmasint durva személyiség és egy szelíd, művelt ember hang- és szóhasználatát. Ezen felül, akinek amilyen az érdeklődési köre, ami az ő fő mozgatórugója, igyekszik azt beleszőni beszédébe, és azokat oly szavakkal, melyeket egyénisége, műveltsége szerinti szókészletében birtokol. Aki az italt, mulatságot szereti, elmondott történeteibe mindig beleszövi, arról beszél szívesen. Mások a sportról, nőkről, munkájukról stb., és mindezekről oly hang- és szóhasználattal, melyek sajátjai.

Már gyerekkorban megmutatkozik, kialakul ez, a többi nevelés dolga. Például az én két középső fiam közt alig egy év korkülönbség lévén, szinte összenőttek, sokan azt is hitték – ikrek. Közülük a nagyobbik kissé tenyeres-talpas, a kisebbik finomabb alkatú volt. Mint fiúgyermekek férfias játékok iránt érdeklődtek, mindkettőt vonzotta a kalapács. A nagyobbik ezt tatajácsnak nevezte, tehát két kemény, pattogó t hangot mondott az elején. Az öccse – aki ma színművészeti főiskolán van, és zenei, szobrászati hajlamai is vannak – tajatácsnak. Ő a kötelező első kemény hang után, második mássalhangzóként a lágy j hangot használta. És nem tudatosan. Ösztönből.

Hogy milyen az ösztöni névadás, arra is van példa fiaim kiskorából. A két középső nagyobbika, aki tatajácsnak mondta a kalapácsot, igen érdekes megnevezéseket alkotott. Látott egyszer egy sárga lánggal égő petróleumlámpát, és attól kezdve a sárga szín az ő számára ámpaég (lámpaég) volt, mivel a lámpa sárga fényéhez hasonlított.

Így indultak hajdan a megnevezések. A látottak jellemzői adták az ösztönös névadási ötletet. (A kőkor szava: kép. Varga Csaba)

Egy helyen írtam, hogy legkisebbik fiam ásító kamionnak nevezte a billenő tehergépkocsit, és laposító traktornak az úthengert.

Mi okon?

Mert ez a kép állt össze előtte a gépek jellemzőiből: a magasra emelt, „ásító” rakterű gépkocsiról, vagy a mindent széttaposó, szétlapító úthengerről.

Kisgyerekkoromban én is úgy számoltam be nagynénémnek édesanyám fogmosásáról: – Anyám kiseperte a száját!

Nem tudom, valaki már végzett-e az alábbihoz hasonló, ez irányú hangelemző munkát. Érdeklődéssel olvasnám össze megállapításaimmal, mert az – térben és időben – két egymástól távol élő ember véleménye az alaphangokról.

A hangokról írt elemzéseknél néha úgy tűnik, mintha ismétlésekbe bocsátkoznék. Ez azért, mert a szavakat több hang alkotja, és a különböző hangokat a többiek viszonylatában elemezve szükséges szót ejteni több hangnál is ugyanarról a viszonyról.

Ha valaki kutat, és kutatásai közben mélyen beássa magát a hangok birodalmába, oly titkok tárulnak föl előtte, melyek a döbbenet erejével hatnak rá. A hangok a teremtés titkainak egy parányi részét alkotják, de a mi kicsiny voltunkhoz mérten mégis óriási. Talán a gyémántbányászhoz hasonlítható, aki mialatt egy nagy kristály után kutat, a meddőhányóban még rengeteg apró, de gyönyörű szűzgyémántot talál, melyeket nem hagyhat veszni. A hangok rejtelmeiben kutató a sorban egymás után feltáruló titkok súlya alatt ilyenkor úgy érzi, le kell ülnie, mert nem akarja elhinni, hogy ez vele történik. Arcát két kezébe temeti, és beleremeg a gondolatba:

– Istenem, hogyan lehet, hogy a hangok értelmét, azok egyenkénti mély mondanivalóját csak az én anyanyelvemen, a magyar nyelven lehet kutatni és megmagyarázni! Igaz ez?

És eszébe jut az ősidők tűzőrzőinek szerepe, akiknek feladata volt a tűz életben tartása, nem volt szabad hagyniuk kihunyni a tüzet. Valami ilyen szerepe volt évezredeken át annak a népnek, mely megőrizte, megtartotta az isteni adományt, az ősnyelvet.

Egy mára kifosztott – országából, értékeiből kiforgatott, kirabolt, kisemmizett, meggyalázott, levetkőztetett, porig alázott, elszegényített, tönkretett, létében veszélyeztetett nép – a magyar nép – ajkán maradt meg szinte érintetlen tisztaságában ez a nyelv, a nyelvek csírája, a nyelvek ősmagja, az ősmag nyelve, a magyar nyelv.

A világnak úgy kellene vigyáznia az ősnyelv megtartóira, mint a szeme fényére. Ám a világ csak a hamis értékekre figyel.

Amikor rájössz és megérzed, hogy a magyar nyelvben nemcsak a szavak, hanem a hangok is beszélnek, hogy mindegyik önmagában az érzelmek legfinomabb rezdüléseit közvetíteni tudó, mindegyik egy külön kis világ – szinte beleremegsz. Rádöbbensz, hogy minden hangnak van mondanivalója az érem mindkét oldalán levő kifejezésekben! És ekkor úgy érzed, hogy lassan résnyire megnyílik egy ajtó, s az ajtón túl feltárul előtted a teremtés titkainak egy része, a hangok bűvös világának, a csodák országának, az értelem, a gondolatok felszínre törő jeleinek, közlési, közvetítési eszközeinek rejtélye. Minél tovább haladsz, annál jobban kitárul az ajtó, kitágul a tér. Felfedezésed a döbbenet erejével hat rád – ösztönből megérzed, hogy ennyi elrejtett bölcsesség nem jöhetett létre önmagától. Hogy valaki – egy bölcs, felső, magas szellemi erő – megalkotta, és átnyújtotta csodálatos adományként az embernek, akár mintha most neked szólna:

– Beszélj, mondd ki értelmesen, mit érzel!

És elcsuklasz, hihetetlennek érzed ezt az egészet, és nem tudod, mit mondj azon a nyelven, mely az első embernek adatott, és amelyen most te is beszélsz.

Magyarul!

A mi magyar nyelvünkben minden hang egy külön jelenség*.

---------------------------------------

*Csak ha a D hangot nézzük. A d hang a folyamatosság, folytonosság (idő, jövőidő), cselekvés (dia), kedély, hangulat, az üde, édes, a jókedv (dal), a simogatásra ösztönző domb, ded alakzatok kifejezője. Bódító, élvezeti hang. Az érem túloldalán a durvaság, ellenvetés, ellentmondás (de), a vád és védelem hangja is.

G. A g hang bevert szög. Rögzít, megfog, lehorgonyoz, lezár (elég!). A g az igazságosság, megingathatatlanság, de a gördülés hangjele is, a g a forgás tengelye, a lengés középpontja, a mozgás, a hang- és állapotjelölések kulcshangja. A g az utolsó kondulás – a vég. Szózáró, végső, befejező hang, ünnepélyes végcsengés, kongás.

----------------------------------------

Milyen nyelv a magyar nyelv? Milyen mély bölcsességet hordoz ez az egyetlen mai nyelvvel sem egyező, különleges túlvilági nyelv?

Vegyük például az igen, egy szavunkat. Az ig gyök határragként is jelen van a magyar nyelvben, és nem véletlenül. Ennek értelme az, hogy a tisztesség, becsületesség szellemében csak eddig, addig a d ellenáll, a g gátat állít – az igazság szöggel lerögzített végpontjáig mehet el egy becsületes magyar ember!

Ha a szíve is magyar, és nem csak beszéli a nyelvet!

Az igazságos egyén önmagáról elmondhatja: egy/enes vagyok, ig/azságos vagyok, mert van számomra egy – a Teremtőm által megszabott – határ, az igazságosság megőrzése lehetőségének utolsó pontja, ameddig elmehetek. Eddig, és nem tovább! És talán az etruszk-magyarból így ment át a latinba összevontan: ego, azaz én, ig, egy vagyok, a mag/yar/, mely fel nem bontható egységben áll az ősi, oszthatatlan igazsággal.

Népek magva, magyar! A név kötelez!!! Becsületességre, igazságosságra, tisztességre! Nem mindenki érzi át, csak az, aki magyar!

Nem mindenkinek ad erőt ez. Csak annak, aki szívből magyar!

Magyarázatot ezekre csak magyarul lehet adni. A mag nyelvén, a nyelvek őscsíráján, mely önmagában hordozza az egy, az ig gyökök lélekbe, az emberi személyiség érzelmeinek, indulatainak legmélyebben fekvő fészkébe ágyazott értelmét, ott, ahol az erkölcsi magatartás és a lelkiismeret is volna... ha van, s melyet a beszéd megtervezője, létrehozója, adományozója eleve belevitt e nyelvbe mélységesen mély bölcsességgel.

Márai Sándor írta: Magyarnak lenni nem állapot, magyarnak lenni magatartás.”

Magyarnak lenni, magatartás!!!

Nem tudom, mikor gyökerezett meg az ősnyelv hordozóira vonatkoztatott, MAG gyökből induló MAGar, MAGyar megnevezés, de szerintem ott kellett lennie megnevezéseik közt a legelső pillanattól. Néha használták, máskor nem, mint egy búvópatak, előjött, eltűnt.

E név nem véletlen! Ez rámutat az eredetre, és benne rejlik a titkok felfedésének kulcsa. E magból bomlik ki a nyelvi titkok csírája!

Csak magyarul adható magyarázat a nyelvi, teremtési titkokra!

A nyelv létrehozójának valami terve volt és van, amiért évezredek viharai közt megtartotta, és továbbra is megtartja a nyelvi vérvonalat utódaira átszármaztató népet. Talán épp a nyelv alkotójának segítségére volt szükség e fennmaradásban. Talán épp ezért volt és van az igazságtalan megvetés az ősnyelvet megőrző néppel szemben a magukat árja népnek tartókban, a tömegnyelvek beszélőiben és ... beste felbujtóikban. Érezték, érzik, hogy a mérhetetlen értékű ősi isteni kincs, a nyelvek magva, a nyelvek őscsíja – amivel ma a Földön semmi nem egyenlő – nem az övék!

Nem az övék! Nem!!!..., legfeljebb beszélik. Beszélik, de nem művelik. Beszélik, telerakják saját nyelvükből való szlenggel, mocsokkal, nyűvik, zúzzák, megvetik, gyűlölik, szándékosan rombolják, s erre ösztönöznek másokat is.

Ez a nyelv azoké, akik szívük minden melegével szeretik, akiket ezen a nyelven becézett az őket keblén hordozó anyukájuk. „A világ legszebb nyelvén, magyarul.” (Melocco Miklós) Akik már magzati állapotukban megszerették ezt a „a különös, ősi erőtől duzzadó(G. B. Shaw) nyelvet, az e nyelvből fogamzó gyönyörű dallamokat. Ez ama nyelv, melyet Kosztolányi „királyi nyelv”-nek, Bowring „isteni titok”-nak, Mezzofanti „legdallamosabb nyelv”-nek, N. Erbersberg „nyelvészek gyülekezete alkotta nyelv”-nek, O. Berglund az emberi logika csúcsterméké”-nek, J. Grimm „minden más nyelvet felülmúló”-nak, Varga Csaba „magas szellemi erők ajándéká”-nak nevez.

Ez a nyelv a mi édes anyanyelvünk, az ősmag népéé, az őscsíra népéé. A magyaroké!

Mi volt, és mi a titka ma is a magyarnyelvűek számtantudományban és más tudományágakban is elért nagy sikereinek? Lehetett az bármilyen népből való idetelepült, ha magyarul gondolkodott.

Mert a siker titka: a nyelv! A magyar nyelv!! Az isteni nyelv!!!

Nyelvünk! Annak bámulatos, mérnöki pontossággal felépített következetes eszmerendszere. Az a nyelv, mely bölcs felépítésénél fogva, minden más nyelvnél jobban kényszeríti ésszerű következtetésekre az elmét – mindkét agyféltekét – az összefüggések, az értelmi, érzelmi egyensúlyhelyzetek keresésében. Itt az E hangok szerepe! Ez a nyelv az emberiség felmérhetetlen kincse, egy csodálatos adomány, melynek értékével ma a Földön semmi sem egyenlő!

Ez nem a mi érdemünk Nem mi alkottuk, hanem egy bölcs tervező. Mi ajándékba kaptuk. Nem mi kaptuk. Az EMBER kapta, csak valahogyan mi voltunk kiszemelve annak évezredeken át való tisztántartására, megőrzésére, továbbvitelére.

Egy biztos, ellenségei, kirablói, országának széttörői nem tudják letiporni az Istentől kapott ősnyelvet megőrző népet. Azon törik meg erejük. Gyűlölködő hatalomvágyuk, mérhetetlen mohóságuk okozza vesztüket. Mert, mint minden más isteni, emberi értéket semmibe vevő, vérforraló, mocskos tettükkel, ez esetben is szembemennek annak akaratával, aki minden mással egyetemben ezt a csodálatos, utánozhatatlan nyelvet is létrehozta.

A magyar nemzetnek –, mint oly népnek, mely a nyelv adományozója részéről kiválasztatott az ősnyelvnek évezredek történelmi viharai közti megőrzésére, átmentésére – föl kell emelkednie a nyelve által képviselt magas erkölcsi szintre, ahhoz méltóvá kell válnia. Ki kell dobnia maga közül a mocskot, és törekednie kell a nyelve által közvetített teremtőerő mélységes mélységeinek megértésére!

Ha ezt nem tudja megtenni, akkor ellenségei nagy örömére, azok évezredes beste vágyait beteljesítve, mint nemzet végképp elveszett!

A nyelv megtörése

A reformkori nyelvújításnak – mely szabadkőműves ösztönzésre indult – voltak nagyon jó megvalósításai, és sok selejtje. Ez Kazinczy műveiből kitűnik. Volt olyan, mely mélyen megrontotta a magyar nyelv dallamosságát. Például az igei jövő idő megtörése, melyet azelőtt egy szóban lehetett kifejezni:

menend – menni fog

csodálkozand – csodálkozni fog

építend – építeni fog

álland – állni fog

hiend – hinni fog

jövend – jönni fog

leend, lészen – lenni fog

Így hangzott. Egyszerűbb volt, érthetőbb, célravezetőbb. Évezredeken át jól működött. Semmi szükség nem volt megváltoztatására, kizárólag a modernkedés nyavalyája és az úgynevezett Európa szintre emelés (ugye ismerős a szöveg?) hamis feltűnési viszketegsége okán fertőzték meg a nyelvet. Jó okkal kaptak maró bírálatokat ezért.

Az egyik kifogás, melyet fölhoztak, hogy a nyugati nyelvek modernizálása már lezajlott, és nekünk is kell lépnünk. Azok a nyelvek azonban rendszer nélküli tömegnyelvekként állandó beavatkozást igényelnek. A magyar nyelvet viszont saját gyökrendszere védi.

A több évezredes ősnyelvi örökségű magyar nyelvben a jövőidejű ragozás egy szóban volt megoldható, a rag az igéhez köttetett.

A „fogművesített” jövő időben marad az ige a főnévi igenévi alakja, és ragozza a segédigét.

Én csodálkozandok Én csodálkozni fogok

Te csodálkozandol (-dasz) Te csodálkozni fogsz

Ő csodálkozand Ő csodálkozni fog

Mi csodálkozandunk Mi csodálkozni fogunk

Ti csodákozandotok Ti csodálkozni fogtok

Ők csodálkozandanak Ők csodálkozni fognak

Rövidebb nem lett, csak bonyolultabb. Ezért igazán kár volt a meszes lelkű szabadkőművesekre hallgatni, és kinyalni vele a németek fenekét. Nélkülük még ma is a csodálatosan dallamos több évezredes magyar nyelvet beszélnénk. Ez is bebizonyította, hogy a magyar nyelv nem változó nyelv. Önmagától nem adja meg magát, bele kellett kotorni erőszakkal, és annak eredménye nem minden esetben jó.

A fenti gondolattal, a nyelvünk változatlanságával kapcsolatos érdekesség például az sz, z és t hangok viszonya. Van az aztán szó, mely valami utáni időre mutat. Tulajdonképpen az azután rövidült változata. Tájszólásban más és más alakot kap, különböző magánhangzók lépnek be, de az értelme nem változik. Lesz belőle: oszt, osztég, Székelyföldön osztán, sosztán. Sokfelé változhat, de az szt páros marad, mondhatni: nem engedi magát kivetni alapjaiból. És ez nem az egyedüli, konokul ellenálló mássalhangzó hangcsomó.

Ez is mutatja, hogy mily nehezen lép ki sodrából a magyar nyelv, tehát nem olyan, mint az összedobált, egyedi hangértékkel nem bíró, gyorsan változó tömegnyelvek. A magyar nyelvben maradandóak a kulcsfontosságú hangok, hangkapcsolatok, és a változásra hajlamos többi hangot is visszaterelik a mederbe. Bármerre csavarodik az aztán jelentésű szó: oszt, osztán, osztég, sosztán, ez a közepén levő hangpáros marad. Úgy képzelhető el, mint az árvíz sodrásának közepén álló, mélyen gyökerező fa, mely körül minden sodródik, némely tárgyak hozzácsapódnak, próbálnak megtapadni, majd leválnak, a fa ellenáll a sodrásnak. Az ár nem tudja magával ragadni. Marad.

Mint Wass Albert Köve. „A kő marad.”

A fog is ragozható volt a régies jövő időben – fogand, fogan. Hogy miért épp ezt használták a folytonos jövő idő jelölésére, holott a fog inkább visszafog?! Teljesen magyarnyelvtől idegen megoldás! Olyan, mintha egy világ fölötti kontár belenyúlna a bolygók egymáshoz viszonyított mozgásába, megbontva az egyensúlyt, összhangot.

Még megfigyelhető, hogy a régies jövő időben érezhetően benne volt az idő fogalma, a folytonosságot sugalló d és a távolra mutató ó, ő jelenlétével: menendő, építendő, jövendő, leendő, mely értelmet a „kézművesített” jövőidő soha nem tudja visszaadni. A jövendőben annyi, mint jövő időben, leendő – a jövő időben lesz meg. A különbség, hogy az előbbiben – a megvetett régiben – egyetlen szóban!

Például az eljövendő szó megfelelőjét nem is lehet kimondani egy szóban. Hogyan mondanánk: eljönni fogó, el fogó jönni, eljönni való? Eljövő? –, de ez nem adja oly árnyaltan az eljövendő értelmét. Csak körülírva: ami/aki el fog jönni. Négy szó az addigi egy helyett! De a jövendő kifejezésben a vendég gyökszava is benne foglaltatik, akár az örvend szóban (a v jelenléte vidám várakozást sugall), amit a fog segédige nem tud ily árnyaltan visszaadni. Mert, ha azt is belefoglaljuk, akkor így hangzik: az, aki vendégként, el fog jönni. Vagy: az, aki el fog jönni vendégként. Bizony, ez a fog nagyon szuvas, fájó fog a magyar jövő időben. Érződik rajta, hogy „művi megtermékenyítésben fogant, nem idejére született lombikbébi.”

Gábor Áron székely szűkszavúsággal, tömören annyit mondott:

– Lészen ágyú!

Nem úgy, hogy: – Fog lenni ágyú! Nem, mert ő még nem beszélte a fog-ra szabott, divatos, „választékos”, körülmagyarázó jövő időt.

Mitől volt rosszabb a régi hangzás?! Hogy túl egyszerű volt? Hiszen attól volt nagyszerű! Nem szabadott volna hozzányúlni, de ők a német nyelvhez akarták hasonlóvá tenni, bonyolították, hogy pattogó legyen, mint a német. Addigi formájában Mezzofanti a harmadik legdallamosabb nyelvként jelölte meg a magyar nyelvet az olasz és a görög után.

És mivel lett szebb a „fogplasztikázott, műtött” nyelv Balassi veretes, ősi nyelvezeténél?

Semmivel!

Bizony, a nyelv megrontásával kezdődött el a nemzet rombolása. Itt bújtak be a magyar nemzet bőre alá az utálatos nyüvek, férgek, és kezdték hatékonyan szétrágni érzelmi világát! Ekkor vált el az úrhatnám réteg beszédstílusa a póriasnak mondott vidékitől. Addig egyformán szóltak. Attól kezdve a magukat művelteknek tartók az új, „fogprotézissel nyüvesített” nyelvet beszélték, és lenézték azt, aki nem haladt a korral (kórral). Megvetették azt a „tetves” vidékit, falusit, aki a régies, ízes hangzásában beszélte, őrizte a múlt homályába vesző ősiségű, édeni édes anyanyelvét. A nyelv után jött eredetünk, ősiségünk megkérdőjelezése, és tovább a többi. Ma már a létezéshez – földhöz, vízhez, levegőhöz – való jogunkat is megkérdőjelezik ellenségeink.

Az ősnyelv egyenes vérvonalú örökösében, a ma magyarnak nevezett nyelvben egyetlen hang sem véletlenül van ott, ahol van. Minden egyes hang üzenetet közvetít a szóban elfoglalt helyén. És ezért nem szabad belekontárkodni! A hangok értelmét, üzenetét ma nem lehet megmagyarázni a világ egyetlen nyelvén sem, csak azon az egyetlen nyelven, mely megőrizte az ősgyökök alapjaira épített szerkezetét, és érvényesülni engedi a hangok bűvös hatóerejét.

Például vehetjük a folytonos és folyamatos kifejezéseket. Első látásra alig van különbség.

Folytonos. A foly gyök utáni t hanggal, akár kis megszakításokkal járó tevékenység, ismétlődve is. A történést jelző kemény t hang a szó tengelyében meghatározó. Folytonos lehet a víz csöpögése, mely kis megszakításokkal, de folytatódik.

Folyamatos. A nagy folyamokhoz hasonlóan lassú, egyenletes, sima (am), összefüggő események, zavartalan, megszakítás nélküli állandó egymás utáni lefolyása, történése.

Nem egeket rengető a különbség, de észlelhető. És ez a hangok jelenlétéből, azok sorrendi állapotából ered.

-----------------------------------------------

A hangok jelentésének jobb megértéséhez vegyük példának az ERDŐ szavunkat.

Az E hang alapvető tulajdonsága szerint mutatószócska, rámutató hang. Ez esetben is ez a szerepe.

Az R hang az erő hangja, bárhol van, jelenléte meghatározó, valami olyant jelent, ami ural. Ha egy hegytetőről végignézünk a végeláthatatlan messzeséget beborító, azt uraló fák sokaságán, ezt egyetlen szóval úgy tudnánk kifejezni – rengeteg. Ez esetben ezt jelenti az R.

A D hang a régies nyelvezetünkben a folyót jelölő szó egyik hangja volt – ID – ügy, Feketeügy egy háromszéki folyónk. Az ügy folyamatot jelent. A D azonban megmaradt egy nagy súllyal bíró másik szavunkban, ez az IDŐ. Az idő oly folyamat, mely nem áll meg, nem állítható le. Egy mondás szerint, azalatt is múlik, mialatt kimondod a szót – idő. Itt is a megszakítatlan folytatólagosságot jelenti a D.

Az Ő hang távolra mutató, és a bő, tág tér jelzője is. Névmásként a harmadik, a távol levő személyre vonatkozik. Messzire mutat.

Akkor mi az ERDŐ?

Egy fákkal borított Rengeteg, mely folytatólagos (D), végeláthatatlan, távolba veszŐ. És ez a meghatározás, egyetlen, négy hangból álló szóban elrejtve – ERDŐ, melynek minden hangja külön beszél.

Ezt nem adja vissza a román pădure, az olasz foresta, bosco, a francia bois, de egyetlen más nyelv erdőt jelentő szava sem.

Ugyanilyen az ESŐ. Az E itt is rámutató, az S a hulló cseppek sűrűsége, susogása, becsapódásának hangja, az Ő jelző, megszemélyesítő vagy a távolság, ahonnan érkezik. Ha a kisgyerek hangján mondjuk, még szemléletesebb: ECSŐ, a CS jobban visszaadja a vízcseppek becsapódásának hangját, hiszen azért cs hanggal kezdődő a csepp, a csap és a csapadék is. A csap nagyon régi szó, még Nóé, Utnapistim apánk idejéből, az első boroshordók idejéből. Ő szintén ezen a nyelven beszélt. Igen, ahogyan mi. Bizony. Csak olvassanak bele az Ararát hegység lejtőinek neveibe.

Az eső magyarázatát még megközelítve sem adja a román ploaia, az olasz pioggia, a francia pluie. Csak a p hang által van egy halvány utalás a vízre (láp, vagy a gyermekszáj: püpü).

--------------------------------------------

Emlékezzünk Bernard Shaw szavaira: „...ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit.”

Hogy mi kell ehhez az elemző munkához? Szerintem, a nyelv ismerete mellett, mély érzelmi telítettség. Rá kell érezni a hangokra, át kell érezni minden rezdülésüket, mély értelmüket. Mi a szó mondanivalója, és abban az egyes hangok mit domborítanak ki?

Mintha távolról jönne egy sugallat. Meg kell pendülnie a szívben egy érzékeny húrnak a hang hallatán.

Amikor ez megvan, lehet dolgozni rajta, összevetni egymással, összefüggéseket keresni. Kutatni, kutatni, kutatni a jellemzők után. Ahogyan fentebb említettem, lemenni a hangok gyémántbányájába, és keresni mindenhol. A meddőhányóban is. Itt is érvényes: „Egy százalék ihlet, kilencvenkilenc százalék izzadtság.”

Legfontosabb: szeretni ezt a nyelvet, nagyon szeretni, mert ezt nem teheti meg sikerrel más, csak az, aki rendkívülien szereti édes magyar anyanyelvét.

Nagyon. Mint az édesanyját.

Éreznie kell minden rezdülését. Rajta kell csüngenie, mint a kisgyereknek anyukáján, nyakát átölelve, kimondandó szavaira lesve. E nyelven kell dobbannia a szívének. Szerelmesnek kell lennie belé.

Kedves Olvasók!

Ha végigjárták a hangjaink csillogó, kincses ösvényeit, lehet folytatni az elemzést. Mindenkinek nyitott a pálya. Hangjaink a legmagasabb szellemi erő ajándékai. Nekünk, magyaroknak, a nyelv megőrzőinek, első kézből.

Gondoljunk bele: mi mindvégig az egyenes nyelvi ösvényen jöttünk évezredeken át! Jöhetett tűz és víz – és bizony jött is bőven –, mi maradtunk az eredeti nyelvi vérvonalon. Mára már több ezer nyelv van, de csak ez az eredeti.

Nem utángyártott, nem utánnyomás, nem tömegnyelv.

Eredeti!!!

És a nagy történelmi vándorlások viharai, örvényei oly távolra sodorták azokat a nyelveket, hogy – bár gyökeinek töredékeivel mindegyikben markánsan jelen van – ma már egy sem hasonlít rá, a nyelvek anyjára.

-------------------------------------

Arra, hogy a magyar nyelv az első nyelv, a nyelvek anyja, megdönthetetlen érvekkel sorakoznak föl mögém tanúim: a hangok!

-------------------------------------

Csak a mi nyelvünkön lehet megfejteni, kibontani, feltárni a hangok titkait. Csak nekünk árulják el sajátos jelentésüket, összefüggéseiket, nekünk vallanak életükről, történetükről, nekünk tárják fel a rejtélyt, mélyen fekvő titkaikat, legbelső énjüket, az érzelmi kincseiket, melyeket magukban rejtenek.

Csak nekünk vallanak szerelmet, és a szeretetteljes megközelítéstől, érintéstől kibomlanak, kinyílnak, akár egy kifeslő rózsabimbó, vagy egy forró, érzelemdús simogatástól kitárulkozó szerelmes asszony.

Az ősgyökökre épülő szavak minden egyes hangjában elrejtve pihen létrehozója által bölcs megfontoltsággal beletáplált mondanivalójának mélységesen mély értelme.

Csak arra várnak, hogy a szűzkristályok kutatói feltárják titkaikat.

Kívánok minden Kedves Olvasómnak kellemes utazást a hangok csodálatos, rejtelmes világában.

Önök iránti tisztelettel a szerző, Kolumbán Sándor.

-----------------------------------------------

Fritz Houtermans fizikus: „Ezek az emberek valójában a Marsról származnak.” (a magyar matematikusokról)

Otto Frisch: „magyar származású tudós fők galaxisának” rejtélyét kereste.

E. Fermi: „Marslakók? Itt vannak, magyaroknak hívják őket.”

A kulcs – a nyelv, semmi más.

Ezekről azonban ma nem beszélünk, mert akkor már fasiszták vagyunk.

Merjünk kicsik lenni! – ez a jelszavuk a két lábon járó takonygyűjtemény bolsevikutódoknak, a füstölgő trágyadombszerű, szociál-liberális kis törpéknek.

 

Tanúim: a hangok!

Kezdjük a fontos fogalmakkal. Melyek azok? Azon kifejezések, melyek velünk, létezésünkkel kapcsolatosak.

A FÖLD, a bolygó. A négy őselem: föld, víz, levegő, tűz.

Élet. Test. Mag. Csíra. Értelem. Érzelem. Gondolat. Beszéd. Szeretet. Utálat. Tudás. Cselekedet. Halál.

Én nem tudom elfogadni, a minden vezető értelem nélkül, önmagát létrehozó, alakító világegyetemet. Ilyen nincs is!

Kell legyen, és van is egy értelmes TEREMTŐ!

Ezt bizonyítja az általa alkotott nyelv! E szó is ama nyelv része és több tételre bontható a hangok értelmezésében. A TER a Világegyetem végtelenéig való kiterjedés, teret nyitó, terményt adó, jó irányba terelő, ebből az ER az erő, a REM remény. Az EM érzelmi gyök, a teremtés emberre vonatkozó érzelmi része, a T a tett, az Ő jelző, rámutató a harmadik személyre. A TŐ forrás, EMTŐ a szeretetforrása, népek eredője (nemző, nemtő). Az E hangok az egyenességet, kiegyensúlyozottságot jelzik. Összességében értelme: alkotó, létrehozó, életre szólító, életfeltételt nyújtó.

Induljunk ki ebből az állásból. Különben nem értjük meg az egyes hangok mondanivalóját. Mi volt akkor, amikor még semmi nem volt, nem volt szilárd anyagi test?

Teljes súlytalanság! Nézzük a többit ebből a szempontból. Melyek a TEST jellemzői a súlytalanság, légiesség szempontjából nézve? Nos, ezek: tapintható, egységes /tömör/, súlya van, és teret foglal el.

Tapintható – Egységes – Súlyos – Térfoglaló. Ez a – TEST.

Minden vitát kizárva, ezt mondják a hangok... és a tények!

A TEST anyagi. A FÖLD is TEST. Ha van anyagi TEST, mely különböző anyagok összetétele, s mely háromirányú (dimenzió) TÉRben foglal helyet, akkor ott törvényekre van szükség, különben nem lesz összhang. Szervezetlenség, összevisszaság lesz minden irányban. Annak a sok anyagnak szigorú szabályokat kell szabni. Maga a TEREMTÉS is szigorú törvény alapján ment végbe. Az anyagok megszabott törvényei, az anyagok viselkedési szabályai szerint. Egy bölcs TEREMTŐ nem kerül ellentmondásba önmagával, saját megalkotott törvényeit nem rúgja föl. Ezt csak a mai kalandor üzlet-, pénzhiénák, sakálpolitikusok, törtető tudákosok, népszerűségvadászok teszik.

Van négy főelem: föld, víz, levegő, tűz. És még egy: a fény.

Ezekből a tömör föld, a FÖLDet, az égitestet alkotó anyag. A többiek átalakító, termésre ösztönző tényezők. De csak akkor, ha hat rájuk egy erő. Teremtőerő.

Mi az ERŐ?

A szó eleji E hang rámutató, az R a megszemélyesített erŐ – a T/ERemt Ő. A mindent létrehozó, eredeztető ERŐ! Az Ő hang, jelző, de szinte közös értelmű a harmadik személy névmásával is, és minden ilyen helyen rámutató: véd ő, kérdez ő, kér ő, győz ő.

Ez az ERŐ mozgósítja az anyagokat, hogy a rájuk szabott töRvény alapján érvényesítsék egymással szemben a bennük, önmagukban rejlő tulajdonságaikat.

És a víz, levegő, tűz tette dolgát a FÖLD alakításában a saját törvényeik szerint.

Nem vakon! Megfelelő irányítással!!

--------------------------------------------------

Csak a ma magyarnak mondott ősnyelv belső felépítése, szelleme igazolja, hogy a VILÁGEGYETEM teremtve volt, nem magától jött létre!

Ezt cáfolni fogják, azok fogják cáfolni legjobban, akik minket, nyelvünket és a TEREMTŐT egyformán utálják. Ezt azzal mutatják ki, hogy minden emberi érzésből kivetkőzve zsarolnak, ölnek, rombolnak, és a tönkretett emberi lelkek fölött korlátlan uralmat akarnak. Ők és neveltjeik tették tönkre a gyönyörű földi világot.

-------------------------------------------------

Mi a FÖLD? Az F hang fő, de figyelmet, védelmet (f>v) biztosító jelentésű is, ugyanakkor: fed, föd, véd (fal, fa koronája) Az Ö nyugalmi kör, szabályozó törvény. Az L a lét, az életfeltételek megléte. ÖL öblös, ölel, övez. A D kerekded, gömbölyű, az édes otthon, odú, védelem, a folytonosság hangjele. Teremtői alapgondolat szerint, egyenes, igazságos törvényekkel szabályozott boldog otthon helye lenne. Az LD páros jelen van a zöld, old, áld, boldog, ildomos szavakban!

VÍZ. Előbb ID. Az id: üd, üde, idítő, üdítő, idvesség, ideség – üdvösség, üdeség – tehát tisztaság. Az id folyót jelentett az ősmagyar nyelvben. Víz, csak az Özönvíz után (lásd az U, Ú hangnál: megúsztuk). A V hangban benne a kispatak vidám csobogása, és a tomboló ár vadsága (id, ad, v-id, v-ad, v-íz). Rokonfogalmú az f hanggal, mely a fő és folyékony kulcshangja is. Az I jelentése, mint fent, de iram, ijedelem is. A Z: íz, izületi illeszkedési simulás, bizalom, de zűrzavar, vízözön is. Ez utóbbiak jól kiérezhetők Petőfi: Tisza című verséből.

A Tisza név külön is megérne egy átfogó elemzést.

LEVEGŐ. Előbb: LÉG, LÉL, LEH. A V hang, a Vízözön után: változékonyság, vihar. A G itt a mozgás jele. Az Ő jelző. Az E hangok a könnyedség (lebegő), elemi szükséglet (lehelet) egyenletes elosztás.

TŰZ. A T tisztító teremtőerő, az Ű elsöprő hatás (űz), a Z, sz értelmű is, és a tökéletes tisztítás (fémek tűzben tisztítása) jele. A tűz, tíz, dísz, tiszta, teljes, tökéletes azonos értelmet hordoznak. A tűz sokszor pusztító, de ilyenkor teret nyit egy újabb alkotás részére.

FÉNY. Az F a felsőség. É az ég, élet. Fent van a legfelső hatalom, a fenség. A fény forrása. A fény létfeltétel. Az N hangnak van egy különleges zöngéje, az indulással, egyensúllyal kapcsolatosan. Például gondoljunk, a zsendül a természet fogalomra. Itt a zs hang mellett az n a másodlagos kulcs, a hang, zene, ének, nóta, nő. Ebből a kifejezésből úgy tűnik ki, hogy a természet dalra zendül, dallal ünnepli az új élet sarjadó indulását, mely a FÉNY hatására kezdődik. Az NY az n hangnál lágyabb, szórtabb hangulatot közvetít. Az ny hang jelzi, hogy megtörik az egy sugárban érkező fenséges erő, és szétszóródva, éltető, kellemes lesz. Csak ha az ernyőre, árnyra gondolunk. A fény az éltető, serkentő, megvidámító erő. A fény az élet..., és az élet maga a fény.

ÉLET. E szó a teremtés egyik bizonyítéka. Az élet szó gyöke ÉL – ige. Az ET a műveltető (t/et). Nincs jelen egészében, viszont mégis azt sugallja, hogy kívülről kapok lehetőséget, élet engem valaki. Nem kell jelen lennie minden mozdulatnál, de el kell indítania, feltételt kell teremtenie. Ez a T mélyebb értelmében eltér az -t főnévképzőtől. A nyelv minden apró rezdülésére figyelni kell, mert a megértés a részletekben rejlik, nyelvünk élő történelem, mindent elmond a teremtésről és az utána történtekről!!

Ádám ott fekszik készen, mint egy mozgásra, gondolkodásra, tettek véghezvitelére képes isteni alkotás. Mint egy motor a próbapadon. El kell indítani. Hatni kell rá. Meg kell adni az első lökést. Megnyomni a gombot, elfordítani a kulcsot. El kell indítani a légzést – lél, levegő – úgymond, l-ÉLET-ni (-et igerag) kell. Ez megtörténik annak részéről, aki létrehozta. Él, lélegzik (k>g, lélekzik, lehel)! Megindultak az önműködés különböző folyamatai, a belső szervi mozgássorozat. A test mozgásban tartása végett minden szerv teszi a dolgát.

Ádám kinyitja szemeit, megmozdul, felül, szétnéz, feláll, elindul. Ádám nem majom..., Ádám ember! Beszédkészséggel és egy alapszókészlet megalkotására való képességgel, készséggel felruházva.

Vele együtt jött a Földre a nyelv. A Világegyetem nyelve! Az isteni nyelv, az angyalok nyelve.*

---------------------------------------

*Egy Romániában is jelenlevő vallásos világszervezet Olaszországból ideküldött misszionáriusa, bizonyos „Roberto testvér” (valós nemzetisége nem ismert) – román vendéglátóinak érzékeny nacionalizmusát akarván finoman, szőrmentén csiklandozni, simogatni – azt a kijelentést tette, hogy a magyar nyelvet szerinte még az angyalok sem értik.

Szegény, szerencsétlen ember. Nem tudom, milyen íze van a talpnak, mert még nem nyaltam, de hadd váljon egészségére. Ajánlom azonban, kérjen bocsánatot az égiektől, amiért nyelvüket becsmérelte, megalázóan beszélt róla!

-----------------------------------------

A MAG M hangja a megnyilatkozás, a számosodás hangja. Meg, még, mindkettő a folytatással, hozzáadással, sokasítással kapcsolatos. Az A alap, alsó, első, a G az a rögzített pont, az a kis góc, amelyben elrejtve szunnyad a parányira zömített, becsomagolt leendő élő.

A MAG a kezdőpont, legalul van, abból kél, hajt ki a csíra, nő ki a szár, ebből ered a törzs, mely ágakat, lombot növesztve, meghozza gyümölcsét. A MAG a befejezés is, a csúcs. A MAG az alfa és az omega, a kezdet és a vég. A MAG a termés, a teremtés célja, az élet záloga, továbbvivője. A MAG a folytatás, a megismétlődés, az újjászületés. A MAG a kiirthatatlanság biztosítéka.

A CSÍRA a mag lényege, szíve. A mag, gam, gumó, gyüm, ama burok, mely védően körülöleli, magában rejti, őrzi ölcsét, kicsinyét, az élet CSÍRÁját. Az itt is jelen levő r hang a legyőzhetetlen erő.

A teremtőerő

A CSÍRA maga a megismételhetetlen, utánozhatatlan csoda. Benne van elrejtve parányi méretben a belőle majdan kisarjadó élő (ember, állat, növény) minden sajátos tulajdonsága, jellegzetessége, majdani alakja, felépítési terve.

A fáraósírokban talált búzából elültettek néhányat kísérleti célból, és kíváncsian várták az eredményt. Több mint kétezer éves búzaszem!

Száraz, mint a sivatag pora.

Vajon kikel?!...

És kikelt!!

A mag megőrizte csíraképességét oly hosszú időn át, és táptalajba jutván, életre kélt, kihajtott, termést hozott!

Amerikai tudósok készítettek búzaszemet annak minden összetevőjével, alkotó anyagával, külalakra is hasonlót. Minden része olyan volt, mint az eredeti búzaszemnek. A csíra is megalkotva pontosan az eredetihez hasonlóan. Vegyileg, biológiailag ugyanaz az anyagösszetétel. Elültették egy másik búzaszemmel együtt.

Az eredeti kihajtott, a mesterséges nem!

A tudósok csodálkoztak, hogy a két hajszálra azonos anyag miért nem egyformán viselkedik? A válasz:

Mert életet teremteni isteni felségjog!

Az ember korlátolt képességű, csak a már megteremtett kész anyagból tud létrehozni tárgyakat.

De élőt soha!

Ezt sok ember agya, elméje nem képes megérteni, bevenni, felfogni. Hiába lát el a teleszkópok segítségével a Világegyetem eddig megismert legtávolabbi pontjáig, mert az azt létrehozó, működtető bölcsességet illetően, értelmileg csak saját képességeinek határáig jut el. Számára tovább minden fehér folt. Szerinte ott nincs semmi. Sokan így gondolkoztak valaha a Földről is. Hogy lapos, valahol véget ér, mert nincs végtelenség. Aztán jöttek olyanok – szerények, egyszerűek, értelmesek, és kortársaik által megvetettek –, akik megértették, hogy a kör végtelen, a gömbölyű szintén, és hogy ez a forma az isteni bölcsesség végtelenségének megmutatkozása.

A teremtett világ – a térben, űrben elhelyezett – körök világa. Akár egy – átállítás nélkül – évmilliókig elforgó hajszálpontos óramű!

ÉRTELEM, ÉRT –, ha átrendezzük a hangokat: TÉR az ELME számára. Az ÉRrel, eredettel, éréssel, érettséggel kapcsolatos. ÉRT, megért, azért érti, mert megért (az esze). Megérti, mert megérinti elméjét. Tehát az ér, érés, ÉRTELEM, az elme érintése, megértés, érettség. Magas szintű megismerési képesség és készség. A gyökben a főszerep az é, mint felső égi után az r, erő és t, a tudás, teremtés hangoké. Az e hangok képviselik a szintet, egyensúlyt. Az EM, emberi vonatkozás.

GONDOLAT. A GON gyök jelentős bokrot alkot. A G hang itt is kötöttséget jelez, ez esetben az elmében. ’SzöGet üt a fejébe’. Olyan akár egy csíra. Az N belső – jó vagy rossz zöngéjű – hangulati állapot. Az ON jelzi, hogy itt rajta van valami. Tegyük fel, hogy a D hang által képviselt összesség (Lásd a d hangot jellemző bevezetőt!). Így a D egész képviseletével rajta a go-n. Gon-D. Betűrejtvényként is leírható.

___D/ol___

GO

A DOL gyök általi bővítménnyel lesz GONDOL. A DOL tettre utaló gyök, tehát a szó két gyök összetétele. Fordítva, ékkel: lódul. DOL-ogra lódul. A kigondolt valami lehet ilyen vagy olyan irányultságú. Összevontan gonDolog. Van egy mondás: A gond nem játék. Valóban nem, mert a D hang értelme itt – több más d értelmű fogalomra utalva vagy azok mellett – dologi. Érthetőbbé válik az elmének gondolatban munkával, tevékenységgel való kapcsolata, ha gondolgozik alakban írjuk le. Ebből g>k hangváltással lesz, gondolkozik. A közzétett GONDOLAT kiMONDott szó, mondhatnánk: MONDOLAT. Az ajaknyitó m hang, a mag kulcshangja kerül a G helyébe, megszűnik az egy helyhez kötöttség, kihajt, kikel (mag – melegágy) a GONDOLAT ágyából (agy), megnyílik, és elkezdi DOLogi útját a munka, a megoldás irányába. Ez esetben ismertté válik, és már beszélünk róla.

BESZÉD. A gondolatközlés legegyszerűbb, legnagyszerűbb módja. BEntről jön, a SZívből, éSZ által mérlegelve, a SZáj által tagolt hanggá, SZóvá téve. Az É értelem. A D hang jelenléte sokatmondó, mert a BESZÉD tettekre (dia) sarkalló kiMONDott GONDolat. Az enyém, sajátom, édes tulajdonom, dalolva vagy durván mondom, úgy adom elő, ahogyan tudom, folyékonyan (id) mondom vagy eldadogom, vidulok, vádolok, támadok vele vagy védem magam, de mondom...

A BESZÉD fogalmában a d majdnem minden jelentése benne van. Az ÉD együtt saját kedves, bensőséges tulajdont is jelöl, melyet illik elkérni, azaz idézni (idézni – idébb hozni, idehozni).

ÉRZELEM. Személyiséget, egyéniséget is meghatározó. A behatásokra való visszahatás lelkiállapota, mely ilyen vagy olyan irányú lehet. Vonzás vagy elutasítás, szeretet vagy utálat. Az E hangok a szint, szárnyalás, egyensúly. Az R az érzelem ereje, a Z a csodálatos zönge, az L a lenge lelkiség, az EM az érzelem emberi vonatkozása.

SZERETET. Ez az elfogadó, vonzó, odaadó érzelem. Az SZ hang egyértelműen a szív, az R az érzelem ereje, a T az érzelem kimutatásának tettei. Az E hangok az érzelem szintje, annak egyensúlya.

A szeretet a leghatalmasabb, legerősebb jóra hangoló érzelmi erő!

A SZER gyök szívbeli érzelmek szavakban való kifejezésének fontos gyöke. Nem csak ember és ember közötti kapcsolatra, hanem emberfelettiek irányába is mutató. Az imádatnak, mint felfokozott belső érzelemnek külsőségekben való kifejezése is e gyökkel indul. A gyök alapvető értelme a megismétlődés általi sokszorozódás. Valami olyan, amivel nem csak állandósul egy megnyilvánuló érzelem, cselekedet, hanem egyre növekszik. Minden, amiben jelen van a szer gyök, ismétlődés általi többszöröződő, növekvő tevékenységre utal. Elég, ha az érzelmi oldalon a szeretet, szerelem és az ezekhez kapcsolódó más szavakra gondolunk. A szertartás is időszakonként ismétlődő cselekedet. A szer gyöknek hatalmas szóbokra van nyelvünkben. Ide jönnek a szerszám, gyógyszer, beszerzés vagy más e gyökkel kezdődő kifejezések. A latin nyelvbe is innen jutott át. A latin nyelvcsaládhoz tartozó nyelveket kutatva, meglepődünk a ser, cer kifejezések sokaságán, de azon kifejezések gyökei csak magyarul magyarázhatók, legyen ceremónia vagy szerpentin.

UTÁLAT. Az elUTasító, elTÁvolító undorérzet. Az U a legmélyebb fekvésű magánhangzó, de mindhárom magánhangzó alacsonyfekvésű. A TÁ távolít, Á nyílt indulat, L lefelé irány, A alsó szint, T az utálatot kimutató tett. Az utálatnál csak a gyűlölet alantasabb, mely összegyűlt mély ellenérzés és ölésre is sarkalló gonosz indulat.

TUDÁS. Tanulás és Tapasztalat útján megszerzett ismeretek. Az U hang a mélység hangja is, a tudás kútforrása, a D a folytonosság (állandó tanulás) jelzője, ez esetben az ismeretszerzés terén. Az ÁS képző Á hangja a nyitottság új ismeretekre, áldás, az S a súly.

CSELEKEDET. A CS, a CSEL gyök, a játékos ügyesség, az E hangok az elvégzett tettek egyenletessége, az egyensúly tartása, a K hang jelentheti a munka ékességét, de az akadályokat is. A KED gyök, a kedvvel végzett alkotómunka, az ET, a tett.

HALÁL. A mélyről jövő h hang a véghez is kötődik: utolsót lehele – kilehelé (utolsó) le/helet/lk/ét, léleg/k/zetét – elérkezett a halála. A h-al-ál szóban benne van az eltávozó lehelet hangja, az alvást is jelölő fekvőhelyzet, mely ez esetben végső állapot.

Azt mondják, hogy a jó, találó reklámszöveg legkevesebb két értelmet takar, de a nagyon jó reklámszöveg hármat is. A magyar nyelvi szógyökök némelyike sokkal több irányba is elvihető! Ugyanakkor szövegszerkesztési módozatai kimeríthetetlenek. Ezzel is kimutatja igazi isteni eredetét, minden nyelvek fölöttiségét, utolérhetetlen, kiegyenlíthetetlen magasrendű állapotát.

Például az első nővel kapcsolatos kijelentés:

– Te, n/É VA/gy! T/E NÉ/ vagy! , azaz, nő. És innen a név szó is. T/e, /NÉ V/agy. Az igazi kezdet mindenben ösztönös, rövid és többjelentésű az eredeti ősnyelvben. Így az is kiderül, miként lehetett az első női NÉV ENÉH is, meg ÉVA is.

Magánhangzóink jelképes besorolása hangfekvésük szerint

Egyéni meglátás szerinti vélemény. Lehet vitatni.

Ha az A hang a talajszint, akkor az Á a kebelmagasság, a vágyak, indulatok kifejezője, mely okon néha magasabbra száll. Az E a fejjel, elmével egyszintű, az É az értelem, érzelem égi szárnyalása, a pacsirtadal. Az I, itt van, ha fél, iszkol, ha vidám illan az üde (idítő) forrás, csobogó vizéhez, az Í a vígság emelkedett hangulatában tombol. Az O lehorgadt orral már távozott, az Ó onnan óbégat felénk, az Ö az anyai öl, a védett kör a lábunk körül, annak közepén állunk, az Ő a távoli bőségben terjengő. Az U az alagsor, az Ú a kút mélye, de az ismeretek bányája is. Az Ü ügy, folyómeder, ürgelyuk, az Ű a szűzi tűz és a művészet bűvölete. De a pöce bűze is.

Végtiszteletlenség

A következő oldalakon felsorolt bizonyítékokkal nem csak az utolsó sor szöget verjük be a finnugor elmélet koporsójába, hanem minden különösebb végtisztesség nélkül, végleg beledöngöljük a földbe... örökre. Ez illeti meg a közel két évszázada halva született, azóta kómában, csöpögőn, lélegeztetőn tartott, a magyar nemzetet lealacsonyítani akaró, béna, habsburgista, cionista, liberál-kommunista, becstelen hazugságot.

Lehetne más hasonlatot is használni, mely találóbb: lehúzzuk rá a vizet, hadd zubogjon a pöce felé.

Odatartozik.

Nem a derék finnekkel van bajunk, hisz a többi nyelvhez hasonlóan velük is van közös értékünk, ők is merítettek nyelvünkből, az ősnyelvből. Igen, ők tőlünk! Hisz mindig a gyerek örököl a szülőtől.

A finnugor elméletnek magyarbecsmérlő hazugságaival, úgy ahogy vannak, nem békülhetünk meg.

Előzetesként talán ennyi.

És akkor most induljunk el a hangok bűvös birodalmába, a lenyűgöző nyelvi csodák országába vezető ösvényen.

Jó utat, kedves Olvasó!

A hangok bűvös világa

A, Á

„Alsó nyelvállású, hátul képzett, ajakkerekítéses, rövid magánhangzó.”

A hangképzést illető idézetek a Magyar Értelmező Kéziszótárból vannak.

Az a hang távolra mutató: a, az, amaz. Első a hangok között: alfa, alef, alafa, élő, eleve, tehát első. Egyik fő szerepe szókezdőként a rákövetkező mássalhangzóra való rámutatás. Alacsonyfekvésű hang, jelen van az érem mindkét oldalán, jelenségek, tulajdonságok, történések leírásánál. Pl.: ajándék, alvás, alázat, nyugalom – alantas, alattomos, aljas. Az á hang: áldás, hála. De bonyolódik zavaros, viszályos helyzetbe is: áradat, átok, árt stb. Meghatározó a szövegösszefüggés. Az á nyitottság.

A Czuczor-Fogarasi szótár az ab gyököt a körrel, körforgással hozza kapcsolatba, abar, h előtéttel habar, habarol, kavar. Jó példa a hangváltásokra, amikor kevés értelemváltozás nélkül jön létre: habar, kavar, bár a kavar v hangja egy kissé vegyít is. A h>k, b>v. Az abrak összetett szó, ez is a habar-hoz kötődik. Zab (zizegő, babszerű) – ló eledel, elébe rakják, és a ló fölhabzsolja habarójával az h/ab-rakos tarisznyából. De lehet habar-rág, k>g hangváltással.

Ábra. Az ab gyökből jön a szintén kerek: ábra, ábrázat. Az Ábel, Ábrahám neveknek is közük van hozzá, ők még ezt a nyelvet beszélték. A b hang uralta szó ez esetben p hanggal is képezhető. Például a szintén ábrát jelentő kép áb, ép. A p álló, ponthelyzet.

A kisbaba által mondott baba szó is az ábrához, képhez kötődik, főleg sűrű ismételgetésnél adja az ab gyököt. Ebből az apa (b>p). A kicsiket nagyon vonzzák az érdekes kerek, gömbölyű alakzatok. Innen az ösztöni baba szavuk. A baba szót nem mi adjuk szájába. Ez az ő saját szava! Emlékszem, legkisebbik fiam mindig gyűjtögette, őrizgette a gömbölyű vagy lapos kerek kavicsokat, azzal volt tele a zsebe, és ha anyukája nem szedte ki, akkor a mosógépben kocogtak, dörömböltek. Még ma is hajlamos fölvenni egy szép, gömbölyű kavicsot.

Acs, acsarog, acsarkodás. Rokonfogalom a vicsorít, mely a kutyának a fogait kimutató, harapásra kész, támadó szándékát jelzi. Ugyanígy tesz a megvadult kan, csattogtatva fogait. A cs itt hangutánzó, és a dühödt állat acsarkodó fogainak csattogó hangját idézi. Az ilyenre mondják, hogy kimutatja a foga fehérjét. A fogak csont, és összeütéskor csattanó hangot adnak. A cs utáni ar marásra utal (r jelenlét).

Ácsingózik. Az á nyitottság, áhít valamit, cs, csing, csüng egy gondolaton. Erdővidéken, gyerekkoromban, játszva fára csingióztunk, kapaszkodtunk. A g hang az egy pontban való rögzülést jelzi.

Ács, ácsol, csattogtat, ez a csinál ige megfelelője, a közös cs hang is jelzi ezt. Ennek a cs hangnak már más a kicsengése. Ez kedvvel végzett alkotó munkát jelez. Más hangkörnyezet, más jelentés.

Ácsorog. Szájtátva lézeng, forogva lassan mozog. A csorog lassan folydogálást jelent. A g hang az egy helyben toporogó jelölője.

Ádám nevének jelentése – Az Á, mint első, a D folyamat. Tehát vele kezdődik a később tömeggé duzzadó emberi nem. Az ÁD, adományt is jelent. Az ÁM – az m hang a számosító meg gyökben tömeget, népet is jelöl (az m hangnál), de lehet egy e>á hangváltás nyomán EM-ként ember. Másként magyarázva, az am, em, im (édes emlő, simogatás, galamb) gyöngédséget, szelídséget jelölő érzelmi gyökök. E szerint szeretetből van, és mint az emberiség atyja, gyöngéd szeretetet kell árasztania felesége és utódai felé. Ez utóbbi tulajdonság az apa (etruszk apa – apa), apol, ápol szavakból is kitetszik. Nem héber név!!! Ők e nevet félremagyarázva, Vörösnek írják, holott nyelvükön Edom jelentette a vöröst. Az ő nyelvük nem eredeti ősgyökökre épülő nyelv! Olyan, mint a többi összerázott tömegnyelv. A névnek semmi köze a vöröshöz. Az ÁDÁM névben benne az adomány, áldás, a szerető apa, az ám, számosodás gyökén át, a népek atyja jelentés.

Ad. A d hang kedvesség jeleként az ad, adomány, ajándék szavakban is ezt képviseli. Ugyanúgy az odú, kedvelt kis zug, az ebből jövő udvar szintén. (Czu-Fo sz.) Megfigyelhető, hogy a kisgyerekek mennyire szeretnek egy meghitt kis odút berendezni maguknak, és ott játszani.

Az ág lehet csak egy faág, gally, de lehet törzsi, nemzetségi leágazás, például az ókori Ágtörzs (Agatirs). A g hang pontban rögzítést, csomót kifejező szavak kulcshangja, nélküle nincs folyó-, útelágazás. Az ág, másként szár, származás. A szár jelentése eredet (-ár, er-).

Szármisziget vára (Sarmi-seghet-uza) a dákok fővárosa volt.

A g hang benne van a gerinc (körértelmű – henger) szóban is. A gerinc – mely erős, döntő jelentőségű tartóelem – és ág, ez már kész váz, valamilyen szerkezeti felépítmény fő vonalai.

Agg. Ez egyike azon szavaknak, melyet a nyelvújítók visszahoztak a köztudatba. Az aggastyán, öregkori, gondokon – akár az ágon – csüggést, függést, aggódást jelent. Az átélt évek alatt szerzett tapasztalatok birtokában, az őt követők sorsa iránti aggodalom.

Agy. A magban rejlő csírából magasra, nagyra feltörő, az erre vonatkozó magyarázat megfogalmazási helye, a gondolkodás magva, központja. Az elme ágya is. Ehhez hasonlították a gyúrható, alakítható, ’nevelhető’, képlékeny agyagot (l/agymatag, elmei vonatkozás).

Áhítozik. Az áh gyök, az áhít, a h jelenlétéből adódóan mélyről jövő óhajtást, vágyat fejez ki. Erről a rendkívüli h hangnál.

Az ajándék gyökénél két magyarázat is van. Ha az a rámutató, akkor a a gyök. Székelyföldön sok faluban így mondják – jándék –, az a elhagyásával. A j hang a jó dolgok kezdőhangja: járás, játék, javak, juss stb. Elképzelhető, hogy valaha jándék volt a megnevezés, később beleépült a mutatószó. A másik – valószínűbb – magyarázat az ajnároz aj gyöke. Az ajándék szóban benne a hangulat és a nő, titokzatos zöngéjű n hangja, a kedves d és az ék, mely kiemelkedő dolgot jelöl. A képzők, ragok nem értelmetlen toldalékok. Azok is gyökök. Kifejezők és mindig idomulnak a szó jelentéséhez.

Ajak, száj, testnyílás mint be- és kijárat. Itt megy be a táplálék. Beszédben áldás és átok kijövő nyílása. Az ajak, ajkak látványként is kellemes hatás, ízlelésük még inkább (férfi – nő). Itt az a nem rámutató. Az ak végződés a feltűnően ékes jelenség, melyen megakad a szem. Az ajkak nyílás, jelképes ajtó. A j jelenlét jót jelez. Átjutni egy küszöbön, beajánlva bejutni valahová. Az ajkakon át jutunk be valaki testébe. Ez már bizalom és sajátos személyi varázs függvénye.

Ajtó. A j hang jelen van az ajtó szóban is. Itt az aj gyököt t hang követi – tér, tár. Tárva az ajtó, a kü/szöb/lső és belső tér határa. Az ajtó be- és kijárat. A kitárt ajtón át kilépünk egy térbe, vagy belépünk valakik életterébe. Itt van a t hang szerepe.

Alap, al, alul, tehát lent. Az ap gyök az alap szóban is kulcs, hisz azzal kapcsolódik a talajhoz az építmény. A talapzat szóban benne van a talaj gyöke.

Alattomos. Már a szó indulása jelzi: alatta valaminek, ez esetben minden erkölcsi szintnek. Az om/os végződés a sutban, rejtekben bújó, bomlasztásra, rombolásra kész, álnok, hamis embert jelzi. Az s hang a sunyi, a suttyomban kezdőhangja is. Az alattomos, mint róka lesben áll, puhatolózik, kedvező pillanatra várva tettének valóra váltásához.

Áldás. A hála rokonfogalma, teljesen nyitott ajkakkal kiejtett á (nyitott lélek) a h szinte odaértendő, lévén mélyről jövő kívánság. Tulajdonképpen a hálaadásból rövidült. A d hang a tevékeny (dia) kedvesség fogalmát sugallja. Az á hang ott van az álom, ámul, bámul és sok más olyan szóban, mely tágra nyitott szájjal ejtendő á-t tartalmaz. (etruszk: al – ajánl)

Az aljas olyan, mint az ordas, és abban különbözik az alattomostól, hogy ő mindenkor kész bármilyen szörnyű, embertelen tettre. Nincs az a szint, aminek alá ne menne, minden különösebb gátlás nélkül. Az aljas az emberek legalja. A j, ja utalhat elorzandó javakra.

Alkot. Tehát létrehoz, teremtés esetén, életre szólít. Megfigyelhető az l hang szerepe. Az alkotás esetén akadályt kell legyőzni, akadályokat kell elhárítani, úgyszólván meg kell lágyítani. A szóképzésnél az l hang képes erre. Példa erre az alku. Az alku esetében is akadályt kell legyőzni. Az l lágy hang. Mondhatnánk – engedékeny. Az alkuval lennebb kell szállítani egy szintet. Az alkotó legyőzi az akadály küszöbét, és alakul műve. Az alkotás idején a művész sokszor alkudozik önmagával is, de ez az alkudozás az alkotás (mű) szintjét remélhetőleg nem le, hanem fölemeli. Ez már tehetség függvénye.

A vásári alku is erről szól. Valakinek, vagy mindkét félnek engednie kell. Különben nincs alku. De mi a ku? Az alku mindig lefelé irányított mozgást céloz. Az al már önmagában lenti, alacsony valamiről szól (etruszk alsium – alsó). Az alkunál a ku lefelé irányt jelez. A t a mélybe megy. A kutyát is kuss rákiáltással „ültetik” le.

Az alkony szó a lefelé hajlást jelenti – lekonyul... a nap. Az élet alkonya az idős kor. Az alkony a nyelvújítás idején hozták vissza, sok más enyhítő, finomító végződésű szóval együtt: -ony, -ény, - ély, -oly. A nyelvújítók régi, elfeledett szavakat hoztak vissza, csak azok ragadtak meg, melyeknek gyökei még éltek.

Az aludni szintén a lefelé irányt jelzi. Lefekszünk. A d hang az édes, kellemes hatás. Benne van az aléltsághoz hasonló állapot, a nyugalom, a hál értelme. Régen az ágyat is álgynak nevezték, meglévén benne az alvás szó gyöke. Az ágyú is álgyú volt, abból eredően, hogy egy ágyba helyezett, fektetett lőfegyver.

Az alma mint kellemes ízű első gyümölcs, alfa, alafa (?!) és a fordított am gyök. A gyümölcsök legfontosabbika. Törökül elma. Az am gyök gyöngédséget jelölő akár a szó elején vagy bármely részén található. Itt az m hang másodlagos kulcshang, a magánhangzót a szövegkörnyezet határozza meg, de azok is jelentéssel bírók, nem véletlen az i, a, e hang léte az m mellett. Az im, am, a tisztelet, imádat gyöke is. Czu-Fo szótár: emel, magasztal (szanszkrit: am – tisztel). Még az ámításban is ilyen értelmet hordoz, az am itt is egyféle „simogatás”, de hamis, csaló szándékkal. Al-ma – az első ámítás gyümölcse?

Az m mint kulcshang, más nyelvekben is jelen van az emberrel kapcsolatos szavakban, vagy n a nők esetében. (az m hangnál)

Andalog. Az n zöngés hangulatkeltőként jelen van az ének, nóta, de a nő szavakban is, mint kellemes hatást keltő hang. Az andalog is kellemes járást, sétát jelent, különösen egy gyönyörű nővel. Ezt jelzi az n-t követő d – édes, kedves – és a nyugalom al szótagja, a dal szótag társul az n hang keltette kellemes zöngéhez. Az andalog jelen van az olasz nyelvben is (etruszk-latin): andantelassú, lassan járó. A zenében: lassan, folyékonyan. Anda, Vanda, szép zöngéjű nőnevek.

ANNA, az A NA (a nő) név egyértelműen anyát is jelent. Az anya szó az Anna névből alakult erre az alakra, melyben a zöngés n az anyai odaadást szemléltető lágyabb ny hangra cserélődött.

Az apad, apály szóból – csökkenés, kisebbedés – arra gondolhatunk, hogy ezzel a fogalommal a víz (kisbaba: püpü) kapcsán találkozott legelőször az ember. Ezt látszik alátámasztani a p hang mellett a d, míg a másikban az ly hang. Mindkettő folyóval kapcsolatos alaphang. De az ápolás is innen eredeztethető, vagy magas láz, vagy daganat visszaapasztása nyomán lett a beteggondozás megnevezése. Az ap, apol, apolgat jelent csókot, csókolgatást is, tehát az ap gyök a szeretett személy gondozása közbeni meghitt személyi kapcsolatra is utal. A csókolgatás, csókolózás (apolgatás) is lelki-fizikai összekapcsolódás. Érdekes a cs jelenlét – átcsapol, összecsap (jó értel.), tehát összekulcsol, csatlakoztat – csókol. Kulcscscsók, szívet is nyithat.

Apró. Az ap gyök r bővítménnyel apr, ehhez kötődik az apró kifejezés. Ez már az r bővítmény jelenlétből eredően külső erőbehatásra aprózódott valamit is jelenthet. Pl.: aprít, porít stb.

Az r hang mindig valamilyen „erőalkalmazást” jelent. Az r a legerőteljesebb hangunk, a k a legkeményebb. Az arat (etruszk ar – vág, arat), aratás is ilyen. Rokon a tarol, sarabol szavakkal.

Ár. Az r benne van az ár szóban is. Ez többértelmű. Lehet szúróeszköz, de ellenérték is, hisz a vásárolt holmit, vásárerőt jelentő eszközzel válthatjuk meg (v). Talán az arannyal (etruszk atranes – arany) fizetés idejéből rögzült? Mértékegységként az arasz (etruszk arasz – arasz) volt a mindig kéznél levő. Arany fordítva nyara, kenyér, ke/rek/nyereség (Csíkban, Háromszéken ma is kenyer), fizetség. Összefüggnek: kenyérkereset, jó kenyér aranyat ér. Sőt, többet!

Áradat. Vízáradat, Vízözön. Itt szintén az r mutat rá a rombolóerőre. Az Ararát, H/Ararát, (har – hegy, magaslat) jelentése: áradatot meghaladó magaslat. H/Arárat Har – hegy, áratáradatot.

Az áradat tarol, rombol. Ha bővítjük az ár gyököt a t hanggal – árt – itt az r romboló jelentését fokozza a t hang jelenléte – ártó, ártalmas – ez esetben az r és a t hangnak tettekben való rossz irányba ható szerepe tűnik ki (irt, orot, arat, tör, tarol). De kellemetlen állapotot, tulajdonságot, tárgyat jelentő szavakban is jelen lehet. Például: bánat, bitang, bitó, botlás. Bővebben a t hangnál.

Az ÁRPÁD névben az ÁR, har, hegy, magaslat, áldás, égi harmat. A p jelenthet ragaszkodást, pörgést, de itt talán apára utal, aki táplál. Az ád, régies ad. Ebből az értelemből indulva oszt, mér. Az Árpád második szótagjából még kiérződik az ő, alattvalói iránti és az alattvalók iránta való érzelme is. A d hangba a d, ítélet, a delem, de a szeretett személy iránti érzelem is bele van sűrítve. Kedves, becses tulajdon jelentésű helységnevek: Etéd, Küsmőd, Lókod, Szeged, Csanád.

Uralkodóhoz illő név. Semmiképp nem eredhet gabonából, árpából a név. A Magy. Ért. Kézisz. azt írja, hogy a törököktől kaptuk. Az Árpád név ősidőktől jelen van a történelemben, a Biblia kronológiája szerint az i.e. második évezredben már jelen van a név. Hol voltak akkor a törökök? Különben is az Árpád név viselői nem árpalerakatok, raktárak felügyelői voltak, hanem királyok, fejedelmek, vezérek. Az árpából levezetett névkifejtést, a minden magyar értéket, így Árpád fejedelmet is lekicsinylő, becsmérlő habos-burgos, hundor-ferkó, bolsevik, cionista nyelvészek adják magyarázatként az Árpád névre.

Árpa!? – jó, hogy nem tökmag.

Szerencse, hogy nincs ilyen kezdetű valamilyen hitvány gyom vagy bogyóféle, mert akkor abból vezetnék le az Árpád nevet ezek a magyargyűlölő, nyomorult, szerencsétlen flótások és kengyelfutóik.

Az árpa arról kaphatta nevét, hogy igénytelen, hideget tűrő, és így hegyek tövében (har), azok lejtőin is megtermő gabonaféle, például a Hargita tövében is, mely ugyanakkor értékes, tápláló eledel. Régi mondás: „Árpacipó, zablepény, attól nő meg a legény.” A búza már nem szereti a hegyek alatt, csak a síkságot. Ott bő termést nyújt, mondhatnánk: buzog a búza.

Lövétei mondás: Amelyik főd lássa a Hargitát, azon nem teröm meg a búza s a terebbúza. (törökbúza – kukorica) Csak az árpa és a zab.

Ár, árva, v bővítmény. A Czuczor-Fogarasi szótár a megfosztottság fogalmával rokonítja. Orvul (r) elvett értékről szól, ez esetben egy kedves, szeretett személy elvesztéséről (v), aki pótolhatatlan.

Az asz gyökben az sz jelenléte a száraz értelmét közvetíti (ősz), például: aszal, aszú, aszó. De a száraz mellett más értelme is van az asztal, asztag szavakban. Itt a t jelenlét térhatást sugall. Az asztaltető egy sík, az asztag nagy terjedelmű gabonarakás. Az asztagban a gazdag jelentése is megbújik (CzuFo). Gaz/t/dag asztal. Ha látott valaki készülőben levő asztagot, akkor tudja, hogy mielőtt betetőzik, olyan, mint egy hatalmas kerek asztal. Az asztag az esztendő munkájának beérett, egy főre leosztható végső jutalma. Az asztal is, az asztag is magában hordja a szétosztás fogalmát. Buta magyarázat, hogy a szlávoktól vettük át. Aki ezt mondja, soha életében nem látott asztagot, és nem érti a kifejezésben rejlő értelmet. Pipogya tollmoly, tintanyaló – a valós, gyakorlati életképeket mellőző, magyartalan megállapítás.

Át, átok (etruszk at – megátkoz), itt szintén a t hang rossz irányú hatását, az ártó szándékot érezhetjük ki. A megátalkodott szintén ezt az értelmet hordozza, az ilyen ember nem átall rosszat tenni. A t hang szerepe az ártó szándékban mutatkozik meg, amelyet a tettek mezejére kíván helyezni az átkozódó, akár egy harmadik (szellem)személy bevonásával, akire a végrehajtást bízná.

Avul, évül, elévül, elöregszik. A v hang szerepe itt az elmúlás, a g jelzése. Ebből az év fogalma, mely meghatározott időt ölel föl, rendszeresen visszatérő jelenségekkel, akár az évgyűrű. Múló évek, múló divat. Az évek alatt minden évül, avul, gül elavul (e, é és a v hang).

Áz, ázik, ázott, vizes lett. A z hang kellemetlen zűrös dolgok jelzője, de a vizet is jelzi a fazék, főz szavakban. Átázottan sem kellemes. Itt az á szerepe nem egészen tiszta. Valószínű bosszús szócska, mely az átvizesedés miatt tört fel a szenvedő alanyból. Hasonló lehet a fázik kifejezéshez, mely látványi, és a hideghatás miatti tűzkészítés okán való fával foglalkozásból ered (Kiss Dénes). Az átvizesedett ember á-t kiáltott, azaz á-zott bosszúsan. Elképzelhető az is, hogy áradatban vizesedett meg. Ez esetben összevont rövidítés.

Ehhez hasonló a jég elnevezése, mely a hirtelen meglepetés hangján indult: – Jéééé..., mi lett a vízből! Jég! A g, a mozdíthatatlan, rögzült állapot, a létrejövés folyamatának vége. Az é, mint a meglepetés felkiáltó hangja: – ég! – a fellobbanó tűz esetében, ahol a g a tűzgóc.

B

„Mássalhangzó: két ajakkal képzett zárhang, a p zöngés párja.”

A b hang az egyik legfurcsább hangunk. Értelmezési iránya bizonytalan. Ha kiejtjük, még nem tudható, merre visz el, attól függ, milyen hang követi. A hangkörnyezet fontos, de inkább a b hang a meghatározó ott, ahol jelen van. Mondhatnánk: az bánja, aki a társaságába keveredik. Egyetlen hang jelenléte, vagy a hangok sorrendi fölcserélése más értelmet ad. Talán több kifejezés van az érem helyzetbonyolító, kedvezőtlen, mint kedvező oldalán.

Érzelmi, lelki kedélyállapot, élethelyzeti, kedvezőtlen jellembeli megítélésű kifejezések kezdőhangja. Pl.: badar, baj, bú, bánat, beteg, búsulás, búcsú, bukás, bakó, becsmérel, bitó, bitang, bizonytalan, bomló, bolond, ború, borzalom, borzadály, bosszú, bősz, bumfordi, bugyuta, bamba, bárgyú, buta, botor, bűn, babona, baleset, balszerencse, balga, balgatag, a politikai balfékek balfogásai stb.

A kedvező megítélés oldalán: becs, becses, becsület, bátor, béke, békesség, bizakodás, bizalom, biztonság, bölcsesség, bőség, boldogság, bók, bor, bohó, bölcső, baba, báj, bébi, bece, bővelkedés stb.

Az a és b hang nem véletlenül vannak a hangsor elején, az életben is elsőként kiejtett hangjaink: ba-ba. A baba szó a kisbaba ajkán kelt. Innen ered a baba, kisbaba megnevezése. A szó: ba-ba, belső indíttatású, ösztöni, mesterkéletlen. A babát a bába segíti a világra. Baba – bába, egyetlen hangkülönbség, ám korban két véglet.

Érdekes a babához tartozó bölcső, székelyül: bőcsű. Egy belső, ölelő kis tér, mely egy kis kincset ölel. A Czu-Fo szótár szerint bilcső, tehát billegő, bellöke, melyet, hogy billegjen, belöktek. Ez jelentheti azt, hogy a bölcső szó képi szóalkotás, de azt is, hogy a kisbabák ringatása velük egyidős. A helyből elmozdulás, ringás, járás, tánc, utazás öröme már itt jelentkezik.

A kis sérülés a baba nyelvén bibi, itt a b hang balos kicsengésű.

A b-vel a bibe, a bibirkálás, babrálás, apró szöszmötölő ujjmozgás. A babszem, biri, csiribiri apróság, még a kis bece, bice, buci, boci és a bocs is. A csibe esetében a cs hang meghatározó, mely kicsinyítő játékosságot tükröz, a b hang a bumfordi esetlenséget. A b hang szerepe a játékosságot kifejező hangkörnyezetben, a bohóság, bájos szépség, becéző szeretet esetében is meghatározó.

A b hang a láb szó meghatározó hangja, a járás több változata megnevezésében van jelen. A ba, bi gyök a járás milyenségét jellemző szóvá alakítható. Például a kellemes látványt nyújtó billegő járás a nőkre jellemző, billegeti magát, vagy fordított gyökkel libeg. De a ballag szó is a járás milyenségére utaló. Olaszul a tánc – ballata, ez is lábmozgás, lábalás (ősnyelv-etruszk-latin). Ebből a balett, balerina. A bi gyökből indul a biccen, biceg. Ezeken kívül van: baktat (-ak- akad), barangol, battyog, bolyong, bitangol, bóklászik, botladozik, botlik, botorkál, bukdácsol, bukdosik, bukik (-uk-, -ak-, akadozás). A bandukol nem andalog, mert a ban gyök (-ban, -ben) befelé fordulás, az and után u, vagy a k-val együtt az akadozó uk következik. A szóvégző kol görbe irányú, laza, csavargó mozgás. A bolyong-nál az ly a folyó kanyargó útja, de a hangyáknak a bolyban összevissza járása is, a szóvégi ong, zsong, dong, tehát gondokkal telten, céltalanul.

Egyértelmű a b hang meghatározó szerepe a lábak és a helyből elmozdulás módja megnevezésében. Megfigyelhető azonban, hogy a b hanggal kezdődő helyváltoztatások bizonytalan, céltalan járást tükröznek. Nemhiába b a bal kezdőhangja is. Innen a bal lábbal kel, bal lábbal lép. E könyvben hátul közlöm a járással kapcsolatos kifejezések gyűjteményét, több mint 1200 kifejezés! A b hanggal kezdődőek egy kis hányada ennek. Tehát nem mindig botladozunk.

A pajtásból /pajkos társ, férfikorban bajtárs /bajban segítőtárs lesz.

A balul végződő balszerencsés dolgok bajt jelentenek. A baj szóban már benne a jaj szava is.

A b és n hangok együtt kellemetlen kicsengésűek, a beékelődő magánhangzó is dönt: bánat, bent, béna, bont, bűn. A b az /el/járás kezdőhangja, az án a módot jelöli – ahogyan. A bánt szóból kicseng, hogy valakit bent lelkében érint a végbevitt tett. Ha bűnt követett el, ez megbontja a lelki benső egyensúlyát, bénító érzelmi hatást okoz. Az n hangulati, a t érintés, tett (az n és t hangnál). Bánásmód: a banya durván bosszút áll Iluskán, aki bánkódik, mert bent, szívében bántja, de örülne, ha jól bánna, tehát jól járna el vele.

Ha valakivel állandóan nagyon rosszul bánnak, bántják, akkor már a bánásmód (durvaság) előjeleit látva pánikba esik. (a b és p rokonhangzók) A bánat hozza a panasz szavát. Ezt ború, búsulás, esetleg bosszú követi visszahatásként.

A b hanggal kezdődő kifejezések – a végletek – szembeállítása olyan érzést kelt, mintha ugyanabból a forrásból édes és keserű folyna, mint az átok és áldás esetében. Pl.: boldogság – bánat, becsül – becsmérel, bizalom – bizalmatlanság, bolond – bölcs, béke – háború, békesség – há/borgás (bor – forr, Czu-Fo sz.), a -, mélyről jövő érzelmi. /ború, /borgás, morgás, borzolódás, fortyanás (h, r).

A valakikhez tartozás, valakiket szeretni, általuk szeretve lenni, velük együtt jól érezni magunkat a bensőséges (szívre utaló) bizalom (bensőséges, összeillő izület értelme és nyugalom), biztonság érzését adja, ott, ahol becsületesség (megbecsülnek), békesség (nem böknek) honol, ott bőséges áldás van. A megfontolt, bölcs (nem bősz) előrelátás nélkül az élet elképzelhetetlen, mert ezek mind a felhőtlen boldogság (nem balgaság) alapfeltételeit megteremtő fogalmak. Valahol bent vagyunk egy kör-ben, (ke-belben) egy bensőséges (n – hangulat), meghitt környezetben védve, melyből kifelé nem kívánkozunk.

Becsület. A b hang a benső én. Oly belső érték, mely legkedvesebb az ember előtt. Itt az e követi, mely a cs-re mutat: B E kinCS! Valami, ami csillogó – a b-e-cs-ület.

Béke. Ez két gyök: a be régies alakja, és a ke. Az első: bent, a lélekben, közösségen belül, két csoport közt. A másik a kellemes, kedves, kebel, kegyelem, kezdet és talán kettő. A szívben, lélekben, vagy t fél közti kellemes, kedves állapot – béke.

Békekötés, amikor a ma magyarnak mondott nyelv világnyelv volt, a két egymással szemben álló fél, ha megegyezett, kezet adtak rá. Kezet rá! – e felszólítás járja ma is megegyezés esetén. A két egymást markoló kezet, a megegyezés jeleként, jelképesen bekötötték. Barátságuk éke a béke lett. A kötéstevés más helyzetekben is szokás volt.

A be gyökből jön a beszéd, a gondolatközlés legegyszerűbb, legnagyszerűbb módja. Erről már volt szó az előzőkben. Valaki beszédét, mely az ő tulajdona, szavait, melyek az ő sajátjai, lehet kölcsönkérni, megjelölve idézni, azaz idehozni, mások előtt feltárni.

A ben, bel bővítményeiből kialakult szóbokor változatok jelölnek mindent, ami valahol egy hangsúlyozott határon belül helyezkedik el. Ide tartozik egy belső térben (-ban) tartózkodó, bent levő és annak elhagyását jelző a -ból, -ből raghasználat. Belsőség, bél, bélés, benső, bensőséges, benn, bendő, böndő, de innen a begy is, melyet régen bengynek ejtettek. Ebből következtethető, hogy egy bizonyos határon belüli tulajdon birtoklása (benti erő, bíró) fogalmának is ezért a b és r a kulcshangjai. Innen az ír, az er gyök b hangelőtétes bír változata, mely erőt vesz értelmű kifejezés. Ha valakik birokra kelnek, akkor az a győztes, aki lebírja a másikat, tehát erőt vesz rajta.

Ez a szellemisége a: bír, birtokol, birodalom, vagy a ráerőltetett bírság fogalmaknak. A b hang sugallata így, több más mellett az erőteljes birtoklás szellemisége is: bátor, bajnok, bölény, büszke, bősz, bíró, és a latinból jött báró is (talán az etruszk városparancsnok bíróból ment át a gyök, bíróból lett báró), a bárd, a balta (etruszk balteus – balta) hatalmi jelvény, az aba a nemzetségi atyák előneve is volt. Meglehet, a virtus szó is b>v hangváltásból ered.

A bíró, bíráskodás, botozás, bárd, bakó, bitó. Szomorú sor, de ezek a hatalom valaki számára balul végződő döntései. A bakóban benne az akasztás gyökszava, és a lefejezés eszköze a bak.

Beteg. A be gyök a belsővel, a teg a távolítással kapcsolatos gyök Czu-Fo. sz. – tegnap, a távolodó nap. Mivel a b hang az élettel kapcsolatos uralkodó hang, bio, buja életerő, annak tegnapi, eltávolodott volta: be-teg. A teg azt is jelenti, hogy a kór távozását szeretnénk.

Bicska, bicsak, zsebkés. Egy szükséges szerszám volt, és még ma is az a fuvarozó – erdőt, mezőt járó – gazdaember zsebében. Ha valamit le kellett nyesni, kellett faragni, kéznél volt a bicska. Sajnos nem csak erre használták, borgőzös, duhaj mulatozások idején is kinyílt néha. Honnan a neve? Ha valaki köszön, biccent a fejével, ha rosszul lép, kificamodik, kibicsaklik a bokája. Mindkét esetben hajlásról van szó. A csuklós busz derékban fordul, A bicska is összecsukható. Innen a név. A csuklik, csikkan, iceg, ficam szavak mind erről szólnak. A cs, c hang cseles mozgást is jelölő hang, a b hang az egyensúly elvesztését jelentő: biccen, billen uralkodóhangja. A cs hanggal együtt – mely az egyenestől eltérést is jelenti (lásd a cs hangnál: csára megy) – adja a bicsaklás értelmét. A fricska is ebből az értelemből indul, a behajlított ujj hirtelen, rugószerű kiegyenesítésével megpattintunk valakit.

A bio (biosz) ógörög szó, mely élet jelentésű. Ám ez a ma magyarnak mondott ősnyelvből ment át az ógörögbe a buja szóból (Varga Csaba: Ógörög: régies csángó nyelv), mely erőteljes életjelenségek kifejezője. Buja növényzet – dús növényzet, buja életerő – hangsúlyozott erős növekedés, de ebből a bő szavunk is. A bővérűséget még mondják bujaságnak is. Honnan ez? Az egymásért égő fiatalok félrehúztak, elbújtak a világ szeme elől, összebújtak, így hát, bujálkodtak.

A buja és báj közt is van kapcsolat. A j hang sok t is takar.

A bo gyök érzelmi jelentést sejtet (boldog). A bővítmények határozzák meg. A bod gyök érdekes példát nyújt oly hangcserékre, melyeknél alig van értelemváltozás. Bodor, bodorít, körös, kanyaros alakú valamit jelöl. Ha bodon, bödön (o>ö hangváltás) lenne, akkor gömbölyű edény. A bodza a gömbölyű terméséről indul e gyökkel: bodzabogyó (d>gy). Maradjunk a bodornál. Ehhez hasonló a fodor (b>f). Cikornyás kör alakú vonalak egymásutánisága: fodor, bodor. A kackiás bajusz tulajdonosa peder, pödör (b>p, o>e>ö), szintén körkörös mozgással. Aki fonalat sodor (b>s), az is majdnem olyan ujjmozgással végzi. Ha szépen bodorítja a hajat a fodrászlány, szép göndör (b>g) (o>ö) lesz. Megjelenik az n hang is, mely ének, zene, nóta, nő, hangulat színező kulcshangja, így az n megkapó költői szépség felé viszi el az értelmet, a göndör lágyítva gyönyörű.

Erre jöhet egy kérdés: miért jött létre ez a sok változat: bodor, fodor, peder, pödör, sodor, göndör? Azért, mivel a körös (r), kusza vonalak érdekesek, az emberek – nők, férfiak – szeretik azokat, mert szebbé teszik a megjelenést. És mivel nagyon szerették, az alakzatot – mondhatni – becézték. Mint a kisgyereket, akit minél jobban és többen szeretnek, annál több beceneve van.

A fentiekhez még annyit, hogy egyes hangok más oldalról árnyalják a kifejezést. A játékos p hang – peder, pödör kackiásabb, ebből a penderít, penderül, pörög, pördül, melyek tüzes (pír – tűz) táncmozdulatok. A göndör az n közbejöttével hangulatot kelt, lágyabbá, nőiesebbé válik. A g, gy különben is hordoz egy ilyen irányú értelmet. A kellemes látványt keltő fodrok, hajlatok gyöngédségre ösztönzők. És nem utolsósorban, mindegyiknél ott van a d hang, mely érdekes, édes, kedvelt, kedvességet sugárzó fogalomra utal.

A bog gyökben a b hang kiszámíthatatlan rendszertelenséget, az o ponthelyzetet, a g kötött, csomós állapotot jelez. Bog, boglya, boglyas, ágazik-bogazik, bogáncs, bagzik, ezek mind összecsomósodást, kuszált állapotot jelölnek. A b önmagában is bakafántos, de a g hanggal együtt gubancot jelölő. Van lelki vetülete is. Ketten együtt olyanok, mint két gabalyító, bogaras bajkeverő bugris. A bögöly kellemetlen légyféle. A gaborgyás (lásd hebehurgya) idő, rossz idő, a gebe rossz ló, a gibernyúz sovány girhes, a góbé nagy kópé, a göb is bog. Ketten együtt csak a gubában és gabonában jók.

Boh, bohó, bohóc, bohókás, bohóság, alig jobb, mint a b és g együtt, csak ez bohém, habók. Néha hebehurgya, ha hazudik, hebeg-habog, ha határozatlan, akkor habozó, máskor háborog. A munkában habar, ha ételt készít, habarék, úgy eszik, mint a ló, jár a habarója. A lányokba belehabarodik. Bolondos belső indíttatás (b, h).

A bók..., mi a bók? A bók a női lelkek simogató csiklandása (csik-csók). Benne van a boldogító bolondosság, de az ék is, melyet a hölgyre „akasztunk”. A megfelelő pillanatban mondott kedves kis bók, a gyöngédségre, szépre érzékeny nő egész napját szebbé, boldogabbá varázsolhatja. Akkor miért tagadnánk meg ezt a kis kedvességet tőlük?

A bol gyökbővítmény két irányban vihető el. Lehet boldog, lehet bolond, de együtt mindkettő is. Mindkét esetben lelkiállapotot jelöl. A két fogalom csak annyira különbözik egymástól, mint a kőműves a műkövestől. Az alap egy. A bolond nem elmebajos egyértelműen. Jelenthet valamilyen külső hatásra előálló pillanatnyi kiszámíthatatlan lelkiállapotot, bolondosságot. Például szerelmes lesz. Kötnivaló bolond szívem, vagy Szeretni bolondulásig, két sikeres könnyűdal címe volt. Az l hang itt a laza lelki állapot, esetleg léhaság kifejezője.

A bom, bomol, bomló, széteső, szertelen. Ez lehet lelki indíttatású viselkedés is. „Fickó, ne bomolj!” (Heltai). Lehet lazaság (l). Az m hang szájtevékenységet is jelent, tehát lehet étkezési szertelenség (eb eszik bomolva, torkoskodón), de jelenthet súlyosabb helyzetet is – morgás, marakodás. A fennálló rend bomlasztását is.

A kibomlás, megnyilatkozás, bimbózás, új rügyek, sarjak fakadása, addig rejtett belső értékek feltárulását és a felemelő, üde szépség fokozódását eredményezi. Az m jelenléte főleg az i társaságában – im, gyöngéd simogatás –, érzelmi töltetet rejt. Az om szintén érzelmi töltetű, itt a fellazulást, kitárulkozást sugallja.

Innen egy lépés a bont, bontás, egy addig állandónak tűnő valaminek darabjaira való szétszedése. Tett, t jelenlét. Ez lehet egy tervszerű bontás is. Rosszabbik változata a ront. (r)

A bo gyök az r hanggal bővülve már súlyosabb következménnyel járó dolgokat jeleníthet meg, mert az r hang felborítja a rendet: ború, borzalom, borzadály, há/ború, há/borgás. Borzalom, ez is idetartozó. Itt megjegyezném az al gyök jelenlétét. Az al jelen van a nyugalom, andalog szóban is, ahol kellemes hatású. A borzalom esetében, az rz hangpárossal (r hatás), lesújtó. Más az érzelem esetében, mivel az e, é magas fekvésű.

Sikertelenség, bosszúság esetén, indulatszóként gyakran tolul nyelvünkre b hanggal kezdődő szó. Ha valaki, valami nekünk nem tetsző, azt rögtön egy b hanggal kezdődő szóval jellemezzük. Ilyen indulatszó például a bah, beh, az előbbi negatív, az utóbbi pozitív, mert ha valami tetszik, akkor meg: beh szép, ami mára de szép-re alakult, bár az ellentétes kötőszó itt nem a helyén van.

A b hangnak indulatszóként nyelvre vétele nem véletlen. A b a borzolódás (idegi is), berzenkedés, bosszúság hangja. A hangjellemzés elején felsorolt kifejezések, a két véglet szembeállítása jellemzi a b hangot. Ösztöni hang, a bosszankodás hangja. Ez tör fel belülről. Más dolog, hogy milyen szó alakul az ösztöni b után. Legtöbb esetben vulgáris, útszéli. A bosszból hamar lesz o>a hangváltású szó. Ez már egyéni műveltség kérdése.

Sajnálatos módon, ma azok használnak legtöbb vulgáris mocskos szót, akik legműveltebbnek tartják magukat. Akik bár tudnának választékos udvarias művelt szóhasználattal élni, de egymás közt úgy nyilvánulnak meg, akár egy uradalmi kocsis, aktív bányamester vagy kiszolgált tengerész. Úgyszólván, azzal próbálják „igazolni” a művelt réteghez tartozásukat, hogy a köznapi beszédükben minél pocsékabb, útszéli szavakat használnak. Amilyen visszafogottak, választékosak tudnak lenni művelt viselkedést megkövetelő helyzetben, épp olyan pocsékak, ha elszabadulnak. Így tombolja ki magát a bennük levő valós nyűveltség. Ma az a menő, akinek legocsmányabb a szókincse. Ez a mai eldurvuló korunk kórképe, a közönséges útszéliségre serkentő, oktalan liberalizmus eredménye.

A bosszú sz hangja, a megtorlás ösztöni sziszegő kígyóhangja, bosszú, bosszúállás, ez semmi jót nem ígér, mert akin bosszút állnak, azt elsöpri, de a bosszúállónak sem ad teljes elégtételt, mivel nem állítja vissza a bosszúállásra ösztönző ok előtti állapotot, sőt végképp kiégetheti belőle az emberséget, lelkileg teljesen üressé válhat.

A boszorkány is e gyökből jön. A bosszúálló vén boszorkány. Nem véletlen a balos-bűvös b hang jelenléte és az sz hang is kifejező, az o, az r hang, a kány végződés. Bosszú, orkán, kánya. A boszorkány minden hangja alacsony fekvésű, súlyos hang.

A bot, botorkálás, bottal járás, botladozás akár jelképesen az élet különböző területein. A t az ütközés, bizonytalan tettek kulcshangja is.

A bölcs esetében az ö egy behatárolt kör hangjele. Nem a betű alakja okán! A bölcsesség előrelátást jelent. A bölcs ember távlatokban gondolkodik. Az ö benne van az öböl, öl (főnév), ölel (karol, öv, övezet stb. fogalmakban. Az l az élet, a lélek kulcshangja. Ahol jelen van az ö hang, ott védettség és törvény van. A törvény behatárol, szabályoz, és véd egy cselekedeti mozgásteret. A becsületesség, bölcsesség szintén megóv elhamarkodott vagy rossz döntésektől, mintegy körülölel. Mindkettő csillogó kincs, és azt a célt szolgálná, hogy kiszűrjön minden rosszat, minden botlást.

A bökés fogalma a hím: bika, bak megnevezésbe épült, de itt a szerepet illetően a k hang inkább uralkodó jellegű. (Erről a k hangnál.)

Bőr, bor, bur. A bőr összetett szó: védőburok és őr, az egész testfelület őre: b-őr. A bőrt borítja, védi a borz, azaz a szőr, mely borzolódva borzad, és hideg ellen védi, például az állatok bőrét. A régi Fabulon reklám alapján mondhatnánk: A szőr, a bőre – a bőr, a teste őre! Erre már jöhetne: A Fabulon, a bőre, szőre őre!

Bur, burok, burkol körértelmű szó, valami, ami körülvesz, ami óv, például a hidegtől. Érdekességként – a burok bur gyökének fordítottjából lett az orosz rubáska (kabát), de a gyöknek csak magyarul van értelme, magyarázata. Csak magyarul bontható.

, bajnok, miséges áltozatai�����������������������������������������������������������������������������������������������A büszkeség mindkét végletbe vihető. Lehet felfújt, bősz, bosszús, de lehet a becs, tisz/ta gyökök által jellemezhető.

Bűz, nem szívderítő, inkább orrfacsaró, amilyen a b hangtól elvárható, az ű alacsonyfekvésű, a z hang zűrös kicsengésű. A bűz elűz.

A magyar ember ebből is tud hangulatot kelteni. Az 1800-as évek végén a pesti vasutasok az állomási vécés nénit viccesen bűzről pattant menyecskének mondták.

Bűvös, bűvöl. Ezek mindkét irányba elvihetők. Akkor rossz, ha balra megy. Ha jobbra húz egy elbűvölő szépségű hölgy, bűvösen (ű, szűz, tűz, v varázs) szép, szerelmes szavakat suttog, ez nem is rossz. De vigyázat, vannak boszorkánykonyhák (szépségszalonok), ahol átbuktatják a fejükön a csúnya boszorkányokat, és szép nőkké válnak, szép boszorkányokként visznek a pokolra. Majd reggel ébredéskor mutatják meg valódi arcukat. Bővebben az ű hangnál.

-------------------------------

Összegzésként megállapítható, hogy a b hang: szenvedély, szenvedés, hangulat (bánat, boldog, bolond), külcsín (báj, buja) állapot (birtoklás, bizonytalanság), sorsszerűség (bal-), értelem (bölcsesség), erkölcs (becsület) fogalmak vagy azok mögötti indulat, kedélyállapot kifejezője. Végletek hangja, de mindkét irányban erős, meghatározó kulcshang.

Viccesen: a b hang olyan, mint a számítógépvírus, mindent összezavar, megbontja a rendet. Például a rendkívül állhatatos, rögzítő g hangot is „gubancolja”. A mély lelkiséget sugalló h hangból „bohócot” csinál, de ha még az erős r hangot is bevonja harmadiknak, az már kész háborgás.

 

C, a bece

„Mássalhangzó: a t és sz hang bizonyos tulajdonságait egyesítő zár-réshang, a dz zöngétlen párja.”

A c hang: kedveskedő, becéző, finomkodó hangvételű jelzők meghatározó hangja. Valaminek vékony, törékeny, gyámolításra szoruló, becézendő voltát kiemelő hang. Érdemes megfigyelni a kisbaba: cici, becéző szavait, vagy a kisgyerekek által, a számukra kedves kisállatok simogatásakor ösztönszerűen kiejtett hangokat.

De a c hang is átmegy néha a másik végletbe, és amilyen fokon kedveskedő egyik oldalon, épp olyan gunyoros, szurkáló tud lenni a másik oldalon. Csúfondáros, epés, cukkoló, cikiző, cucáló, csípős kifejezések kulcshangja is.

Ugyanakkor a c hang figyelemfelhívó, címkéző hang is a szó elején – cégér.

Cáfol, ellentmond. A c figyelemfelhívó, az á a nyílt szembenállást jelzi: állj! Megcáfol, szembemegy az állítással. A cáf gyök f hangja azt mutatja, hogy az ellenvélemény formáló fogást talált az előadott érveken, és cafatokra szedi azt.

Cakk, cikkcakk, összevissza, az egyenestől eltérő irányú mozgás vagy varrásminta jelzője. A többszöri k hang az egyenes vonal ismételt megszakítását mutatja.

Cammog, kullog, ballag. A Czu-Fo. szótár a komondor mozgásával azonosítja: caplatva mozog.

Cécó, felhajtás, hűhó. Ebből is kiszűrődik a címkéző gúny. A két c hang jelenléte több személy részvételét jelzi a nevezett eseményen.

A céda régen a csintalan megfelelője volt, de elítélő értelme is van. Ez a hangokból is kiolvasható, mert itt a címkéző c hangot, akár a cécónál a fölfelé mutató magas é még emeli. Azt, hogy e kettő utáni d hang kedvességet vagy ellenérzést fejez-e ki, azt a d hangot követő magánhangzó dönti el azzal, hogy magas vagy alacsony fekvésű. Itt a szóvégi a mély fekvésű hang. Így a d hang vádoló tulajdonsága tűnik erősebbnek. Ha i volna, akkor cédi, így az édi érződne ki belőle.

A cenk is elítélő, megalázó – a semmirekellő, kirekesztett, hitvány ember (nő, férfi) jelzője. És ez már valóban. Főként a szóvégi nk hangok, melyek az éltető tőről leválasztott, elkülönített, kirekesztett értelmet adják. Például, csonk, tönk, rönk.

Cím. A cím a tartalomra utaló rövid szöveg. Elöl a figyelemfelkeltő, cégérelő c hang, utána a felkínáló: ím.

Cinege. A c a kismadár becézésével kezdi, tovább – vékony, akár a zsineg, de szép az inege, azaz éneke, ez a: cinege. „Nevében az íze.”

Cipellő. A Czu-Fo szótárban a cip – cipeg-tipeg eredő gyöke. A hosszú ll és az ő hang kellemes benyomást nyújt, kecsességet sugall. Ettől eltér a cipelő, mely valamilyen terhet emelő, vivő.

Cipó. Kis, kerek kenyér becézve. A p a táplálással, de a kis púpszerű alakkal is kapcsolatos, az ó hang kicsinyítés. (Ferkó, Jankó)

Cirmos. Ez a név valószínű két szó rövidítéséből állt össze. A cirógatva mosakodó, a jellegzetes macskamosdásra utalva.

Comb. A c itt inkább becéző, de lehet figyelemfelkeltő, kellemest jelölő is, attól függ: libacombról (íz) vagy női combról (simogatás) van szó. Az mb végződés tömör gömbölyű valamit jelöl: comb, domb, gomb, gömb, tömb. Majd mindegyik kellemes hangulatot keltő.

A cudar szó mindkét magánhangzója alacsony fekvésű hang. A c hang az u-val ’törüli a földet’, és itt a d hang vádoló, ellenérzést kiváltó, az ar végződés a maró, harapó jele. A cudar a durva condra posztóhoz hasonló, csak még rosszabb, mivel emberi tulajdonság. Kis hangátrendezéssel a durva irányába halad.

Alábbiakban még néhány c hangtól uralt becéző szó ízelítőként:

betűkiemelés nélkül:talmazó szavainkletet feltételez. át.ezésből korcsult������������������������������������������������������Micimackó, Maci Laci, Lackó, Katica, Ágica, Manci, kacér, hercig, kackiás, keckena, cinka, kacarász, maci, mackó, bece, bice, boci, buci, inci-finci, ici-pici, icipici, iciri-piciri, picuri, picurka, pici, picike, piciny, picinyke, inci- pinci, ponci, punci, cunci,

cici, cicike, ciceréz, ciciz, cicifix, cuci, cucika, cumi, cumika, cucli,

cinciri, cincog, cirpel, ciripel,

cérna,

citera, cetera, cimbalom,

cinege, cinke,

cirmos cica, cicababa, cicázik, cicus,

cicoma, cicomáz, cicomás,

comb, combos, combi, combika, combocska, cubák,

cuki baba, cuki babi, cuki falatka,

cucci, cókmók, cucc, csicsás szerelés vagy csomag

cocó, paci, lovacska, cocókázik, utazgat, lófogatra utal

cuppant, cuppog, cucorít,

coca, malacka

ficánkol, fickándozik, fickó, vickándozik

cipellő, cipeg-tipeg,

cipó,

cirógat, ciróka-maróka, kedveskedő szócska, szavacska

cifra, cifrázott, kicifrázott, cifraság, cafrang,

cikornya, cikornyás, ciráda, cirádás, kacskaringós, díszes

cimbora,

cinca, kislány elálló hajcsomója, melyet cincálnak, ráncigálnak

cini-cini, gyerekesen a hegedűhang

hacacáré, hajcihő, cécó, cirkusz,

magonc, kölönc, különc

Azok a szavak, melyekben a c hang többször is megjelenik, a rendkívüli édes, kedves fogalmak közé tartozók. Ám a c hang ott van az érem másik oldalán is, bár nem sok kifejezésben.

A kedvezőtlen kicsengésű c hangot tartalmazó kifejezések: cafat, cudar, cikiz, cukkol, heccel, cucáz, cucál (szúr, bökdös), cikáz, cibál, ráncigál, cincál, kucibál, kacibál, ficam, ficamodik, és számomra újabban a gyűlölködő hülyét jelentő igazi tót jövevényszó, a fico = kificamodott elme, lelkület.

A c hangnak van erőt jelentő értelme, például az acél szóban, mely az edz szóval rokon, vagy az acint, acintos szóban, de az ecetben is.

Látható, hogy a magyar nyelv szeretetteljes becézésre alkalmas nyelv. Sőt, nemrégen a világhálón kutatva olvastam Kiss Dénesnek azt a megállapítását, hogy csak a magyar nyelv képes erre. Érdemes rákattintani és keresgélni.

 

Cs, a csárdás

„Mássalhangzó: a t és az s hang bizonyos tulajdonságait egyesítő zár-réshang, a dzs zöngétlen párja.”

A cs hang kedélyállapotot kifejező hang. Nagyon sok azon szavak közül, melyek a cs hangot tartalmazzák, valamilyen játékos, kicsiny, kicsinyítő, kedves, becses, értékes kincs, becsület, bölcsesség, esetleg cseles, csalafinta, hangulatkeltő, érdekes rajzolatot, gubancos képet, helyzetet leíró, kiismerhetetlen, csodás jelenségre utaló, érdekes dolgot leíró, vidám hátteret, kellemes élvezetet sejtető dolgot fejez ki. Ha egy szóban többször előfordul, az rendkívüli élvezetet jelentő kifejezés.(csecs, csöcsörész, csúcs). Az érem másik oldalán a haragos, ízetlen viselkedés, megnyilvánulás, állapot jelzőhangja is.

A cs hanggal kezdődő gyökökben, bármelyik magánhangzó követi is, értelmes gyököt nagyrészt a harmadik hanggal alkotnak.

Kezdjük a csa gyökkel. A csah – hanggal kapcsolatos; a csak keveset, kicsit jelent. A csal – önmagában ferde tett. A csáb – ez egy vonzerő. A csák – hetykeség (kópé). A csók, csik – élvezet (bók is). Csár, csor – az r erőt jelez. A csám – evéssel kapcsolatos (m); csel – ügyesség, ügyeskedés, furfang; csil – valami fény (villan). A csin – élvezetet sejtet, az n hangon át, hangulatot jelölő. És lehet folytatni: a csesz, csisz – oda-vissza mozgás, csűr-csavar (kavar) stb.

Tovább is fejleszthető: csak, csikk, cseke kicsik. A csal, csalárd, de a rossz értelemben vett cseles is idetartozik. A család a cselekvés fogalmához. A félrevágott csákó, játékos hetykeség, a csók, csiklandás, a csen, csin, csenés csínytett. Csámcsog – illetlen evés; csármál, kiabál, ordít; csiszol, csúsztat, csoszog, az sz a súrlódás hangja.

Csáb. A csalogató báj. Csáberő a j ereje, mely csábít. Nemi vonzerő, ez az úgynevezett sex appeal. Csá – eltér, b – boldogság vagy boldogtalanság irányába.

A csahol szóban már benne a hangot jelző h. Ez az acsarog „szelídebb” kifejezése. Az acsarog esetében az r hang jelzi a veszélyt, mely a mar, rág, harap irányba mutat. A h hang itt az: amelyik kutya ugat, az nem harap, mondást igazolná. Székelyföldön használatos szó: csármál, csárog. Ez a csókák szarkák hangja (a károg a varjaké). Olyan valakire mondják, aki ízetlenül, értelmetlenül hangoskodik, lármát csap. Csap lármát, azaz csármál. Elképzelhető, hogy a csármál, csárog az acsarog további változata.

Már említettem, hogy a cs hang az egyenes vonaltól eltérés fogalmát is hordozza. (csára megy, oldalra kihajt, csákó, a hetykén félrevágott, félrecsapott fejfedő. Czu-Fo sz.) A csa gyökből a csavarás, szintén az egyenestől eltérés fogalmát adja. Innen a csal – az egyenestől eltérő, ferde tett.

A család szó (cseléd) a cselekvéssel rokon, és jelzi, hogy a család létrehozása, fenntartása cselekvő tevékenységet követel. (Czu-Fo sz.)

Csalárd, r jelenlét. Maradandó lelki károkat okozó, bizalmunkba férkőző csaló. A szóvégi d a csaló megtévesztő kedvességét jelző.

A csámcsogás, csemcsegés fogalma a disznóval kapcsolatos hangutánzó kifejezés. Az m szájtevékenységet jelez. A csemcseg szóban mindkét cs hangutánzó, az em jelzi, hogy evés közben történik, a g a hangadással járó cselekvés lefolyását jelzi. Úgy eszel, mint egy malac – mondják a csemcsegő, csámcsogó gyereknek. A csecsemő is adja ezt a cuppanó csiccsentő hangot emés, azaz szopás közben.

Vidékenként a sertést cseka, csika névvel illetik. A cs hang itt is hangutánzó. Ha hajtják valahová, a heccs terelőszót használják, ha hívják, csalják az ólból, akkor csiccsentő hangot hallatnak, és ez eredményes is. A borjaknál a prüccs szó használatos. Erdővidéken még ma is úgy jellemzik azt, akinek nincs semmiféle háziállata, hogy „nála sem heccs ki, sem prüccs ki.” Tehát nem kell kihajtania semmit, mert sem sertése, sem szarvasmarhaféléje nincs.

Csámpás, csámpáz, a csá az egyenestől, megszokottól eltérően, billegő lábfejjel lépő. Az m hang a mozgást, a p a billegő lábfejet jelzi – b>p hangváltás, csámbolyog. A csámbolyog, céltalan botorkálás – csámbolyo/n/g. Talán a csimpánz esetlen lépteiből is jöhet. A csimpánz ősmagyar gyökre épülő szó, a csimpaszkodó majom nevét e nyelven adták, mert idegen nyelveken is így nevezik (francia: chimpanzé, román: cimpanzeu), de csak magyar nyelven magyarázható, bontható föl a név.

Csárda. Az utak, letérők mellett (csá) levő, olykor lármás (csármás), kedvtelést (d) lehetővé tevő időmulató helyiség. Itt ropták a csárdást. (Magy. Ért. Kézisz. szerint nem magyar szó!!!)

Ha valaki italtól becsíp, az becsiccsent. Nyelvével csettint, ha finom az étel, vagy ha egy nő nagyon megtetszik: – Micsoda kis csacsogó csacska (vagy csaj)! Bár a csaj szó nem magyar eredetű, de ősnyelvi gyökről korcsosult, és az utcai köznyelvben elfogadottá vált.

Más látvány is kiválthatja a cs hang ösztönös használatát. Hangulat hozza elő, és hangulatot kelthet. A csecs megnevezés az anyamell tejét cseppekben csemegéző kicsiny csecsemő csiccsentő hangjából jön. Innen is látható, hogy a cs hang szájtevékenységet is jelöl.

Még annyit ehhez, hogy a csecs, csics szó felnőttektől ered, de a kisbaba ugyanazt a saját szókészletében cicinek, didinek nevezi. Ez ősösztöni névadás! Nem tőlünk hallja, ezek az ő szavai, és ha senki nem ejti ki a száján, ő fogja kimondani. Ez ősösztöni, nyelvtől független, dédelgető megnevezése a számára édes: kerekded-nek és pici-nek.

Az, hogy a cselekszik, csinál szavakkal fejezzük ki a munkavégzést, azt jelenti, hogy az emberek, a szóalkotások kezdetén élvezettel végezték azt. Cselekedni, tehát alkotó munkát végezni kellemes időtöltésnek számított, és számít ma is, különben nem lenne jelen a cs hang, a csel gyök. A csel, a cselekedni gyöke is, tehát a kezek ügyes mozgását igényelte.z egyenes von����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� A kellemetlen munkavégzés robot, a rabsággal kapcsolatos. Ez van ma, a liberális kiszipolyozó bankbanda vérszívó tevékenysége nyomán.

A csemete, édes kis szavunk. Egészében egy kis sarjadék. Felbontva: cs – kicsiny, emet – külső gondoskodás, táplálás, az em evéssel kapcsolatos, a szóvégi e további kicsinyítő a k hang nélkül.

A cseke, csak, kicsi, a csikk, a csutka is a cse gyökhöz kötődik. Itt a k hang adja kicsinység értelmét: ka, ke.

Ugyancsak cse gyökszármazék a csen, meghatározó a zöngés n jelenlét, csengő, csend. A csen, elcsen, titokban, csendben eltulajdonítást jelent, játékos kicsengése, csínytevő értelme van. A cseng és a csend két ellentétes fogalom. A kulcs a szóvégi g és d hangok jelentési különbözősége. A g hang a hangok megnevezésének kulcshangja: súg, dong, zeng. Erről bővebben a g, d hangoknál.

Csepp, csap, csapadék. Az esőcseppek odacsapódásának hangutánzója. A lecsapódó harmatcseppek, a csapból lassan csöpögő vízcseppek.

A csók is csattan, ha jó volt utána csettint az élvezettől, de a nem kívánt csók után a pofon is csattan. A csók, csikló, csiklandás, élvezettel járó jelenségek, az ik, iklat – mozgást jelent.

A csinál gyöke a csi, gyerekkoromban sokszor kérdeztük egymást játékosan: micsiálsz? (csia – dia). Azaz: mit csinálsz? A csinál, akár a csinos, csintalan, csintalankodás esetében, élvezettel járó műveletet feltételez, n jelenlét (nő, nóta, hangulat). Talán ez okon maradt meg a nemzés kifejezéseként.

Csődör csövéből csúcs, a csíra, innen a cserj, c/sarj. A csikó (a kicsi fordítottja) az új nemzedék. A csi gyökből a kicsi, csikó, csikk.

A csíra mind a kicsi, mind az ír gyökből, írmag, az eredet a továbbszaporítás magva, az íváshoz áll közel, ív, életpálya – íf/jú, annak kezdete – évek – av, avulás, a pálya vége.

A csillogás fényt feltételez (vill), a fény fenség, magasan, mint a csillagok. A bölcsesség, becsület messziről csillogó kincsek. Minden kincs becses, de e kettővel semmi nem ér föl. A csillogás előfeltétele a csiszolás. A bölcsesség, becsület komoly nevelési csiszoló munka eredménye. A végeredmény, a semmilyen pénzzel, fizetőeszközzel meg nem vásárolható csodálatos kincsek: becsület és bölcsesség.

A csesztetés is csiszolás lenne, de ennek már más a kicsengése, akár a csúsztatásnak. A csúsztatás félremagyarázás, valakik hamis vizeken úsztatása, bizonytalan, csúszós talajon vezetése – átverése. A csuszamlik, csusszan, becsusszan már kissé vulgáris zöngéjű.

A csíny, csínytett talán a kicsinyhez köthető, mivel legtöbb csintalanságot, csínyt kisgyerekkorban követ el az ember. A csitt felszólítás a csintalankodás befejezésére.

A csík kilóg a sorból. Ez egy c/síkon végigfutó sáv, vonal.

Csorog-locsog. A locsog esetében gyökfordítás és r>l hangváltás történt, mely más irányba árnyalja a kifejezést, a cs a loccsanási hangutánzó, a g jelzi, hogy hang.

Csörög, csörren, csörgő (g) hangot ad. A csörrenés a cserépedény töréséhez hasonló hang. Ez hangutánzó megnevezés lehet.

Csúnya. Az ocsú, vagyis a selejtes, alja minőség hasonlója a külalak esztétikai látványa tekintetében. A cs az ú hanggal a legalsó szinten, az ny a nyamvadt értelmét adja, és az a is alacsony fekvésű hang.

Csűrben van az állatcsürhe, csorda takarmánya. A csűrnek a csürhéhez nincs köze. A csűr hosszú ű hangja a nagy befogadó űrtartalommal kapcsolatos. Egy nagy űrtartalmú gazdasági épület vagy munkaterület, például üvegcsűr.

Íme néhány cs hangot tartalmazó szavunk:

Ancsa, Marcsa, Jancsi, Tercsi, Julcsi, Karcsi, kicsi, kecs, kecses, kecse, csecse-becse, csecs, csöcs, csöcsös-faros, csöcsöz, csöcsörész,

csecsemő, csecsbimbó, csecsszopó,

aprócska, apró-cseprő, csip-csop, csip-csup, piszlicsáré, cseke, csekély, csekélység, (c)sekélyedő, csökő, csenevész, kicsi, kicsiny,

csonka-bonka, csonka-boka,

becs, becses, becsület, belbecs (lelki érték),

csáb, csábos, csábít, (nemi) csáberő (ez a szexepil), csábul,

csacsi, csacsiság, csacsiskodik, csacsika,

csetten, csattan, csettint,

csahol, csahos,

csemege, csemegézik, csemcseg, csámcsog,

csal, csali, csalogat, csalóka, csalárd, csalfa, csalafinta, csalogány,

Csilicsali Csalavári Csalavér (Móra)

csend, csendül, cseng, csöng, csenget, csönget, csengettyű, csilingel, csingilingi,

cserje, cseplesz, csemete, csalit, fiatal bozótos liget

csacska, csacsog, cseveg, csivitel, csiripel, csipeg, csipog, csicsereg, fecseg, locsog, lepcsel, cserfes, cserfel, cseverész, csivog,

cselekszik, pepecsel, cselez, csélcsap, cselevendi, cseleskedik, cselfogás, cselszövés, cselgáncs,

csepű, csöpű, csüpű, gubancos len-, kenderrost maradvány

csápol, a rovar tapogat csápjaival, a közönség a koncerten integet

csárda, csárdás, csármál, lármázik, a mulatozás helye, módja

csúszda, csúszkál, csusszan, becsusszan, csicsonkázik,

csetepaté, csihi-puhi,

csatangol, csatrat, csalinkázik, csámbolyog, csámpál, csetlik-botlik,

csattint, csettint, pacsit ad, pacsiz,

csavar, csavaros, csavarog, csavarít, csavargat, csűr-csavar,

csobog, csörgedezik, csobolyó, csermely, érnél nagyobb vízfolyás

gáncsos, csökönyös, makacs,

csög, csög-bog, göcs, göcsös, csomós, görcsös, göcsörtös, rücskös,

csepeg, csöpög, cseppen-csurran, cseperedik, cseppecske, cseppnyi, csöppnyi, csöppség, tócsa,

cserren, csörren, cserget, csörget, csörög,

cserke, cserkész, kicserkész, kiscserkész,

csesz, csesztet, csiszol, szépít

csillag, csillám, csillámlik, csillog, csilla,

csirke, csibe, kiscsibe, csipog, csiripel,

csikló, csiklik, csikland, csiklandós, csiklandoz, székelyül: csiklint, csiklant

csikó, kiscsikó kiscsacsi, csacsicsikó kisszamár

csíny, csínytevő, csintalan, csintalankodó, csinnadratta,

csipke, csipkéz, csipkés,

csicsés mese, csicsikál, hajcsizik, hajcsikál, bubucsikál, csucsukál, csucsujgat, altat, csucsul a kicsi, csipisz, pöttöm kisgyerek népiesen,

csiga, csigás, csigáz, csigolya, csigasor, csigabiga, csigavonal, csigalépcső, kacskaringó, csicsás, csiricsáré,

csíra, csírasejt, csiribí-csiribá,

csinos, csinosodik, csinosít, csinoska, csinosodás, csinál, csínja-bínja csinibaba, csín, külcsín,

csitri, lányocska, menyecske, bácsi

csoda, csodás, csodaszerű, csodálatos, csodálatra méltó, csodaszép,

csokor, csokréta,

csók, csókol, csókolózik,

csóva, csóvál,

csíp, csipked, csípő, csípicsóka, csípcsípcsóka, csip-csup, csippent

csámpáz, csimpolya, csüng, csimpaszkodik, akár a csimpánz.

csúcs, csúcsra jut, csúcsos, csucsori, csucsorít, csucsorog, csucsorka,

csücsöri, csücsörít, csücsörög, csücsörke,

csücsül, csüccs, csüccsen, csücsükél,

szemölcs, szemcse,

tacskó, kecske, fecske, macska stb.

lépcső, hágcsó, a lépő, hágó szavakból,

becsiccsent, becsíp, csuklik, csukló

És a kicsinyítő képző, melyben benne a csé hang: aprócska, hajócska, tyúkocska, almácska, napocska, holdacska stb., játékosabban, becézőbben hangzik, s a szóban forgó személy, tárgy, fogalom, kisebbnek, kedvesebbnek képzelhető el, mint azok, melyeket csak a -ka, -ke kicsinyítő képző követhet. Itt is figyeljünk a kisgyerek kedves, kicsinyítő beszédére.

Van olyan állat, melynek neve eleve dédelgető hangzású: fecske (kis fecsegő), kecske, a kecseske, kecsesen ugrándozó, macska.

Ám a cs ott van a mocsokban, ocsúban, ocsmányban, acsarkodásban, dancsban, de a csüggedésben is, ami talán egy csődbe ment terv miatti gondon függést jelent, ez esetben a nehéz helyzet hozta gond fölött csüng, csügged az elme.

Szemléltető szöveg csé és hangokkal:

Marcsa, a csinos, csodaszép, édesen csacsogó, csillogó szemű, kicsiny csacska, csöcsös-faros, csárdás, csalfa menyecske ropja a csárdában a csárdást cifra cipellőjében, csípőjét ringatva, libbenő cuccos szoknyája alól néha csábosan kivillanó csintalan combokkal, miközben csilingelőn, csiklandósan kacarászva, cserfesen cseverész csettintgető párjával. Huncutul csillanó tekintetével néha játékosan csintalanul kacsintgat a többi férfi felé, felcsigázva képzeletüket, akik cikizik, s ahogyan nézik hullámzó cicijeit, gondolatban már csemegéznek, hogy miképpen csókolnák cuppantva, s csöcsörésznék a csábos kis csalafinta cinkát. De hiába csüng szemük az előttük kecsesen elcikázó csábos kicsikén, és csámcsognak fölötte. Hiába, mert a kecses kicsi menyecske csacsogó, csókos ajkairól nem csöppen csodásan édes csókocska senkinek a párján kívül, akinek a tánc végén valósággal nyakán csüng csimpaszkodva, és csókolja csücsörített, csacsogó, csókos ajkaival.

 

D

„Mássalhangzó: a nyelv elülső részével a felső fogsor mögött képzett zárhang, a t zöngés párja.”

A d hang jelöli a: folyamatosságot, folytonosságot (idő, jövőidő), cselekvésre utal (dia), jelöli kedélyt, hangulatot, az üde, édes, a jókedv (dal) fogalmát, a simogatásra ösztönző domb, ded alakzatokat. Bódító, élvezeti hang. Az érem másik oldalán a durvaságot, ellenvetést, ellentmondást (de), így a vád és védelem hangja is.

Édes érzelmek, kedves, pajkos fogalmak kezdő- vagy uralkodóhangja. Ösztönből jövő kezdőhangja a domb, domború, dudor, duda, ded (kerekded), didi, dundi, dudi, dió, dob, dagad, deged, degesz, duzzad, derű, dugó, döme, döbön (bödön), dal, danol stb. szavaknak

Kissé kedélyes, játékos alaphangulatot idéz. A didi is a beszélni kezdő csecsemő ajkán fogant – a gömbölyűségek iránti ösztöni vonzódásból eredő szóképződmény. Gyerekek játék közben egymást ujjaikkal döfködve mondják: dege-dege-dik-dik. Nem hiába van ott színező hangként a melléknévképző magánhangzók előtt. Például: alkonyodó, gömbölyödő, fésülködő, kezdődő, álmodó, édesedő stb. Vagy a magánhangzó végződésű, jelzőből, melléknévből képzett ikes igék előtt. Például: a -d/ik, durcáskodik, édesedik, kerekedik stb.

A Czu-Fo szótár szerint a di, dia, dik a csinál ige egyik alakja, a csizma-dia, azaz csizmacsináló, csizmakészítő. Innen a d hangnak a jelzőben való oly szerepe, mely árnyaltan cselekvésre utal, a csizmadia egyik vágószerszámát dikicsnek nevezik, a cipész is dikicsel. A fésülködő, kezdődő, álmodó stb. kifejezések személyi részvételből, tettből induló átalakulást sejtetnek. Ilyen a d hang szerepe, cselekvőre alakító jelenléte az ikes igékben: kezdődik, álmodik, fésülködik.

A de ellentétes kötőszó, az ellenvetés, ellenvélemény megformálásának kezdőszava, de kiérződik, mintha kötődése volna a di, dia alakhoz, ellenvetve az előző állapotnak, más cselekvési irányt mutatva.

Az édes Éden. A hedoni édes élet, édes, édesség. A d hang az édes élet, a dolce vita hangja is. Ha régiesen fogalmazunk: a jó nedűtől jön a jó kedű, kedűsek, tehát jókedvűek leszünk. A jókedvben benne a k átütő ereje (ék), az e, mely a d-re, derűre mutat, és a v virgonc, vidám meghatározó kezdőhangja.

De nemcsak a hedoni, azaz édeni gyönyörök, élvezetek tömkelegének, hanem az ésszerű, hétköznapi élet örömei megnevezéseinek is kulcshangja. A d hang ezekkel is kapcsolatos. Kisgyerekként szerettük, ha dédelgettek, dajkáltak, dudorásztak, az édes didi, didikó tejecskéje után altatódallal és dudlival bújtattak kiságyunkba. A didi a kisbaba legédesebb szava. Aztán a kis dundi nőtt, már kapott egy kis odút, egy kis sarkot, ahol elbújt, játszott, majd kiment az udvarra, ott dagonyázott az agyagban, különböző állatokat gyúrt, szobrászkodott. Dedós lett, ahol a dada néni vigyázott rá.

Később eljött a durcás dac kora, a kamaszkor.

Az iskolában szerettük, ha megdicsértek, szerettük, ha dicsérő díszoklevelet kaptunk. Miután kinőttük az iskolát, elértünk a deli ifjúkorba. Nagyot dobbant a szívünk, amikor az első bálon egy édi kis duci, dundi kislányt felkértünk egy döcire. A lányok, mint kis dívák, már megpróbálták követni a divatot, kecsesek voltak, csábosak a kis dudáikkal, és ennivaló édes kis ajkaikkal csacsogtak, doromboltak, duruzsoltak fülünkbe.

Majd aztán az első találkán átölelhettük a kislány darázsderekát, simogattuk domborulatait, hajlatait. Meghívtuk egy vacsorára, vagy egy bálba döcire, melyet édes csókkal jutalmazott, s ettől diadal érzete öntött el.

Ha ő ezek után későn ért haza, akkor volt otthon atyai-anyai dörgedelem. Na, ez utóbbi már nem édes.

A diadal szó a dia gyök kapcsán, egy sikeresen elvégzett feladat fölötti örömérzet kifejezése, akár egy vizsgán átjutott diák érzése. A d és gy rokonhangzású, így a dia lágyabb alakja a gyak, tehát gyakorol. A diák szó is gyakornok, mondhatjuk: dia/kornok. A viadalban elért diadal a diakorlat sikere, a di/a/őzelem átérzése, örömérzete. Az ősnyelvből (ősmagyarból) leágazott ógörög ez értelemben vette át, dia – tesz, vagy át. Tehát átment a megmérettetésen, és ezt mélyen átérzi. A második d jelenléte nyomatékolja az állapot értékét.

A dia szó tesz értelméből lett a dolog. Az ógörög dia-log (dia=át, log=szó) két ember dolga, egymásközti át-szólása, párbeszéde.

A divat is tett. A divat, a dia – át értelméből eredően átmeneti megmutatkozási irányzat, mely meghatározó lesz egy évadon át, az alatt dívik. Mondhatnánk – a divat teszi dialgát (dolgát). Viszont ott van benne az avulást jelző v hang. Előbb vagy utóbb sorsa beteljesül. Ismerős a fogalmat jelző szó: múló divat.

A dévajságról a v hangnál.

Nem épp minden d édes vagy feladatmegoldó jelentésű, mert a d hang a disznó, dancs, dölyfös, dőzsölő, dorbézoló, dorongoló, dörgés, dőreség, durva, durvaság, dúló-fúló, dohogó, düh, dühös, dúvad kulcshangja is. Ám mindig jobb a szép dolgokra gondolni.

Így hát, ha d, akkor édes, édeni élet! A dolce vita!

A d hang az edény, bödön, hordó, veder, dob szavakban is jelen van. A fentiek domborított alakjára utal.

A d hang valaminek állandó folyását, folyamát jelző szavakban is alaphang. Benne az állandó folyamú, folydogáló, megállíthatatlan idő szóban. A folyó régiesen: id, később ügy, mely állandó folyamatban levő dologra utal. Így van jelen folyónévben is: Feketeügy. Mintha az állandó folyamatosság jelzőhangja lenne. Vidámság, folyamatos jókedv. A folyamatra, folytonosságra rákérdező szó: meddig? És, hogy nyomatékolja a d hangot (írásban kettőzi), annak vagy az idegesítő, csöpögő folytonosság, vagy a túlzott kíváncsiság az oka.

1953-ban az Aranycsapat a római Olimpiai-stadionban 3:0-ra verte a fényes olasz labdarúgó válogatottat, a fiatal és tehetséges olasz középcsatár, Galli többször veszélyeztetett Grosics kapujánál. A csapatkapitány, Puskás, megunván ezt, rászólt a középhátvéd Lórántra:

– Lóri, meddig villog még az a center?!

Erre Lóránt keményebb játékkal kikapcsolta Galli „villogóját”, és a meccs végéig alig hagyta labdába rúgni.

Az i, ü ma is gyakran cserélődik a tájszólások különböző szavaiban: idvesség, üdvösség, idő, üdő, de régebb a d és gy is váltotta egymást. Figyeljük meg a beszélni kezdő kisgyereknél, hogy a gy hang helyett mindig d-t mond. Ő nem ügyes, hanem udes. A gy hanggal kezdődő szavak mintha a párkapcsolat gyöngéd érzelmi kifejezéseit, a gyermekhez kötődő szavakat és a nagyobb létszámú emberi együttélés nyomán felmerülő indulatokat jelölnék. (Erről majd a gy hang bővebb kifejtésénél.)

Az Éden szó vizsgálatánál mindenképp az édes jelző, a zavartalanul élvezhető élet jut eszünkbe, mivel ez azt jelenti, de a d hang a folyamatosságot is jelzi, mely szerint hosszú időre tervezett állapot helyszíne lett volna. Az n hang a hang szóban is a zöngést jelzi, éneklő hang, tehát érzelmi, hangulati töltete van, ugyanakkor az n a nő, nőiség kezdőhangja. A d hangnak itt valami olyan értelme is van, mely biztonságot sugall – véd. Édenben éden/get/ve (szeretve), véd/en/ve (védve) vagy. Védenc vagy, aki védve van – édve, édike.

Védve, édve, azaz szeretve – egyetlen szóban!

Ne feledjük G.B. Shaw magyar nyelvet méltató szavait: „...ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit.”

Visszatérve a disznó, dancs, dölyfös, dőzsölő, dorbézoló, dorongoló, dörgés, dőreség, duhaj, durva, durvaság, dúló-fúló, dohogó, düh, dühös, dúvad kifejezésekre, megállapítható, hogy az első kettő – disznó, dancs – a tisztaság hiányát jelzik, az sz itt szisszenő nemtetszési hang, a cs a mocskot jelzi.

A következő kettő – dölyfös, dőzsölő – az f fennhéjázó, felelőtlen büszkeség, a zs hang a zsarnok jelzője.

Azok a jellemvonások, melyekben az r hang is jelen van, az együttélést legnehezebbé tevő tulajdonságok. A dorbézoló, dorongoló, dörgő, a dőre, dőreség, durva, durvaság, dúló-fúló (ez csak r>l hangváltás, a durva oly mérges, hogy fúj mérgében, ebből a dúló-fúló, aki dúl, tör, zúz maga körül, dulakodik (dől minden). (Oroszhegyen ma is fúl az, aki fúj.)

A többi – dohogó, duhaj, düh, dühös – a felfokozott indulat jellemzői, különösen a h hang jelzi ezt, mivel itt a mélyről jövő h hang egy mély belső indulatot jelöl. A dúvad pedig állati tulajdonságot. Nem mindegy milyen mássalhangzó van „társbérletben” a d hanggal. A másodlagos fontosságú mássalhangzónak szerepe van a d-vel kezdődő szó fogalmat kifejező árnyaltságában. De nemcsak ezzel a hanggal kapcsolatos, hanem sok más kezdőhangnál, más kifejezéseknél is vannak másodlagos fontosságú hangok.

Van még egy szerepe a d hangnak, melyen sokáig töprengtem, mivel nem tudtam besorolni sehová. Aztán leesett a tantusz. A csend, rend szavakban játszott szerepe volt előttem furcsa.

Csend. A csengő hang éles, esetenként bántó, idegesítő. Ettől csak egy hangkülönbség választja el a csend szót, mely hangok teljes hiányát jelző fogalom. Két szó: cseng, csend. Két hang: g, d. A g hang ott van jelölőként majd mindenhol, ahol valamilyen hang keletkezik. Például: súg, zúg, zeng, bing-bang, dong, bong, cseng, zörög, dörög.

Rend. A r hang szerepéről az a megállapításom, hogy ott van szinte mindenhol, ahol valami megbontja, megtöri az addig fennálló békét: recseg, ropog, robban, rombol, dördül, dübörög, rémít, hörög, förmed, röhög, röfög, tör, őrül, túr, mérges, rondít, rámol, renyhe stb.

A rend pontosan a fentiek ellentéte. A re (er) gyök egy folyamat elindulását jelzi (lásd az e hangnál). A renyheség is az, és a felsorolt szavak is arról szólnak.

Mi tehát a d hang szerepe a bántó hangot (cseng), a felfordulást (renyhe) kifejező szavak ellentéteiben?

A csend és rend szavakban a d hang, a fentieknek való ellentmondás! Szelíden, ha csak kijelentő módban tett megállapításról van szó, keményen: – Csend és rend legyen! – ha felszólító. Tehát szűnjön meg a csengés és a renyheség, legyen csend és rend. Néha ez a szerepe a d hangnak a felszólító szavak végén is. Ellentmond az addigi állapotoknak, és ellentétes irányú cselekvésre sarkall.

A véd, vad, vád szavaknál a magánhangzó a döntő.* Az e, é magas fekvésű magánhangzók utáni ddelem (fed, véd), az a, á alacsony fekvésű magánhangzók utáni, támadást (vad, vád) jelent. Úgy is mondhatjuk, hogy a támadást is és annak kivédését is a d jelzi.

Az ellenvetés példája lehet a bírósági vád és védelem.

A d hanggal végződő helységnevekben kedves, becses tulajdon jelentése van: Etéd, Küsmőd, Telegd, Farcád, Lókod, Csomád, Csinód, Szeged, Csanád, Ajnád, Aszód stb.

 

-----------------------------------

* A magánhangzók befolyásolják az értelmezést, attól függően, hogy alacsony- vagy magas fekvésűek. A magas fekvésűek a vidám, derűs, az alacsony fekvésűek a borús irányba viszik el az értelmezést.

A magánhangzók olyanok, akár a nők, jót is, rosszat is tudnak faragni a férfiból saját kárukra vagy hasznukra. A magánhangzók keresik a mássalhangzók társaságát, szeretik a figyelmet magukra terelni, főleg a magas fekvésű, vidámabb hangok.

Ismerős az a népdal: „Ha fiatalt kérek, mindig táncolhatnék,...” Vagy: „Ha öreget kérek, az mindig szomorú,...” Ilyenek a magas vagy alacsony fekvésű magánhangzók.

A mássalhangzók önmagukban is értelmezhetők, de színesebbek, kifejezőbbek, ha magánhangzó van mellettük, mert azok színt visznek a beszédbe, dallamossá teszik azt.

Akár a férfi, aki egymagában is eléldegél, de ’párjával szép az ember’, egy hozzáillő nővel szebb, tartalmasabb az élet.

Beszédünk is így lesz szebb, árnyaltabb, színesebb, kifejezőbb a kétféle hangzókkal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E, É

„Alsó nyelvállású, ajakkerekítés nélkül elül képzett rövid magánhangzó.”

Közelre mutató szó: e, ez. Kérdő szócska: -e?, -é? Mutatószóként előre, hátra vethető: e nélkül, nélküle. Leggyakoribb magánhangzónk. A szó elején, végén néha rámutató. Az e hanggal kezdődő szavaknál majd mindig az azt követő mássalhangzó a kulcshang, de nem adná meg a szó értelmét, ha az e nem mutatna rá. Az e hang jellem vagy állapot egyensúlyhelyzetét is jelzi, olyan valami, mint a magasugró léce, a mérleg egyenlegnyelve, a kötéltáncos egyensúlyozó rúdja. A magyar nyelvben az e hang gyakorisága jelzi, mily elengedhetetlen az erkölcsi, érzelmi, jellembeli emelkedett szint, a lelkierő folytonossága, s főleg ezek egyensúlyban tartása.

E jelenlét: egyenes, egyenetlen, engedelmes, engedetlen, elengedett, elengedhetetlen, kegyelmes, kegyetlen, egyetlen, egyetemes, engesztel, engesztelhetetlen, szeretet, szerelem, teremt, kellemes, kellemetlen, jellemes, jellemtelen stb. szavakban.

Az é hang szerepe helyenként ujjongó, figyelemfelhívó kedélyhang, máshol magasra mutató, élettel kapcsolatos.

ENÉH, ENIKŐ, EMESE, EMŐ, ÉVA, ERIKA – nőnevek.

E h, E NŐ. Tömör egyszerűséggel azt hozza tudomásunkra, hogy nőről van szó. A későbbi ENIKŐ (Eniké) név ennek az ízig-vérig, velejéig magyar nőnévnek a becézett alakja. Ez ment át az ógörögbe Euniké alakban. Az Enikő névből a -kő kicsinyítő.

Az EMESE szintén nő – itt anyaként. Az emes (állatnál vemhes) – terhes, majd szoptató anya. Emese – itt az e hangok az áldott állapot kellEMES voltát jelzik. Ez már az anyaságról szól. Az em gyök különös erejű érzelmi gyök: érzelem, szerelem, a terhes nő terhet emel, emlőjéből emeti (szoptatja) csecsemőjét – eme, eme, baba – emberek vagyunk emlékeink kötődnek az elmúltakhoz. És lehetne még sorolni. A szóvégi e hang vagy visszamutató: Emes e, vagy Emes neh, azaz Emes nő névalak szóvégi hangcsökevénye.

Az EMŐ. E név is az anyaság egyik vonatkozásáról szól. Az m hang szájtevékenységre utal. Az emik, azaz tejet szopik, e szó érthetőbbé teszi az M hang értelmét, szerepét. De itt inkább az anya kicsinye, a csecsEMŐ – ez esetben kislány – állapotát jelzi. (a germán, angolszász nyelvekben a tejet jelentő szó kezdőhangjai mi.)

Az ÉVA név több jelentést takar. A név a női, anyai szerepből adódik. Az ÉVA név é hangja mintha fölfelé mutatna, mint égi adományként kapott ajándékra. Esetleg a VA-júdással is kapcsolatos?

Férfi adja a nevet: – Te n/É VA/gy! Enyémnek, Anyának tartja, Anya VAgy, Enyém VAgy. Ha figyelembe vesszük az eszik, evő szavak e hang utáni sz>v hangváltását, s hogy ez nem változtat a szó értelmén, akkor gondolhatunk arra, hogy az ÉVA név magában foglalja az anyának utódai táplálásáról való gondoskodása fogalmát is.

ERIKA. Az ősi hun-magyar RIKA, RÉKA névnél meglehet, hogy a hunok az E hangot elhagyták az ERIKA névből. Az erika virágról már az ógörögöknél szó esik. Így sem az ERIKA, sem az ERIK nem germán eredetű, mivel mindkettő sokkal régebbi, ősnyelvi névalak. Mindkettőnél az er gyök eredetet, erőt, erélyt, de örömöt is (erosz), az i vidámságot, az ik gyors mozgást jelent, összességében az érésre is utal. Mivel az ógörög nyelv, mely az ősmagyar nyelvről vált le, szintén használta az erika (ereiké) virágnevet, így biztosan ősnyelvi. Hol voltak akkor a germánok? Árják – ugyan már! MAG/y/AR, hungAR, ez árja! Ők csak erőltetik az árjaságot. A később kialakuló nyelvükben megtartották a nevet, melyet ma csak magyar nyelven lehet felbontani. És mindezek a fennebb felsorolt nevek tömören közlik értelmüket, alig három-négy hangban, a hangok értelmével megvilágítva a nevek viselőinek jellegzetességeit, beleszőve azt a meghatározásba!

Tegyünk egy kis kitérőt más nevek irányába. A Biblia első nevei Nemrut-ig biztosan az ősnyelven adott nevek. Más kérdés, hogy valódi kiejtéssel írt neveket kapunk a Bibliában, vagy héberesített torzókat. Ez utóbbi valószínű, például Nimród – Nemrut! Kézai Ménrót alakban írja. Kis odafigyeléssel megállapítható, hogy e nevek a ma magyarnak mondott nyelven érthetőek a hangok jelentéséből ítélve.

A nevek elemzéséről két dolgot el kell mondani.

Egyik: a hangok jelentése segítségével csak az ősnyelvi neveket lehet sikerrel felbontani, hiszen, ami változott, az már nem ugyanaz.

A másik: nem mindegy, hogy a születésekor adott nevét, vagy természete, tulajdonságai, jellemzői miatt későbbiekben szerzett ragadványnevét elemezzük. A szülők által adott név a szülők ízlését tükrözi. A szerzett név az igazi jellemző, a valós személyiségre utaló.

Azt is figyelembe kell venni, hogy minden hang jelen van az érem mindkét oldalán levő értelmezésben, és a névben levő gyökök is többjelentésűek lehetnek.

KAIN Kan, fiú, ’KAptam ÉN, férfiút’, aki KAN, KAIN.

ÁBEL – AB, ÁB, kerekarcú, esetleg az ABa, atya, hasonlíthatott apjára, EL, lel, azaz lehelet, élet, vagy Él (Isten) ajándéka.

IRÁD – az Ir gyök iram, á nyíltság, a d kedvesség vagy támadás.

NOÉ N érzelmi kiegyensúlyozottság, o oldódás, é élet, égi. Akár egy várakozás után felszabaduló sóhaj: ! Noét, a Bárka építőjét a Gilgames eposz Ut-napistim, Utnapistim néven említi. Ez tettek nyomán szerzett név. A Vízözön után Noé nem hagyta magukra utódait, állandóan körüljárt az általuk belakott helyeken, tanította, oktatta őket késő öregkoráig, amikor is egy szigeten telepedett le. Úton volt napestig utódai érdekében. Nem hiába, hogy utódai életút megvilágító napként istenítették őt, Ut-napistimként, a tőle származó világos, bölcs tanácsok okán, melyek megkönnyítették életüket.

SÉM S súly, fontosság, hírnév, lehet sérelem, é, égi, élet, m, érzelem, de lehet tisztelet, főleg az ém gyök kapcsán.

KHÁM – a K lehet ék vagy akadály, a h belső indulat, az ám, csodálat, ámulat, tisztelet, számosodás.

JÁFET – a J, Já a jó fogalma, f a férfias törzsi erő, e rámutató a t által kimutatott jó tettekre.

CZILLA – egy szép női név, mint Csilla. A C becéző, az i, id, üd, a szomj oltása, ill, gyors mozgás vagy illat, illatos, csillogó! A czi gyök utalhat a csicsergőre is. Ilyenre példa a midiánita Czippóra, Mózes felesége, mely névnek egyik jelentése csipogó. Akárcsak a daloló, csicsergő Háda. Micsoda tűzről pattant menyecskék lehettek!

HÁDA – női név, a H hűség, belső odaadás, á nyíltság, a kettő együtt a la gyökszava, a d kedves, üde, édes, da, dal, jókedv. És a mi nyelvünkön, a mi dallamvilágunkban. Az ő egyik fia Jubál, aki „atyja minden lantosnak és síposnak.” A fiú zeneisége anyai örökség, mivel apja hencegő, dicsekvő, durva, verekedő, gyilkos ember volt.

JUBÁL – született zenész. A J jóra, a tehetség isteni jutalmára utal. A bál láb, valószínű a zene ütemére mozgó lábfej, esetleg tánc. Tőle születtek az első tüzes, „magyaros” dalok. Nem véletlen, hogy nekünk, magyaroknak több mint 200.000 (kétszázezer) bejegyzett népdalunk van. A németeknek alig 6.000 (hatezer). Ez érthető, ha már az Özönvíz előtt kezdték komponálni a magyaros dalokat!

NIMRÓD – NEMRUT, MÉNRÓT. A NEM, MEN gyökfordítás. A név a NEMzéssel összefüggő, MÉN, férfi. A név második szótagja, RÓD, RUT, ROT, az ősnyelvi rovással kapcsolatos. Mivel akkor sziklákba róttak, ez zajos munka volt. A rovás jel volt, így a név jeles személyiségről beszél, akitől hangos volt az akkor ismert világ.

MÓZESnek az egyiptomi királyleány adott nevet megtalálásakor az akkori egyiptomi nyelven, melyet ma magyarnak mondunk, és ez a neve maradt élete végéig. A vízből nyerte, a mo gyök a tisztasággal (mosás), a tiszta, felhőtlen mosollyal kapcsolatos. Mosolygó kisbaba lehetett, különben nem tetszett volna meg neki annyira. A mosoly, mosás, mindkettő a tiszta jelzőt idézi. Ha a Moses alakot vesszük, ugyancsak benne van a mos gyök, de a Mózes alaknál a z hang a víz – Mózes, -zes, vi-zes –, a Móze alaknál az e hang visszamutató, vagyis hátravetett mutatószó (e nélkül – nélküle). A név viselője oly tekintélyes, hogy a zsidók nem merik nevét a saját nyelvükre fordítani, akárcsak az isteni Johava, Jehova nevet, mely szintén megmaradt eredeti, a Mózes által hallott, magyaros alakjában. (lásd a t hangnál)

Az ETELE névben az e hangok sora kiegyensúlyozottságot jelent. Az Etele a végtelenségre is utal. Meglehet már születésekor a hatalom átvételére szánta apja, és tudatos volt a névadásnál ez a jelentés. Az ATILLA név alaptulajdonság szerinti, valószínű, később szerzett névalak lehet. Az A rámutató, T tettek, ILLA (villám, villan, illan) gyors mozgás. Tehát ATILLA a villámgyors tettek embere.

A fiúnevek is értelmes alakzatok voltak. Több más ok mellett a baba valamilyen jellemzője okán is adtak nevet. Például Csaba királyfi egyik fia, Edumer, Edömér. Ha az E rámutató, akkor a baba édi kis tömzsi lehetett, döm, döme, dömér E dömér, Edömér.

Eszik, etet, ehet, evő, innen az eb (torkos állat, a b, bomol, azaz szertelen, lásd ebül szerzett vagyon), éh, éhes (székelyül: ehös, ehült) a h itt belső üresség, ebéd az evéd, evés-ből v>b hangváltással. (Czu-Fo sz.) Múlt idei alakja is: eszik evett. Az ebédből lett estebéd.

Az edény az evés fogalmából indul – amiből eledelt eszünk. Az e nem rámutató: e dény, mivel az ény végső állapotot jelző, pl. elkövetett tett – tény. Így csak a d jelentené azt, amiben ételt tartunk. Inkább a gömbölyűséget jelentő ded szó lehet, tehát dedény, viszont a d idővel eltűnt a szó elejéről. Az eledel az éledéshez, erőre jutáshoz szükséges, de a d az ízes eledel fogyasztásának kellemes hatását is jelzi.

Az élelem szavunk is érdekes összetétel. Felbontva megtudható, hogy az ÉLethez szükséges, továbbá, hogy fontos ELEM, ha külön vesszük az utolsó szótagot, ez az evés, emésztés gyökszava – EM. Az em gyöngédség gyökszava is: érzelem, szerelem.

Egér, agár. A Czu-Fo sz. párhuzamba hozza, s mindkettőt a fürgeség fogalmával rokonítja. A fürge szóban a für gyök a forgást (fireg-forog-fürög) jelzi, az e visszamutató. Az egér esetében az e közelre mutató volta azt jelenti, hogy az egér kis területen fürög, az agárnál az a távolra mutat, a nagyobb területeken való gyors mozgásra.

Ég. A fény forrása. Ami ég, fényt bocsát ki. Egek, égi, itt a g a másodlagos kulcshang. A g a rögzítés. Körülötte forog a kör többi része. A g a fénygóc, fényközéppont, Napközpontú bolygórendszer.

A nyelv már az elején rámutatott erre!! Végül is, alkotója tudta, mit és hogyan teremtett és azt hogyan foglaltatja szavakba, hogy érthető, érzékelhető legyen.

Elég. Ez is az égés fogalmából jön, mint a vég. Megelégelés. Leállni! Itt a vége! A g hang az a mozdíthatatlan pont, a gát, mely lezár.

Ég, tűzben ég. Itt az é a felkiáltás. A tűz a vég, az enyészet.

Az egy fogalmát Varga Csaba: A kőkor élő nyelve című kötetében boncolja. Az egy az egyenes, egyenlő, egység, igyenes, igenes (Czu-Fo), igen, ami igen, az igaz (egyaz). A világegyetem és a világmindenség ugyanaz. Az egy és minden – a mindenség egésze. (Eddig Varga Cs.) Az e mutatószóként a gy hangra mutat. A g, gy hangoknak az egyenes, igen, igaz fogalmakban van szerepe.

Az egy/enes egyén önmagáról elmondhatja: egy/enes, ig/azságos vagyok, mert van számomra egy határ, ameddig elmehetek. Eddig, és nem tovább! És talán az etruszk-magyarból így ment át a latinba összevontan: ego, azaz én, ig, egy vagyok, a mag, mely fel nem bontható egységben áll az igazsággal. Érdekességként: a latin ego is csak a mag nyelvén a nyelvek ősmagján, a magyar nyelven bontható fel, magyarázható meg (önm/ego/m). Ez önmagában hordozza az egy, az ig gyökök értelmét, melyet a beszéd megtervezője belevitt az ősnyelvbe mélységesen mély bölcsességgel.

Egy, egyetem, egyetemes, világegyetem. Egyenes, mégis kör, mindent magába foglaló zárt kör. Egyetlenem, mindenem – mondjuk a szeretett személynek. A gy hang cselekvés, a t a tetteket szabályozó összehangolt, összetartó törvény, az em az érzelmi rész, hisz okkal volt létrehozva, az emberért. Nyelvünkben az e hangok a tökéletes egység, értelmi, érzelmi egyensúly jelölői.

Az e hangok szerepe rendkívüli fontosságú!

A vegy, vegyes, vegyít, vegyül, tehát egyít, eggyé válik két különálló valami. Ha fordítva írjuk: válik eggyé, tehát v-együl, elegyül, összegyűl. A v hang ilyen értelemben a kavar szóban is jelen van.

Az e, eh lehet bosszankodási kedélyszó, de olyan értelmű, mely hiányérzetet jelez (innen az éhség is). Az ej is, de ez vegyes érzelmi kifejeződés. Ej, de jó! Vagy: ejnye-ejnye! J hang.

Az ék szó jelzi az éket, azaz ék alakú tárgyat, például az eke, ekevas ennek alapértelmét hordozza. Olyan tárgy, mely beleakad, beleékelődik a földbe és felhántja, szántja azt. Láthatóan rokon fogalom az ak gyökkel. Erről az a hangnál esik szó, de mivel ebben a gyökben a k a kulcshang, így ott is. Mindkét hang – a, e – rámutat a k hangra. Tehát a k fontosabb.

Az ék gyökszó másik jelentése ékes, szintén az ékel, akad jelentés alapértelmét hordozza. Szemébe akad az ékes szépség. Ég (k>g) a szíve érte, jes gondolatokat ébreszt. (Czu-Fo sz. alapján)

Az el igekötő a folyamat elindulását, a távolodás fogalmát hordozza, rokona az il, illan, vagy az ér, ered. (Czu-Fo sz.) Az első (én, ego, alfa, alef, alafa), eleve, ér, eredet eredő, élő, eleven, (emes, vemhes, terhes), szül, ellik (előad), emőt emel, akinek eledelre van szüksége, ettől éled, a d hang az eledel élvezetét, s a folyamatos szükségletet jelzi. Csemetéből embert nevel (növekedést elindít), mely elmés, illemtudó, ildomos, az ild, illemre nevelés, idomítás, az elmés emlékszik.

Az e hang élő, első, elsődleges fontosságú, nyeges dolgokra rámutató hang. Első az élet! A Bibliában Isten egyik neve Él, Éli, tehát Élő és Első. Majd minden nép Istentől, az ÉLőtől eredeztette magát. Például HELlász népe, ALlah népe, IzráEL népe stb.

Eleven. Élő, élénk, fürge, mozgékony. A v a virgonc vidámság, az e, egyenletes folytonosság.

Az elme fogalma is az élőhöz kötődő, az m hang lehet a mag az em gyökök (magas értelem, ember) vonatkozása, az értelem eleme, röviden elme. Az értelem emberi tulajdonság. Embert nevel. Elme, az e hangok itt is az egyensúly hangjai.

Én, egyes szám, első személy. Az én a közelre mutató, a te távolodó (tegnap, régiesen tennap), az ő (bő táv) még távolabbra toló.

Engedelmes. Az e hangok sora egyenletes szint, ez esetben erkölcsi szint tartását jelzik. Az ng páros itt a kellemes zönge, a d hang a kedvesség, az l a lágy, az lm páros az elme, az értelem hangjai.

Ép az, ami nem romlott, nem áporodott, nem záp. A tökéletességre törekvés, épülés, ezt segíti elő az ápolás, ez másféle áp (a p hangnál).

Ered. A folyó is ered. Feltör a forrás. Tehát, ha EreD, akkor folytatóDik. Id ügy, folyó. Az ügyek is folyamatosak. Ha valamiből ügyet csinálunk, folyamatot indítunk el. Sok érből folyam lesz.

Erjed. Köze van a járáshoz (j, erjed – terjed). Erről még szó esik. Itt annyit, hogy az er gyök, a már említett eredet, ér, eresz, származás, valaminek eleredését, indulását jelzi. Ezt jelenti a sarj, a cseperedő cser, ser gyökökben. Például: sarjad, serken a cserjés. Cseperedő – kicsiny csöppségként ered ő.

Erő. Az elején említettem, hogy az e hangot követő mássalhangzó lényeges a szó értelmének meghatározásában, és az e hang mintegy rámutat erre a hangra. Ilyen a már említett er gyök. Az r maga az erő, erre mutat az e: e-R-ő. Az e mutatószó, az R maga a megszemélyesített erő, mely mindenhol jelen van, az ő jelző, de mintegy a harmadik személyre is vonatkoztatható.

Más esetben az eredést jelzi. A reped, egy pontból elindul a széthasadási folyamat, erre mutat rá az e: mintha: e redő repedve indul. Repedés e, r, erő, Világegyetemet alkotó, alakító fogalom. Nélküle nem mehet végbe a folyamat (d). Benne az ered, teremt szavakban is.

Ernyő. Az á az r hang társaságában az ár gyököt alkotja, az ár gyökből alakuló szó az árnyék, mely az ernyővel rokonfogalmú, itt á>e hangváltás van, az árnyék egy szárny (ernyő) által megtört, erőtlenné, hatástalanná tett fénysugár. Ezeknél a hangoknál gyakran van e>é, e>a, é>á hangváltás, melyek árnyalják a kifejezés értelmét.. Régen a hevenyészve elkészített szálláshely neve szárnyék volt. E szóban benne a szá – a szállás, a szár szavak gyöke –, de a fényvisszaverő (er/ny/ő, erőt enyésztő) ernyő, az általa létrejött árnyék is.

Eskü. Isa, iza, biza, bizony, az esküvés szavai. Az eskü, fogadalom, az igazság igazolásának megerősítő szava, a beteljesülés, megvalósulás bizonyosságának ígéretes fogadalma. Az s hang a kulcshang (az s hangnál). Az e itt is rámutató, a k a kemény elhatározás. Pl.: Kemény esküvéssel megfogadá vala. A kő régen kű volt. Az iz gyökről (bizalom) az i-nél, z-nél. De lehet más eredetű is az ü, ünnep, ünnepélyes.

Eső. Az és, es gyök egyben kötőszó az ismétlés, gyakorítás szava, rokon az is gyökkel. Innen az eső neve, melyben az e szintén mutatószóként jelöli az esőcseppek susogó s hangját – eS –, vagy a cseppek ismétlődő lecsapódó hangját (csapadék), a gyakoriságot, a cseppek egymást követő hullását, sűrűségét is jelzi. Innen a gyök, majd ránőtt az eredési távolságot jelző ő hang, így lett eső. A csepp-ben a cs a becsapódás hangja e rámutató, a p a víz (gyerekhang: püpü, ecső).

Este. A nap eleste. Az s a súly, a nyomaték a nappal végén, a t a tettek vége, de lehet a távolodás jelzője is (te/gnap). A két e hang az egyenleg, az utolsó e a napvégi számvetés kérdőszava – volt-e súlya az a napi tetteknek? Ha a csángó eszte kifejezést vesszük, akkor az alábbi gondolatokat is beleszőhetjük.

Az esztendő vagy év, mindkettő az éréssel, észgyarapodással, évüléssel kapcsolatos. Eszmélünk, észre térünk, észrevesszük magunkat. Az idő teltével évül, avul az elme, beérik az ész. Az ész, akár az ősz, az éréssel kapcsolatos, a tapasztalat észtet, az elmúlt idő ránk való hatása esztendő (régies jövőidő), esztend vala minket, vagy esztendő vala ránk nézve (régies félmúlt) az, ami elmúlt. Mondhatnánk, megérlel, évül az eszünk. Régies megfogalmazásban az öreg bölcsekre vonatkozóan mondták: Hadd, szóljanak az élemedett esztendők. Tehát a sokat tapasztalt, ésszel bíró vén emberek. A vén is az évül, avul változata, az év gyök fordított (vé-n, éveken át) alakja. A Czu-Fo szótár az év és ív szavakat rokonítja, mint körívet. Jó párhuzam erre a fa évgyűrűi. Az évek tanítanak, okítanak, vagyis: az esztendők esztendőek. Húsz év észérlelése vagy hetven év esztendő észérlelése nem ugyanaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

„Mássalhangzó: a felső fogsorral és az alsó ajkakkal képzett réshang, a v zöngétlen párja.”

Az f hang a törzsi erőre – fa, férfi; keményre – fal, kőfal; élesre – fen; magasra – fa, fent, fény stb. vonatkozó, tárgyra, vagy esetenként kellemetlen fogalomra utal. Idegen nyelvekbe is átment az erő értelmű kifejezés kezdőhangjaként szintén a fa, férfi jellemzői nyomán: férfi – forte – erő. Vagy: fa – erdő – forest, foresta.

Az f hang fontos figyelmet felhívó kezdőhangként ott van földben, fűben, fában, felhőben, folyóban, a szél fuvallatában, tehát olyan hang, mely a fő életfeltételek fontos tényezőinek kezdő-, uralkodóhangja.

Éberségre intő, ösztöni, figyelmi (figyelmeztető) hang is: figyelj! Rokonhangzója a v, vigyázz! Esetenként cserélődnek, vagy ugyanolyan értelmet hordozó szavakban kulcshangként vannak jelen.

Pl.: firtat – vitat, figyel – vigyáz, fortyog – vartyog, fanyar – vonyár, felez – választ, fészkel – vackol, ficánkol – vickándozik, fürge – virgonc, fonal – vonal, fonnyad – ványad, forradás – varrat, felel – vall, fénylik – világít, fial – ívik, fergeteg – vihar, fekete – vakság, feslett – vásott, fájdalom – vajlódás stb.

Még van egy párhuzam, de ez nem oly szembetűnő – az s, sz hang. Pl.: firtat – szóvá tesz, figyel – szemez, fortyog – süllög, fanyar – savanyú, felez – szétoszt, fészkel – szöszmötöl, ficánkol – szökken, fürge – serény, fonal – z/sinór, fonnyad – senyved, forradás – sebhely, felel – szól, fénylik – szikrázik, fial – szül, fergeteg – szél, fekete – színtelen, feslett – szabados, fájdalom – szenvedés stb.

A fázás, fagy, facsarás, fajtalanság, fakó, fanyar, feddés, fegyelmezés, feslettség, fikázás, fennhéjázás kellemetlen hatást kiváltók.

A falu (etruszk falu – falu), mely régen embercsoportra is alkalmazott falka szóból alakult. A falkát pedig egy farok- vagy csóvaszerűen elnyúló, vonuló tömeg alkotja.

Az f hangnak nagy szerepe van az étel körüli megnevezésekben.

A fazék (etruszk fase – fazék, ebből az olasz vaso, vasi, román vas, francia vase) szó a főzéssel van kapcsolatban. Etruszkban a főzés fogalma a párol szóban fejeződik ki: parliu – főz. A fazékban, faedényben vizet tartottak, innen a z jelenlét. A főzéshez is víz kell. Amikor megjelent az agyagedény, akkorra a fazék szó meghonosodott, és megkülönböztetésként adták a cserépfazék nevet.

Az a fő, ami a fazékban fő. Ez régi mondás. Finom falatokat falatozunk. Tehát f-el kezdődik a finom, de a fűszer is, melyért háborúkat vívtak, hajóutakat tettek meg a keresésükre. Például Magellán Föld körüli útját a Fűszerek szigetének felkutatásáért indították.

A falatról. Az f a fog, az a nyitott száj, az l hang, nyelvhang. Tehát fal, és persze utána majd nyel.

Az f hang ösztönszerűen jöhetett egyforma kezdő kulcshangként a férfi és a fa megnevezésében. A fa általában magas, egyenes, kemény. Ami kemény, az feszes, férfias. Itt a törzsi erő a közös vonás.

A faragás, a farág’-ása (r) megmunkálása is férfimunka volt, ide kellett a fejsze, mely összetett szó – fejtő szekerce, és fejtéshez, leválasztáshoz volt használatos. A fejtés, fejés valaminek kierőltetése munka, erőkifejtés nyomán. Az anyaméhet az újszülött feje nyitja meg szüléskor, talán innen indult a fejtés megnevezés. A fej, más szóval – tehát innen a főbb dolgok előtérbe helyezése.

Árpád vezér egyik fiának neve Fajsz volt, mely ma helységnév az anyaországban. Ha valami jól sikerült, arra mondták, hogy jól áll, keményen, akár a fa, feszes, vagy fa-szerűen kemény munka. Összeolvasva vulgáris hangzású, és így, bár ez nem művelt emberek szóhasználatába illő, mégsem útszéli kifejezés, annak ellenére, hogy a férfi nemi szerv megnevezése is hasonló. Az is az alkalmi feszes állapotáról kapta nevét. A koponya is kemény, talán ezért kulcshang a fejben az f – fej, keményfejű, mondják néha, és ha még árnyalni akarják, akkor: bükkfejű. hoz hasonlították a kemény főt, a bükk keményfa. A fa és a kő volt a viszonyítási alap. A kemény szó gyöke a kő. A kemény jelentése kővé váló, de erről majd a k hangnál.

Ami szép, színes, esetleg ízlésesen festett, az fess, de ha túlhangoltan fitogtatott, akkor feslett. A feslő egyúttal repedt is, tehát már nem ép. A Czu-Fo szótár a vásottal hozza párhuzamba. Az elferdülés alapgondolatát adja térben, ízben a facsar, fanyar. A cs az egyenestől eltérőt, az ny a kellemetlen íz hosszantartó hatását jelzi.

A fedél is fent van. Fed, véd. A fő felül van, mert fontos. Az ő fenti dolgokat jelöl, felszáll a hő. A fel igekötő a felfelé irányt jelzi. Felhő is fent van, fentről jön az eső. Ebben másodrangú kulcshang a h, mely könnyed léghang, a mellkas mélyéről kibocsátott levegő hozza létre. Ez a lehelet hangja. A h felfelé szálló hatást sugall. Pl.: fohász, felhő, a hő is felszáll, úgy lesz felhő. Ez okon van itt a h hang.

A fent levő dolgok függenek, fityegnek, a füge is függ. A fülön is függ a fülönfüggő, a fül egy üreges szerv, a fülke is lehet egy faloldali üreg. Néha a fogason függ a kabát, esernyő, ha nem használjuk.

Fegyelem. A már említett figyelmi megjelöléshez hozzátehetjük a fegyelmit is: fegyelem, fegyelmez, fegyház, fegyenc, fegyver. Ez utóbbi rövidítésből eredő összetett szó: fegyelmez, verekedik. Ezek kemény fogalmak. A fegyelmezés – ha szükség – fenyítés általi f/egyenes útra terelés módja volna. F/egyenítés.

Ha figyelembe vesszük a g hang igazságosság meghatározásában, a gy hang egyenességben való szerepét, és azt, hogy a tisztességes, emberi méltósághoz illő lét mennyire függ ezektől a fogalmaktól, akkor rájövünk, mily fontos, súllyal bíró szerepe volna a mai világban is az igazságos megítélésnek, a jog befolyásolhatatlan egyenességének, az egészséges fegyelem szükségességének.

A finom külön is említendő a szükséges dolgok közt, mert ez az élet megszépítői közé tartozik. Az f hang mellett az n (hangulat, nő) másodlagos fontosságú kulcshang, köztük a felhangoló i, majd az om, mely fellazító érzelmi jelentésű. Ebből csak valami nagyon jó jöhet ki. Finom. Ha az ízet hangulatra váltjuk – vidám!

Az, hogy az f hang a finom fogalmát érintő ösztöni kezdőhang, abból érződik, hogy más nyelvekben is f a kezdőhang. Olaszul a delizioso, delicato mellett, mely inkább az édes-finom felé hajlik: fine, fino. Románul delicat, de fineţe is. Németül fein. Franciául a délicat mellett a fin. Annyira meghatározó volt ez a hang, hogy átment az ősnyelvi gyökből ezekbe a minden nyelvi rendszerességet nélkülöző nyelvekbe is. Az f hang nőkhöz kötődő fogalmak kezdőhangja is a fecsegésen kívül. A nő n hangja ott van mindenhol hangulatkeltőként. A finomságok, finom falatok elkészítői a nők. Az ezekben való jártasság a jó értelemben vett női fondorlatokhoz köthetők. Ők jól tudják, hogy a férfi nagyon éhes tud lenni, hogy a kemény izomerőt igénylő munka után a férfi számára szükséges az energia újratöltődéshez a finom eledel, így azt is, hogy a férfi szívéhez a gyomrán át is vezet egy út.

Fog, fogalom, fogadalom. Ezek fontosak. A nehéz feladat, fogas kérdés, de egy jó fogással megoldható. (Kutyaharapást szőrével.) A g itt kulcshang. Valami, ami helyben tart (horgony). (Erről a g hangnál.)

Ami fontos, elsődleges. A fontos, fontosság, fontossági sorrend, a megoldandó feladat súlyát, súlyosságát, súlyfüggvényi helyzetét jelzik. A fon gyök nincs benne a Czu-Fo gyökszótárban, így feltehető, hogy a fontos szó nem ősmagyar gyökre épült. De, mivel az f és v rokonhangzók, és van a vonatkoztatni ige, akkor ettől nem idegen a vonatkoztatási alapként, megvont szintként használható súlymérték (v>f), a font. Tehát lehet, hogy mégis magyar eredetű a font, csak valami folytán kikerülte akkor a szerkesztők figyelmét.

Forog a világ. A Föld, Naprendszer, Tejút, galaxisok, csillaghalmazok, minden forog, a forgás fontos mozgás a Világegyetemben.

A fütty hangutánzó megnevezés, azért f hang, mert figyelmeztető, magas, éles hang. A szóvégi -tty erős véghang jelzője. Pl.: ritty.

A szép színek is rendkívül fontosak, csodálatossá teszik a világot, szépérzékünk telítődik velük. A két véglet f hanggal kezdődik: fehér és fekete. A könnyű fehér van felül, akár a fehér felhő, ny világosság. Ez a színek összessége. A fehérben a légies h másodlagos kulcshang, mely a könnyedséget jelzi. A fekete nem is szín, hanem a színek teljes hiánya, maga a sivárság. Itt az f hang mellett a k másodrangú meghatározóhang, és ez a kemény hang lefelé, a mélybe mutat, mint a kút mélyébe hulló kő. A feketéhez kötődik a fekély is. A fekete a gyász színe a világ népességének jelentős hányadánál. Mellesleg – a halál állapotában fekvő helyzetben van az ember.

G

„Mássalhangzó: a nyelv háta és a szájpadlás között képzett zárhang, a k zöngés párja.”

A g hang akár a bevert szög. Rögzít, megfog, lehorgonyoz, lezár (elég!). A g hang, az igazságosság, megingathatatlanság, de a gördülés hangjele is, a forgás középpontja, a mozgás, a hang és állapot jelölések kulcshangja. A g az utolsó kondulás – a vég. Szózáró, végső, befejező hang, az ünnepélyes végcsengés, kongás. Ugyanakkor szókezdőként szívet érintő – kedves és bántó –, látványi, testi, érzelmi ellentétek szavainak kezdőhangja.

Szóvégi jelenlét a hanghoz kapcsolódó szavakon kívül: ág, bőg, cég, ég, fog, gőg, híg, jég, lég, lóg, mag, még, szeg, tág, víg, zug stb.

Az érem kedvező oldala: gida, gödölye, gerle, gilice, golyhó, gombóc, göcög, göndör stb. Ezekben a d hang a kedvesség, az l a lágy lengeség, a h a bohóság, a c becézés, az n a hangulat jelzője.

Az érem túloldalán: gaz, gézengúz, hazug, lézeng, galád, gamat, gáncs, garázda, gőg, gubanc, gúny stb. Itt a z a zűr, a d aljas durvaság, a b kiszámíthatatlanság, az ny nyamvadt, az m mocskolódás, az ncs lelki szenny, gátolás, visszafogás.

Az ág lehet csak egy faág, gally, de lehet leágazás, nemzeti, törzsi, például az ókori Ágtörzs (Agatirs), lehet folyóelágazás vagy útelágazás. Az útelágazás csomópont. A g hang csomót, bonyolultságot kifejező szavak kulcshangja: bog, göb, gubanc, gacs. Az ág rögzített a testhez, melyből kiágazik, más szóval szár, mely származik. A szár jelentése eredet. Az sz hang itt a születés hangja.

Agg, aggastyán, öreg, gondokon gunnyaszt, gubbaszt, akár az ágon csüngene. Függést, aggódást jelent. Aggodalom gyötri az őt követők sorsa iránt. A hang kettőzése a gond súlyosságát jelzi.

Gát. Valami, ami megállj-t parancsol. A g hang visszafog, megragad, nem enged, gátol, rögzít, azaz röghöz köt. A g nélkül nincs rögzítés, szeg, horgony, g nélkül semmi nem ragad. A gát is köt. A g és a k hang gyakran válthatják egymást rokon fogalmú kifejezésekben. Az, amit leszögeznek – kötött. A mértanban a szög két eltérő irányból jövő egyenes találkozási pontja által bezárt rész. Tehát a kötődés pontjának szöge.

Bog, boglya, boglyas, ágazik-bogazik, bogáncs, bagzik, ezek mind kuszált állapotot jelölnek. A b hang olyan, mint a számítógépvírus. Megbontja az állapotokat. Még az oly szilárd g hangot is kihozza sodrából. A g, a b hanggal együtt gubancos páros. Két bogaras gabalyító, de a b hang a bűnös. Viccesen: a g komoly, szilárd, de ha a b-vel találkozik, rögtön a kocsmában kötnek ki.

Hang. A g hang úgy válik kulcshanggá, mint a fenti szavakban, hogy nem kezdőhang, még csak nem is köztes, hanem a szóvégi. Olyan, mint a tekintélyes személyiség, mindenkinek szót ad, aztán a végén összegez, véleményez, és lezárja a vitát. Ilyen a g-nek a hanghoz kötődő kifejezésekben való szerepe. Itt sem kezdőhangként van jelen: súg, suttog, susmog, sustorog, zúg, bőg, dörög, dübörög, dübög, robog, döng, zümmög, zeng, bing-bang, dong, bong, kong, cseng stb.

Gagyog, gajdol, galagyol, galatyol. Érdekes módon a normálisan értékelhető hangoknál a szó végén foglal helyet, de a nehezen értelmezhetőknél a szó elején. Szóvégi léte hasonlít még a harang utolsó kondulására, vagy a mondatvégi pontra, mely lezár. Mint beütött szög, mely rögzít. Azért nincs a bizonytalan hangokat kifejező szavakban a szó végén, mivel ott nincs tiszta hang, nincs érthető szép befejező „kondulása” a hangnak, nincs olyan hang, melynek „pontot” tegyen a végére. Ugyanakkor nem véletlenül a vég szó záró hangja.

A gubában gubbaszt, gunnyaszt a gulyás, de más gúnyája is van néki. A guba a testet teljesen beborító felső ruhadarab. Ez körértelmű szó. A burok, ruha, guba, gúnya, mind körülvesz. A gubó is körülvesz.

A gúny lealázó megvetés. A g hangnál, a szegény szó mellett – ha figyelembe vesszük a Czu-Fo szótár megállapítását a gége, gőg párhuzammal – akkor abból vezethetjük le, mivel általában a gőgös ember gúnyolódik. A gúny szónál az ú alacsonyfekvésű hang a lecsúszás hangja, a fekvőhelyzet (csúsz, kúsz), az ny hang a nyamvadt, nyeszlett, nyomorult fogalmát adja.

A gúnya szónál a Ma. Ért. Kézisz. szláv eredetet (hunya) jelöl. Eszükbe kell idéznünk, hogy fordítva történt. Ugyanis a gúnya szegényes ruha, szegény emberrel kapcsolatos, köze van a sze/génynek, a gúnynak a gúnyához, a szógyök csak magyar nyelven magyarázható. A minket manapság nagyon szerető, ’áldott jó tótok’ tőlünk vették át. Talán tótul a gúnyt hunynak mondják, a szegényt szehénynek? Szlovák nyelv nincs is, csak szlávosra torzított magyar nyelv. Varga Csaba elemzi egy könyvében a szlovák nyelvet. Megdöbbentő azonosságok ezerszámra, és mind magyar gyökkel. (pl.: beszéd – beszeda)

A szegénység olyan állapot, melyből nehéz kimozdulni. Két g!

A csámcsog, csemcseg, hangutánzó kifejezések, és a disznóra emlékeztetnek. A csemcseg szóban mindkét cs hangutánzó, az em jelzi, hogy evés közben történik, az -eg a hangadással járó cselekvés lefolyása.

Ég, tűzben ég. Itt az é a felkiáltás, a kulcshang a g. A g a góc, a tűz közepe, ott gerjed, onnan terjed a tűz. De a tűz a vég, az enyészet is.

A gerjed, terjed érdekes páros. A ger gyök körértelmű – hen/ger, gör/dül, gur/ul –, tehát behatárolható. A terjed térrel kapcsolatos, lehet nagy terület is, nincs szabályosan behatárolva, bármerre terjedhet, tágulhat. Kis körben gerjed, és nagy területen terjed (j, jár, erjed).

Elég. Megelégelés. El innen, vége! Leállni! A g hang az a mozdíthatatlan pont, a gát, mely lezárja a pályát. Elég, itt a vég.

Fog. A g itt is kulcshang. Horgony. Ez visszafog. Valami, ami helyben tart, megfog. És ez lett a nyelvújítók jövőbe mutató segédigéje, megtörve vele a nyelv évezredes összhangját, rendjét?!

Fog, zápfog. A záp oly fontos fog, hogy a szekér zápszögét és a kapuzápot, kapuzábét, kapulábat is arról nevezték el. Valószínű a zápfognak az alapba (foghúsba) mélyen nyúló gyökeréről indult az elnevezés, mely mozdíthatatlanul ágyazódik bele az állcsontba. (p hang!)

Fogad. Befogad, elfogad. A fogadás elméleti, fizikai, érzelmi ponton (g) történik. Az a hang nyíltság, nyugalom, a d hang, kedvesség.

Fogalom, egy közismert tapasztalati gondolati alakzat, melyhez mérhető a többi. A g a rögzítettség (elmélet), az al nyugalmi, tehát minden vitán, véleménycserén túljutott. Többé nem vitatható – fogalommá vált!

Forog. A g a pont, amely körül gördül (k>g).

A guggolás egy pontban való veszteglést jelent összecsuklott állapotban. A három g hang a teljes összecsuklást jelzi. Történetesen három pontban: derék és térdek.

A fent levők függenek, fityegnek, lógnak, a füge is függ. Innen a név. A fülön is függ a fülönfüggő, a fül egy üreges szerv, a fülke fali üreg, mely nagyobb méretű üres lyuk (k>g).

A fogason függ a kabát, esernyő, nem használjuk. Felfüggesztenek valakit állásából, tehát „használaton kívül” helyezik, azaz „szögre akasztják”, mint a góllövő csukát. Szegen, fogason függ. A szeg vagy a fogas g hangja a mozdíthatatlan rögzítési pont.

Igazság. Megfigyelhető itt is a g hang olyan értelme, mely rögzített, erős pont, és ahhoz igazodik minden, ami körülötte van. Ebből eredő, hogy az igazság fogalma, mely állandó és változhatatlan, a g hanghoz kötődik. Az igazsághoz, mint eredendő jóhoz joga van mindenkinek. Az igazság leszögezett pont, nem ingadozik. Itt látható az előszóban említett jelenség, hogy a különböző hangok jelenléte és a hangsorrend értelemváltoztató lehet: igazság, ingadozás. Az igazság két pontban van rögzítve, nem tud kimozdulni. Ingadozás csak egy pontban rögzítésnél lehet. Az inga leng. Csak egy szög tartja. Rögzített, de ingadozó. Ennél többet mond az igazságosság, három pontban rögzítve!

Három a magyar igazság, és azt igazságosságnak mondják.

A jog és kötelesség fogalma is tartalmaz g hangot, az utóbbi a -ség képzőben, amely kötött, rögzített állapotot jelez. A képzők, ragok sem véletlen esetek, értelmes gyökök, kifejező erejük van a megfelelő helyen. A -ság, -ség képzők s hangja a képzett szó által jelölt fogalom súlyát, a g annak elvi mozdíthatatlan voltát jelzi. Ez még a könnyelműség esetében is így van, mert az meg súlyos hiba!

Iga. Ez nem feltétlenül rabság, csak értelmes teherviselés. A kommunistákat törte a nyavalya az iga miatt, mert rühelltek dolgozni, utódaik szintén. Kerülték a munkát, mint az ördög a tömjénfüstöt. Az egyenes vonalhoz igazodás nem mindig könnyű. Egyensúlyt követel meg. Nevelést igényel. Az igazhoz igazodás igazít!

A hazugság igazságnélküliség. A h a benső indulat, az a az ajaknyitás, a z itt a zavarosságot jelenti, de ha a zug gyököt vesszük, a zug rejtekhely, akkor rájövünk, hogy az igazságot zugba rejtő hamis ember a hazug. Ehhez hasonlít a manapság szokássá váló, a politikusok által művelt zugság, azaz gazság, a saját népük elől zugba rejtett gazemberségeik „titkosított” fedőnévvel szépített, őrületesen becstelen, aljas, nagy-nagy disznósága.

A zugivó zugba rejti az italt, és titokban iszik. A hazug ember zugba rejti az igazságot, arról nem szól, hanem kitalál helyette valami mást. Tehát nem egyenesen (igenesen, igazán) szól.

A hazuggban is két szög van. E szerint elég sokáig tartja magát, és nehéz megingatni, megdönteni. De megdől, csak jó érvekkel „ki kell húzni” belőle a rögzítő szöget! Ha jó érvekkel egyszerre sikerül kihúzni mindkét szöget, akkor összeomlik.

A gőg, a Czu-Fo szótár szerint a gége változata, ami abból is kitetszik, hogy a gőgös ember fennhordja orrát, ebből eredően gégefője élesen láthatóvá válik. Az ő hang is a felfelé irányt is jelzi. A két g két félre utal, tehát azt jelenti, hogy a gőg mások előtti megnyilvánulás. E szempontból hasonlít a hisztizéshez. Önmagában nem szokott hisztizni a hisztis nő sem. Közönséget igényel, végül is a feltűnési vágy, viszketegség serkenti mindkét eset szereplőit.

És mindkettőnél alapfeltétel az alacsony műveltségi szint!

A ragad szóban a g a rögzítés, a d a jelképes odaadás. Mondják gúnyosan: Ráragad a férfira a bálban. Pedig a kis gyönge csak odasimul a feszes, erős férfihez, odaadja magát kedvesen.

A gerinc erős, döntő jelentőségű főelem egy építménynél. A gerincből ágszerűen kiinduló merevítő gerendák a felépítmény vázszerkezetének fő alkotóvonalai.

A g hanggal kapcsolatos, hogy a kör fogalmához tartozó tárgyak, jelenségek k>g hangcserés változataiban a rögzített pont ellenkezőjét adja, mivel gördülő tárgyakat, jelenségeket ír le. Például: gurul, gördül, guriga, rög, henger. Így hát a g hang benne van a mozgásban is. Gyalogol, kutyagol, szamaragol, tevegel, mozgolódik, mocorog, eregel, mendegél, barangol, robog, zötyög, bolyong, lovagol, galopp, nyergel, nyargal stb. De majdnem mindig hátul van a g hang.

Mag, g, kötöttség. A kiindulás és az érkezés pontja. Az eredet, az élet csírája a mag, az érett termés végső eredménye szintén a mag. Az élet körforgása. Az m a megnyílást, a g az élet csíráját jelzi, másodlagos kulcshangként itt is gzített pont, mely körül forog minden. A mag, az egy, az igazság. Egy és egész, tehát minden.

Gondos gon gyök, mint a gondolat, itt a d hang kedves törődést jelez. A gon-dos esetében a dos, bár az os vehetjük jelzőnek is, de mint fordított gyök kerül ide, sod, sodrás, forgás, sürgés. Tehát valaki érdekében serénykedő. Írhatjuk gond/olg/os alakban a jobb megértés végett.

Gonosz. Ez is gon gyök. A gonosz mindenképp belső érzelmi – elmei, szívbéli – kiindulás. De g>k hangváltással lesz konok, mely valamilyen kiváltó ok miatt „köti a kereket”. Ez lehet sajátos belső jellemvonás is.

A tágítás, valami határainak, a két végpontnak (eddig, addig) egymástól való távolítása. Ez azt jelenti, hogy az eddig, azaz az -ig határrag által jelölt addigi végpontot továbbhelyezik. Ám ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül igazságos eljárás, ez jogilag megkérdőjelezhető is lehet, mert mivel az igazság nem elmozdítható, csak egy másik tér rovására történhet, melyet ebből az okból kifolyólag zsugorítani kell, és több mint valószínű, hogy hazug érvek miatt.

Emlékezzünk Trianonra!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GY

„Mássalhangzó: a d és a j hang bizonyos tulajdonságait egyesítő zár-réshang, a ty hang zöngés párja.”

A gy akár a g hang – kedves és bántó – látványi, testi, érzelmi ellentétek szavainak kezdőhangja olykor. A gy gyöngéd kéjhang is. Rokonítható a d hanggal. Az egyenes fogalmának kifejező hangja, de a gyengeségnek is. A gyökér és gyümölcs, kezdet és vég. Cselekvés – (dia) gyak – kifejezője is.

Ha megfigyeljük a kisgyerek beszédét, észleljük, hogy gyakran mossa össze a d és gy hangot. Ő kisdejek, és udes.

A gy hang – bár teljesen más nyelvállással képződik – a ggy alakja, sok esetben kifejezhetők a fogalmak mindkét hangon. Például: gyúl – ég, egyenes – igaz, gyümölcs – gumó, gyalázatos – galád, gyámolít – gondoz stb.

A kifejezések eszköztárában a gy hanggal kezdődő szavak mintha a párkapcsolat gyöngéd érzelmi kifejezéseit, a gyermekhez kötődő szavakat és a nagyobb létszámú emberi együttélés nyomán felmerülő indulatokat jelölnék. A gy hang kezdőhangként fizikai, lelki, érzelmi tényezőkre utal az érem mindkét oldalán.

Pl.: Lángra gyúl a szív, gyöngéden simogat, gyönyörűmnek, gyöngyének becéz a kedves, eljegyez gyűrűvel, elönt a gyöngeség, győz a szerelem, a gyönyörű érzelem, majd jön a nász gyönyöre, s szerelmünk gyümölcse a gyermek, aki nekünk gagyog, mi meg gügyögünk neki, gyámolítjuk, és ha beteg gyógyítgatjuk.

Kellemes tapintású anyagok megnevezése kezdődik gy hanggal: gyep, gyapot, gyapjú stb.

A gy hang visszatetsző fogalmakban: gyűlöl, gyáva, gyász, gyaláz, gyagyás, gyanú, gyarló, gyatra, gyom, gyilok kezdőhangja is. Ugyanakkor a fegy, fegyelmezés, fegyver szavak másodlagos kulcshangja.

Gyak, cselekvés, többszöri egymásutániság. Szúrás, bökés fogalmát adja (k). Régen a nemi közösülés megnevezése.

A gyalog kifejezésben a gy a cselekvés hangja, a hadseregben a gyalogos, alsó szinten levő, a többiek (huszár, tüzér) által kissé megvetett baka, bakancsos katona. Talpal, gyalogol. Gyaláz, az al a megalázás.

A gyaluban is a talp, alap közeliség van jelen, de a gya gyök elsősorban tevékeny ide-oda mozgásra utal (gyak). Összevetve: alap közeli ide-oda mozgás, tologatás – talagatás – talaj közelben mozgatás.

A gyám a tám gyökkel rokon. Gyámolít, támogat, mindkét esetben jelen van az ám érzelmi gyök (szanszkrit: am – tisztelet), mely gondoskodásra, érzelemre utaló.

Gyanú. Fölmerült a gyanú. Ugyan! Hogyan? A gyanú hangulatbefolyásoló, gondolati mérlegelő állapot. Feltevés, képzelődés kétes helyzetben, valaminek valamivel összevetése, hasonlítása, azonosítása kapcsán. A hogyan? – kérdés, bizonyításra vár. Rá kell mutatni, hogyan igen, vagy hogyan nem. A bizonyítással a gyanú vagy igazolódik, vagy megszűnik. A gy a helyzet képlékenységére utal, az an a háttéri hangulat, az ú a kimenetelre utaló esetleges lefelé irány.

A gyarló, törékeny érzékenység (r, l). A gyatra, ugyanaz mégis különbözik. A gyarló esetében az l hang az esendő lágyságot jelzi. A gyatra kissé mégis más. Az elvégzett munkára mondják: gyatra munka, tehát itt a t hang a tett jelölője.

A gyáva, ványadt, nyamvadt, sovány. A v hangnak van egy leértékelő hatású értelme. A gyáva lehet lágymeleg, megalkuvó.

A gyász. Ez gyámolítást igénylő szomorú állapot. Itt az sz hang a szív szomorú állapotát jelzi.

A gyenge szóban benne az eng, enged, engedékenység, mely a szókezdő lágy gy hanggal még esendőbbnek tűnik. Hasonló a zsenge. De innen a gyengéd is.

A gy benne van az egy, az egyenes szóban, de nemcsak a szóban, az egyenes, a fegyelem fogalmának kifejezéseinél kulcshang. Tulajdonképpen a fegyelmezésben levő fe gyök fenyítő értelme az egyenes útra nevelés, tehát a fegyelmezés – f/egyengetés.

A gyeplő nem gyepen térdeplő. Itt a gy hangnak a fegy gyökben való rendfenntartó szerepe tűnik ki. Az egyenes járás vagy irányítás eszköze a gyeplő. A p talán a gyors mozgás: paripa, parittya, pergő, de ha a hasonló pl hangkapcsolatokat nézzük: szereplő, kereplő, cséplő, napló, akkor egy valamihez kötődés, és tevékenység értelme, hangzik belőle.

A gyep szóban a gy az ágy, a p a fekhely puhaságát sugallja. Mintha azt mondaná: á-gy e p-uha fű. (Ezt Éva mondhatta Ádámnak.)

Gyermek, gerjed, ered, serdül, mindannyiban benne az er gyök, mely az eredet fogalmát adja. A gy a gyönge jelzőhangja lenne, tehát gyönge eredet, az em gyök fordítva me, a k, kicsi. A kelta eredetű brit nyelvekben a családnév előtti mac (mek) – fi, a valaha közös nyelvünk gyermek szavából ered, me-k – kis ember. (Az m hangnál.)

Gyík. Kígyó. Gyorsan sikamló hüllők. Ik, iklat, gyors mozgás.

Gyilok, kétélű tőr. Három szó: gy – fegyver, ilöl, életet olt, ilélet, oklyuk, lyukat üt vele a gyilkos az áldozat testén.

Gyermekgyilkosság. Azért írom ide, mert bosszant, hogy a Magy. Ért. Kéziszótár a gyermekgyilkosság címszónál a nyilasokkal példázódik. Miért nem ír, a cion-kommunista ösztönzésre Európában elsőként Magyarországon bevezetett magyar anyák, orvosok által végrehajtott magzatgyilkosságokról? Vagy a zsidók gyermekgyilkosságairól, hisz az a Kánaánt elfoglaló zsidók örömteli szórakozásai közé tartozott, akik nagy élvezettel szelték ketté a csecsemőket, sőt még az anya hasából is kifordították kardjukkal a magzatot. Például Dávid egyik zsoltárában megénekli a magzat furcsa alakját.

Honnan látta? Hisz akkor még nem volt kórbonctan.

A széthasított terhes nőből kieső, még élő magzatot volt esélye látni bőven, harcosai „áldásos, humánus” tevékenysége nyomán, vagy ő is szabdalhatott szét terhes asszonyt „isteni” parancsra. Mindenkit, mindent leöltek, ami mozgott. (I. Sámuel 15:3) Ma már írhatnának Gázáról is. (Géza? Valaha ott is magyarnyelvűek éltek, azért kell irtani.)

Gyors, ez a serény, az iram társa. Itt az r (röpül) és s (sebes) hangok a másodrendű kulcshangok.

Gyökér, a gyök, csök kis csökevény, az ér eredet.

A gyönyörű gyön gyökéből jön a gyöngédség, gyöngy, gyönyör. A gyöngéd esetében a gy kedélyhang, az ön vagy együtt a z/öng, a megejtő érzelmi belső hangulat, annak zöngéje, az éd az édes gyöke. A gyöngyből a Gyöngyvér, Gyöngyike.

Gyúr. Valamit gyúr. Kenyértésztát, agyagot. Erő alkalmazása útján belegyúr, legyömöszöl valamit valamibe. A gy lágy, az ú le, az r erő.

Gyümölcs. Gumó, gömb alakú termés, az ölcs valaminek a kisebbje, úgyszólván öccse. A szemölcs is ilyen.

Gyűlölet. Ebben benne van a felgyűlt gonosz – ölés tettére is kész – indulat.

Gyűr, legyűr, összegyűr. Szintén erő alkalmazásával legyűr valakit, vagy összegyűr valamit. A nyelvújítók, a gyúr, gyűr szavak alapján alkották a gyár szót.

Az ügyetlen. A koraszülött a régi időkben idétlen, menthetetlen volt, életképtelen. Itt az i>ü és a d>gy hangváltás egyenlővé teszi az említett hangokat. Az idétlen nem tudja intézni időszerű dolgait. Az ügyetlen sem ügyes-bajos dolgait. (A d hang cselekvést jelölő szerepe – diák, csizmadia – ugyanaz, mint a gy esetében – gyakornok, csizmagyártó.)

A gy hangnál is előáll a g hangnál észlelt szóvégi megjelenés.

Néhány gy hanggal végződő szó: agy, ágy, begy, elegy, fagy, gyógy, húgy, irigy, jegy, kegy, lágy, meggy, nagy, rügy, szegy, szügy, tárgy, tőgy, ügy, ürügy, vágy stb.

H

Mássalhangzó: a hangszalagok résében képződő gégehang.

Egy hang, melyet nem hangszál képez. Csak a vele együtt kiejtett á hang rezzenti meg a hangszálat. Oly hang, mellyel legbelső önmagunkat adjuk. Mélyről jön, a mellkas közepéből, a lelki, szívbeli érzelmek, indulatok – a jó vagy rossz hangulat fészke közeléből. Visszaborzadási hang: hú, húh, huj, húhú, uhú!

A h hangot a Czu-Fo szótár kedélyhangként is jelöli. Szívből fakadó vidámság: ha-ha-ha, hahota, hejhaj, hejehuja, hahó.

Biztatószó, például a svédek labdarúgó mérkőzéseken kiáltott: heja, heja bekiáltása, vagy a rossz emlékű ruszki csatakiáltás: hurrá, de a mi hajrá szavunk is, mely két szó: hajts rá, vagy hej rá (e>á hangváltás).

A hangok gyűjtőfogalmi megnevezésének kezdőhangja. Rejtély, hogy miért, ha már hangtalan. Lehetett volna, kong, kang, az jobban érzékelhető füllel, az inkább talált volna. Mégis h-val hang lett.

Talán azért lett a mélyről jövő h hang, a kong k hangja helyett a hang gyűjtőfogalom megnevezésének kezdőhangja, mivel a beszéd az emberi megnyilatkozás legbensőbb formája, és ezt egyedül csak a h hang sugallja! A beszédben minden egyes hangnak fontos szerepe van a kijelentések megalkotásában, s mely egész belső önmagunk odaadását jelenti, kívánja. A hang fontos, mivel ez az értelem kinyilvánításának eszköze. Az ősnyelv egyenes ágú örökösében, a mai magyar nyelvben minden hang önmagáért beszél, különleges szerep hárul minden hangra a végső értelem kialakításában. És azért, mert ez az ősnyelv mai utódja, a magyarnak mondott nyelv minden rezdülésében magában hordja az élet értelmét, bölcsességét, „a természet teljes megértésére épült.” (Varga Cs.) És „...mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit.” (G.B. Shaw)

A h meghatározó a fohász, óhaj, sóhaj, lehelet, méh stb. szavakban. Próbálják ki – kiejtésénél szinte egész belső önmagunkat adjuk. Ez a lehelet hangja. Nincs szerepe a gégefőnek, hangszalagnak, ajkaknak, nyelvnek, fogaknak. Annyira hangtalannak ítélt, hogy egyes nyelvekben a szó eleji h-t ki sem ejtik (francia, olasz). Az Aranycsapat idején Hidegkúti nevét a francia bemondó mindig következetesen Idegkúti alakban ejtette ki, az újságírók úgy szólították: monsieur Idegkuti.

A hang szó elején a mélyről jövő h, a belső értékek felszínre jötte, az ajaknyitó a, kitárulkozás, zöngés n a lelkiállapot, hangulat, a sort a g zárja, mely rögzíti az elmondottakat mint utolsó kongás. A g a vég.

Az áh gyök, az áhít, a h jelenlétéből adódóan mélyről jövő óhajtást fejez ki. Az óhaj továbbviteléből jön a hajlam.

A h hang belső, lelki jó iránya a fenyítés esetében is kimutatható. A fenyít, vonyít kellemetlen kizengésű, a fenyítés soha nem kellemes, ám ha enyhítik, akkor jó. A fenyít-ből, ha elvesszük a kemény, férfias f hangot, és a h hangot helyezzük a szó tengelyébe, az addigi kemény ny-ből, az anyuka ny hangja érződik ki, mely enyhíti a fenyítés erejét.

A sóhajtást – mely lelki teher nyomán száll fel – oly mélyről bocsátjuk ki, mintha szabadulni akarnánk egy nyomasztó belső tehertől. A fohász más, ez segítséget, fogantyút kereső csendes (sz, cendesz – csángó), halk könyörgés, de a hála hangja is. A halk beszéd, suttogás, a suhogással egyenlő hangerejű. A h utáni al a nyugalom csendességét, a k a hangerő kicsinyítését jelzi (ka). Ez akkor látható, ha fonetikusan írjuk: halkítsd, (halkicsd, kicsi) rászólást. A h a hangtalan hang. Emlékeznek a Néma sikoly című filmre, melyben a magzat tiltakozik kivégzése ellen? A h hang valami ilyen itt kint, a szabadnak csúfolt életben. Az ősnyelv egyenes vérvonalú örökösében, a ma magyarnak nevezett nyelvben egyetlen hang sem véletlenül van ott, ahol van, üzenetet közvetít a szóban elfoglalt helyén.

A h hang sok irányban változtat a ba, be, bo gyököknél előtétként, bővítményként. Könnyed légiességénél vagy mélyről jövő jellegénél fogva, könnyed, humoros színt ad (bohó), hangkötődésű (hebeg), belső egyensúlyhiányt (hebehurgya, habozó), lelki elégedetlenséget (háborgó), körmozgást (habar), lelkiállapotot (belehabarodik) jelöl.

A habókos ember néha hebehurgya, olyan, akinek hóbortjai vannak A bohóc bohó, bohókás, bohóságokat követ el, bohém. A léha ember léháskodik, ha hazudik, hebeg-habog, határozatlanság esetén habozó, máskor háborog, jár a habarója, akár a lónak. Munkáját elhabarja, habarék ételt készít. A lányokba mindig belehabarodik.

A h a hangképzéssel kapcsolatos – hebeg-habog –, vagy lelki indíttatást jelölő – háborog, haragszik. A léhában az l hang önmagáért beszél. A habozó nem habzik, hanem jelképesen tanácstalanul köröz (habar – köröző mozgás) egy gondolat fölött – tegyem, ne tegyem?!

Hervad. Emberre, ezen belül nőkre alkalmazva, a h belső lelki tényező, az er az ernyedés, erőhiány, a v avulás, a d kedélyállapot. Rokon értelmű a sorvad fogalmával, mely inkább testi baj.

Az anyaméh megnevezésben, a szintén mélyről jövő m hanggal, a mélyen fekvő női belső szervet, a csodálatos megújulás, átörökítés, újrateremtődés, a mag, meg, még fogalmak mélységes titkainak hordozóját jelöli. Egy olyan élettani alkotóhelyet, melyben létrejön egy új ember, mindkét szülő jellegzetes, átörökített vonásainak hordozója, egyikhez sem teljesen hasonló, hanem egy új, megismételhetetlen egyed. A méh a teremtés megismétlődésének titokzatos műhelye, mély titkokat rejt még ma is. A h itt a mély szó ly hangjának helyét veszi át, ennek értelmét sugallja, de nemcsak a test, hanem a lélek mélységének, a női lény egész belső önmagának odaadó voltával. És, mivel ez a h a csodálatos anyai ösztöni rajongásnak a magzati állapot idején kialakuló, a lélek legbensőjéhez kötött, rögzített, soha le nem választható jelképes lelki köldökzsinórja, mely a belőle kiszakadó magzathoz köti őt, a legmélyebb anyai szeretet érzelmével, elszakíthatatlanul egy egész életen át.

Hűség. A mélyről jövő h hang érzelmek, indulatok, hangulat kifejezéseinek is kezdőhangja. Mivel bensőnk mélyéről jön, a h hang okkal a hűség szó kezdőhangja. Az ű, égő, mély állapot elkötelezettség (szűz, tűz), az s, súly, az é emelkedett érzelmiség, a g megváltozhatatlan elkötelezettség. Ez ösztöni rögtönzött hangadás. Nincs az emberi ajkak által kialakítható hangok közt erre alkalmasabb. Egyik legszebb, legértékesebb emberi tulajdonság (állati is). Ezernyi példa van rá a történelemben, és mind magasztos. Olyan emberekről, akik bátran néztek szembe a halállal, akik nem tagadták meg valaki, valami előtt tett fogadalmukat. Talán elég, ha csak a spártai Leonidászra, a magyar Szondi Györgyre, Zrínyi Miklósra, Kiss Sándor ezredesre, a Tömösi-szoros hős védőjére, vagy a Nyergestető fiatal honvédőire gondolunk, akik tudták, hogy a túlerő miatt szemernyi esélyük sincs, de felesküdtek egy eszmére..., a magyar szabadságra..., mindhalálig való hűségre.

Az ű égő elkötelezettség (szűz, tűz), az s a súly, az é emelkedett érzelmiség, a g a megváltozhatatlanság.

Valahol olvastam, hogy egy kutya tizennégy napi éhezés után is megcsóválta farkát gazdájának. Az elefántok meggyászolják, megsiratják elhullt társaikat.

Megejtő jelenségek.

Az énünk legmélyebbjéről jövő h hang ezért legalkalmasabb a hűség fogalmának kifejezésére.

Az éhségérzet is mélyről jön, és ezért van ebben az evéshez kötődő szóban a h, mivel, mint hangtalan hang az üresség érzetét is közvetíti. A hasunk éhségtől horpad be, de attól is, hogy behúzva kibocsátjuk belőle a levegőt, közben h hangot hallatva.

A hála, a hálaadás, hálálkodás, hálaérzet fogalmait jelölő szavak kezdőhangja. Itt a mélyről jövő, odaadó h után teljes ajaknyitást igénylő magas á, a lágy l után az alacsony, alapszíntű nyugalmi a hang. A hála fogalma a nyugalommal is egyezik, talán ezért jelöli az alvást, az éjszakai nyugalmi állapotot is a hálni ige.

Ugyanakkor az áldás fogalmával is rokon.(Czu-Fo sz.)

Ne feledjük, a h hang más érzelmek, indulatok, lelki hangulat kifejezéseinek is kezdőhangja. Szókezdő hangként jelölhet hibát, kellemetlen indulatokat, azt követő cselekvéseket, fogalmakat is: harc (etruszk har hara hurt), háború, háborúság, há/borgás (bor – forr, Czu-Fo sz.), haragos indulat (morgás, borzolódás, fortyanás). A -, ha- mutatja, hogy ezek is mélyről feltörő érzelmek, azok következményei.

A harap szóban a har a hegyes fogat, a cselekvés eszközét jelenti. A szóvégi p talán inkább b hangból módosult p-re, mivel a kerekre (ab) nyitott szájból villannak ki az éles, hegyes (har) fogak

A hazugság a legbelső indíttatású ferde megnyilvánulás. Mindenki azt húzza elő tarsolyából, ami benne van. Akinek ferde hajlamok irányítják lelkivilágát, csak ferde dolgokat. Aki egyenes, igaz jellem, az viszont azt tárja elő. Erről az előszóban és a g hangnál.

A hiúság, hír, híres, hírhedt, hirdetés egy és ugyanazon indíttatásból, vagyis feltűnési vágyból fakad. Az r hang itt is rendbontó hatású. Hirtelen – előzmények nélkül, előzetes bejelentés, hír nélkül.

Hideg. Két lehetőség van. Levegő: a h, akár a hűs vagy hő esetében, az i az iszony, a de kellemetlen ellenérzés, a g gáthatás, megelégelés. Víz: a h, hűs, a régies id (víz), eh kellemetlen érzet, g, elég. A Czu-Fo szótár szerint a hiba alásüppedést jelent. A hideg esetében ez a süllyedés fokokban mérhető.

A h könnyű hang: hab, hő, héj, hajnal, háj, háló, hal, halvány stb. A Czu-Fo sz. a haj gyökből négy irányba vezető értelmezést mutat:

1. hajűző, távolító – hajt, hajszol, hajhász, hajdú (j járás)

2. haj – (kaj, kajla) hajol, hajlítás, hajlongás, hajlás,

3. haj héj, burok, valamit befed, takar, a haj (szőr), hajlék, héjlak

4. haj – fehéret jelentő hol, a hó, hóharmat, hajnal, kivilágosodás, kifehéredés, a germán mesék Holle anyója is ez ősgyökből jön.

A harmat szó magasból – har – érkező kedves áldást jelent. Az egek harmatja. Az am, em, im gyökök ezzel kapcsolatosak. Itt az am gyök fordítottja van jelen a szóban. A főnévképző t a teremtőerőt jelenti, mivel a harmat, meghozott ősi, fizikai törvény szerinti képződmény.

És a harang, mely ugyan két szó: har – magasságot, hegyet jelent, a toronyból, magasból, de ez esetben éles hang is (harsona harsan) –, és az ang, ez hang, de kong is. Itt az n és g hangnak is fontos a szerepe, benne a zúg, zeng, bing-bang, dong, bong, cseng stb. szavakban, melyek mind hangokkal kapcsolatosak, de erről a g hangnál.

A har hegyet jelentő magyar nyelvi gyök: Hargita, Harsányi-hegy, a harkály hegyes csőre, de ősmagyar nevű a HArarát, melynek jelentése árból kimagasló hegy, árat meghaladó magaslat, és a HarMegiddó is, azaz Megiddó hegye, mely a mai Izrael területén fekszik. A mellette levő síkságon sok döntő csatát vívtak, tehát mai szóhasználattal – úgymond – profi csatatér volt. Ezen a területen eredetileg a ma magyarnak nevezett ősnyelvet beszélő békés nép lakott, mígnem a betóduló zsidók legyőzték őket. Az őslakóktól vették át a hegyek, folyók, helységek neveit: Tábor hegy, Megiddó hegye, Arad városa stb. Egyébként a Biblia e területre vonatkozó leírásai hemzsegnek a magyar nevektől, megnevezésektől. Ezért szeretnek minket oly nagyon a zsidók! Legszívesebben lenyelnének, de ígérjük, hogy a torkukon akadunk. Bizony!

A HarMegiddó nevének jelentése: Har – hegy, meg – tömeg, id – folyam, folyamat, a d kettőzése nagy tömegek folyama, az ó – jelző. Ez nem zsidó szó, hanem magyarul magyarázható magyar szó! A Biblia: ’Seregek gyülekezési helye’-ként beszél róla. A megnevezéshez közük nincs a zsidóknak!

A ház, házunk, haza, hazánk, hon, honunk, otthonunk nemhiába kezdődnek e bensőnkből feltörő hanggal, kedves helyek számunkra.

Hők, hőköl. Hőkölés. Hátrálás. A hökkenésből ered. A hirtelen döbbenet okozta hökkenés, mely lelkileg is visszavet. A a döbbenet hangja, a belső visszahatást jelzi, a k egyértelműen akadály.

A hörgés, köhögés, melyek a mellkasból jönnek, betegséget jeleznek, érződik abból is, hogy a lágy h hang az erős r és k társaságában van, a g az ezekkel járó hangra utal.

Húz, húzás. Rokona a csúszás. Valamit a háta mögött lent (ú) vonz maga után. Esetleg valamit lentről (kút) felhúz. A h hang a hozzám, felém irányt jelzi (tol – távolít). Lehet egy vizsgatétel-, sorsjegyhúzás, vagy egy jó húzás (megoldás).

Hüledezik. Hű! Rendkívüli elámulás hangja. Ebből ered a hüledezés. Elhűl a döbbenettől, mint akit hirtelen hideg zuhany ér.

 

 

I, Í

Felső nyelvállású, ajakkerekítés nélkül elül képzett, zárt, rövid magánhangzó.

Az i hang közelre mutató: itt, ide, ihol. Félelmi hang: ijed, ijeszt, ijedelmi, iszonyodó, irtózatot, de irgalmat kifejező szavakban is kulcshang. Az i hang, mutató, helyjelölő, igazsági, irgalmi, felhangoló vidám érzelmeket, mozgást, illeszkedést kifejező gyökökben is kulcshang. És a gyors mozgásé: illan, iklat, ireg, izeg, iram. Iciri-piciri, inci-finci, ici-pici, kedveskedő, kicsinyítő szavak. Az í hang néha az é hang párhuzama.

Az inni, idő, ige kifejezések gyökelem hangja. Van egy, az e hanghoz hasonló rámutató szerepe a szavak elején – ím, amely néha helyre mutató – itt. A szavak végén is, ahol itt értelmű megjelölő szerepe van térben, időben: pesti, kolozsvári vagy tavalyi, idei, mai, tegnapi.

A Czu-Fo szótár négyféle útbaigazítást ad az id gyökre:

1. idő, mely lehet üdő is. Itt a d hang a folytonosság jelölője, az ő távolra mutat.

2. ideg, ideges, idegen stb. Az ideg lehet ingerek érzékelője, de lehet az íj vagy hangszer idege, húrja. Az idegen, idegenkedés, ebből az i az iszony, a de az ellenvetés a beilleszkedésre, elhatárolódás a beépüléstől egy bizonyos környezetbe. A g vagy a gőgöt vagy a gátlást jelzi, az n visszatetszés, nemlegesség.

3. idv, üdv, idvezül, üdvözül, ide. Ebben az alakban a megtérés, az ide visszatérés értelme rejlik. A d itt a lehetőség folytonosságát sejteti. A v a világosság, vidámság jelzője ez esetben. (üdv – üde)

4. idom, idomos, idomít, idomtalan. Ez lehet egy megtervezett folytatólagos alaki körvonal, (d jelenlét), az m, az idom esetében, a kerámiánál a körvonalnak simítással való alakítását is jelenti. Egy előretervezett viselkedési formába kényszerítés – idomítás (ember, állat) –, mely nevelési folyamat (d), itt az m hang érzelmi tényező jelenlétét mutatja.

Az if gyök az ifjú, fordítva fiú, f>v hangváltással iv, ivadék. Az if-jú ju alakja ment át a latinba juv, juvenis, ifjúságot jelentő szavakba, akár a pi-ros ros része a latin nyelvekben a szín jelölésére. Az ifjú i hangja a vidámság hangja, az f a törzsi erő, a j a jó jelölője, az ú a szóvégi fordított gyök kezdőszava lenne: jú – új.

Ugyanez vonatkozik az iga, jog szavunkra, melynek régies formáját vette át az etruszkoktól a latin nyelv jugum alakban (románul jug – iga). Tovább menve, az igazság – jogasság, igtat, jogtat, irgalom – jorgalom. Ezekből van a juss, ami jog szerinti illetmény. Ez is átjutott a latinba justitia alakban a törvény, jog megnevezéseként.

Az ig gyök a fenti iga szavunkon kívül más kifejezésekben is jelen van. Rendkívül fontos gyök. Egyes tájakon az ég szót még ma is íg alakban ejtik, mint régen. Ha figyelembe vesszük az e hangoknak a magyar nyelvben betöltött rendkívüli egyensúlyhordozó szerepét, akkor ez esetben rájövünk, hogy a sokatmondó ÍGE mily tömören fogalmaz és mutat rá az E hangban a szó, a nyelv ígi, azaz égi eredetére.

Az igen szónak rendkívüli súlya van! A megállapítás leszögezésén, a helyeslésen kívül burkolt hasonlatként azt jelenti, hogy valahol az ig-en (égen, ígen), egy – a rögzített gócpontot, de minden gördülőt is képviselő g hang által jelzett – sarkalatos ponton áll a világegyetem egyensúlya. De azt is, hogy az igen ígéreteinkhez, feleleteinkhez épp oly szigorúan kell ragaszkodnunk, mint amilyen szilárdan áll ama rendíthetetlen pont, mely körül elforog évmilliárdok óta az anyagi világ. 

 

G

Az i hang egyenességet jelentő szerepe legjobban az igazság szóban mutatkozik meg. Igazság, mert ami nem, az gazság. Csak egyetlen i hang a különbség, és mily nagy az űr a két fogalom közt! Az igazság szó még lehet égaz/onos/ság, ígaz/onos/ság, hasonlatos ahhoz, ami égi. Vagyis, egy eredeti mintához hasonlóan égaz/onos, ígaz/onos, tehát igaz.

Az iga esetében is kiemelt az íg, ég szerepe, ahol az a mutat vissza az íg-re. Íg-a, tehát iga (íg-az, igaz). A mi emberi világunk az igazságon, az erkölcsi, etikai ig-ek, határok betartásán, az egészséges, egyenlő igaviselés, és a fentebb említett igazság – jogasság, igtat, jogtat, irgalom – jorgalom keretein belül állna szilárdan.

Az ig gyökhöz kötődik az ige, ígéret, a remény szava, melynek csak akkor van értéke, ha az igen igaz. Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó.

Az ig gyök határragként is jelen van a magyar nyelvben. Ennek értelme az, hogy a tisztesség, becsületesség (ég gyök) szellemében csak eddig, addig, az igazság szöggel lerögzített végpontjáig mehet el egy becsületes magyar ember! Ameddig az adott szó, az ige megengedi.

Az ig gyök (i>e hangváltás) rokonfogalmi kapcsolatban áll az egy kifejezéssel. Egy az igazság (ige/ség, az égivel azonos, egyenes, annak mintájához való ragaszkodás). Vagy – igazság egy van, öröktől fogva létezik, csak a hazugságot kell mindig kitalálni. És erre megy el ma az egész emberiség energiája, a hazugságok kitalálására. Nézzünk szét magunk körül. Mindenhol jelen van, mint minket elborító gaz.

Még a nyelvkutatás területén is! Na, még ott igazán. Féltékeny, kicsinyes, nyomorult senkiket tör a nyavalya, nehogy a világ rájöjjön a ma magyarnak nevezett nyelv legősibb voltára.

A Czu-Fo szótár az igy gyököt igyekezet, ügyekezet, igyenes, egyenes alakban bontja ki. Így kell, így érdemes. Az igyenesből jönne az igen, mely elhajlás nélküli, félremagyarázást kizáró felelet. Aki az igent így értelmezi, az igyekvő egyenes ember. Az igazi magyar ember egyenes, nála az igen, igen, a nem, nem! Akinél ez nem így van, az csak beszéli a nyelvünket, de sajnos, nem a mag népéhez tartozó! Még akkor sem, ha annak született! Mert sajnos nem annak nevelték.

Az i hang vigalmi hang is. Ihog, vihog, ficánkol, vickándozik – ihaja-tyuhaja. A v hanggal társulva hangulati kedélyállapotot fejez ki: víg, vígság, ebben a hosszú í elnyúló, jó hangulatú állapotot, a rövid i ezen belüli vigadozást, vidámságot, a vidám hangulatot jelzi.

Az ih gyök a h jelenlétéből adódóan belső ösztönzést sejtet. Ihlet. Az i lehet egy felső erő, Isten, a h a lehelet, a mélyről jövő belső erő. Mondják, hogy rálehelt a múzsa, így ihlette őt, mármint a művészt.

Az ik gyökben az i hangnak, akár az illan szóban, gyors mozgásra utaló szerepe van. Iklat, cikázik, siklik, akár a gyík, kígyó. Cselekvésre utaló jellegét az ikes igékben is láthatjuk.

Az in gyök a helyből elmozdulást vagy jeladást leíró szavak gyöke: inog, indul, int, integet. Az n hang a noszogatás hangja: no!

Az i hang a megmutatkozás, láttatás fogalmát – íme – annak milyenségét is sejteti. Illik, nem illik. Illő, illendő. Ez valakik előtti viselkedésre utaló megjegyzés. Az, hogy valaki illegeti-billegeti magát, tehát tetszeni akar, szintén feltételez egy megfigyelőt, aki előtt ez végbemegy. A szépség mindig látvány, és akként is érvényesül. Itt van az ill gyökben az l hang szerepe. Az l kettőzése azt is sugallja, hogy nem elég, ha az általam nyújtott látvány szerintem illő, az is számít, mit fogad el illendőnek ő? Figyeljük meg nyelvünkben „...a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit.”

Bizony G. Bernard Shaw megérezte ezt nyelvünk tanulmányozása közben, és mélyen megérintette őt. Az érintés, illetés – tett. Ez még az ihletben is érződik. Megérint egy gondolat, egy szépség látványa. Valamire serkent! Illet, érint, ihletés, serkentő gondolat.

Visszatérve az ill gyökre, szintén látvány a villámként elillanó pillanat. Mi marad? Esetleg az illat, melynek forrása elillant, nyomot hagyván maga után.

Ím. „Íme az ember.” Közelre mutató: íme, eme, emez (távolra: amaz). Imitt-amott, vagyis közel, távol elszórtan.

Az im gyök az ima, a kérelem gyöke is. Itt is érezhető az érzelmi állapot. Az ima szóban mind az im, mind az am gyök benne van, az am fordítva. Szanszkrit nyelven az am – tisztelet.

Az imola hosszúszárú ingadozó, a kecses ingadozásból eredően lett női név – Imola, az am, em, im, érzelmi gyökszavak.

Irgalom. Az ir kedélyszógyök. A Czu-Fo szótár szerint három irányba mehet el: irgalom, irigység, irtózat. Az irgalom, a jorgalom régies alak szerint a jó dolgokhoz tartozó. Az irg, jorg, szorg bővített gyökök mind a folytonosság értelmét adják, akár a forgalom esetében. Az irg bővített gyök ir, ireg, forog értelmű, ez esetben a kegyelem érdekében való forgolódást jelzi. A kedvező kifejezéseknél az alom megnyugtató jelzést közvetít. Például nyugalom. Az irgalom párja a kegyelem.

Iram. Az ir gyök ireg-forog, a gyors mozgásra utal, valamely irányban, z hanggal izeg.

Irigy. Az irigység is lehet kétféle. Van jó értelemben vett, mely esetében nem azt irigylem, hogy neki van, vagy ő sikeres, hanem az bánt, hogy nekem nincs, vagy nem vagyok sikeres. Ez esetben a gy hang nem gyűlöletet, hanem vágyat jelent, és ösztönző. A másik irány már a gyűlöletig fajulhat. A gy itt a gyűlölet irányába megy el, és gyilkos hajlamokat is táplálhat.

Irtózat. Az rt hangpáros az ártó tettlegességtől, ártalomtól való félelem. A félelmi isz gyökből ered az iszony, mely egy nem kívánt viszony miatti iszonyérzet is lehet, így eliszkolunk. Ebből a gyökből indul az iszamodás, mely az iszonyat miatt lelki is lehet.

Ív, év, az előbbi a kör, az utóbbi a kor egy szakasza. A v hang a szakasz véges voltát jelöli.

Íz, ízület, az egymáshoz szorosan illeszkedés fogalma, innen a bizalom, bizakodás, biztonság.

Íz, ízlelés. Az íz szó szintén illeszkedést jelző, a nyelv tetszése vagy nemtetszése szerinti. A kedvező, kedvezőtlen fogadtatás. Az észlel ugyanaz, mint az ízlel, egyiknél az elme, a másiknál a nyelv.

J

Mássalhangzó: a nyelv háta és a szájpadlás között képzett réshang.

J hanggal kevés szavunk kezdődik. Míg a k hanggal kezdődő gyökeink a Czu-Fo szótárban kilenc oldalt tesznek ki, a j-vel kezdődőek alig több, mint fél oldalt. Mégis jelentős hang: a jó, ezen belül a jog és jövő fogalmai, tevékenységek, tulajdonságok megnevezésének kezdő és köztes kulcsfontosságú hangja.

Kedélyhang, fájdalom és ujjongás hangja: jaj, ajaj, juj, ujujuj, jééé, éjéé!

Jaj! Vajlódás, vajúdás, vájdalom, v>f hangmódosulással fájdalom. Az erőre utaló f hang a hatás erejét jelzi, a j a jaj szava, a d ez esetben rossz kedélyállapotot jelöl.

A jámbor ember (állat) tulajdonságokkal bír. A jámbor szóban a j a jó, az ám a szelídség jelölője (am, ám – galamb), de a bor gyök furcsán hatna. Itt azonban hangváltásról lehet szó, mivel az egésznek a szelídség a sugallata. Talán a jámbor – jóember.

Jár, a járás alapfogalom szerint a rendkívül dolgok közé sorolható. A helyből elmozdulás élmény, megfigyelhető a kisgyerek kitörő öröme első lépteinél. Jé, jó, jár-ok! A j hang gy hanggal is váltható a járás fogalmának kifejezésénél. Például: jer – gyere, jöszte – gyöszte, jössz? – gyüssz? Régies: járogol – gyalogol stb. Az r hang még jelen van a robog, rohan szavakban is, és a járással kapcsolatos erőkifejtést jelenti.

Játék. A j a jó, a t tevékenység, ék a kifejezetten kedvet okozó, akár az ajándék. A játék is jó, de a mozgás, a járás kellemesebb változata a táncolás, melyet örömteli állapotban járunk. A tánc a magyar tán gyökből eredt, és ide-oda mozgást jelent. A tán után a játékos c hang adja meg az örömre utaló értelmet. Így lesz tánc, különben tántorgás lenne. A németek és franciák is ebből vették át, különben nem tudnának tanz-olni, dance-olni. A tánc ugyanis nem német és nem francia eredetű, ahogyan a Magyar Értelmező Kéziszótár állítja. Ha e magyartalan szemléletű kiadvány megállapításait nézzük, nekünk nincs is nyelvünk, hiszen megállapítása szerint szavaink 90 százaléka nem magyar eredetű szó, ami becstelen, aljas hazugság.

A tánc, tánclépés, táncjárás, tősgyökeres magyar gyökből alakult magyar szó a fent említett tán gyökből, melynek szóbokra van a magyar nyelvben, és rokonfogalmú gyökök is vannak. Megfigyelhető az n hang szerepe a kifejezésben. A Czu-Fo sz. szerint: ide-oda mozgó, ingadozó, tántorgó, andalgó, induló. Összevethető a támolyog vagy a sánta szavakkal. Az n hang az egyensúly egyik fontos hangja. (Az egyensúlyhoz kapcsolódó szófelépítési érdekességről az n hangnál.)

Az etruszk – latin – olasz nyomvonalon, a láb szóból alakult a tánc, táncolás fogalmát jelentő: ballata, ballare. Ez a láb fordított gyökének olasz nyelvbe átmentett változata, innen a bál.

A , gya (r, gyalogol) gyök rokonfogalmi kapcsolatban van az ősnyelvi dia tesz alakkal, ugyanis az eljárás, gyakorlat, dolog, tett is hasonló jelentést takar, bár nem mindegyik hordozza a fogalmát.

Az ajtó, a be- és kijárat, átjáró. Az ajkak is a test be- és kirata. A jár régiesen jargal, ebből a rkál (nyargal), gyökfordítással rajzik, rajcsújoz. A cs hang rendkívüli csintalanságot jelez, a j tékosságot. A jár-hoz kötődne a jorgalom (irgalom), a kegyelem, ami kir/na.

A járás fogalmának egyik gyöke az ir, ireg, z-vel izeg. Az íz gyök a minden ízzében való mozgást jelzi (ízület).

Ami jár (neki), ahhoz joga, jussa van. A latinba (románba) is e gyök ment át a jog fogalma kifejezéseként: justitia. A jog g hangja a rögzített igazságról szólna, de ez ma nem így van.

Ma sem jog, sem igazság, csak szemfényvesztés és szemkilövés.

Java, javarésze. Ebből kiérződik, hogy a jobbik, a nagyobbik fele. A ja-va, a van igével, a vagyonnal kapcsolatos. Például: valakinek a vagyona, azaz javai. Itt van a v hang szerepe.

A jog, juss az igazságos, régiesen jogasságos ítélkezés fogalmát sugallják a l értelmezett jog szerint. A kijáró juss, , jog fogalmához kötődik. Pl.: Jutalomra, díjra javasolták, ságos, jorgalmas, irgalmas tetteiért. Az s hang kettőzése a jogosság fontosságát emeli ki.

Jövedelem, javadalmazás, mondhatnánk: javadalom, mely jó, hasznos termelői, alkotói tevékenység eredménye után kapott ju/ttatá/s/s.

Jószág, ez a javak összessége (ógörögül eüsz, egy j-vel elől, ág-gal hátul j-eüsz-ág). Valaki megoldást javasol, eredmény elérése végett. sol a javasasszony, vendőt mond. Jő,n, vő, eljövendő, jobbat várunk, a jövő javát. A jószág sz hangja számos értelmű, az ág a többirányúság. Javak, melyek számosak, és minden beletartozik.

A lány szónak táji, ny megnevezése lány fogalmát sugallja. Mintha összevonná a két szót: jó lány. Ebből a Jolán név.

Jön, jövend, eljövendő A jövendő-ben talán nem véletlenül van benne a vendég gyökszava. A jövendőbeli jány is vendégként érkezik, a vőlegény örül a vendégnek, nagy az örvendezés az esemény kapcsán. Az ör/vend összetett szó: örül a vendégnek.

A magyar nyelvűek jóhiszemű, bejövendőt, vendéget szeretők voltak. Ebbe pusztult bele az ország.

Mondhatná valaki, hogy a régies jövőidő and, end végződése hallik az örvend-ből. Pl.: csodálkozand, menend, csodálkozánd, menénd, ez az örvend esetében örvendezénd, örvendezend alakban jelenik meg.

Jel, jó jel! Eredetileg talán a kedélyszót követő kézmozdulatot, jeladást fejezte ki. A jel írásban is rögzíthető. Ez a lejegyzett jel. Megjegyzendő: a jeles jellem nemes jellege a legjobb személyiségi ismertetőjel (nem kód). A jellem kettőzött l hangja, akár az illem esetében, másokra is kiható fontos belső értékre hívja fel a figyelmet.

A lejtő a lefelé irányt és az ejtés értelmét adja, tehát szintkülönbségre utal. A lejtő része a tájnak.

Fejtés, fejés valaminek kierőltetése, kikényszerítése, munka, erőkifejtés nyomán. Például a tej. Fej tej. Az állat tőgyéből kifejtett folyadék a tej. A tej j hangja jót, kellemeset sejtet.

Jótékony. Az első szótag félreérthetetlen – . A ták, ték a régi magyar nyelvben munkát, tetteket, tevékenységet jelentett. Az ony a befejezettséget, elvégzett feladatot jelölő.

Tulajdonképpen a j hang kedélyhang, a -hoz és a fájdalom fogalmához kötődő kulcshang. A magánhangzó itt másodlagos*. Ezeken kívül magyar gyökről j-vel csak a juh, juhar van, melyek szintén nem esnek távol a fogalmától, egyik mint engedelmes állat (Székelyföldön, a Korondi-hegyen ma is johoknak mondják.) A másik mint jól megmunkálható, érdekes, szép erezetű faanyag.

Jut. Érdekes a j hang szerepe különböző szavakban és kötődése különböző jutalmakhoz. A jutalom, juss, melyekről már volt szó, eredményt is jeleznek. Be- vagy kijutunk egy ajtón, ez is lehet jutalom. Megkapjuk jutalomként egy gyönyörű nő ajkait. Szájon át jön dicséret, ez szintén jutalom. Átjutunk valamilyen küszöbön, célvonalon akadályok legyőzésével. Ajkakon át bejutunk a gyönyör világába, mely a legértékesebb érzéki jutalom itt a Földön.

Marad a jég. Mi ez? Egy kisgyerek felkiáltása a víz fagyását és az első hó lehullását látva.

Jéééé! A g, a mozdíthatatlan, rögzült állapot, a létrejövés folyamatának vége.

--------------------------------------

*Hasonlóan a: ka, ki, ke, kö, ku gyökökhöz, melyekből a görbe dolgok különböző változatai származtathatók: kacs, kajla, kajsza, kasza, kanyar, kalimpál, kampó, kancsal, kilincs, keletnyű, könyök, kígyó, kulcs. Ezek esetében a k az uralkodóhang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

Mássalhangzó: nyelvhát, a szájpadlás közt képzett zárhang, a g zöngétlen párja.

K, a legkeményebb hang. Akár a kő. K hanggal kezdődő szavainkból van a legtöbb. A k hang ott van mindenhol, ahol valami elakad, ützik, kemény, konok. A kör, bök, alkot, kacs, kecs, kap, kifejezések egyik kulcshangja.

Akadály, egy ék megakaszthat egy működést, ami ettől elakad. A k kulcshang, az a vezeti a k-t. Mint az ék alakú ek, vagy e ke, azaz eke, ahol az e rámutat a földbe ékelődő ekére. Az elakadásnál leáll a folyamat. Kell egy állapot megoldó, akadályt elhárító elmés gondolat.

Az ok, az előidéző tényező, megvilágítja a lefolyás kiindulásának gyökerét. Itt megfigyelhető a k hang uralkodó jellege. Ez egy bökkenő, talán bukás, ha nincs ötletes, világos alkotói hajlam.

Alkotás, gondolkodás – alkotó tettel hárítja el az akadályt, egy alkalom szülte eszközt alkalmaz folytatva a folyamatot. Az alk gyök az alku és az alkotás gyökszava. Az l úgyszólván meglágyítja az akadályt, áthághatóvá teszi. Az l hang itt az elme, a gondolkodás eleme.

Az akkor szó – eredetileg azkor – meghatározott korra, időre utal, oly időpontra, mely megjegyzendő. Az akár időben, térben, mikéntben szétszórja a teendőt: akármikor, akárhol, akárhogyan, akármi/ért/ okból. Az akár, akadozó bizonytalanság – bár, habár, ámbár, bárha.

Kába, kábul. Ez a b hangnak a g vagy h hangoknál bemutatott kellemetlen állapotot jelölő alkalmassága. A kellemetlen jelenségek – ez esetben szédülés – jelölésében a b hang találóan kifejező.

Kac, kacér. A szókezdő ka eleve kicsinyítés. A c hang jelenlétéből játékosságra következtetni. Kacéran, kuncogva kacag, kacarász, ez is idetartozó. A kacér nő szóra, a férfi már maga előtt látja a kackiás, hercig menyecskét, és megmozdul benne minden, nemcsak a fantázia.

Kacs, girbegörbe, kacskaringó. Körértelmű. Ide-oda kanyarodó, gubancos, göcsös hajlatok vonalvezetése. A kajtár, kajsza, kajla a görbe fogalmából ered, és az össze-visszakeresgélőt, mindenhez hozzányúlót jelenti. Például: a kajtár macska belekóstol mindenbe, amit elérhet. A j itt a kajtárkodással járó jó élvezetet is jelöli.

Kap, kapkod, kapar, kapargat, kaparász, kapál. A tyúk kapirgál. Vak tyúk is kap (talál) szemet. Ez hundor-ferkóék szerint szláv eredetű. Nagyon sánta tyúkkal kapartatták ezt ki, mivel a kap gyöknek nálunk van szóbokra, nem Szvatoplukéknál.

Kapcsolat, kapcsolódás. Ez lehet személyi, érzelmi, ez esetben az ap gyök mutat érzelemre (ápol, apolgat), lehet műszaki, dologi, tárgyi.

Kár. Az r hang jelenléte nem sok jót ígér. A kemény k hang és az r közé ékelt á sem jelent jót. Ehhez hasonló a v és d között az á vád. Ha é lenne – véd. A k és r közti é is – kér – enyhébb, így viszont kár érte. A két kemény – k és r – hang erőteljes kifejezésekben van együtt: szikra, makrancos, a ló megbokrosodik. Ám, magánhangzó közbeékelődése sem „veszi kedvüket”: akaratos, rakoncátlan a gyerek.

A ke gyök bővítményeivel: kebel, kedély, kedv, kegy, kellem mind jó érzést keltő jelenségek. A kebel b hangja itt a bensőségesség jelzője, a kedv, kedély d hangja a jó hangulat, a v a vidámság, a kegy a kegyelem kifejezője. A d és gy hangok rokonhangzása ad lehetőséget a kedves és figyelem fogalmainak összevonására, ebből a kegyelem, azaz kedves figyelmesség.

Kecs, kecses. Az e hang, mint a kér szónál látható volt, inkább emberközeli. A cs a kis csinos, játékos csintalanságát érezteti. A kacs az érem másik oldala. Aki kacsos az nem kecses.

Kel. Kellem és báj. Ami kellemes, bájos, az kell. Ez a kel gyökből indul. Vágy kel a szívben, és a kívánság hiányérzetet teremt, melyet be kell tölteni. A két ll a hangsúlyos szükséglet jele. Ugyanakkor a kellem a mások előtti tetszéskeresést is jelenti. Kellemesen kelleti magát. Ezért is kettőzi az l hangot. A kellemes dolgok fontosak az életben. Talán a legfontosabbak. A kel gyökből indul a kelták neve. Ők keltek át a Csatornán. Innen a nevük, akár a budai Kelenföldnek, mivel ott keltek át először a Dunán. Ott van átkelésre alkalmas hely.

Kemény. A ke-mény – kőhöz hasonlatos, azaz kővé válik. A m.ny teremtő gyök, de jelzőrag is a keményben. Mony, nyom, nyém, mény. A mény egy folyamat végének eredménye. A költő költ, a vége: költemény, a remegő félelemből való kiút várása a re-mény. Így a kemény valaminek a kőhöz hasonlóvá válására utal.

A kővel azonos a kavics (kicsinyítő cs), ezzel a kova, mellyel szikrát csiholnak, tüzet koholnak a kohóban, és a kovács kalapálni kezd. A tűz csiholásakor csillagok, azaz szikrák pattogtak a kovakőből a száraz avarra, melyet koholni (koh, köh, h, lehelet), azaz fújni kellett, hogy tüzet fogjon a fa.

Kenyér. Körértelmű, valaha kerény, kerem, mivel emésztésre alkalmas főélelem. Később a gyök utáni hangok nyér-re változtak, mivel a munka nyeresége, s mely mai napig benne van a kenyérkereset fogalmában, s: a jó kenyér aranyat (fizetséget) ér értelmezésben is.

A k a legkiterjedtebb magyar szóbokorban, a kör és származékaiban is kulcshang a k: korong, kereng, körönd, de a k-ról más hangra váltott körértelmű szavakban: gördülő, forgó, pergő kifejezésekben az r hang veszi át a kulcsszerepet. A k a körhöz kapcsolódó, görbeséget kifejező szavak alaphangja is: kacs, kasza, kajsza, kanyar, kampó, stb.

Az uralkodó szóból kiemelhető az alk gyök, mely azt mutatja, hogy egy uralkodónak, az alkotás, de alku is belefért hatalomgyakorló tevékenységébe, ha igazán népe javára akart lenni. Az alkotás* tevékenység (t), az alku lemondás (ku).

*-kot, kotor, kutat, de kotol, költ, kelt is

A ki igekötő a bentről kifelé, a szabadulásra törekvést jelzi. A kell segédige a kötelesség elvégzését is sugallja. Nem véletlen, hogy a kötés, kötelesség, kezdet, kezdő- vagy kulcshangja a k hang.

Kincs. Szinte cseng a kiejtéskor. Benne van az arany, a drágakövek csengése, csillogása. De képletesen is csillog. Érték.

A k a hímállatok megnevezésében is fontos hang: kakas, bika, kan, kandúr, bak, kos stb. A gácsér a kacsa kakasából a kacsérból alakult k>g hangváltással. Valamennyinek alapja az ak gyök, adott esetben hangfordítással, hangváltással. Mindannyi a bökés fogalmából indul.

Ettől eltérő a hím ló megnevezése, mely a monyból alakult ménné, vagy a csőszerű hímvessző okán csődörré.

A k hang a konok, makacs, akadékos szavakban sem véletlenül van jelen. S minden, ami bök, öklel: dákó, pika, kopja, kelevéz, kard, kés, kacor, karó, ökör stb. De ott a kemény ököl is.

Az éles hangkifejezésekben: kurjant, károg, kukorékol, kikiril, kurrog, kiált. Ugyanakkor többes számot jelölő hang: sokat jelölő. Ne feledjük, kicsinyítő képzésére is használt hang: -ka, -ke.

A könyörgés szó kialakulása két irányból közelíthető meg. Vagy az erős lelki indíttatású kérés okán való könnyek hullatása miatt, vagy a könyörgés folyamán kialakuló megalázkodó, könyökszerűen konyult, görbült testtartásból ered, a görbülést jelző kany, kony, köny gyökből kell levezetni a könyörgés kifejezést (A kőkor szava: kép. Varga Cs.). A könny a feszültség, sírással oldódó könnyebbedéséről kaphatta nevét, melynek méregtelenítő hatása van. Az ny enyhítő hatást is jelöl.

Kút. A lyuk is mélység. A k hang mélységbe mutató hang. Különösen a ku hangpáros. szik (csúszik). A ku, ebből főleg az u, ú lefelé irányt jelent. A kút, kutat, valami keresését, annak megismerése okán való belemélyedést jelent. A kotor, kotrás mélységek feltárását célzó tevékenység. A kukkol, kukkint, kukucskál, kukker (gukker) a jó (vagy rossz) értelemben vett kíváncsiság kielégítését szolgálja.

A meghunyászkodás is a lefelé irányt jelzi ku (kút) gyökből indul: kunyorál, kunnyog, kunyászkodó, kujtorog, kunyerál, k>h hangváltással hunyászkodik. (Petőfi: Kutyák dala) A kutyák olyanok, mint a kommunista pribékek, vagy a szemkilövő rendőrpribékek, azokért ugatnak, akik zsíros falatokkal etetik. Értük rendes embereket marnak meg gondolkozás nélkül, elvtelenül. A ku gyök megalázó kicsengésű, a kutyára találóan jellemző. Nem véletlen a ku szótaggal induló névadás, mivel a rászólás is a megalázó: kuss! Mondjuk, hogy az ember egyik leghűségesebb állata. Ez igaz, de ne feledjük, a kutya csak annak barátja, ahhoz hűséges, aki eteti, gondozza, és a világon mindenki másnak ellensége. Tehát a kutya inkább gazdabarát.

A ty hang magyar nyelven a tyúk, tyuhaj! tyű! szavak kezdőhangja. Szóközi hangként a totyakodó, gatyás és hasonló szavakban fordul elő. Lazán kötődő, lötyögő állapotot jelöl. A gazdája mellett lötyögő kutyára, de a kutyája mellett lötyögő kutyaimádóra is vonatkoznak. A mániákus kutyaimádó kutyatartó épp oly kujtorgó, mint a kutyája.*

Kutyával élsz, kutyává válsz!

Ha valaki nagyon megbotránkozik ezen, forduljon kissé magába, és elemezze ki a mai magyar társadalom nemzeti ügyekben mutatott, kutyaként meghunyászkodó, megalázkodó, gyáva, gyámoltalan, kunyeráló, kunnyogó, kujtorgó, vinnyogó, totyakodó, nyüszítő, gatyás, pipogya, elnyomást tűrő, nyamvadt, nyomorult, talpnyaló, hatalomhoz dörgölőző viselkedését, és próbáljon feleletet találni a kutyául elkúrt, kurva magyar sorsra!

Mennyivel másabb viselkedésre ösztönöz a ló?!!

* Ez alól csak azok kivételek, akik támaszként, társként, házőrzőként tartanak kutyát értelmes módon annak helyén... az udvaron, a kutyaólban.

Küszöb. Régi mondás: A küszöb nagy határ. Oly régi, mint amilyen régi a küszöb. Érzelmi vonatkozásban is határ, és annak jelentése döbbenetes. Átlépni utoljára az édes szülőház küszöbét, elhagyni végképp, talán a visszatérés reménye nélkül. Vagy hosszú évek után újra átlépni rajta, találkozni szeretteinkkel és a régi életterünk számunkra oly kedves, évek hosszú során édes emlékként dédelgetett tárgyaival.

A küszöb szóban benne a küzdelem. Benne a botlások lehetősége, a végkifejlet bizonytalansága. Az életben sok küszöbbel találkozunk, van, melyen átlépünk, s olyan, mely visszavet. De ha nehéz küzdelmek árán átlépünk egy küszöböt, az azon túl megtalálni vélt boldogulás még nincs szavatolva. Még sok-sok küszöbbel találkozunk, míg végül... a legutolsót is „átlépjük”. Az ö hang nem véletlen van jelen. A küszöb a belső és külső tér közti határ. Az ö a kör, az öb, öb-öl védettség, a szeretet ölelése, törvénye a küszöbön belüli térben. De talán jelzi azt is, hogy odakint a nagytérben bizony más törvények uralkodnak.

A nehézségek kiküszöbölése, akár küzdelem árán is, azoknak a küszöbön, életterünk határán kívülre buktatását, távolítását jelenti.

L

Mássalhangzó: a nyelv (két) oldalsó pereme és a szájpadlás közötti réssel képzett zöngés, folyékony hang.

Bár e hanggal kezdődnek a: lázad, legény, lovag, lövés szavak is, az l hang a legkönnyebben kiejthető mássalhangzó, és a vele kezdődő szavak a lét, légiesség, lazítás, könnyedség érzetét sugallják.

A lazítás egyik kifejezője a lágy l hang. Például: a méla továbbviteléből a lanka, lenge, ledér, lány, lágy, lagymatag, légies, lapos, leveles, lehelet, lányos, libbenő, léha, lassú, lusta, leves, lőre, lézeng, limlom, lötyög, lohad, lefetyel, lajha, lajhár, laza, lazsál, lankad, lepény, lehelet, levegő, léhelő, legel, labda, légies, léggömb, lebeg, lebben, lebeny, lebernyeg, lebbencs, lepke, lébecol, lélötty, leng, lengő, lenget, lepedő, libikóka, lidérc, link, lóg, lomb, lomha, lötyög stb.

Az l a dalolás hangja, a zenei skálázás is e dallamos hanggal a legkönnyebb: la-la-la. A dallam ll kettőzése a másoknak is okozott kellemes érzést jelzi.

Az l könnyű hang, és ezért van, hogy a fent említett szavak mind könnyű, könnyed tárgyak, jelenségek, cselekvés kifejezői. Ösztönből ez a hang tolul az ajkakra egy, a fentiekhez hasonló jelenség szóban való kifejezésekor.

Ez azért van így, mert a megnevezések az emberi szem által észlelt látvány (élőlények, tárgyak, tünemények) elmében kiváltott hatására alakulnak ki. Azok, az ebből következő természetes ráérzés nyomán bentről feltörő ösztöni hangnak a nyelv által értelmes tagolt beszéddé alakított szóképei.

Az l az első, a lélek, lélegzet, levegő, elme, eledel, de főleg az élet, a lét, létezés kulcshangja. A felsoroltak mind az értelmes élethez szükségesek, fontosak.

A kel, kell, kellő, kellem, az élet részei. Ami kel az életre kel, és az élethez kell. A kell a szükségesség erőteljesebb kifejezése. A kellemes, jó érzést keltő, ezt az em jelenléte is igazolja. Még a fosztóképzős változatában is. A kelt esetében a t teremtő hang. A kellemetlen, kelletlen is az élet része. A fosztóképző a kellemnélküli állapotot jelzi, mely az élethez kelletlen. Az l ingereinkre hatást gyakorló, mind az öt érzékünket érinti: villan, ízlik, illat, hallat, illet. Sőt a hatodikat is: ihlet.

Lám. Látom. Az m hang az eszmélés hangja. Imette – ébrenlét.

Láb, azért láb, mert ez van legalább, tehát alul, legalul. A talp szóban is az al az alul levőt jelzi, mint a gyaluban.

Labda, ez, hangzása ellenére sem a lábbal kapcsolatos, mert magyarul a pirulát is labdacsnak nevezték régen. A kereket jelentő ab gyököt még megtoldja a d hang. Ennek okán is kerekdedre gondol az ember. Az l hang a lengeség, a könnyen szálló, röpülő tulajdonság.

A láp mocsaras hely, a p vízre utal (püpü). A ladik a vízen lebeg.

Lágy, ami puha, mint az ágy. A légies l és a puhaságra utaló gy.

A lagymatagban a lagy, lágy, a ma érzelmi tényező, a tag jellemző tulajdonság meghatározásának képzője, például hallgatag, álmatag. A g hang rögzült állapot.

A lajha? Hát nem olyan, mint a bolha, mert az tud ugrani, a lajha lusta, mint a lajhár. Az laj a lefe irányt jelöli, lejt. Oly lusta, hogy lélegzetvétele is lassú. Erre utal a h hang.

Lány. Leány, leányzó, jány. Könnyű hangokból álló szavak. Különösen az l és az ny. A le gyök utáni ány utal a nőre, ez az ángy (hangzásilag: ánygy) szóban is nőre utal. Az asszonyi szerepre készülő, de még arra nem érett lenge teremtés. Az ány, ény, ony egy folyamat végéhez ért állapot jelölése. Amikor eléri a párválasztási kort, a kis le/nge/ány lesz.

Az asszony már elérte az érettséget. Ezt mutatja, az asz (ősz, ész) és az ony (folyamat vége). Erről bővebben az sz hangnál.

A láp mocsaras hely, a p vízre utal (püpü). A lapos is a sima vízfelület hasonlóságából jön. Az l és a hangok alanti, a p víz.

A legény szónál ugyanez áll fenn. Itt a hetykeség legje van jelen a leg szóban, és ezt követi az ény.

Lassú. Az s hang a sebességgel kapcsolatos. Az s kettőzése még hangsúlyozza a lassúságot. Ez is rokon a lustával. Az u az unalom és az alanti állapot, a t tétlenségre, mint a rest esetében.

A laza is rokon némileg. Itt a z a ziláltságot sugallja.

A lázad z hangja már más. Ez a zűrt jelzi, a d az ellenvetést, ellenállást. Az elején a , talán a lábra kap. bra kap a zavargás, ellenállók támadnak. Ilyen értelmű lenne.

Lék, lik, luk, lak. A léket vágják, a likat dugják, a lukban laknak.

A lehel a lélegzettel kapcsolatos, ezt a h hang is mutatja. A léha h hangja viszont az ürességet jelzi... a szívben, fejben.

Aki lel, az talál, kap, de a leltár nem kaptár.

A les, leskelődés, leselkedés a látással van kapcsolatban, de azért les és nem lás, mivel a leskelődés lealázó tett.

Aki háton jár, lovagol. Aki t-fut, lohol, ámbár nem biztos, hogy minden loholó lóval van.

A lóg szónál a g jelzi, hogy egy pontban rögzített.

A lóbálás már nem ugyanaz, bár lehet, hogy kézzel történik, de a lábalás értelméből jön (á>ó, lóg a lába).

A lódítás sem, mert az lehet füllentés.

Mindhárom kifejezés a kilengés értelmét adja fizikai, erkölcsi téren.

A lúd és a liba ugyanaz, de a buta lánynak libát mondanak (b jelenlét), ludat nem. A lúd kedvesebben hangzik, a d hang teszi azzá. Azért lett Matyiból Lúdas Matyi és nem Libás Mátyás.

Szóvégi jelenlét: al, bal, cél, csal, dől, él, fal, hal, jel, mál, nyíl, ól, öl, sál, szil, tál, tél, ül, váll

LY

Ezzel a hanggal egyetlen szavunk és annak változatai kezdődnek. Hangzásilag a j hang megfelelője, így annak jellemzői is érvényesek rá, de azért más értelmet hordoz, különben nem volna szükség rá. A mélységre, titkokat takaró hályogra, rejtélyre utaló hang.

Szóközi hangként több kifejezés kulcshangja.

Lyuk. Luk, lak, lék, lik, ok. Ezek mind beszivárgást lehetővé tevő, belső térrel rendelkező képződmények vagy művi alakzatok. Az u le-, befelé mutató – kút. A k szerepét akkor mérhetjük föl, ha megvizsgáljuk az u hanggal való viszonyát más szavakban. Buk/kan, csuk, hukk, kuk/kol, muk/kan, ruk/kol. Felbukkan, tehát hirtelen láthatóvá válik. Becsuk, elzár egy lehetőségtől. Hukk! Rám ijeszt egy rejtekhelyről. Kukkol, megles egy lyukon. Ez már egyértelmű. Megmukkan, a hallgatás, bezártság állapotából. Előrukkol – egy addig ismeretlen – valamivel.

Minden szóban a k-val találjuk szembe magunkat.

A k ily módon a zárt, láthatatlan, ismeretlen részt jelzi, azt, hogy a lyukban lenyűgöző dolgok lehetnek, melyeket csak a k feltárásával, beláthatóságával ismerhetünk meg, esetleg épp a lyukon, kémlelőn, kéményen kémlelünk, tekinthetünk be egy érdekes helyre, de csak úgy, ha legyőzzük a k-t, vagyis az akadályt. Így feltárul a titok. Azaz fény derül. Világosság.

A léket kivágják, például a jégen. A dinnyét is meglékelik, hogy látható legyen a minőségi állapota. A lakás is egy lyuk, jelképesen. Ha a lik alakot vesszük, abban is benne a feltárás fogalma. Például: nyílik, bomlik, feslik, tehát feltárul. Az ikes ige ez esetben a nyíló, bomló, feslő jelzők l hangjával találkozik. Nem véletlen.

Az ok régen a sátor, jurta tetején levő nyílás neve volt. Azon át jött be a fény. Az a sátor, jurta volt világos, melyen jó nagy ok volt. Ma a világos elméjű emberre, a rejtély, titok feltárójára mondjuk: okos.

Napoka. A Kolozsvár helyén valaha állt dák település, Napoka is ilyen értelmet hordoz: Nap oka, Napfénye. A dákok az ősmagyar nyelv egyik változatát beszélték. Sok fennmaradt kifejezésük ma is könnyedén olvasható, megérthető magyarul.*

*Szőcs István: Megjegyzések Bíró Lajos: »Dákok és székelyek« című tanulmányához. (függelék)

Bélyeg, régen bilog. Bi-log És még kérdezzük, honnan a logo megnevezés? A görög logosz – szó, a kimondott hangjel, az ősmagyarból vétetett, az ógörög nyelv magával vitte, amikor levált az ősmagyarról.

A bélyeg egy látható helyen való berovás, bejegyzés, jellegisme, tulajdon megjelölése. A becstelenség elharapózása miatt az állatokat egy felismerhető jelű vörösre hevített vassal bélyegezték. A b hang a be fogalmát, a lyeg a jegy, melyben g hang a rögzítést jelzi. Bejegyzett. Van jelképesen megbélyegzett személy is, akire jelképesen rásütnek valamilyen „jegyet”.

Az ly hang – mint a lyuk szónál látható volt – a mélység fogalmára irányítja a figyelmet.

A tulajdonsági, minőségi viszonyításra: ily szép, oly csúnya, ilyen, olyan, mint a... A rákérdezésekben is jelen van, tulajdonságra és tárgyra: mily, milyen, melyik?

Az a meggondolatlan úrhatnám városi sznob, de a dölyfös, tudatlan falulakó is, aki lenézi a különböző tájak jellegzetes nyelvi hanghordozását, tájszólását, valószínűleg öntudatlanul..., de rendkívül magyartalan.

Mert a tájak szólásából derül fény rengeteg nyelvi rejtélyre.

Például a torontáli tájszólásból tudhatjuk meg azt is, hogy nem téveszthető össze az ly a j hanggal. Egy ottani vicces mondás szerint: Topolán a gólát gömbölű golóval lövik. Tehát Topolyán a gólyát gömbölyű golyóval lövik. Semmiképp: Topoján, góját, gömböjű vagy gojó.

A vályú kivájt fából készült etető-, itatóedény, mégis a mélység érzékeltetése végett ly hang, és az azt jelölő betűvel írjuk.

A hályog a mélységek feltárását teszi lehetetlenné, elfödve a látás szervét vagy a rálátás lehetőségét. Régen szétnyitott, kifeszített állati hólyagot tettek az ablakkeretre, hogy a hideg-meleg levegő ki-, beáramlását megakadályozzák. A hólyagon, hályogon nem lehetetett átlátni.

A tályog, fekélyly sebek. A tályog a nagy felületű (tál), a fekély az elüszkösödő (fekete) sérülés.

A páholy, nem mindenki számára elérhető, egy lelátói bemélyedésben, fülkében levő kényelmes, puha ülőhely (u>á, e>o).

Ly hangot tartalmazó szavak még a gulya, ilyen, olyan, kóvályog, némely, zsálya stb.

Az ly hang a rejtély, mélység, a súly/os, sülly/edő (e kettőről az s hangnál) fogalmak kulcshangja.

Ugyanakkor a könnyed dolgok jelölésében is jelen van. Például: gally, gálya, golyhó, hólyag, selyem és mások.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

Mássalhangzó: két ajak zárjával képzett orrhangú zöngés hang.

Az m hang képzése némileg hasonlít a h hanghoz, nem a hangszálak közt képződik, hanem az ajkak közt. Tehát mélyről, akár a h, és közvetlen az ajkak képezik hanggá. Képzésekor nagyobb belső odaadást kér. Az ember, férfi, nő, a mag, az élet csírájának egyik legjelentősebb kifejező hangja. Az m meghatározó hangja az emberrel, érzelemmel kapcsolatos szavaknak. Összességében elmondható, hogy az m hang, a mag kifeslését utánozó ajaknyitó hang, az emberhez, nemiséghez, a testi gyöngédséghez, a megújulás fogalmához kötődő hangok egyik legfontosabbika, legközelebb álló hangja. A szájtevékenység, mozgás, mérlegelés, indulatok, tevékenység kifejezésének kulcshangja, vagy azoknak következményeivel kapcsolatos.

Az embert, a férfit, de főképp a nőt (em) jelöli már embrió lététől. A fogalom kulcshangja az m hang. De a ma magyarnak nevezett nyelv ősi alakjából átvett gyökök révén más nyelvekben is jelen van az emberrel kapcsolatos szavakban, vagy az n is a nők esetében. Például: man, woman, uomo, donna, bambina hombre, homme, femme, mensch, damen, om, femeie, doamnă, muiere.

Az m és n nélkül nincs ember. Az em nő, ünő, nőnemű, a ber – ferfér- finemű, így a kettő együtt EM-BER.

Ez így igazolódik, ha összevetjük a különböző nyelvekben férfit, férjet jelentő szavakkal. Például:

Románul BÂR-bat, a BÂR egyezik az em-BER FÉRfi oldalával.

Olaszul VIR-ile, FÉRfi (em-BER).

Franciául – homme, de a FÉRj – MARi.

Németül – mann, ám a nős FÉRfi VERheiratetter mannjelentésű gyök���������������������������������������������������������������������������������������������������.

Mindenütt jelen van az r hang, az erő gyökhangja (er, ir, ar).

Továbbá az: eme, emse, ene, ü/nő, ana, anya. Ebből kiérződik a nemiség, az emel, vagyis terhet visel a nő. Az embrió, magzat, az em gyökből jön. A nő hében hordja magzatát, a melléből, emlőjéből emtet, vagyis szoptat. Emlőből emik, szopik a baba (Eme, eme, baba!), majd utána emészt. Ha felnő, ember lesz belőle, és emlékezni fog. A h hang mellett ez az érzelmeket legjobban kifejező hang.

Székelyföldön, amikor kisborjat szoptatnak, és az nem akar, olyankor mondják: – Mme, no!

Em, ember, emlék. Az em gyök a nővel kapcsolatos (ü/nő, nőstény). Ebből az Emese, Emőke, Enéh, Enikő (ógörögben Eunika), Ana, Anna, az Éva is, de ebből az em-ber is, a nő és férfi egy szóban. És ez csak a magyar nyelvben. Ezekről már volt szó az előbbiekben. Az m hang, vagy módosulva n, majd minden nyelvben ott van az embert, a nőt, nemzetet jelentő szóban.

A „ketten lesznek egy testté” fogalomból magyarul lehet úgy is következtetni, hogy ezeknek egyik fele félfi, l>r hangmódosulással, férfi, a másik a feleség, azaz a másik fél. Ezt egyetlen európai nyelvben sem lehet így levezetni! Hogy miért? Mert a ma magyarnak mondott ősnyelven volt megfogalmazva, a fogalom több oldali megvilágításának lehetőségével. Elsőként e nyelven neveztettek így a dolgok!

Az emlék szavunk is az em gyökhöz kötődik ugyanúgy, mint az édes emlő. Émik, ímik, azaz életre ébred, serken az agy is az elmúltak tárházát kutatva. Tehát az emlék szavunk az emlékek jobb megőrzőihez, a nőkhöz kötődik a szógyök szerint. Felemlik, felserlik az agy, mozdul a kép az elmében, felsejlenek a múlt képei, emlékei, tehát emlékezünk.

Az emlék, románul amintire, e>a hangmódosulattal, az emlék fogalma a nőkhöz kötődése itt is igazolva van, lásd a femeie – nő szónál. Az am kezdetű szavakból: amant – szerető, olaszul amante; amabil – szeretetre méltó, olaszul amabile; amator – műkedvelő, amor – szerelem, olaszul amore; amică – barátnő stb. Ebből a familia – család. Az em gyök igazoltan a gyöngédség kifejezője.

Ugyanakkor az m hang jelöl többféle szájtevékenységet is: majszol, emik, ámul, máhol, mar, mérges, mardos, magol, magyaráz, mordul, morgolódik, morog, mammog (mamlasz), makog, mekeg, mesél, mímel, mohó, mond, motyog, matyog, mukkan, mosolyog, marasztal.

A kisbaba apró játékai a mütyürkék, figyeljük meg, mit tesz, amikor használja kis összefogott ajkaival az m-m-m hangot.

Az m hang a mag jelölésének, a belőle létrejött teremtőgyöknek és a gyökökből létrejövő szóbokroknak meghatározó hangja. Például: mag, gamó, gumó, szem, szám, mák. Az élet csíráját magába foglaló mag, az anyaméh is, melyben a magból embrió, magzat lesz, majd megszületvén, világra jötte után annak emtetése, táplálása kifejezésekben mind, mind az m hang a kulcshang. A gyermek később ember (man – kiejtve men, fordított em gyök) lesz. A kelta eredetű népeknél a Mac (mek) családnév előtét, -fi (fia, gyermeke). (Mc Artur – Arturfia, gyer-mek-e Artur-nak)

Jelentős szerepe van az én, egymagam, m/ego/m, önmagam, személyem, számomra fogalma és a hozzá kötődő kifejezésekben.

A mag gyökhöz kötődő szóbokorhoz tartozik a: magonc, magas, magos, magvas, egymaga, magányos, magtalan, magasztos, magasságos. Az m hang kifejezésekben való jelenléte, a kulcsfontosságú mag gyök is rávilágít a teremtés tényre. A mag gyök egyik legfontosabb hangalakzat.

A mag magában hordozza az öröklődés, szaporodás lehetőségét. A megismétlődést, megújhodást, sokasodást. A mag a csíra és a termés, a kezdet és a vég/eredmény, az alfa és omega.

Feltehetően a mák azért kapta ezt a nevet, mert eleve kifejezője lett a sok apró szemből álló termés többes számú alakjának: magok, ma/gva/k mák.

A meg igekötő jelentése is hasonló, valaminek az eredetétől induló történeti lefolyását jelzi. A számtani összeadás meg szava is a növekedéssel, sokasítással kapcsolatos, akár a magból kikelő, magosodó, magasodó, kimagzó növényé.

A magasztos dolgok jelentésük szerint magvas, értelmes és ugyanakkor fennkölt eszmei tartalommal bírók.

A ma gyök a mamut megnevezésben is benne van. Úgy tűnik, ez két szó rövidítéséből állt össze: marjas, magasnak mutatkozó állat.

A szájtevékenységek közül a mar gyöknek jelentős a szóbokra: a mar ajaknyitó m és a hangja után az r hang a romboló erőt jelzi, belemar, aki bírja, marja, kimar belőle, amiből kimarnak, abból marad a maradvány. Aki viszont sokat markol, rájön, hogy markába kevés jutott. Az r másodlagos, de jelentős, mert nélküle nincs erő a szóban.

A vízmartból a víz mart ki, a folyó által lemart martot partnak is mondják. Valamikor marhának mondták a vagyont, melyet összemarkoltak innen-onnan. Aki a tálból márt, részt vesz, vagyis kimar egy darabot, melyet fogaival szétmarcangol. A szétmorzsolódás, murva, morzsa. Marásból eredhet sérülés, marakodásból sérelem, melynek jelképes utóíze keserű. A keserű kifejezésére más nyelvekben amar, amara, amaro stb. szavak használatosak.

A rómaiak Mars nevű hadi istene, a harcosok marcona képe marakodással, sebzéssel, sérüléssel, morbid utóhatással kapcsolatos.

Egy jelentős egyéniség markáns megjelenése, arcának éles metszetű, erőteljes vonásai azt jelzik, hogy személyiségének jellemzői mélyen beivódnak elménk tárházába, úgyszólván bemaródnak, kitörölhetetlen nyomot hagynak.

A kutya marcangoláskor morog is, tehát hangot ad. Morajlik a háborgó tenger, a hegy gyomrából kitörni készülő tűzhányó. Erdővidéken, Nagybacon és Mikóújfalu közt van a Murgó hegy, mely valamikor arról kapta nevét, hogy onnan valami sejtelmes, morgó hang hallatszott.

A marhoz kötődik a mer. Mondjuk: aki mer, az mar. Mer, mered, merevedik, merészel, s mivel merész, bele mer menni a vízbe, vizet merít, mér, méricskél, mérlegel, nehéz helyzetben dönt, ha merész. A már szócska is a mar, mér, mer, mor gyökváltozatok egyike. Történésekhez kapcsolható kifejezés. Valamilyen várakozást követően elkezdődő folyamatra, esetleg idő előtti bekövetkeztére utal, vagy lehet serkentő, határérték elérését jelző stb. Mindenképp türelmi, reményi, beteljesülési idegállapothoz köthető kifejezés.

Az m az uralkodóhangja a merevséget, kötöttséget fellazító fogalomnak is. Ezek a mo, ma ősgyök származékai. Például: mál, mállik, málé (olasz mamaliga), mállasztó, omlik, omlaszt, malom, a méla, mélabú, melankólia, melódia, muzsika, méz, mézga, meleg stb.

A málé szónál a Ma. Ért. Kéziszótár román eredetet jelöl. Csak a fenti bizonyítékokon kívül a szerkesztők elfelejtették azt is, hogy a román nyelv a latin származéka, akár az olasz. Ez az etruszk nyelvből ment a latinba, majd onnan vitték szanaszét a latin nyelv örökösei. Különben a málé szó nem a kukoricával került a köztudatba. Málé azelőtt is volt, jóval régebbi a román, olasz vagy a latin nyelvnél, talán ez volt az első kenyér elődje. A szétmállasztott gabonaszemekből egy könnyen szétmálló sütemény. Hol volt a málé szó keletkezésekor a latin nyelv??

A lazítás további kifejezője az itt jelenlevő l hang. Például: a méla továbbviteléből a lanka, lenge, ledér, lágy, de erről az l hangnál.

Mer, mered, merevedik. Ered, elered egy folyamat. Az m a megnyitás, az r az erő, a d az indulást követő folyamat, az e a szint egyenletessége, a v, vágy, vidámság, vadság.

Minden. Gyűjtőfogalom. A létező összesség. Az m a mag, az összesség sűrítménye, az in gyök, kötődés (izomín) szint, ind, kiindulás, inda, hosszúság, a d, kerekded gömbölyűség, b/en, helyjelölő gyök, mindenség, összesség, földkerekség, világmindenség.

A morog esetében ajaknyitáskor érzékelhető a rövid m, tovább inkább a nyújtott o és az erőteljes r hangé a szerep, de m nélkül nem indul el a kifejezés. Talán csak az orgonál szónál, de ez nem mérges hang, ennél inkább váltakozó magasságú zenei zöngés feltételezhető. Ezeknél mindenhol jelen van a hangot jelző g.

A mos gyök a vízhez, a tisztasághoz kapcsolódó. A mo mozgás, az s a súrolás, sikálás hangutánzója. A tiszta, felhőtlen, nyílt mosoly hasonlat, a mosolyt a mosott tisztához hasonlítják.

Motolla. A mozgás, matatás, motoszkálás, motollálás. Innen a mozdony, motor. Ezt a gyököt nem mi vettük át, hanem tőlünk vették át mások. Nekünk nem idegen kifejezés. A szó két részre osztható mot a motollát, mozgást – a tor a forgást jelöli. A matring, motring szavaink ehhez kapcsolódnak. Az elvégzett munkát, a megvalósulót jelölő -ing (-ány, -ény, esetleg -ság, -ség) képzőt elhagytuk valahol az idők folyamán (móring), de fennmaradt némileg a keltagyökerű nyelvekben, és azokból átment az angolba.

 

N

Mássalhangzó: a nyelv elülső részének és a felső foghúsnak, szájpadlásnak a zárjával képzett orrhangú zöngés hang.

Az n hang a jó és rossz hangulat, a szenvedély kissé fura zöngéjű, néha borzongató hangja. Zenei skálázásra is használt könnyű hang, jelen van a zene, nóta, ének, nő, de a babona, monda, sátán, gonosz, elvont értelmű szavakban is. Fizikai vagy lelki zöngét nyújtó. Az n az indulás, a noszogatás, és talán a világ minden nyelvén a tagadás, tiltás hangja. Az egyensúly ezen a fura n hangon billen.

Az n hangnak a na, no, biztató szavakban való jelenléte, a kiindulással hozza kapcsolatba, gat: na, no, indulj! Az indulás, eredés, folyamat kezdete, ezt az itt levő d hang is jelzi. Az ered a d hanggal lezárja a jelenség leírását, de az indul esetében a szó folytatódik. A folytatás az u hang, mely az unszolás hangja is. Az l értelme azonos a kel szó l hangjával: útra kel, vagyis: indul.

Az n a név kezdőhangja is, ami szintén egyfajta indulás.

Talán India neve is valami ilyent jelenthetett az ősnyelvet beszélő lakóinak. Kiindulási pont volt valami irányába! A napimádó japán őslakók Nippon a felkelő nap országának lakói, a perzselő tüzet imádó perzsák, Perzsia lakói voltak, tehát a nép és országa neveikkel azonosulók.

A nap. Fölkel a nap. Indul a nap. Feljön az áldott napocska. Ezek a jelzők arra utalnak, hogy a nap n kezdőhangja szintén az indulást jelzi. A napi tevékenység a napfölkeltével kezdődik. Nippon, a felkelő (induló) nap országa, lakói a nap népe, az ap pedig a jótékony apolgatást, ápolást. A napimádó népeknél apa jelentése is lehetett.

Az n hangnak a növekedést, naggyá válást, nagy létet leíró szavak elején rámutató szerepe van. Ni! Né! És nem csak itt. Megfigyelendő jelenség más kifejezéseknél is.

Nád, meddig nő? A d folyamatra mutat, mely nem akar leállni. Nézd, nő, ládd!

Nagy, itt is ez áll fenn, gondoljunk a gy és d rokonhangzására. A kisgyerek is nad-ot mond nagy helyett. Etruszkban: nagy nak.

Nász. A nász is egy indulás. A párkapcsolat induló eseménye. Az sz hang talán a szerelem szüretének, a szaporodásnak jelölője. A Czu-Fo szótár nősz alakban is leírja, a nővel hozza kapcsolatba a nász fogalmát, ami nem véletlen, hiszen az ilyen eseménynél mindig a nő van a középpontban, róla csemegéznek, mindenki a menyasszonyt akarja látni, senki nem a vőlegényt. A vőlegény egyedül a menyasszony érdeklődési körében főszereplő.

Nedv. Valami nedvesedni kezd. Aztán a d jelöli, hogy folytatódik. A jelenlevő v hang vízre is utalhat, de különböző fák eleredő nedvét is jelölheti, melyet régiesen virics-nek mondtak. Ned szóval jelölték az ellő állat elfolyó magzatvizét.

Nedű, ugyancsak folyadék, mai értelemben a nedű alak gyümölcsök levét, főleg bort jelöl, és ez alakban nemesíti, emeli a szóban forgó folyadék eszmei értékét. Ez az ű hang hatása, mely az őselem tűz, és a csak egyszer elveszíthető, visszaszerezhetetlen tisztaság, a szűzlét jelölője.

Ne! Ne kezdd el! Ne tedd. Állj le, mielőtt elindulnál! Valami ilyent jelent a tiltakozás. A kezd, tedd szavaknál a d hang cselekvésre utaló, tehát annak indítását akarja meggátolni a tiltakozás.

Nem! Nem akarok menni! Nem akarom tenni! A nem szó a cselekvés megtagadása. Teszem, veszem, viszem. Ez az egyes szám első személyben kijelentett cselekvés em ragja. És ha megtagadom, akkor eléje teszem az n hangot – nem!

Nemes, ez már nem az előbbi. Igaz nemtőről származó, eredő, induló, valóban nemes szívű ember. A nem em gyökéből van az ember. Minden ember nemes lehetne. Sajnos, a nagyobb többség nemtelen. Az embert nem a kutyabőr nemesíti, az arcbőre kellene nemes vonásokat tükrözzön, szívének indulata, belső értékei kivetítődéseként.

Érdekes és eredeti névadás a Nemere szél neve. Az egyáltalán nem kívánatos – Moldvában Crivăţ (Krivac) névvel illetett, Szibéria irányából érkező – fagyos szél, székelyföldi „meghosszabbított lába” a Nemere. Ez a hideg szél fújhatott volna bármerre, csak nem erre.

Nemek, nemzés. Az n hang a nemiségben rejlő, értelemszerűen ott lebegő rejtélyes hangulatot, az em érzelmi gyök, melyben az e hang színvonalat, az m mélységet jelzi. A z a zönge, az é a felfokozott érzelmi, érzéki állapot, az s a fogalom súlya, hisz ennek nyomán ember jön a világra.

Nincs. A Czu-Fo szótár szerint a nincs szó a nem tagadószóból alakult, nemcs, aztán nins, nincs. Ez a van ellentéte, melyet régen – de még ma is egyes falvakban – vagyon alakban használtak, használnak. A vagyon szó megszerzett, birtokolt javakat is jelentett, azaz adott esetben kincset. A van? vagyon? kérdésre a válasz nem van, nem vagyon, vagy kincs értelemmel egyszerűen nincs!

A nehéz szóban ösztöni tiltakozás van a nem kívánt teher viselésére. A h hang a nehéz tehertől nyomott ember mély sóhaját szövi a szóba. Az összeálló neh kifejezés többszöri mély sóhajként való ismétlésére utalhat az éz igeképző. Mint az: igét mond – ígéz, vagy a néz.

Nesz. Azaz: – Ne sz! A ne a rávezető, az sz a szöszmötölés hangja.

A név, az azonosítás jele. Azon hívják az egyént. A v figyelmi, figyelmeztető hang: vigyázz! A névnek mondott hangcsoporttal hívják fel figyelmét, hogy róla van szó. Ha komolyan belegondolva elemezzük, mondhatjuk, hogy az első nő – ÉVA – neve (lásd az elején is):

– Te, n/É VA/gy! T/E NÉ/ vagy! Azaz –, te nő vagy. És innen a név szó is. T/e, /NÉ V/agy. Ösztönös rögtönzés, rövid és többjelentésű. Így az is kiderül, miként lehetett az első nő neve Enéh is, meg Éva is.

A név – mint már említettem – lehet a szülők vágyait kifejező, de lehet az élet első harmadában az egyéni természet, tulajdonság vagy jellemzők nyomán megszerzett ragadványnév is. Ez utóbbi az egyéniséget visszatükröző, valóságot takaró név. Az ilyen nevekből lettek később a család- vagy vezetéknevek. A történelem folyamán nem létezett ember, aki nem viselt valamilyen szerzett nevet a szülők által adott nevén kívül.

A fent említett alakon kívül talán a ! ! felkiáltások után tett figyelemfelhívó v hang együtteséből alakulhatott ki a név, hív.

A néz szó is egyszerű keletű, ha itt látott valamit, azt kiáltotta: ! Ha ott látott, akkor is: ! Ha amott, akkor is, ! Tehát ha lát, né-z, néz. Lásd: fával foglalkozik – fát dörzsöl, fá-z, fázik, tüzet rak (Kiss Dénes) Vagy vizes lesz, bosszúsan á-t kiált – á-z, ázik.

Nő. Valami nő, régiesen: nől, de Székelyföldön ma is nől. Benne a föl gondolata is. Ez a nyúlás fogalma, nyől, nől, nő.

Nő, a férfi párja. Eh, E nő. Elképzelhető, hogy a né, nő elnevezés eleve az emberi létszám általa való vekedése okán adatott, vagy az asszonyi szerep szerinti terhesség miatti testi vekedést is jelenti.

A rejtélyes n hang az egyensúly egyik fontos hangja. Egye-n-súly. Az egyen a súly. Egyenesen, igyenesen, igyenösön állni. Talán nem véletlen (!), hogy ezeknél az n hang minden esetben épp középen áll. Ha nem vigyázunk, könnyen billen. Az egyensúly szóból az is megtudható, mily fontos fogalom az EGY. Az EGYen áll a súly, a MINDEN! Az egy szám, de az egy szem mag is a világ csíráját rejti.

 

M I N D E N M

i i

n n

d d

e e

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

E

G

Y

SZEM, SZÁM, MAG

 

 

Ny

Mássalhangzó: a szájpadlás elülső részének és a nyelvhát középső széles felületének zárjával képzett orrhangú zöngés hang.

Minden, ami a nyúlás, nyújtás, mennyiség fogalmával rokon, megtalálható az ny hang vonzáskörében. Állapot, viselkedés, erő megtörése, enyhítés.

A visszatetsző viselkedés jelzői gyakran kezdődnek, vagy tartalmaznak ny hangot: nyafka, nyifi-nyafi, nyávog, nyivog, vinnyog, nyafog (Nyaviga úr – Jókai).

Megfigyelhető, hogy a kényeskedő hangadásra vonatkozó szavaknál jelen vannak a figyelemfelhívó f és v hangok. És nem véletlenül! Mert ebből az is kiérződik, hogy a kényeskedő egyén alaptermészetéből adódóan mindig a figyelem középpontjában akar lenni.

Az ny hang az enyhítés, enyelgés hangja is. Az ernyő árnyéka is enyhíti a hőt. Különben is, minden lágyított hangnak erőt megtörő szerepe van – ernyed (erély sem erő, csak részben). A zárat is nyitni kell, a hatalom erejét megnyerni egy jó ügyre. Az enyelgés nyelvi kifejezéshez való kötődése kiérezhető a -nyel- szótagból.

Az érem másik oldalán a nyomasztó hatást is az ny hang fejezi ki.

A nyaggat szóból a nyakra ráakaszkodó, idegeket őrlő viselkedés érződik ki. A g kettőzés – valaki, valakit. Ez lehet csak jelképes is, a hatás ugyanaz.

A nyaláb, egy ölnyi, kötegnyi valami, felnyalábol, valamit felölel Ha figyelembe vesszük a gyökfordítás nyomán előálló szót a nyaláb esetében, akkor a bála szót kapjuk. Ne mondja senki, hogy ez idegen szó. Tőlünk vették át a többi nyelvek!

A nyámmogó a beszédben, az evésben lassú, bámészkodó, ámuló, ám gyök. Az m kettőzése a mamlaszság súlya.

A Czu-Fo szótár a nyár- és nyírfát a nyál és nyirok szavakkal hozza kapcsolatba. Sérüléskor mindkettő nedvet bocsát ki, váladékot, viricset. Az ir gyökből van az írós, zsír, nyirok, irvos, orvos.

A nyárról az ny okán hosszú valamire gondolunk, de az arab nár, tűz jelentésű, tehát meleget sejtet. A nyár kifejezésbe mindkettő belefoglaltatik.

Nyer. A nyerészkedő ember sunyi, ravasz. Nem magyar alaptulajdonság. Ha a nyer gyök fordítottját nézzük, reny, a renyhe, henye, henyélő ember rest minden munkára, csak a csalásra nem. Ez a köztünk élő uzsorás világcsalókra nagyon ráillő. Ők vezették be az egész világon a szerencsejátékokat, és ők látják annak busás hasznát.

Nyereg, nyergel, utána nyargal, ebből a galopp. A nyargal szó, a járkál változata, ebből kiindulva a nyereg, nyergel is hasonló jelentésű. A ló felnyergelése indulásra készülődés volt. A benne lévő er gyök is eredésre, indulásra utal, a g rögzülő pontként jelzi, hogy rögzített, de azt is, hogy rárögzül valami, ez esetben segg (elnézést, de ez a való), mellyel a székre (szégre) is rögzítjük magunkat leüléskor.

Volt egy szó, amelyet nagyanyám használt, és gondolom még sokan Erdővidéken: eregel. Ha indultunk valahová, akkor mondta: – Eregeljünk, tehát menjünk. Ez az ered, eredj szavak régies alakja. Ebből eredően a nyereg is a helyváltoztatás fogalmával kapcsolatos.

Nyers. A természetből nyert, megmunkálatlan, frissen nyesett darab. Az r a rideg eredet, az s a serdülő zsengeség.

Érdekes kifejezés még a nyesz, nyisz, nyiszál, nyeszlett, mely a nyes értelméből indulva, jelzőként használatos a sovány, girhes emberre, állatra. Nyeszlett, mintha lenyesték volna róla a húst. Itt az sz és s hangok a nyesésnél hallható hangok utánzói.

Nyomor, nyomorék, nyomorúság. Már a nyom gyök érezteti, oly valami, ami súllyal nehezedik. A nyomor alacsonyfekvésű magánhangzókból és súlyos mássalhangzókból áll, akár a komor. A nyomorúság mélyre mutató ú (kút) hangja és az állapot súlyát jelző -ság képző, annak rögzültet jelentő g hangja kivetíti a nyomasztó hatást, amit a szó elhangzásakor érzünk. A nyomorék esetében a képző utal valamilyen ok (o>é) következményére.

Íme néhány ny hangot tartalmazó szavunk és értelmük:

nyihog, párosodás előtti csintalan kancahang, a h belső, ösztöni,

nyifog, orrhang,

nyáj, az ny a mennyiség fogalmát hordozza Czu-Fo sz.

nyájas, kedves, az ajnároz értelme, a j szájra, beszédre vonatkozó,

nyak, nyakkendő, nyakleves, nyaksál, nyakló,

nyakal, nyakalás, ivászat, az al lefelé irányt jelent,

nyakatekert, gubancos, bonyolult dolog,

nyakigláb, nyurga, idétlen túlnövés,

nyák, elnyúló nyák, nyákszerűen nyúlik,

nyalás, (talp-, tányér- és egyebek) a végtelen hízelgés kifejezése,

nyalka, kuruc, huszár, újabban a gavallér jelzője, a ka kicsinyítő,

nyál, nyálazó, nyáladék, nyálkás, testnyílási testnedv,

nyamvadt, ványadt, a v az avulás jelzője,

nyal, nyalakodás, nyal-fal, nyalánk, nyalóka, nyelvnyújtás, nyalogat,

nyápic, áp, (gúnyszó) ápolásra szoruló, beteg, fejletlen gyerek,

nyárs, hosszúnyelű eszköz, rokon az ár, dárda,

nyavalya, epilepszia, nyavalyog, nyavalyás, nyavalygás, siránkozás,

nyél, szerszámhoz való, hosszú, fából készült segédeszköz,

nyerít, (ló, menyecske) elnyújtott, hosszúra nyúló hangadás,

nyes, nyesedék, késsel lenyesett húsdarab, az s a késhang,

nyíl, nyilaz, messzire elröpülő lövedék,

nyilallás, éles, szúró, hosszúra nyúló, kisugárzó fájdalom,

nyíl, nyílás, ajtó, száj, rés,

nyög, nyögés, nyögdécselés, lehelési hang,

nyújt, nyújtózik, reggeli ízületi élvtorna,

nyugalom, nyugvást jelző elnyúlás, alvásra utaló al gyök,

nyújtófa, tészta és férjkezelő konyhaeszköz, a t tevékenység jelzője,

nyúz, nyúzás, bőrlehúzó és adóhivatali művelet,

nyúl, nyúlik, nyúlás, nyúló, nyúlós, nyújtott, nyúlánk, nyurga, nyúlvány, minden, ami hosszú (Szabó család, Barátok közt),

nyű, féreg,

nyű, tépés, lent nyű, ruhát elnyű, elnyúz

Ezek mind a nyújtott állapotot, elnyúló valamit fejeznek ki. De összetett szó esetén a kapcsolódó szó is ezt sugallja. Nyakkendő, nyakleves, nyaksál, nyakló, nyakbavető, hosszúnyakú. Kivétel a bikanyak.

 

O, Ó

Magánhangzó: középső nyelvállású ajakkerekítéses, hátul képzett rövid hang.

Az o, ó hang régit, az ol/csó/ gyökben a le irányt jelzi. A melléknevek és jelzők szóvégi ó hangja. Alacsony fekvésű hang.

Az ócska hitvány jelentésű, valakinek, valaminek a mocska. Az ódon emlékidéző, hangulatkeltő szó (d jelenlét), az ósdit az s hang kissé selejtesnek állítja be, itt a d hang inkább a dohot idézi.

Ocsmány, a gabona cséplésénél a negyedjárású szemeket, melyek a leggyengébbek, ocsúnak vagy aljának mondják, a kisnyulat régen ocsónak. Az ocsmány cselekedet is ilyen sokadrangú alja munka. A cs hang dancs, mocsok értelme ez, az -ány végződés bevégzett munkát jelöl. Ez az ocsmány tett.

Az ocsúdik már nem az előbbi gyökhöz tartozó. Ocsúdik álmából. Az o, ó hang a csodálkozás hangja. A csodálkozás gyöke is jelen van. Az ébredő ember álmából oldódva, csodálkozva néz szét. Régiesen csudálkozva, tehát ocsúdva.

Odú, odor, udor, udvar. A d hang a kedves, megszokott otthont (idehon, odahon, idhon, odhon), odút, udvart, körbekerített birtokot, várat is jelenthet. Ha jól emlékszem, Török Bálint mondta az Egri csillagok című Gárdonyi-regényben: – Hazamegyek odúmba.

Az óhaj, kívánság. Ó ha jó jönne ezután! A h a lélek belső hangja. A vágy sóhaja.

Okos, tehát világos elméjű. Valaha ok (luk) volt a neve a világosságot beengedő nyílásnak, ez volt a ház szeme. Innen a latin oculos, a román ochi (ok), mindkettő szem.

Az ol, ól gyökből több kifejezés is indul, de megfigyelhető, hogy mindannyi esetében valami alatti állapotról van szó, tehát elképzelhető egy korábbi a>o hangváltás ezekben a kifejezésekben. Ól, disznóól. Valaha többre becsült helyiségek neve volt. Ez Varga Csaba: Ógörög: régies csángó nyelv című könyvében is megtalálható. Az ógörög nyelven, a ma magyarnak nevezett ősnyelvből átvett ól aülé, istálló is lehetett, de pa/j/lo/ta is. Ma az aula kupolaterem. Budapesten is van egy olyan hely, mely palota volna, de óllá züllesztették az utóbbi hatvanhárom év alatt. Ez az Országház és annak aula – ólja. Ott ólálkodnak, lopás végett orvul oldalognak a mai politikusok az Országháznak nevezett ól körül a „kövér disznók” lenyúlása okán. Ól/álkodik, ebben benne van az álságosság értelme.

Olcsó, vagyis alacsony ár. A cs azonban benne van az ócska szóban is, tehát jelenthet alacsony minőséget is. Itt lcs hangpáros van.

Olt, kiolt tüzet. A tűzoltás a tűz elaltatása. Beoltás, beolt, nemesít gyümölcsfát, vagy beolt egy eszme iránti rajongást. A faoltást régen öltésnek is nevezték, mivel a bemetszés után, úgyszólván beágyazták, bekötötték, beöltötték. Itt az lt az uralkodó.

Oltalom, a Czu-Fo szótár szerint régen ovtalom, tehát valakinek, valaminek a védelme. A v hang volna a kulcshang.

Olvad, halmazállapot-változás, összeolvadás vagy alvadás, ellágyulás. Az lv hangpáros a meghatározó.

Olló, ez lehet kecskeolló, mely az ellőből alakult ollóvá. De lehet olló, mellyel lemetszenek, régen orló, a taroló r hang jelen volt akár a sarlóban, melyet szintén ejtenek sallónak is, de sorrónak is.

Ordít, az r hang az erő, a d a durva ellentmondás, a t tett, igeképző.

Óriás, hórihorgas, orjas, marjas, uriás, itt az r hang a meghatározó mely erőt jelent. A bibliai Uriás vitéz – akit Dávid király megöletett, hogy elvehesse szépséges, de hűtlen, csalfa feleségét –, szintén magas termetű volt, erről kapta nevét. Uriás a ma magyarnak mondott nyelven beszélt. Hettita volt, és Dávidhoz érdemtelenül hűséges.

Orom, magas hegy, kiálló hegycsúcs, har – hegy, or, orom, ahonnan egy egész országot lehet belátni. Erdővidéken, Olasztelek és Bardoc határán van a Tortoma nevű hegy, mely nevét az egész tartomány áttekintésének lehetőségéből nyerte évezredekkel ezelőtt.

Orsó, ez körértelmű szó: orsó, korsó, borsó. Az orsó forog, erre vezetik rá az összesodort fonalat.

Ortovány, orotvány, irtvány, irtovány, learatott terület, tarló. Az r és t hangok uralják, a vány végződés a tett lefolyása utáni eredmény.

Orv, orvul oroz, ez a lopás igéje. Innen a latin fur, mely a románba is átjött. Naná!

Ország, a Czu-Fo szótár szerint: urszág, úrság, körértelmű szó, bekerített helyet jelöl. Az úrság, urszág, fallal védett épületből egy udvartartó magas tekintély által uralt terület volt a városállamok idején. Kezdjük a legkisebbel: uradalom. Képzeljük el ezt nagyban. Ez az ország. Képzeljük el még nagyobb területen. Az a birodalom. És nézzük meg, mindegyikben ott az r hang, az erő, sőt... tudjuk, az erőszak kifejezője.

Osz, ebből az oszlik, oszlás, oszt, osztás, foszlik, fosztás. Ahol az l hang van, magától végbemenő folyamat. A t esetében, mely a tettet, cselekvést jelöli, ott külső beavatkozás van. A sz hang a szétesést jelzi.

Az oszlop szó összetett. Az osz az osztás, a lop végződés – tekintetbe véve a b és p rokon hangzását –, valószínű láb. Egy oly láb, mely egy távot kettéoszt. Az oszláb helyett lett oszlop, akár a kapuzábé a kapuzáp és kapuláb összevonásából. Mondják még cölöpnek, cöveknek, székelyül cüveknek. A cölöpben is benne a löp, láb. A cövek szó, ha figyelembe vesszük a c hang és a tsz közti rokon fogalmat, akkor tőlöp, tőláb, tő, tövek az eredeti alak. Oly tövek, melyek mélyen a földbe vannak ágyazva.

Ilyen többes számból egyes számmá válásra van még példa: mák.

Ha a nyelvi lehetőségeket nézzük a xolop, xilop, xülüp ógörög szóból lehet szolop, ebből cölöp, hangátvetéssel oszlop.

Ám a cölöp szó az ősnyelvből (ősmagyarból) ment át az ógörögbe!

Így hát semmiképp nem szláv!

Osztováta. Ha valaki látott osztovátát, melyet még szövőszéknek is neveznek, ismeri működését, tudja hogy működése teljesen az osztás elvein alapszik, és hogy vetélő, vetőlő is kell hozzá, és a motolla is a szövési eszközrendszerhez tartozik, akkor arra is rájön, hogy tősgyökeres magyar gyökökre épült szóval van dolga. Osztóvető. Ez még az Özönvíz előtti szerkezet, hiszen már akkor is szőttek.

Ránézésre is látható, hogy működés közben mindig szétnyílik a bordába, nyüstökbe fűzött öltőfonal, és közte át kell csúsztatni a mellékfonalat (mejjék). A következő mozdulatnál az öltő keresztben összezár, és a másik irányba oszlik ketté. Ekkor újra átdobják a vetőlő csövére tekert mellékfonalat, és így tovább.

Osztováta – osztóvető. „A kőkor szava: kép.” V.Cs.

Nagyanyám, mint minden székely asszony, értett ezekhez, tizenkét nyüstös szövést is beállított. Emlékszem, különböző mintáknál mennyit számolgattak, osztottak, szoroztak.

A Magyar Értelmező Kéziszótár* szláv szóként mutatja be az osztovátát, a motollát, a cölöpöt. Csak úgy csípőből, hanyagul. Érdekesség, hogy mindhárom megvolt már akkor, amikor a szláv népnek se híre, se hamva, sem az ősapukája, sem az ősanyukája nem létezett, még csíra alakban sem.

Lapozzanak bele egy ógörög – magyar szótárba.

Talán az ógörögök is a szlávoktól vették át az ógörög xolop, xilop, xülüp szót? Ajjaj, elvtársak! Ezt nagyon elszúrták. Hol voltak a szlávok akkor? Ja’, má’ Ádám!

Bizony, ficókáim! Jól leégették magukat.

-------------------------------

*A Magyar Értelmező Kéziszótár különben – a nyelvi magyarázat, értelmezés szempontjait nézve – igényesen megszerkesztett mű, de majdnem összes eredet megállapítása hasból odadobott szándékos ferdítés, pimasz hazugság! Látták, hogy osztov, tovább nem is olvasták – Á, fogjuk rá, hogy szláv, aztán kész! Jó az úgy a gügye magyarnak!

Biztosan megérte az odadobott konc, hogy ily bődületesen lejáratták magukat szakmailag.

 

 

 

Ö, Ő

Magánhangzó: középső nyelvállású ajakkerekítéses, elül képzett rövid hang.

Melléknevek jelzők szóvégi ő hangja. Az Ö hang bizonyos szabályok létére utal, melyeken belül kell maradni: kör, gömb, törvény. A védelmet is jelzi: öl, öböl.

Ő, személyes névmás, távolra mutat, a harmadik személyre. Bő, felhő, tető, mező, erdő, eső. Sok szóban szintén ez a szerepe, mint például a nő, emelkedő, a felfelé irányt jelzi, fenti dolgokat jelöl, felszáll a hő, fenn a felhő, fentről az eső. A fő felül van, mert fontos.

Öböl – nevében tartalma: öblös öl, tehát nagy kiterjedésű, nagy területen fekvő, a szárazföldbe benyúló, ölszerűen körülhatárolt tengerrész. A b hang a mennyiséget, mélységet, az öl a védettséget jelzi. Az ö behatárolt terület, innen az öl. A belső tér köböl. Az öböl is háromirányú kiterjedés, akár a gömb. Van szélesség, hosszúság, mélység. A gömb behatárolt minden irányból. Akár az anyaméh burkában levő magzat esetében.

Öcs, a cs a kicsinység. Az ocs, ecs, ucs mint nagynál csenevészebb, a kicsit jelenti.

Ökör, ököl, öklel, mindhárom az öklelés fogalmából jön, de ha valaki bőg, akkor ökörködik.

Öl, ölel, átölel, ez belső indíttatású, külső érzelmi megnyilvánulás. A két l hang is ezt a lágy lelkiséget sugallja. Az ölelés védelem, mint az anyai ölben ülő a kisbabának, aki minden irányból védve van.

Önt, cselekvés, a t hang jelzi. Ömlik, ez viszont magától megy. Özönlik, víz özönlik, zúdul óriási mennyiségben (Özönvíz – Vízözön). A z zöm, ez mindig a nagyobbik rész.

Őr, ez a körüljáró vigyázó, de a kerge bolond is kering, ő több az őrnél, ő az őrült, aki őrjöng, mint az ördöngös ördög.

Örül, örvend, ez utóbbi a virul hasonlója. Mindkettőben jelen van a vidámság kulcshangja, a v hang.

Örv, az ö és r hangot tartalmazó szavak nagy része körértelmű, az örv is az, kör alakú. Az öreg is, mert a kor, egy kerek élet.

Ős, ősök. A távolba mutató ő hang és a mélyre húzó s hang csak a messzi múltba vihet vissza.

Ösvény, taposvány, az ö itt összehúzott értelmet ad, a vény bevégzett valami. A Czu-Fo szótár szerint az oson szóval rokon, az meg a tapos szóval. Osonó út, osvány, ösvény. Az ösvény mindig a főútvonal mellett vagy attól eltérő pályán vezet. Vehetjük úgy is, hogy keskeny gyalogút (szélességi fukarság), útrövidítés, távmegtakarítás, egy kis gyaloglási fösvénység. Érdekes!

Ősz, ész, mindkettő az éréssel kapcsolatos. Az alma őszre érik, de az elme is érik, eszesedik az esztendők folyamán. Az ész é hangja fölfelé mutat, magasságot sugall, mint az ég esetében.

Ösztöke, ösztökél, székelyül üszkütöl, ez egy gyorsabb mozgásra késztető eszköz. Noszogató, ösztönző. Az sz hang szerepe kiemelhető, mely még az uszít szóban is benne van mint megszorító, tettre serkentő. Mellette a t tettlegesség.

Az ötletről az jut eszembe – és ez a t hang okán –, hogy olyan, mintha önkéntelenül belebotlana az ember a hirtelen jött, megoldásra vezető jó gondolatba. Ez ama bizonyos edisoni egy százalék, melyre aztán rá kell tenni a kilencvenkilenc százalék önrészt. És mégis óriási a szerepe annak az egy százaléknak! Olyan, akár az a kis szikra, melytől felgyúlt valaha egész Chicago városa.

Őszinte, az önmagától szívből kitárulkozó, annak szellemében, a szerint cselekvő. Az őszinte szóban benne van a szív.

Ösztön, belső megérzés, erre a megérzésre hagyatkozó döntéshozás, mely nem mindig jó. Az ö az ön, én jelentésű. Az sz hang itt nem az ész jelzője, inkább a szív, mint érzelmi tényező. A tön, ten, hatalom (Isten, tenger) nem lehet más, mint belső megérzés ereje, hatalma.

Öszvér. A szó keletkezésekor: ösztövér. A ló és szamár vérkeveredéséből születő állat. Ösz-szetett vér, tájszólással, régiesen ösz/e//tt vér. E szó is történelem, mert megvilágítja értelmesen a két állat keresztezéséből létrejövő új egyedet, tulajdonságát. A többiből nem lehet szótanilag kibontani. (olasz: mulo, román: catâr, francia: mulet)

Öv, szintén körértelmű szó, övez, körülövez. Mintha az óv rokona volna, mert ez is körülvevő, itt is a v hang védelmező kicsengése a kulcs.

Özvegy. Ha figyelembe vesszük, hogy az össze szó régies változata öszve, és az egyik fél halálával öszveomlik, ö/s/zve/me/gy a házasság, megszűnik a házas ágy, egyedül marad, akkor innen is levezethető az özvegy szó keletkezése. A gy lehet, az egy vagy a megy, rogy igevég, talán az elegy, lágy stb. állapotjelző szóvégi gy hangja. A Czu-Fo szótár más oldalról közelítve, az oszlik, foszlik fogalmához sorolja, mivel ilyen esetben a házasság, az egyik fél halálával feloszlik, szétfoszlik.

Az ő, hasonlóan az ű hanghoz, nemesítő hatású, ezért van a melléknevek, jelzők végén, de a legfontosabb szerepe a NŐ jelölése esetében van, hisz a NŐ a FÉRFI párja, és mint ilyen csodálatos, pótolhatatlan társ az életben.

Annak a férfinak, aki nem aberrált, debilliberrált, másságos hülye!

Az ö hang az összetömörödést és a többet is jelöli: zöm, a nagyobbik rész, zömít, tömít, gyömöszöl, böhöm, dömös,

---------------------

A magyar nyelvben minden ragozott szó, vagy ikes ige két gyököt tartalmaz, ugyanis a ragok, igeképzők önálló gyökök. Van eset, hogy összetett szavakban három gyök is összekerül. Esetenként rövidülve vannak jelen, de ez nem változtat a valóságon.

ban – banda, ben – bendő,

ról – róla, ra – rajta,

nek – neki

gyömöszöl: gyömtöm, öszössze, öl ölnyi helyre

ik – iklat, az ikes igék tevékenységgel, mozgással kapcsolatosak. Még az alszik, álmodik is!

 

P

Mássalhangzó: két ajakkal képzett zárhang, a b zöngétlen párja.

Az r és a p, mint testvérek, egymás mellett álnak. Akár Pan és Stan, az r kemény, erőteljes, a p viszont finom, játékos. Könnyű, pici, de pergő is. Mivel a b hang rokon hangzója, így bizonyos mértékben annak tulajdonságait is hordozza. Kedves és bosszantó is. A p hang a ragaszkodást is kifejező. A p álló, rögzült ponthelyzet – kép –, szilárd támpont, melyhez köthetők, ragaszthatók, melyre építhetők dolgok: alap, talp, záp, oszlop, cölöp. Esetenként befejező hang, akár a g vagy gy hangok.

Néhány p hanggal kezdődő szó: Piroska, pajtás, pajtika, pajkos, pajzán, papál, parány, paskol, pacsiz, pacskol, pátyol, patymagol, pehely, penderít, pepecsel, perdül, pici, picike, piciny, picinyke, picuri, picurka, pirinyó, pillangó, pille, pihe, pinty, pipi, pipiske, pisze, pólya, pöccen, pödör, pottyan, poronty, pötyög, prücsök, pufók, puha, pinci, ponci, punci, pá, puszi stb.

A p hangnál is van meghatározó szóvégi jelenlét: alap, csap, csép, gép, kap, kép, kúp, lap, láp, lép, nap, nép, pép, szép, táp, záp, zsúp. Ezeket a p lezárja, úgyszólván pontot tesz a végükre.

A p hangnak különleges szerepe van a bensőséges viszonyok kifejezésében. A táplál, apolgat, ápol, pátyol, puszil mind olyan kifejezések, melyek közeli kapcsolatra utalnak.

Mint minden hang, részben a p hang is jelöl kellemetlen dolgokat. A pöce büdös, a piszok pocok nem rokonszenves, a pofon, páholás még úgysem. A páholást panasz követi. A róka, nyuszi nem imádja a puskát. A lónak sem kell pányva, és az elején a patáját a patkó, vékonyát a pengő sarkantyú bántja. A patkó, patára kovácsolt vas.

Az r és p, de főleg az r akkor is meghatározó, ha fontos, mély nyomot hagyó jelenségről van szó. Ilyen az értelmes emberi arc, az emberi ábrázat, kép, pofa is. Az ábrázat – arc. Az áb-ra – rajzolat – kerek rovás, valaminek a képmása. A képzelődés, valószerűtlen, valószínűtlen képzelt ábrák sora.

Tapad, lapul, lapít. Ezekben az ap gyök (kapcsolat) a ragaszkodás, a d az odaadás hangja. A lapul l hangja az alacsony, szerény simulás, a lapít már bűntudatot is sejtet. A lapítás célja – észrevétlenség homályában maradni. Az ap gyök az alap szóban is kulcs, hisz azzal kapcsolódik a talajhoz az építmény.

Ep, eped, epekedik. Ez a szomjúsággal kapcsolatos. A p hang a vízre is utal, de ugyanakkor a ragaszkodó belső vágy, lelki odaadás, óhaj. Áhítása valami, valaki nagyon kedves tárgynak, személynek. Epekedik egy férfiért. (Ennek ellentétét lásd a reped szónál.)

Pacskol, pacsiz, mindkettő a csap teremtőgyök megfordításából eredő szó, és a pajkosság, játékosság p hangja mellett tartalmazza a lepcsenés, csattanás hangutánzó cs hangját. A pajkosban benne van játékosságra utaló j hang, a k kicsinyítő.

A pad, padolat, ez a d hang védelmet jelölő szerepét mutatja. A padolat fed, véd, leplez. Az a hang az alacsony fekvésre utal.

Pang, a p a víz, az a alacsony, az n unalom, a g a rögzült állapot.

A par gyök három irányban is ad értelmezést:

1. A gyors körös pergő mozgást jelző: parittya. (gyors paripa)

2. Par, parány, apró, por, a legkisebb fogalma.

3. A parázs, pörzse, porzsol. A zs hang jelenléte a zsarátnok, tűz.

Ugyanez áll fenn a per, por gyököknél, melyekből beleszőttem a fentiekbe. Megfigyelhető, az r hang jelenléte, mint erőt kifejező.

Pára, (etruszk parliu – főz) ellentmondásos szónak tűnik, mert bár a könnyed -val indul, az r jelenléte rontja az összhangot. Az r ellenére felszálló vízgőzt jelent. Az r valószínűleg hangváltás útján került be, és az ide jobban illő h hangot váltotta valami okból. A pára alak egyetlen magyarázata a parány fogalma lehet, a hőhatás következtében parányi részekre bomló víz.

A pátyolás takarást, burkolást jelent. Az ápolás közben való gondoskodás is a pátyolgatás fogalmához tartozik. Különben a gyök fordítottja az áp, tehát tyol, ápol ugyanabból a gyökből indul. Az ap, áp az alap. Az alap jelentése: alsó kapcsolódás.

Ép-áp ellentét és összhang. Ép az a valami, ami nem áporodott, nem romlott. A egészségre törekvés, épülés, ezt segíti elő az ápolás. Az ápolás, apolgatás, gondoskodás, a meghitt kapcsolat az emberi együttélés „építményének” kötőelemei. Az ép testben, ép lélek alapján a lelki kapcsolatok a testi épülés alapfeltételei is. Az ápolgat és az áporodó ugyanazon gyökből indul, mégis nagy a jelentésbeli különbség. Jól megfigyelve látható, hogy az ápo bővítmény utáni lágy l az állapot kellemessé tételére, a g meghatározott helyre utaló, a mozgást, tetteket jelző at igeképzővel építő jelleget sugall. Az áporodó r, sőt ro, rohadás gyökszavát, az ellenérzés d hangja és a jelző ó követi. A megzápult záptojás esetében bűzös áporodást jelent.

Peng (zeng, cseng). Ez hangutánzó. Az ng páros itt a zöngét jelenti. A csend megtörését jelzi a: pendül (zendül, csendül).

A per gyök is több irányba vihető el:

1. Per, perel, pöröl, perlekedik, gyors forgásra utaló – ez esetben nyelv – kifejezés, az l hang is a nyelvre mutat.

2. Per, pereg, perdül, pörög. Ez már tényleg forgás, a g hang utal arra, hogy egy pont körül.

3. Per, pergel, perzsel. Éget, a g a tűz gócpontja.

Pihe. A pi gyök a játékos picinység, megfigyelhető a fenti felsorolás szavai közt, a pi szótaggal kezdődő szavak mind valami édes kis játékos dolgot írnak le. A he a könnyed lebegés léghangjai, akárcsak a pihen szóban, mely a könnyed felüdülés jelképes lebegését jelenti.

Pisz, pisszen, hangutánzó szó, halk, suttogó hangra mondják. A pisszenni sem mer’ kifejezés az isz gyök: iszony, félelem értelmét hozza. Azért sem mer pisszenni, mert fél.

Piszka, piszkál, piszmog, szöszmötöl, az sz hang jelenléte hangutánzó, de talán az idegesítő személyre is vonatkozik.

A pisze orrban a pici értelme van.

Piszok. A visszatetszési pi (pihá) gyök, s a nemtetszést kifejező sziszegő sz a kulcshangok.

Pocs, pocsolya, mocsár. A p itt víz, a cs a mocsok, a dancs, állapot.

A p és ö kapcsolat majd mindig kicsinységet jelöl: csöpp, töpörödő, ttömnyi.

A puska képzett szó, a a lövés hangja és a c/ska kicsinyítő. Az első puskák inkább hangjukkal ijesztgettek. cska, ebből a puska. A vadnyugati filmek mesterlövészei mese a holdban. Azokkal a flintákkal, flóbertekkel jó esetben eltalált tíz méterről egy csűrkaput. A borzalmas emlékű szárazajtai mészárlásnál, második világháborús karabéllyal hat méterről leadott tizenkét lövésből egy golyó találta el, az utolsó sorozatnál már féloldalt forduló Nagy Dániel fogsorát, aki „kivégzése” után még tíz évet élt. Így hazudnak a zsidó filmek!

-----------------------

Az életátörökítő szervek megnevezései nem voltak durva, erkölcssértő szavak valaha, hanem fiziológiai (puha, pici), élettani szerepük (pisálás) vagy faszerűen kemény, feszes állapothoz hasonlítás alapján kapták nevüket. „A kőkor szava: kép.” Idővel a közönségesség szintjére süllyesztette a tisztességtelen kajánság.*

Megjegyzendő, hogy a nemi szerveknek is értelmes, gyökökre épülő megnevezéseik vannak azok jellemzői szerint. A szóalkotások kezdetén nem volt megalázó, csúfondáros értelmük ezen szavaknak, nem hordoztak kaján kétértelműséget, legfeljebb csintalan gondolatokat. Egy testrész volt, melynek nevet kellett adni, és nevet adtak, hogy adott esetben hivatkozni lehessen rá.

------------------

*Ma már eljutottunk oda – az emberi kultúra végső „magas” fejlődésének csúcsán –, hogy a magukat műveltnek nevező felső réteghez tartozó, szabadelvű (?) egyéneknek, nőknek, férfiaknak nincs egyetlen olyan mondatuk – akár jókedvükben, akár haragjukban, de inkább nagyképű parlagi bunkóságukban – hogy ne hivatkoznának a fent említett szervekre. Úton, útfélen a nemi szervek vagy azok használatára vonatkozó kifejezések lógnak ki szájukból. Tisztelet a kevés kivételnek.

Mondhatnánk: Az jön ki a szájukon, aminek be kellene mennie!

És ezek művelteknek mondják magukat! Sőt különös igényt tartanak erre a minősítésre. Kikérik maguknak! Ők a legfelső szint, a netovább!!!

Akkor – ma mi a műveletlenség???!

Idézem a Magyar Értelmező Kéziszótárt a művelt címszónál: „Akinek (vmely körben) ízlése fejlett, gazdag ismeretei vannak, magatartása csiszolt, ilyen emberre jellemző művelt beszéd.”

Úgy gondolom, ehhez magyarázatot fűzni fölösleges.

 

R, az erő

Mássalhangzó: a felső foghúst érintő nyelvhegy 2-3 rezdületével zöngés folyékony hang.

A szó elején kemény, ropogós r, a szó végén lágyabb, de egyik leghangsúlyosabb legfontosabb hangunk. Jelenléte az érem mindkét oldalán sok tevékenység, fogalom, tárgy nevében kulcshang. Főleg ahol erőről, erőkifejtésről van szó. Nélküle nincs tér, körforgás. Viccesen mondva, a Nincs szerelem bánat nélkül, nincsen forgás r hang nélkül. Az erő a legfontosabb világot alakító tényező.

Az r hangnál is van szóvégi jelenlét: ár, bér, dér, ér, fér, gar, gyér, har, hír, húr, ír, kér, mar, mer, nyer, orr, őr, per, sör, szőr, úr, űr, tér, tőr, túr, ver, vér, zár, zűr, zsír stb.

Szóvégi jelenlétnél ritkán jelöl rombolást. Különben ott van mindenhol, ahol valamilyen erő megbontja, megtöri a rendet.

Például: recseg, ropog, forog, robban, robaj, rombol, háború, durran, dörej, dördül, dübörög, karcol, reped, rezeg, reked, rándul, rian, rémít, remeg, retten, hörög, förmed, röhög, romlik, rohad, ráz, részeg, ribanc, ripacs, rücskös, mar, harap, ragadoz, sért, rág, rossz, rozzan, rüh, ver, röfög, rogy, rongy, ringyó, rohan, robog, rokkan, tör, őrül, túr, rútít, rúg, rusnya, mérges, ró, rabol, rondít, ront, rámol, renyhe, rendetlenít stb.

Ebből csak azokat a gyököket választom ki mutatóul, melyek érzelmeket, értelmet jelölnek, hogy látható legyen az r általi kifejezés azokkal való ellentéte. Nem az r hang a vétkes, hanem annak kifejező ereje mutatható ki ilyeténképpen.

Az em, ém, ep, an, on, in, om gyökök érzelmekről szólnak, az ész értelemről.

Remeg. Ez két irányba mehet el. Remeg a szív egy fennkölt érzelem hatására, ez esetben az r, m hangok az öröm hangjai is. Remegni a félelemtől, egy másik irány. A remegésnek van köze a rémisztő rémségektől való félelemhez. A jóbbrafordulást�������������������������������������������������������������������������������������������������������������ra fordulás remegő várásátbbrafordulást������������������������������������������������������������������������������������������������������������� a remény szó jelöli.

Rémít. Az émít – régiesen – fölébreszt. Ímette – ébrenlét. A rémít ráébreszt egy borzalomra.

Reped, ez szétválás. Személyi vonatkozásban: az epekedés célszemélyével való kapcsolat széttörése: r-eped

Részeg. Ama állapot, amikor már nincs ész. Az r az ész megtörtségét, a többi annak megszegett állapotát jelzi.

Ringyó, rongy, ribanc, a jobb sorsra, szeretetre, megbecsülésre érdemes nő valami okból történt lecsúszása, erkölcsi megtépettsége, átvitt értelemben való cafattá válása.

Rombol. Az om gyök érzelmi, a kibomlást, kitárulkozást, megnyilatkozást, kifeslést – bimbó, szerelem – jelölő. A rombolás mindezek széttörése, tönkretétele is. (lásd, tombol)

Az írás létrejötte rovás útján kezdődött. Az í hangelőtéttel lett írás a roás, rovás, de innen a rajz is, mert az is egyfajta rovás. Valaha a feljegyzések rovásokkal kezdődtek. Ha egy valamije volt, akkor egyetlen rovással jelölte, ha több, akkor annyival, amennyi volt. Ha valami megjegyzendő volt, feltták, ha valaki valamit elkövetett, azt is. A hitelt is feltták, a sértést is, a bűntettet is.

Volt olyan, akinek már sok volt, van a rovásán. Ha valaki megadta, letta adósságát, akkor a rovást lefaragták, letták, vagy egy harántrovással törölték, tehát bejelölték a törlesztést.

Valaha a rajzokat, a jeleket is sziklafalakba tták valamilyen ütleggel és éles vésővel, karcolóval, mely elég zajos munka lehetett. A ro gyök talán ezért maradt meg a robaj és a rovás szavunkban. Az r hang a fent említett szavakban is a kellemetlen hatások közé sorolt jelenségek kulcshangja. Az északi népek írásjelei, a nák is e gyököt őrzik

A rajzás, kirajzás a hanghatás után kapta a megnevezést. E gyök hangfordítással: jar, jár. Ezt őrzik az ógörög nyelv roidz, roidosz szavai, melyek jelentése – zúgás, süvítés, de olasz: rumore, rumorio – zaj vagy a román rumoare szavak, melyeknek a magyarban gyakran használt rumli a megfelelője. Íme, honnan az ősgyök! Nem idegen!

Később fába, agyagba is ttak, bár ezek már nem jártak robajjal, de ez maradt a megnevezés. Így maradt ránk.

Ha valahová mentek, akkor a távolságot a használatos mérték szerint jegyezték, azaz feltták nyilvántartás végett, ahogy leírva is található: tták a mérföldeket, igaz ez most már más értelmet kap.

A ra, rá, ról, ről, rul, ragnak nevezett gyökök is sejtetik a rovás fogalmához való kötődésüket.

Rab. A rab r hangja erőalkalmazást, a b a kedvezőtlen balállapotot, becstelenséget jelzi. A rablás valaminek jogtalan, elragadása becstelenül, akár erőszak alkalmazásával.

Rács. Az egymásra rácsatolt fa vagy fémlapok. Rács mögé került a rabló. (Ma már szabadon járnak a bankok és az Országház folyosóin.)

Rag, ragad. Minden, ami erősen tapad. Külön jelentéssel is bírnak a ragoknak mondott gyökök, szóragadványok, melyek inkább összetett gyökök (la, rajta stb.).

Rág. Az r a ropog, az á a szájnyitás, a g a fogak.

Ráz, az r az erő, a z az össze-vissza, zűrölő mozgás.

Recs, recsegés hangutánzó, a roppanó, reccsenő hangok adták az „ihletet” a névadásra.

Rogy. A lágy gy hang érzékelteti az összebuggyanást.

Reggel. A nap elered, eregelni kezd. Ez a reggel. A g hang a mozgás, a reg gyök körértelmű (fürög, forog, fireg), a nap „körleírása” reggel kezdődik, majd folytatódik.

Rusnya. A csúnyánál egy fokkal rosszabb. Ebben benne a rücskös értelme is. Az u alacsonyfekvésű hang, az s súlyos, a nya a nyamvadt. Rusnya banya.

Rügy. A fa kérgét kis helyen kirepesztő, megrogyasztó, az alól kibuggyanó, kipattanó rügy szógyöke is hordozza az r hanghoz kötődő fogalmak keletkezési jellegzetességeit. És van folytatás – ügy – további folyamatot jelöl. Nő, terebélyesedik.

A forgás, a körkörös mozgás kifejezése elképzelhetetlen az r hang nélkül. Figyeljük meg, hogy a kisgyerek forgó játékai használatakor prrrrr hangot hallat. És ezt senkitől nem veszi át, ez ösztönös.

Az r szerepe meghatározó a kör, a gördülő jelenségeknél. Ha az alábbi szavak bármelyikét kiejtjük, szinte szemünk előtt látjuk a kör alakú tárgyat vagy körrel, körös mozgással kapcsolatos ismertető jegyeit: körönd, köröm, korong, korlát, korona, kereng, kerítés, karol, karika, karima, karéj, kereplő. Hangmódosulással: gurul, gördül, girbe, gurba, görbül, forog, fergeteg, förgeteg, forgószél, fúró. A fürdő vize körülvesz, a veréb a porban fürdik forogva.

Az er gyök, a már említett eredet, ér, eresz, származás, valaminek eleredését, indulását jelzi. Ezt jelenti: sarj, cseperedő cserj, ser (sör) gyökökben, a sarjad, serken a cserjés. Cseperedő – kicsiny csöppségként ered. Az ő itt jelző vagy rámutató.

Más esetben is az eredést jelzi. Itt is jelen van az erő. Nélküle nem mehet végbe semmilyen folyamat (d). Az ér is ered. Feltör a forrás. Elered. Csupa erő ez a sok R. Mellékesen megjegyzendő a d hang szerepe a folyamatosság jelölésében. Tehát, ha ereD, akkor folytatóDik.

Az r hang, az er gyökben az ernyő egyik kulcshangja. Az ernyő az árnyékkal rokonfogalmú, az árnyék, egy szárny által megtört, erőtlenné tett fénysugár. Úgy tűnik, mintha az ny hang törné meg az erőt – er-ny-ő. Az ernyed szó is az erő elhalását jelzi.

Az r maga a megszemélyesített ERŐ, az e hang rámutat az R hangra, az ő, mintegy a harmadik személyre vonatkoztató. Ebből látható, mily hatalmas alakító szerepe van az erőnek a Világegyetemben.

R hang nélkül nincs teremtés, termés, öröm, szerelem, érzelem, értelem, férfierő, nincs disznótoros tormásleves, nem forr a bor, de nincs háború, háborgás, morgás, borzolódás, fortyanás stb. sem.

 

 

 

S, a súlyos

Mássalhangzó: nyelv szájpadlás eleje közt képzett réshang, a zs zöngétlen párja.

Az s hang súlyos hang, oly dolgokat jelöl, melyek nehezek, vagy alant vannak, lefelé tartanak: súly, süllyed, suvad, só, eső, salak, sár, vas, sérelem és sok más kellemetlen, hátrányos dolgot is. Az -es, -os, -ás, a -ság, -ség képzők s hangja is a képzett szó ’súlyát’ akarja kiemelni. Az s hang a sima, sík fogalmakat is adja.

S hanggal kezdődik a sanda, sajnál, sajog, sanyarú, savanyú, seb, selejt, selyp, senyved, sikolt, sír, sorvad, sovány, sunyi, süket, süvölt, sors, sánta stb. szavunk. A sebességgel kapcsolatos szavak kulcshangja is: gyors, siet, sürgős, serény, sebes stb.

Sanda, gyanakvó. A sanda olyan a nézésben, mint a sánta a járásban, vagy a handabanda a beszédben. Az s itt a sánta fogalmát is érinti, és kissé a sunyit is. Tehát olyan valami, ami nem egyenes. A d hang itt a sandító ellenérzése a sandán, ferdén nézett valami, valaki iránt. Nem jelent feltétlenül gyilkos rosszindulatot, de bizalmatlanságot, mély irigységet mindenképp.

Sajnál, együtt érez. Az s a lesüllyedtségből való kisegítő szándék, ajn, a kecsegtetés, ajnározás jelölői, á, nyitottság, l, lélek.

Sanyarú lehet például a sors. Itt az ny hang a nyomor értelmét hordozza. Sanyarú sors van, sorstalanság* nincs, mert minden élő embernek sorsa van, kinek ilyen, kinek olyan. A sanyarú hasonlít a savanyúhoz, és hogy érthetőbb legyen: egyik a sors savanyúsága, a másik az étel sanyarúsága.

---------------------------------------------

*A sorstalanságot egy magyartalan firkász találta ki, akivel e „magas” megvalósítása okán megszentségtelenítették az irodalmi Nobel-díjat

---------------------------------------------

Sarj, sarjadék, eredő, eredet. Innen kezdődik a sors, azaz az élet hosszú sora, és tart a sírig.

Savanyú, vonyár, fanyar, sav, a v hang itt vad értelmű, azaz nem nemesített, nem finom, édes ízt adó. A savanyú fordítva nyav, a nyavalygással is kapcsolatos. A rosszkedvű emberre mondják – be van savanyítva. Az ny nyállal kapcsolatos. A v hang a süvölt szóban is vad állapotot jelent. A sovány, savany zsugorító értelmű.

Az eskü, fogadalom, az igazság igazolásának megerősítő szava, a beteljeSülés, megvalóSulás bizonyoSSágának ígéretes fogadalma. Az eskü ünnepélyes fogadalomtétel, talán ezt jelzi a szóvégi ü hang által. A hűségeskü egy életre elkötelez. Az s hang a súly! Erre utal a honvisszafoglalás kori Esküllő neve is, mely sok ember egyszerre letett esküjét örökítette meg.

A feslett, feslő egyúttal repedt is, tehát már nem ép. A Czu-Fo szótár a vásottal azonosítja. A feslett nőre mondták, hogy repedt sarkú.

A seb szóban az s sérülés, az e hang a b-re, bajra mutató.

Sebes, siető, gyors, sebbel-lobbal, a b a láb. A siet szóban az ie páros az ijedéssel kapcsolatos.

Segít, a se a serdül gyöke is, tehát sietve esendőt megragad, magával ragad (g), nem enged elesni, elveszni. Az igazságos ember tulajdonsága a segítőkészség. A g hang itt másodlagos kulcshang.

Sejt, induló értelem – sejtés, sejtelem –, de az élő szervezet elemi részecskéje is.

Selejt, a se itt a hibára utal, nem megfelelő, semmire való, ejthető.

A selyp szóban is hiba értelmű a se. Hibás szókiejtésű, pösze.

Senyved, sínylődő, a szenvedés rokon fogalmai. Bennük van a lassú sorvadás értelme is. Az eny, ernyedtet, íny az ínséget, a v az állapottal való vívódást jelzi.

Seper, poroz. Az s súrolóhang, a per – lehet por, de lehet körértelmű is. Sertepertél, sürög-forog.

Siker. Jó kimenetelű vállalkozás. A si gyök az akadály nélküli siklást jelenti, de az ik a gyors mozgás gyöke is – iklat –, az er a befektetett erő, az eredmény felett érzett öröm elsöprő érzése. Látjuk, mennyi r hang. Erő kell a siker eléréséhez, erőt ad a továbbiakra, és felvidámító, erős, tomboló érzés megélni a sikert. Sikerélmény.

A síkos azért érdekes, mert az a hang a k hanggal együtt akadályt jelent, az é-vel éket, de az i, í hangokkal a gyors mozgást: iklat (fürgén mozog), siklik, síkul, és az ikes igékben is társak.

A süketség is súlyos állapot. A nehezen halló sokkal kényelmetlenebbül érzi magát, sokkal nehezebben éli meg nagyothallását, mint a gyengén látó. A gyök llyedt állapotot jelez.

Sodor fonalat, de sodor az áradat is. Körértelmű (r jelenlét) szó: csavar, teker, pödör, kavar is hasonlóak. A d hang értelme kissé eltérhet a göndörben levő d hangétól, mivel a göndörben nem erőkifejtő, munkajelző értelme van, hanem a simogatásra ösztönző ded. A sodorban a d cselekvés, a csinál (dia) értelme érvényesül.

Sok, számos vagy számtalan. Az s hang nemcsak a tömegnél (súly), de a számoknál is (sok) messzire menő.

A sorvadás testi baj. A sorvadás ellen orvosságot ad az orvos, régiesen irvos, írrel gyógyított. Czu-Fo sz. a d folyamatot jelöl.

A súly, nehéz tömeg, ez a süllyedéssel rokon. Az ú lefelé irányt mutat, például a kút. Az ly hang is mélyre mutat – lyuk. Mindhárom hang lefelé húzó.

A súrol s hangja hangutánzó a súrlódás hangja. Az ú itt az alacsony fekvést jelenti – kúszik, úszik –, az r dörzsölő erőt.

Sűrű. Az és, es gyök kötőszó, az ismétlés, gyakorítás szava, rokon az is gyökkel. Innen az eső neve is, melyben az e szintén mutatószóként jelöli az esőcseppek susogó s hangját – eS –, vagy a cseppek lecsapódását, de ugyanakkor a gyakoriságot, a cseppek egymást követő hullását, ismétlődését, sűrűségét jelzi. A sürgés, gyors forgást, mozgást, ismétlődést, gyakoriságot jelent. Sor, sír, sár. Sűrű sorok, sűrű eső, sok sár.

SZ

Mássalhangzó: a nyelv pereme és a felső foghús közt képzett réshang, a z zöngétlen párja.

Az sz hang a szabadság, érettség, ész, értelem, a szív, száj, lélek, érzelem jó és rossz iránya, az elmúlás, szomorúság, a felfelé ívelés, a szétesés hangja. Nélküle nem száll a madár, nincs se szél, se szó, és nem visznek, szállítanak.

Az asz gyökben az sz jelenléte a száraz értelmét közvetíti, például az aszály, aszal, aszú, aszó, aszal. Asztaltetőn aszalták a szilvát még az én gyerekkoromban is. Az asztalon felejtett kenyér, meg egyebek megszáradtak (aszalódtak). De a száraz mellett más értelme is van az asztal, asztag szavakban. Itt a t jelenlét térhatást sugall. Az asztaltető tér. Az asztag nagy terjedelmű gabonarakás (bővebben az a hangnál).

Az asszony. A Czu-Fo sz. szerint, aki szül vagy ágzó megjelölésből alakulhatott ki. Van azonban más értelmezés is, mely találóbb. „Lányból lesz az asszony.” Hogyan? Az sz hang az éréssel – ősz, ész, szüret, szed – kapcsolatos hang. Az -ony, -eny, -ány, -ény végződések elvégzett, beérett munka nyomán előálló végső eredményt jelölnek. Ebből azt lehet levonni, hogy egy érési folyamat végeredménye, amikor az eladósorba jutott le/nge/ányból érett nő, assz-ony lesz. Az sz kettőzése a fontosságot jelzi. Az assz-onyi lét, melybe az anyai szerep is beleértendő, a legfontosabb női szerep.

Szab, leszab, kiszab. Az ab gyökből jön, abar, ábra, sz-ab. Megtervezett, megrajzolt ábra körvonalán végigvezetett vágóeszközzel kikerekít. Az sz hang az ész, az értelem, a kitervezés forrásának jelzője, de lehet a szelés hangutánzója is, vagy együtt mindkettő.

Szabadság. Ha elemeire bontjuk a szót, úgy a szab, ab fogalmából indulhatunk ki. Ab, ábra, kép, ember. Tehát emberre szabott állapot kellene legyen. Ám nem szabhatom úgy, ahogyan én akarom! Csak úgy, hogy mások körvonalait ne sértsem. Tehát, hogy a sok „szabás” ne okozzon egymás „mintáiba” való belekaszabolást, a szabadság mindenkire vonatkozó részét szabályozni kell. Ne sértsük meg egymás abjait, ábráit, azaz köreit. „Ne bántsátok köreimet!” (Arkhimédész) A kör egy szabályos téridom, törvényei vannak (ö). Körvonala és benti oszthatósága mértani törvények által szabályozottak.

Valahogy így érthető a szabadság is. Nem ahogyan a mai buggyant agyú, félnótás liberálisok értelmezik! Az övék szabadosság, hangzásilag: szabaccság, benne mocsár, pocsolya, abban minden erkölcsi mocsok, dancs, pocsék ocsmányság, ocsú, acsarkodás, csalás és erkölcsi csőd. Ezek messzire elkerülendő, nemzetidegen szégyenfoltok!

Száj, berat, a j hang az ajtó, ajak hangja is. A száj is r, az ajtón ki-, bernak. Valaminek a száda annak beratát jelenti, az á nyitóhang. Az sz itt mind az ész (érvek), mind a szív (érzelem) jelölője, mert szívvel érzünk, ésszel mérlegelünk, és a kettőnek összegzéséből kiszűrődő következtetés alakul hanggá, beszéddé, mely a szájon jön ki. Lehetne mondani, hogy a száj a szívnek és észnek (értelem) ajtaja.

A szal, szál gyökök az sz, száraz (pl.: falevél) kapcsán a könnyedséggel kapcsolatosak: szál, szálka, egy szál ingben. A pihe könnyedén száll, szállong a levegőben. Itt az á magasság, és az l hang lenge értelme érvényesül. Az l kettőzése a könnyedség hangsúlyozása.

Szaladgál, futkos. A d a könnyed mozgás élvezetét jelenti.

Szalag, vékony vászoncsík, mely valaminek megkötéséhez, rögzítéséhez is használatos – g jelenlét.

Szállás (etruszk: sal), adott esetben mozgó település. Megszáll, tovább(sz)áll.

Szán, szánt. Ez a csuszamlásból eredő kifejezés. Ekével végzett talajforgatás. Csusszan. A szántás esetében is van egy olyan kifejezés: jól számlik. Ez egyezik a csuszamlás, szam részével.

A szárny, melynek segítségével száll a madár. Itt viszont a szárny erejét jelentő r-t az ny enyhíti, fellazítja, kiterjedő ernyővé teszi.

A szár három értelmezésben van bemutatva a Czu-Fo szótárban:

1. magas szál, l>r váltás, szár, csizmaszár, szalmaszál.

2. ered, származik, szarva nő, s hanggal: sarj, sarjad.

3. kiaszott, száraz – ősz, itt az sz az elmúlás hangja.

Szap, szapora, sokká váló. Itt a p és az r jelenlét a megsokszorozódást jelzi, akár a gyarapodás esetében. Szaporodik, gyarapodik. A sok apró, parányi, sokasodása, egymáshoz kapcsolódása, szaporodása.

A szaporából van a zápor, ami szapora, tehát kiadós eső.

Szeg, szög. Ez a gyök többfelé is vezet:

1. szegély, valaminek a széle, kiterjedési (ig) határvonala.

2. szeg, szög, hegyes rögzítő eszköz.

3. szög, két – egy pontban találkozó, beszögellő – egyenes által bezárt sarokrész, szegelet, szög. A zug, régiesen szug, Pest városához tartozó két városrész neve: Zugló és Szugló.

4. szeghaj, szöghaj sötétbarnás színű haj.

5. szeg, szűk, szorult helyzet, állapot, szegénység, szükség, szigorú, szigorgó. Erdővidéken a nehezen viselhető, nyomorúságos állapotot szigorgás, szigorog szóval jelölik. Sokat kell szigorogni azaz fázódni, éhezni, szűkölködni. A kutya is szorult helyzetében szűköl. A szegény esetében a szeg gyök azt is jelzi, hogy anyagi vonatkozásban szegélyre, peremre szorult állapot.

Szégyen. Az egészséges szégyenérzetnek köze van a szemérem fogalmához. A bűnös szégyenérzetben a szé gyök, a szélre, peremre szorultság, a gy a gyalázat érzete, az en állapot.

Kötődne a szegénységhez is, de hogyan? Van egy mondás: A szegénység nem szégyen, csak kellemetlen. Ez igaz. Valójában a szegénység a fennálló társadalmi rend, az elnyomó, kiszipolyozó, uzsorás bankbanda, az őket elvtelenül, haszonlesően kiszolgáló vezető réteg mélységesen mély szégyene kellene legyen, ha egyáltalán tudnának szégyellni ezek az aljas, érzéketlen, szégyentelen, önző barmok.

Ész, esztend, meghozza az eszét, esztendő lészen (régies jövőidő), esztend vala minket, vagy esztendő vala ránk nézve (régies félmúlt), okulásunkra volt az, ami elmúlt. Az észből az eszköz, mely ésszel használt szerszám. Az sz hang itt az ész hangja.

Szekerce. A lefejtő, fafejtő kiszakító eszköz. Szegmensekre szedő. Széléből szakító. Magyar szó a szegmens? Ebben az alakban nem, de szek – szeg, k>g hangcserével alakult ilyenné. A fejsze (fejtő szerszám). A fejtőeszközből lett fejsze, és innen szakadt le a szekerce. A fejtés kierőltetés, például a fejés is az, a szegés szelést is jelent. Megszegi a kenyeret, leszel egy darabot belőle. A fát is szegték, azaz lefejtettek, leszeltek a széléből. A szeg gyökből g>k hangváltással lett szek. A szekerce szélfaragásokhoz használt fejszeféle. Nem a szlávoktól vettük át, születésétől a mienk. Ők vették át tőlünk, mint annyi más jó dolgot is. Például baltát is, mely szétválasztó, hasító szerszám. Vagy talán a latinok is a szlávoktól kapták??!

Szél, szellő, lég, lehelet, mindannyi a levegővel kapcsolatos. Itt az sz szisszenő hangutánzó. Ami könnyed, az a szellővel illanó, abban jelen van az sz, l vagy az ny hang. Száll, lebeg, toll, szárny stb. Kivétel az áll. A mozgás könnyedsége a szaladgálásból, szalagból is kiérződik. A szalma is ilyen, ám ez már a száraz értelme, de az is igaz, hogy az elszáradt leveleket, szalmátnnyen viszi a szél.

Van még egy vonatkozása, ami valaminek a szélén van, azt éri a szél. Ezért széle. A szél rész beszeghető, ez esetben szegély. Ebből indul ki a szegény szó, a szegélyre, szélre szorult állapot. A rögzítendő deszkát is a szélén szegzik.

Szelíd szellő. A vad széllel ellentétben a szellő szelíd, akár az idomított háziállat. Az sz a szívről szól, az e rámutat az l-re, mely lenge lágy, az í hangulati (víg), a d kedvesség, együtt: íd, id idves, üdvös.

Szem, a látás szerve, de jelent magot is. Szem, szám, mag. Egy szem, személy, számba vett önmagam. Erre, és a mögötte levő fogalmakra Varga Csaba: A kőkor élő nyelve című művében találnak bőséges magyarázatot. Az em, ám jelenléte ember és érzelem kifejezése. Szám, számos, a sumér, helyesebben szumír, kiejtve szamír nép, a számok népe. Ez az ám magyar gyök, és Ádám, Ábrahám nevében a számosodással, sokasodással kapcsolatos. A mag (fordított am) csíra. A meg a számtanban a sokasítás szava. Ezer meg ezer. Megiddó hegye, azaz HarMegiddó, sok nép gyülekezési helyét jelöli. Ebből a bibliai H/Armageddon. Ez magyar gyökre épült, magyarul érthető, az első beszélt nyelven adott kifejezés! Elvitathatatlan!

Szemérem. Többértelmű lehet. A szem a tisztánlátás szerve, a legféltettebb. Az erkölcsi, nemi tisztaság jobb korokban úgyszintén féltett kincs volt. A régmúltban az ősnyelv beszélői halottaik szemére érmét tettek, halála után is védték, takarták. Tehát a szemérem jelentése: a felbecsülhetetlen tisztaságú értéket a nyilvánosságtól akár anyagi veszteség árán is védeni, elrejteni.

Szen, szenv, szenvedés, szenvedély. Érzelmi túltelítettség, az itt jelenlevő n hang a hangulat kifejezője (n nő – ének, zene, hangulat). A v hang jelentése más a szenvedés és a szenvedély esetében, egyikben veszteség, a másikban vidám élénkség, mondhatjuk: vitalítás, így hosszú í-vel, hiszen ősmagyar gyök. A d jelenlét vidám vagy szomorú kedélyállapot.

Szerda. A hét egyik napja. A szeredásvallás szerint ezen a napon tartották a szertartást, ekkor ejtették szerét a szeredának. Az Arad közelében valaha létező dák vár Ziridava, tulajdonképpen elírás, mert azt Szeredavá/r/nak kell írni. A ma magyarnak mondott nyelv egy változatát beszélő dákok akkori vallási központja lehetett.

A szer gyök, szívre utaló. Az érzelem kimutatásának alkalma, lehetősége. Innen a szeretet. Törökben a szív – szev, szever – szerető.

Szív, szíves. A szív egyik szerepe a test vérellátásának biztosítása. A szív viszi a vért a sejtek felé. Élettanilag egy szívó-nyomó membránpumpa. Lélektani szerepe: érzelmek, indulatok, lelkiismeret és erkölcsi magatartás fészke. Jó és rossz forrása.

Szó. Szólong. Ha ez utóbbi kifejezést vesszük, megtaláljuk benne az ógörögben meghonosult logosz (szó) kifejezés hangjait. A g a hang, az l a nyelv, az ó a figyelemfelhívó. Akár a szél esetében az é. A kettő közös vonása – szól, szél –, hogy mindkettő légmozgás eredetű.

Szob, szobor. Valaha állóképnek mondták. A szob gyök a szab rokona. Kiszab, kikerekít. Erdővidéken, ha egy munka jól sikerül, arra azt mondják: meg van szabva, vagyis meg van adva az alakja. A kereket jelentő ab gyökből jön: sz-ab, ábra, kép, állókép, szobor.

A ször gyökből jön a szörnyed, borzad, a borzad, borzos, szőrös, a szőr, sörte, serken, serényen. Tehát serényen serken a sörte, serte, a szúrós szőr, szőrös lesz, mely szörnyedés esetén borzad. A serken szóban az er gyök az eredést jelenti. Az s, sz itt a felnövekvést jelzi. Például: Szárba szökken a búza. Feláll a szőröm, azaz égnek áll a hajam. Ebből a szörnyed. A szörnyek is szőrös, csúnya lények.

A szűz szó a tűzzel, tisztasággal kapcsolatos. A régi elmélkedésekben a tisztaság, megtisztítás fogalmát a tűzzel hozták kapcsolatba. Például a legnemesebb fém, az arany tűzben való megtisztításával. Ilyen nemes dolog a szüzesség, mely a legnemesebb fém tisztaságához hasonlítható, sőt mivel emberi vonatkozású, erkölcsi értékben messze felülmúlja azt. A szűz hó a tiszta, érintetlen fehér havat jelenti. A szűzlány a tiszta, nemileg érintetlen lány. Kapcsolatba hozható a szem felülmúlhatatlan értékével. (lásd: szemérem)

A visz igéből is látható, hogy az sz hang uralkodóhangja azoknak a kifejezéseknek, melyek szállításról szólnak. Szák, az ebből kialakult szekér, de ott van a vonszol is. A száll, száguld szintén ezekhez kötődő. Ugyanakkor a csúszás, iszamodás, melyek szintén helyváltoztatás. Ebben a fogalomkörben z és s hanggal is vannak kifejezések.

A szák sz hangja a szállíthatóság, á a nyitottság, k a mélység (kút).

Az szt páros megbonthatatlan kapcsolatról már említettem az előszóban az aztán (kiejtve: asztán) szó esetében. Ez azért érdekes, mivel más helyen is előfordulnak érdekes összefonódásban.

Például az esztendő. Az esztendők osztanak. Az életünk hossza esztendőkre van felosztva. Az esztendő is évszakokra, hónapokra, napokra stb. osztott. Minden esztendő leosztja számunkra az abban az esztendőben ránk osztható osztalékot, melynek legértékesebb hozadéka a tapasztalat. Az asztagból is osztanak, és az asztalon osztják szét az eledelt.

Az oszlop is oszt. Az oszlopok egy táv hosszának felosztói. Erről már szóltam az o hangnál.

Az sz hang a gyűlölet sziszegő hangja, a bősz, a bosszú hangja is. A bosszú sz hangjának kettőzése az érzet erejét jelzi.

T

Mássalhangzó: a nyelv elülső részével a felső fogsor mögött képzett zárhang, a d zöngétlen párja.

A t hang a ten, a végtelen, a hatalom, annak törvényei, a titok, az értelem, ötlet, tettek, törekvés, alkotni tudás, tér, a talapzat, a tér tágítása, tagolása, a tárgyak, azok tárolása, valamint a tudás, a (jó értelemben vett) tákolás, valamint a múlt idő, elmúlt dolgok, azaz történelem stb. fogalmak, kifejezések meghatározó, kulcshangja. Az érem másik oldalán az ártó, átok, botlás és testi-lelki ártalmak jelölője.

A t hanggal kezdődő szavak, kifejezések a széltében-hosszában, képletesen és valóságban nagy kiterjedést felölelő, olykor végtelen valamire utalnak: tér, térség, ebből a görög terra. Bár a t az elsődleges fontosságú, de a magas é nyit, és az r itt lágyan zár: tééér. Az r hang itt is meghatározó. Nélküle nincs tér, de az ember fő jellemzője, ért/elem (hangsorrend!) sincs, mely a tudás tere. Nincs teremtés, törvény, türelem. A magyar nyelvben a kör mellett a tér gyöknek legnagyobb a szóbokra. A tör is ide tartozó, a törvények, melyek a tevékenység, a tettek széles skáláját szabályozzák. A tér gyök tör változatában, akárcsak a kör gyökben, az ö hang bizonyos szabályok létére utal, melyeken belül kell maradni. Míg az e, é hang síkidomként jelölnek, addig az ö a harmadik irányú kiterjedés (dimenzió) felé is mutató hang: gömb, mely a kör, a kerek síkidom harmadik irányú kiterjedési alakját jelöli megfelelő szabályos keretek, határok közt (földgömb).

Az ű ettől tágabb térbe visz: az űr mélységet sejtet, határtalan, alaki meghatározás nélküli. Mindkettőnek belső űrtartalmát a köb adja.

A tor gyök is a harmadik irány felé mutat. A torony felfelé magasodó, egekbe törő építmény. „A kőkor szava: kép.” A hosszú ő hang távolra mutat. (eső, erdő)

A t és a belőle épülő te, té, tá gyökök ez határtalan és alaki meghatározás nélküli.ő beszédére. ����������������������������������������������������������������� által sugallt méretek érzékelhetők Pl.: A kies táj ölelte területen, a hosszú távon tervezett természetes termesztés nyomán begyűjtendő temérdek termés számára hatalmas térfogatú, tágas raktárok, tárlók kellenek. A tár, tárló esetében a t hang a tér gondolatát, az á a nyitottságot jelzi, az r, akár az űr esetében azt az erőt, melynek megtartó és befogadóképessége óriási.

A táj j hangja jót, kellemest sejtet. Mint a tej esetében. A tőgyből kifejtett folyadék a tej. A tőgynél a tő valaminek az eredő vét (akár a nemtő), a gy a puha tapintású lágyságot jelzi.

Tán, talán. A tán színmagyar gyök. Innen a tán, talán, a gondolati, vélekedési ingadozás. Innen a járási egyensúlyi bizonytalanság szava, a tántorog, t>s váltással sánta, és ebből a tánc is a játékos c hanggal.

Az Ős Ten, azaz IsTen (Cz-Fo sz.). TEN a legfelső végTEleN – a véges emberi értelemmel fel nem fogható – hatalom fogalma. Innen a ten-ger is, összetett szó, a ten itt is a hatalom mint nagy kör – ger-ben mindent borító, uraló, végtelen, hatalmas víztömeg. A határtalanul félt, azaz ISzt TEN (Cz-Fo. isz, a félelem gyökszava). Talán a szumér iz – isteni lélek, vagy a biza, iza, isa, a Teremtőre esküvés szava, Isa Tenmagadban létező, Élő. – azaz IsTen, kinek neve: Él. (Jézus szavai halála előtti pillanatokban: Éli, Éli!) A másik Mózesnél: a Vagyok. (II.Mózes 3:14) Aki.Ja/h/vatokra JóHaVa/gyok*.

Illet, érint, ez még az ihletben is érződik. Megérint egy gondolat, egy szépség látványa. Valamire serkent! Figyeljük meg a t hang szerepét itt! Illet, érint, ihlet, látvány, gondolat. A t az alkotás hangja.

A hatás jó vagy rossz: átok, ártalom. A t hang jelenléte az ártó, ártalmas szavakban az r hangnak tettekben való rossz irányba ható szerepét erősíti (irt, orot, arat, tör, tarol). De kellemetlen állapotot jelentő szavakban is benne lehet. Például: bánat, bitang, bitó, botlás.

Tengersok, temérdek, régiesen: teménytelen, töménytelen. A tömény szintén temérdek, tömérdek, csak kis helyre tömörítve. Az öm a gömbnek is része, a gömb belterében csak meghatározott szabályos határokig van kiterjedési lehetőség, tovább tömni már csak gyömöszölve lehet.

A terebélyes fa sokat terem, szétterülő az árnyéka. De a tömeg, terem (szoba), terpesz, teremtés, kiterjedés mind a nagy fogalmát sugallják. Táv, tova, téved, tág is.

Az is terjed, ami erjed, az erjedés térigényes érlelő folyamat (d), és így térfogata nő. Élednek is mondják – élesztő. Tehát valami életre kel. A tészta is megkel. Az er gyök az indulás, a j az érlelődés ideje alatti belső mozgás (a járás fogalma), ezt a terjed is tartalmazza.

A táp, táplálkozás, mely természetesen a testhez kötődik. A táp gyökben a t a testhez kötődő, az áp az ápolás, de a kisgyerek nyelvén mondott papa, papi – ételjelentésű gyök is kiérződik.

A testes is valami nagy, a nagy test tesped. A tan, tanulás (etruszk tanasa – tanító), tud, tudomány – itt a d a tanulás, fejlődés állandó folyamatát jelzi –, ezek határtalanok, végtelenek. A tulajdon, a vagyon összessége. A tulajdon szóban a d hang a védett terület jelzője.

A tagadás, a taglét, részes lét el nem ismerése. A tagad szóban a g hang az egy pontban létet, a d az ellenvetést, a pontból kimozdulás elhárítását jelzi, az ad a támad, vad hasonlója. Nemzettagadás, nemzetrész megtagadása, nemzet tagjaként való el nem ismerése. (2004. dec. 5.) Nyilvánvaló igazságok, tények, események megtörténtének el nem ismerése. De tagadhatatlan az a nyilvánvaló tény, ami nem vitatható.

A tagolás szó a darabolás, a részekre osztás értelmét adja – ettől eddig –, ebből a tagló (tagoló) neve is. Falun régebb tagosították, tagokra osztották a megművelhető területeket.

A tágítás, valami határainak egymástól való távolítása. Ez azt jelenti, hogy az eddig, azaz az ig határrag által jelölt addigi végpontot továbbhelyezik. Ennek is köze van a térhez képletesen és a valóságban is. Például: tág határok közt.

A fosztóképzők – -talan, -telen is ezt sejtetik, mivel nem engednek befejezést, a vég nélküliség felé mutatnak.

Az ógörög teükhól a mai magyar készít, csinál megfelelője. A régi magyar nyelvben ták. A tákol, azaz sző a takács rendesen elvégzett munkamenet jelölése volt, akkor még nem azt jelentette, hogy rosszmunkát végzett, aki tákolt. Ebből a t a teremtőmunkát, az á a tág lehetőségek nyitott voltát (minták, színek) a k az alkotó kezet jelenti.

Ma is használatosak: a tákász, tákol, tajkol,sőt taknyol szavak, igaz, hogy ezek ma az agyoncsapott munkavégzéssel kapcsolatosak. E gyökből a teknika (magyartalanul technika), taktus, taktika, teknő, teker, takar, tákolmány, takács stb.

Varga Csaba: Ógörög: régies csángó nyelv című könyve 216. oldalán ír erről: „A tákoló nem csak mesterembert, hanem művészt jelentett, tehát csak kései értelmezés, hogy a tákolmány rossz, ügyetlen munka... A takács is tákoló: tákász, a szövet is tákolmány, de a szöveg is az, innen a latin szóegyezés: textor – takács, textum – szövet, textus – szöveg. Tehát nagyon is rosszul tesszük, ha így írjuk: technika. Nem technika, hanem teknika az, mert a ták ősi magyar szó.”

Eddig Varga Csaba. De én még teszek ide három felkiáltójelet!!! Mert amit kivetít, az igaz. Háromszorosan igaz!!!

Érdekességként: a Magyar Értelmező Kéziszótár a tákol szót mongol jövevényszónak állítja be. Talán az ógörögök is tőlük vették át, még akkor, amikor nem is voltak a világon mongolok?

A szilárd talp, valami alsó részén támaszkodó, az, amin áll, az alapzatra támaszkodó. A szilárd talap, melyben áll a t/c/ölöp, vagy amelyre léphet az ember, melyen tapos. Etruszk nyelven a tapos – tapikum. A p itt is kapcsolat.

A tám-fa, tám-fal, tám-oszlop. A tám még lehet gyám is.

Tombol. Két féle kitörés: öröm és düh okán. Az om gyök érzelmi, kibomlás, megnyilatkozás vagy kifeslés – bimbó, szerelem. Az öröm tombolása a tánc. A dühtől való tombolás rombolásba torkollik.

A tűz őselem, a tíz a teljesség száma. A tűz a leghatékonyabb fémtisztító erő. Ami nem tiszta, tisztességtelen és dísztelen is. A tisztesség dísze az aranyat érő tiszta emberi jellemnek.

A t hang mesék rejtelmes tündérei, tüneményei, titkok, tilalmak meghatározó hangja is. Ugyanakkor tárgyrag, és a múlt idő fontos jelölője. Tárgy – élettelen valami volt, ami kézben volt tartható. Az első tárgyak, melyekkel az ember találkozott, kisméretűek, kézben tarthatóak, könnyen tárolhatók voltak. Innen a tárgy megnevezés. A gy itt állapotjelölő, mint az özvegy, lágy, nagy esetében.

A múlt idő t hangjelölése, egy térben tőlünk elmaradó, így távolodó valamire hasonlításból ered – időbe áthelyezve.

A titok fogalma külön is megér néhány bekezdést. Még ma, a XXI. században is titkok tengerében élünk. A teremtés titkainak felfedezése csodálatos dolog, de csak akkor egyértelműen értékes és felemelő, ha azt az emberiség hasznára alkalmazzák. A titok értelme – elrejtett világosság. Az ok a fény, de előtte fátyol van, ami takarja – tit – tilalom, tiltás.

Felmerül a kérdés:

– Mit teszel vele, ha engedem feltárni, ha elveszem szemeid elől az értelem és a fény közti takarót, fátylat? Ott állsz, te EMBER, az érettség és erkölcs magaslatán, hogy kizárólag embertársaid javára, hasznára alkalmazd?

Tegyünk egy próbát.

És az EMBER..., az emberiség bebizonyította, hogy politikai, üzleti vezető rétege sokkal aljasabb, elvetemültebb, önzőbb, becstelenebb annál, hogy jó irányba használja fel az eddig feltárt nagyszerű titkokat.

Sajnos, minden feltáruló csodás dolgot elsősorban a haditechnikában alkalmaznak, fejlesztenek. Az önzés, hatalomvágy nem, vagy alig enged teret másra. Ebből eredően azt mondhatjuk, hogy a felfedezések több kárt hoztak az emberiségnek, mint hasznot.

Sokkal többet. Az eddig feltárt titkok és azok alkalmazása a Föld mint égitest százszoros elpusztítására elegendőek.

E kitérő után térjünk vissza a nyelvre.

A t hangnak mély jelentése van. Olyan hang, mely kezdő- vagy kulcshangja oly kifejezéseknek, mint: Teremtő, hatalom, értelem, tér, teremtés, természet, termés, táplál, törvény, türelem, tűz, tudás, titok, támasz, talapzat, mely a lét minden feltételét nyújtja. De a t hang ott van az átok, a sátáni ártó szándékban is.

-----------------------------------------------

*Isten ókori bibliai nevét ma kizárólag csak az ősnyelv egyenes ágú leszármazottján, magyar nyelven lehet megmagyarázni! Hogy miért? Mert ezen a nyelven volt kijelentve!! Az első szótag a (jé, ja) fogalma (Jézus szavai: Senki nem , csak az Atya), a második, a védelmet, Hajlékot nyújtó, (Zsoltár 90:1) védelmező burkot, takarót jelenti, a harmadik az önmagában létezés, a VAgyok értelme (II. Mózes 3:14). Egy névben sűrítve a fő isteni jellemzők: Jóhava. Mintha azt mondaná: Jahvatokra Jóhavagyok.

Ez nem zsidó isten!

Mózes, aki az ősmagyar nyelvet már Egyiptomból ismerte, ekkor – a Hóreb hegyi csipkebokortűz eseténél (HAReb, talán a mögüle fölkelő napról az Ébredés hegye, röviden magyar gyökből HAR-éb*, a bibliai szöveg szerint Isten hegye, szent hely) – mint beköltözött jövevény, már negyven éve, felesége, a midiánita Czippóra és apósa, Jethró nyelvén beszélt! Mindkettő magyar hangzású név. Midián, Ábrahám másik felesége, Keturah fia, Keturah nagyon is a ma magyarnak mondott nyelvi hangzású (Két Ura), melyet leszármazottai beszélhettek később Midián földjén.**

Czippóra neve (a cip gyökű cipeg, tipeg /Czu-Fo szótár/ ebből a cipő) peckesen lépegető, kecses kislányt sejtet, másik jelentése énekes madár – Ciripelő, Csicsergő, Csipogó.

A zsidó maszoréták csak bemásolták a Mózes által mondott isteni név: Jahvah, Jahveh, Jóhavah, Jehovah, JHVH mássalhangzóit írásaikba (a magánhangzók nem ismertek, annyi vélemény, ahány magyarázó), de nem értették, azt sem tudták, mit jelent. Soha nem voltak méltók e névre döbbenetes aljasságaik miatt. Idegen, magyaros hangzása okán rettegtek tőle, akár a tűztől, így nem is merték használni, csak rövidített, ijedősen ejtett Jah formában. Ma sem merik kiejteni. Mindennapjaikban nincs jelen sem a név, sem annak jelentése. Tulajdonképpen nincs is szükségük rá, mert ez az aranyborjút imádó és teljes szívükből szeretett istenük, Mammon*** – uzsorán, itt a piros, hol a piros-on, beste szerencsejátékokon és csaláson edződött – „választott népe” nem igényel más istent. Azt imádják, és nincs az a „jótett”, amit érte el ne követnének. Akár a világ teljes tönkretételét is, ha azért pénzt kaphatnak.

--------------------

*A HAR magyar nyelvi gyök. Árpád neve is a H/AR-ból ered. A hegyek nevei: HARgita, HARsányi-hegy, a harkály hegyes csőre, és magyar nevű a H/ARarát, melynek jelentése árból kimagasló, árat meghaladó magaslat, de a HAR/Megiddó is. Ez nem zsidó szó, hanem magyarul magyarázható magyar szó! Lásd a h hangnál. Azon a földön a ma magyarnak nevezett nyelven beszélő népek laktak, tőlük vették át a hegyek, folyók, helységek neveit, miután elfoglalták földjüket. Tábor hegy, Megiddó hegye, Arad városa stb.

**Mózes később „megköszönte” a midiánitáknak a negyven évi vendégszeretetüket, ugyanis kiirtatta őket, midőn országukat útba ejtették a kivonulás után. IV. Mózes 31. Tehát a magyar nyelven beszélők iránti gyűlöletük nagyon régi keletű. Ne csodálkozzon senki a mai zsidóuzsora uralta magyarországi állapotokon.

-------------------------------------valaminek a különböző kifejezéseknél, kellpottyanjon a tantusznak�������������������������***Ezért ragaszkodtak a Széna téri Mammut üzletházak nevében a két m-hez – pénzistenük tisztelete okán –, mely állat neve magyarul helyesen: mamut, és a ma magyarnak mondott ősnyelven marjas vagy magasnak mutatkozó állatot jelent.

 

TY

Mássalhangzó: a t és a j hang mozzanatait egyesítő zár-réshang, a gy hang zöngétlen párja.

Az alábbiakból kiérződik, hogy a ty hang nyelvünkben játszott szerepe olyan, mint a lazán kötött hurok. Kivétel a fütty és a rittyen.

A ty hang magyar nyelven a tyúk, tyuhaj, tyű szavak kezdőhangja. Szóközi hangként az: atya, batyu, battyog, etye, fityeg, füttyög, gatya, hártya, hortyog, kártya, ketyeg, kotyog, kutya, lötyög, lottyan, motyog, motyó, potyog, pötyög, rotyog, rittyen, szottyan, totya, totyog, vartyog, zötyög és hasonló szavakban fordul elő. A kettőzött tty hang szilárdítja a hangot.

A ty hang a laza kötés (kötyés) fogalmát hordozza. A lötyög, ketyeg, kotyog, mindegyik bizonyos mértékben, egy pontban kötött. Erre utal a g hang. Elmozdul, de nem távolodik el.

A tyúk is kötődik a házhoz (g>k rokonhangzás), udvarhoz, de azért el- elkóborol néha, ha lyukat talál a kerítésen.

A batyu lazán kötött csomag. Ami fityeg, az csak lazán, legfeljebb egy pontban rögzített. A gatya (az alföldi, nadrágon kívüli viselet) is lóg az emberen, a hártya vékony libegő, a kártya könnyű háncsból készült vizes edény. Az óra ketyeg, ingája ide-oda lötyög. A kutya kussolva kutyog, ha lazán kötött, és futkározik, ha elengedik.

A béka kuruttyol, a mocsárban: kutykurutty. A haszontalan beszéd is kuruttyolás.

A száj, ha nem mond értelmes szót, akkor csak motyog, tehát mozog, de nem kötötten a szóhoz.

Ha nem szilárdak a léptek, akkor csak totyogunk. Ha nem vagyunk határozottak, akkor csak totyakodunk.

Ha nem horkol erős hangon, akkor csak békésen hortyog. A k hang az erős (kemény) hanghatást jelzi, a ty az enyhét.

Nem tervezünk előre, rögzített időre, helyre, csak akkor teszünk valamit, ha arra kedvünk szottyan.

Ha nem illik lábunkra a cipő, és vizes lesz, akkor vartyog. A szekér az egyenetlen úton nem megy simán, zötyög.

Az atya szóban is a laza kötést jelzi, tehát nem önkényesen, gyermekeire erőltetett vasakaratával, hanem gondoskodó szereteten alapuló ösztönzéssel irányítja, vezeti családját.

A fütty mint figyelmeztető hang, írásban kettőzött tty hanggal jelenítve erős, éles hangot jelent. Az f figyelemfelhívó, a tty mint éles rittyenés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U, Ú

Magánhangzó: felső nyelvállású, ajakkerekítéses, hátul képzett rövid hang.

Az u, ú hang a magánhangzók közül a legalacsonyabb fekvésű hang. Eltaszító, tuszkoló, távolító, mélységbe mutató, uszító, jelzők, melléknevek szóvégi erőteljes ú hangja. Az undor, utálat kifejező hangja is.

Ugat, az u hang a kutya által kibocsátott elriasztó hang, a g magát a hangkibocsátás jelöli.

Ugar. Körértelmű szó – ger, gar, gör, gur. Az ugarolás lényege az volt, hogy a vetésforgó rendszer keretein belül időszakonként pihenni hagytak területeket, tehát egy évet átugrottak, csak ugarmunkálatokat végezvén a területen. Ebből ered a műveletlen, lusta embert jelző szó, az ugari paraszt, pedig az ugarolás nem lustaságot, hanem értelmes pihentetést jelent. A parlagi inkább összehasonlítható a lustasággal. Ehhez hasonlóak a dög, lusta politikusok, akik oly semmittevők, hogy nyomukban csak a gaz, pusztulás észlelhető, és semmilyen nemzethasznú, nemzetépítő, alkotó tevékenység.

Az ugar nem szláv eredetű, amint azt a fing-ugari szemléletű Magyar Értelmező Kéziszótár írja. Magyar kifejezés!

Az ugar nem tévesztendő össze a parlagon hagyott földdel.

Ugrál, rúg egy alapról ered. Ugrik, rugaszkodik. Mindkét esetben behajlított térdállásból izomerőt kifejtve hirtelen kiegyenesedő lábakkal. A g hang rögzített helyet jelöl, a kiugrási pontot, vagy rúgás esetén a célba vett helyet. Az r mindkét mozdulatnál erőkifejtés.

Úgy, az egyenes fogalmából, úgy van, úgy jó, de a gy kapcsán lehet egy ellágyuló ráhagyásra is gondolni.

A kúra körértelmű szó, körültekintő gondoskodás. A kúria is körértelmű. A kúria is magyar szó, de még magyarosabb alakban udvarház. Az udvar is körértelmű. Egy számunkra kedves, a bensőséges, az édes otthonunkat körülvevő, annak védelmét biztosító, ház körüli külső élettér, várszerűen bekerített hely.

Nem olyan hangulatú, mint a kordonokkal körülkerített Országház.

Ujj. A Czu-Fo szótár szerint az if szóból vezethető le, az ujjak a kéz fiai, a ju, uj fordításból jött az ujj megnevezés. A hangok nyomatékolása, leírt alakban való kettőzése fontosságot jelez. Az ú az ujjongás hangja, a j a jó kulcshangja. Az új is az előbbi okfejtés alapján keletkezett kifejezés. Valami, ami fiatal, if, tehát új, s ami új, az .

Un, kedélyállapotot jelző szó. Itt a távolító u hang után az egyhangúságot is jelző n hang jön. Az undok, undor is az un gyökből sarjad, és az utálat érzésének kiváltója. Az un gyök utáni d az ellenérzés hangja, ok végződés utal valamilyen ok miatti minősítésre, az or az ellenérzés erőssége.

Úr, ural, ez az erő egyik vonatkozásának értelmezése, ural, erőt vesz rajta, bír vele, birlal. Az ural szóban benne a birtoklás értelme, de a megalázásé ugyanúgy.

Úsz, úszás, az ú a lenti, alacsony, az sz hang a hosszanti testhelyzetre utal. Ehhez hasonló a csúszás, kúszás, szás, iszamodás, az úszás vízszintes állapotban, vízben. Az i magas, az ú mély fekvésű.

Az úszáshoz volna egy érdekes hozzáfűznivalóm.

Kiss Dénestől olvastam a Hálón egy fejtegetést, hogy csak magyarul létezik az a kifejezés: Megúsztuk.

Miért fontos ez?

Azért, mivel egyre több bizonyíték van már a világraszóló hatalmas Vízözönre vonatkozóan, a Bárka roncsai az Ararát csúcsához közel, és az Ararát lejtőinek elnevezései. A ma magyarnak mondott ősnyelv akkori jelenléte és a mai napig közszájon forgó, fent említett kifejezés: megúsztuk. Tehát élve megúsztunk egy veszélyes nagy áradatot, túléltünk valamit, ami vízzel, nagy vízzel, a lakott földet elborító vízzel kapcsolatos. És ez csak a mi magyar nyelvünkben maradt meg egy olyan kifejezésben, mely azóta is él a köznapi használatban, és ma már mindenféle nehéz helyzetből való kimenekedés után elmondjuk:

– Ezt megúsztuk szárazon. (A magyar nyelv élő történelem! És benne van az Özönvíz is.)

Túr. A t tér, ú lenti szint, r erő, rombolás.

Út, az u, ú a lenti szintet, a t hang a távolba vezetőt emeli ki.

Utál, ez az undorhoz kötődő érzés, az u az undor, a hangkettős a volítás, az eltolás érzését jelzi. Ugyanakkor van egy mondás, hogy azt utálom, aki utamban áll.

Uzsora. Az u hang a legalacsonyabb fekvésű hang. A jelenség megítélésénél ez a minden érték alatti szint. Ez esetben az uzsora fogalmát, az uzsorás aljas voltát, az őt övező utálat érzését is kivetíti.

Tovább a zs hangnál.

Az ú hang benne van szóközti hangként sok kifejezésben. Például:

Bú, búbánat, ezt magyarázni sem kell. A b a balosság, az ú a lesújtottság mélysége, az á a fájdalom védtelen kitártsága, az n a nehéz állapot, az a alsó szint, a t a rossz hatás. Csupa alacsonyfekvésű, balos hang.

Búcsú. A b az elválás boldogtalansága, az ú itt is a lesújtottság, a cs az érzelmi csúcs.

Búg, dug, gyúr, húg, húr, húz, hús, lúd, súg, zug, zúg, ezek mind tartalmaznak u, ú hangot, ám értelmüket az előttük és utánuk következő mássalhangzó határozza meg. A g legtöbb esetben hangot jelöl (súg, zúg), de lehet rejtek is (zug), a húg esetében a gidához hasonló értelem érvényesül. A d élv- vagy kedélyhang, a gy a puha lágyság, az r a kifejtett erő, esetleg rezdülés, a h mély érzelmiség, az l lengeség, s a susogás, z a zártság vagy zörej.

Bukás. A b lábbal, de lehet ügyeljárásban is, az u a lefelé irány, a k elakadás. A képző s hangja súlyosságra utal.

Buta, értelmi alsó szint, a bot, botlás t hangjának az értelmét hordozza. Az u hang még lennebb viszi a szintet.

 

 

Ü, Ű

Magánhangzó: felső nyelvállású, magas, ajakkerekítéses, elül képzett, rövid hang.

Az ü hang indulásra biztató hang: sürget, nyüslet, küld. Az ű égő, mély nyomot hagyó, erőteljes elkötelezettség: űz és a tűz, szűz, hű, mű fogalmak jelölője. A melléknevek, és jelzők szóvégi ű hangja. Alacsony fekvésű magánhangzó.

Üdv, az üde, üdítő, üdvözöl, mindannyi kellemes érzést keltő. A ü a pihenést idézi, a d hang a kedvesség, a v a vidámság. i hanggal: idv, idves, idvezül.

Ügy, id, régiesen folyó. Vannak ma is folyó ügyek. A d hang ez esetben kettős: a folyamatosság, de a cselekvést jelölő szerepe is (dia), vagy a gy esetében (gya).

Ügyetlen, ennek egy másik változata idétlen, mely a nem idejére született fogalmát rejti. Ha koraszülött, mely a régi időkben menthetetlen volt, akkor életképtelen, ügyetlen. Az idétlen nem tudja intézni időszerű dolgait. Az ügyetlen sem ügyes-bajos dolgait.

Ül, az ü kapcsán kellemes, pihenő állapot, az l hang alacsony szint, például lent, alant.

Ünő, az Enéh női név, az ünő, üsző a fiatal, kérődző nőstényt jelöli. Különben már hallottam Ünőke lánynevet is. A IV. Béla által Magyarországra betelepített kunok királyának – Köttyöny – fia, Tarján feleségének neve Ünige. Ilyen jelentést hordoz az a név is.

Üres, űrös, üres edény, tehát csak űr, és nincs benne semmi más.

Űr, ez tág térbe visz. Az űr mélységet sejtet, mely határtalan és alaki meghatározás nélküli. Az űr végtelen, nincs határa, mert mi zárná le?

Üröm, ürömkeserű. Az üröm m és r hangjai benne vannak az amara, amaro, keserűt jelentő idegen kifejezésekben is. A keserű maró is. Idegenbe tőlünk mentek át e kifejezések.

Ürügy, oly ok, melyet orvul állítottak. Orvügy, azaz ürügy, tehát hazug vagy álok. De talán lehet üresügy is, mely tartalom nélküli, és csak azért hozzák föl, hogy annak okán mögötte valami gazságot elkövessenek.

Üvölt, süvölt. Bár az ű a v hanggal együtt van, de azért ez nem üdvkiáltás, itt nincs d hang, itt a v hang nem vidámság, hanem a vadság hangja. Egyik a vadállat, a másik a viharos szél hangja.

Szűz, tűz, mindkettő erős hatású, megindító. Az ű hang meghatározó a tűz mint őselem, és a csak egyszer elveszíthető, visszaszerezhetetlen tisztaságot jelentő szűz szavakban. Egyikhez a vágy tüze űz a forróságáért, a másiktól a tűz forrósága űz el. Egyik oly forró, hogy mindened ég tőle, de főleg a szíved, a másik csak a bőröd égeti, de azt nagyon. Csak két hangban térnek el, egyik a szerelem szűzies tüzét – a másik őselem, a teremtés tüzét hordozza. A z hang a szűz esetében a szív zenéje. A tűznél talán az égzendítő zivatar értelme.

Az ű hang jelen van a hűség, művészet, bűvös szavakban, de benne a szű szóban is, mely régiesen a szívet jelentette. Ezeknek a szavaknak az alakulása is érdekes. Például a hű régiesen hív. A szív viszont épp fordítva alakult, szű volt, szív lett. A műves régen mies, míves volt. Székelyföld némely részein a hétköznapot ma is miesnapnak mondják, ami művesnapot, azaz munkanapot jelent, a hétköznapi öltözet: miesnapias ruha. Itt az m és s hangok a kulcs.

A magyar nyelvben csak ehhez hasonló nyelvi változások történhetnek. Egy hang eltűnik, vagy hozzáadatik, de a lényeg, a gyök és annak értelme marad.

A mű az elvégzett munka eredménye. Az ű hang a fenti kifejezések esetében egy olyan belső tűztől táplált érzelmi túlfűtöttséget jelent, mely az átlag fölé emeli azt, aki birtokolja.

A v hang mind a szív, mind a hív esetében a vonzalom hangja. A bűvös szóban a v a varázslat.

Az ü, ű hangok mint szóközi hangok is kifejezők. Alább néhány példa erre:

A büszkeség lehet felfújt, fennhéjázó, gőgös, bosszús, de becsület és tisztesség eredetű is.

Bűn. Az eset becstelensége, az űzöttség, az n mindenképp hangulatot jelöl, ez esetben: nehéz, súlyos lelkiállapot nyomasztó hangulata.

Bűv, bűvös, bűvkör. A bűvös, magával ragadó, bűvkörében, forgatagában (v>f) szédületet okoz. A b boszorkány, az ű az elbódított szű, azaz szív, a v a varázslat.

A bűvös másik jelentése a művészettel, szépséggel kapcsolatos. Az elbűvölő alkotás. A megejtő szépség bűvölete. A gyönyörűség bűvöletében. A szű-, azaz szívállapot itt is meghatározó.

A bűz orrfacsaró, itt az ű erőteljes hatás, a z zűrös kicsengésű. A bűz kiűz. A büdös ugyanilyen, ebben a d az erőteljes ellenérzés jele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V, vívódás és vidámság

Mássalhangzó: a felső fogsorral és az alsó ajakkal képzett réshang, az f zöngés párja.

A v ellentétek: vádol, véd, óv és ver. E tekintetben a d hanghoz hasonló. Ott az érem mindkét oldalán. Tomboló vad viadal és vidám vigalom, véletlen és figyelmeztetés. Kifejezi az avulás, szét- és eggyé válás, választás, vásárlás fogalmát.

Jó: vágy, vidám, vidít, víg, vígság, vigadozás, vigyáz, vigyor, vicog, vihog, világ, világosság, virgonc, virág, virrad, vőlegény, ívik stb.

Durvaság, rossz: véres várcsaták, viták, versengő viadal, valamint vitat, vacog, vad, vád, vak, vág, vallat, vajúdik, ványad, vár, ver, ví, vicsorít, vihar, vív, vonít, vonyár, vonyít stb.

És: vartyog, választ, válik, vackol, vonal, varrat stb.

A v hang viselkedéshez kötődő jellembeli tulajdonságokat is jelöl: válogatós, vadóc, verekedős, vérengző, virgonc, dévaj, évődő stb.

Vajúdás, mely a fájdalomérzet (vajlódás, baj, jaj) kifejezésén túl talán a bizonytalan kimenetelt is jelzi, ezzel a vaj gyökkel kezdődik a vajon, vajha, mely szintén bizonytalanságot kifejező kérdés.

Vacog. A hidegtől vacogó foga kocogó hangot ad, a c hang a fogkoccanást jelzi, a g a hang, a vacogás hangutánzó kifejezés. Aki vackolódik, nem a foga kocog, hanem vackot készít, azaz fészkelődik.

A vad szó egy kissé átalakult alakja: dur-va/d. A d, v hang vadság jelentését emelik ki, az r a rombolás, az u az alantasság.

Hasonlóság van a v és a d hang közt a szembeállítás vonatkozásában. Vád – véd; vacog – vicog; szétválik – eggyé válik; vad – vidám; vigyorog – vicsorít; avítt – megóv stb.

Van, létezik. A lenni ige jelen idei alakja. Mindkét alakban benne van a rejtélyes zöngéjű n hang, a helyjelölés nélkülözhetetlen hangja. Valamin, ezen, azon, benn, kinn, fenn, lenn. Valamin töri a fejét, tehát gondon. Töpreng, összetöpöríti elméjében a nyomasztó súlyukkal jelen levő megoldandó, terhelő gondokat. Van, ez a kiküszöbölhetetlen létező – kívánt vagy nem kívánt – mindenség jelenléte.

A van szót régen – de még ma is egyes falvakban – vagyon alakban használták, használják. A vagyon szóban benne a tulajdon létezését jelző van és a gyűjtést jelölő gy hang. A gyűjtött vagyon, értékek összessége, sok ember vágyálma. A vágy nem álom, több, lágy óhaj, hogy legyen vagyon. Még nem terv, azzá válhat. A terv, tettek megvalósításának eredő szándéka, a valóra ltás előrajzolása, ha véghezviszik, azaz megvalósítják, gyarapodik a vagyon. Valamennyit uralja a vonzást is jelölő v hang.

A v hang folyamatkezdő értelmét a vetni ige is mutatja. A v ugyanakkor a folyamat végének várását is jelzi. Úgy érthető meg könnyebben, hogy magot vet, és magot arat.

Avul, évül, elévül, elöregszik, avatag. A v hang szerepe az elmúlás jelzése. Ebből az év fogalma, mely egy ív, meghatározott időt ölel föl, rendszeresen visszatérő jelenségekkel. Évgyűrűk. A v hanggal jelöljük, ami vala, valaha volt. A múló divatban lévő -iv meghatározott szakaszt jelöl, időszakot, mely időszakban dívik a kérdéses, ruha, szokás. Az óvás, megóvás az avulás késleltetése is.

A vá, vé gyökök bővítményekkel két irányt jelölnek. A v hang különlegességéből adódik, hogy van szétválás és együvé válás, mely esetben két vélemény, két fél is egyesülhet.

Válni. Szétválás. Két oldalról van szó, melyek szétválnak. Választ, szétválaszt, elválaszt, kiválaszt. A párbeszédben két oldal van: kérdés és válasz, a válasz is lehet kétirányú: igen vagy nem. A völgy is két hegyoldalt választ el, de a hegy is választó, vízválasztó. Két meggazdagodni akaró, ígérgető, becstelenül hazudozó szerencselovag közül kell választani a politikai választáson. Van válaszút, elágazás. A balta vagy régiesen valta is kettévágja, választja a fahasábot. A vágás víz marta árok. A vélemény is kétoldali, van ellenvélemény is (csak halkan). A vá, vé lehet vád, védelem. Van vagy-vagy lehetőség.

Válni. Eggyé, együ válni, az előző ellentéte. Az össze szót régiesen öszve alakban ejtették, és nem véletlenül. (A nyelvújítók ezeket mind tönkreverték, akár, mintha értékes leleteket tettek volna tönkre. Több kárt tettek, mint hasznot.) Ez esetben is több összetevőről van szó, melyek eggyé lnak. Volt példa rá, hogy ellenségek barátok (barátok) váltak. Ez utóbbi válás a gyökében más. Ez valamivé válás, átváltozás, nem szétválasztás. Ez a válás – bár ránézésre egyeznek – más gyökből, a -vá, -vé képzők által képviselt értelemből jön. Átalakulásról van szó, mely az alkotás, teremtés fogalmával egyeztethető.

A varrás és a csipkeverés is idejön, összeépítő, alkotómunka, de talán nem teljesen a fenti elv szerint. A vegyít, kavar, kever is, mely esetben két vagy több összetevőből alkot egyet, az elegyít fogalmán alapszik, de a kutyuló, keverő, kavaró v hang itt is főszerepet kap.

A várni ige vár alakja ugyanaz, mint az erőd jelentésű vár. Ám ez várakozás, a régtől várt valami, ami végre, valahára elérkezett. A vár, véderőd, körértelmű, így nincs más közös vonás, az egyhelyben állás. A vár (ige) á hangja az áll fogalmát, v hangja a cél elérését a várakozás végét, az r talán a türelem, mely belső erőt igényel, végül is a várakozás nem egy könnyen elviselhető dolog. Szokás mondani a várakozó vigasztalására: Kolozsvár is vár, és egy helyben áll.

A ványadt, nyamvadt, csenevész, vézna, sovány szavakban a v leértékelés, avulás. A megalkuvó, gyáva is. A gy hang itt lágyság.

Vásár. Esemény, melyen elvásik, áron adom el azt, amire nincs szükségem. A vásárhely az a hely, ahol ez a folyamat lejátszódik.

A vásárló vevő is, de van különbség. Ha átveszek valamit, nem biztos, hogy vásárolok. A nehezen eladható, vacak árura mondják: majd elvásik, elkopik, tehát elkel. A va gyökből indul a vacok, mely vacak fekvőhely, ahonnan is fölkel az ember. Elvásik árán a vás-áron, elkopik (a vastengely is), elfogy. Az eladott áru kifogy.

Ha egy ötletre vevő vagyok, nem jelenti, hogy megvásárolom. Az adó-vevő mivel nem eladó, nem megvásárolható, de az adón küldött hangüzenet a vevőnél köt ki. Tehát ő a célszemély, az üzenet fogadója.

A vevő, fogyasztó, veszi, felveszi (viseli) az árut, és így fogy. Az evő is fogyasztó, eszi a megvásárolt terméket és fogy. Veszem és eszem, tehát fogyasztom. A vevő befogadó is, fogyasztó is. A vevő a végállomás. A vásárló viszont lehet csak közvetítő, például nagybani kereskedelem esetén. Felvásárlás, nagybani tétel, egész készlet.

Ezek a párhuzamok kapcsolatot mutatnak a két fogalom közt, de meg is különböztetik. A kulcs a v hang utáni a, á vagy e, é magánhangzók és az azokat követő hangzók értelemalakító hatása. Itt a magánhangzók hangfekvése a döntő. Az a, á az alacsony, az e, é a magas hangfekvésű. A va, vá a választás – vagy ez, vagy az. A vás a fent említett elvásik. A felvasal sem fémmel kapcsolatos kifejezés, hanem a vásár folyamatának része, felvasalja az árát. A súlyos s, r hangok jelenléte a vásár fogalmát lehúzza, tömegeseménnyé, örvénylő, pénz- és nyereségközpontú forgataggá alakítja, a vevő viszont nem vásáros, ő az ember, az egyed, aki ezen felül áll, aki emberi arculatot kölcsönöz az eseménynek, akiért volna az egész, aki veszi, fogyasztja a terméket.

A könnyebb megértés végett: a vásárlás egy lebonyolított folyamat, de okfejtésem szerint a vásárló csak akkor minősül vevőnek, fogyasztónak is, ez a minősége csak akkor jön teljesen a felszínre, amikor már kivált a vásár őrült forgatagából, és a vásárolt holmit magával viszi, magára veszi, viseli, hordja, vagy eszi, beviszi testébe. Ily értelemben vivő, vevő a dologra. Tehát a vásárló is vevő, de mégis különböznek.

Ehhez még hozzátartozik egy észrevétel. A vívás, vívódás, vevő szavakban két v hang van jelen. A víváshoz két félre van szükség. A vívódás is a belső önmagunk két értéke közt zajlik. A vevés szó hátterében is ott a vásáros és a vásárló kettős. Apró, jelentős árnyalatok.

Ver. Durva megnyilvánulások: verés, verekedés. A v az f rokonhangzója, feszességet, keménységet (fal, fa) sugall, a v vitákat gerjeszt, az er erőkifejtés.

A vi gyök bővítményekkel több irányú. Van egy kemény vonal:

vita, élénk szóváltás. Érdekes, latin nyelvekben a vita élet,

viadal, a d a durvaságot is magába foglaló szembenállás,

vívás, ez két fél közti kemény harc, két v hang,

vicsorít, a cs és r a marásra kész acsargás,

vívódás, ez a lélek, a belső értékek egymással való küzdelme, az önmagával való szembenállás, önvád és védelem, két v és d hang.

A v hang üdítő iránya: vidám, vidító, g, gság, vigadozás, vigyor, vihog, világ, világosság, virgonc, virág, virrad, virradat. Ezek esetében a vi gyököt követő d hang kedélyállapot (id, üde), a g gondtalanság, a gy gyagyás fintor, a h heherészés, az l a fény (vil), az rg a fürgeség, az r az erő, mely a fény felé visz, de itt az r>l hangok váltását is figyelembe kell venni, virág – világ.

Ami kirívó, az virít, mint a virág. A virág annyi, mint világ, mert virul, virrad, a virradattal világosság lesz, kivirul, kivilágosodik a világ, és látható lesz a virág szépsége, mely széppé teszi a világot.

A magyar vil gyök fordításából van az angol live – kelta közvetítéssel, és mivel az élet világosság is, így v>f hangváltással a life is!

Vigyázz! Figyelj! A v és f, mindkettő figyelmi, természeti jelenségek, veszély keletkezését jelző hang. Az i egyik jelentése: ijed, iszonyodik. A vi gyökben benne a mindent elsodró elemi erő tombolásának csírája: Villám! Vihar! (Az f változat: fergeteg! förgeteg!)

A v hangban rejlő tombolási csíra a vigalmi oldalon is megjelenik. Vígság. Itt a hosszan ejtett í hang egy szétterülő jelenségre utal, kissé hasonlít a síkság szó által takart fogalomhoz, mely akár a nagy sík területre, akár a jeges síkság állapotára mint jelenségre érthető. Ez utóbbi még a vigalmak lelki csuszamló hatásához is jó hasonlat.

A dévaj menyecske viselkedési kirívóságát Erdővidéken úgy nevezik: vívja magát. Dévaj, dívaj, olyan nő, aki épp divatban érzi magát, mai szóval: menő díva. A hosszú magánhangzó (é, í) adja itt, a fent említett lelki csuszamló hatás értelmét. A dévaj gyökfordítással véd, azaz vid, vidám, vígság, és még ott van az ujjongó j hang.

Az a és az i hangok közti értelmező, jelentést megkülönböztető tulajdonság jól látható a va és a vi gyökök esetében. Egyik lehet a tomboló v: vad, aki vág, a másik vidám, víg kedélyű. Attól függ, hogy a mindenre kapható v hang kivel adja össze magát. Egyik jó, a másik rossz irányba csalja. A magánhangzók olyanok, mint a nők.

Az i hang magas fekvésű hang lévén, egyik jelentéséből adódóan a jókedv hangja: ihog, vihog, visít, incselkedik, vagy Székelyföldön: viseli magát. Az a alacsony: varrog (varjú), agg, acsarog, aláz.

Végtelen. A fosztóképzők (-talan, -telen) a végtelen fogalmát sejtetik, nem engednek befejezést, befejezés nélküliség felé mutatnak.

A vendég szóban a várakozást jelentő v hang, az engedelem en gyöke, a kedvesség d hangja a meghatározó. Ha vendég jövend, örvend a háznép. Ezek a szavak is bizonyítják, hogy a magyar nyelvet beszélők vendégszerető nép volt. A keveset is megosztották jó szívvel a hozzájuk látogatókkal. Ezt használják ki most az uzsorás hiénák.

Viadal. Vívás, támadás, védekezés. Ha a viadal szót felbontjuk, a via latinul út, vita – élet, veritas – igazság. Az igazságért folyó harc egyedüli útja a viadal. Adott esetben életáldozattal, azaz vérrel járt. Az igazság harca vérre megy (veritas)! E szó az etruszkból ment át a latinba vér – veritas (igazság) értelemmel.

Ha egy gladiátor győzött a viadalon, akkor ünnepelve kiáltották:

Vivat! – ami latinul éljent jelent, mert hiszen kivívta az élethez való jogát. Az ősmagyar-etruszk nyelvhatás meglátszik sok latin kifejezésen. A latin, a latinból eredő nyelvek sok-sok ősmagyar gyököt tartalmaznak. A románok is ezért szeretnek annyira minket!

A vi gyök a magyar nyelvben a vicc, vidám, g, vigyor, vigyázat, vihog, vikog, világ, világos, virág, virgonc, virrad, visel, viselet, visít, viszony, viszket, vita, z, vizslat szavakban és azok szóbokraiban van jelen. Mindannyi életteli fogalom kifejezője. Tehát, ha vitalitásról beszélünk, akkor nem latin gyököt magyarítunk, hanem az ősgyökeres magyar gyököt használjuk.

Vitalítás – így kellene írni, de sajnos erről hundor-ferkó elvtársék döntenek. Ma még! A t hang az élet, a tettek hangja. Különben a vita élénk szópárbajt jelent, és ezzel már ott vagyunk a viadalon, ahol nem babra megy a játék. A viadal valaki számára diadalt hozott. A viadal volt az út (via) megoldás a d/ia/öntésre az élet (vita) és igazság (ver) kérdésében. Tehát a küzdelem győztes daliája, dia/ő/ztese, dalmakodott (Czu-Fo sz.). A viadalon dőlt el, ki a dalia? Annak, aki sikerrel vette az akadiályt, a via-dalon dia-dalma volt.

A leírtakban ógörög és latin szavak keverednek? Nem. Mindannyi az ősmagyarból való! Bizony fingugró hundor-ferkóim!

A vinni igéhez kötődik a viselet, amit magamra veszek, azt viszem, viselem, azonosulok vele. Mutatom kívül, amilyen vagyok belül. Így a viselet személyiségazonosító. A madarat tolláról, embert viseletéről.

Mit jelent a viselet szó? Ruha, és mégsem. Azaz – nem csak. A v hang figyelemfelhívó, tehát már az elején mondja: vigyázz! Az i ilyen vagyok én (illik, nem illik, ez vagyok). Erről ismersz rám. Az s besorolás a minták, varratok, alak szerint, a hovatartozás fogalmát is jelzi, de az s súlyt is jelent, valami fontosat (font – súly), az e rámutató, a let talán a lét, talán a kellet. Itt lehet vitatni a toldalékokban levő t tárgyi, főnévi vagy igei jelentését, de ha a viselem alakot vesszük, akkor a kellem fogalommal is találkozunk*. Ruháról van szó, külalakról, kellemről!

A ruha is teszi az embert, hiszen a ruhaviseletből azonosíthatók voltak régebben a különböző helységek lakói. Emlékszem, gyerekkoromban, a székely viseletű kontyos, kendős asszonyok már távolról „megüzenték”: felsőrákosiak vagyunk. A szerdán a baróti hetivásárra a mi falunkon áthaladók közül a ruházatról, a rajtuk levő mintákról megkülönböztethető volt, ki bardoci, száldobosi, vargyasi vagy fülei.

Ma már nem. Nincs fülei vagy vargyasi viselet, csak globalizált farmer és nyomor.

Vonal. Önmagát adja. Amit maga után von, az nyomot hagy. Ez a megvont vonal.

Vonít, üvölt, süvölt, süvít. A v hang mindegyikben közös, és ezek esetében vadságot jelző.

-------------------------------------------

*Arról már írtam, hogy a ragok, képzők nem véletlen olyanok, amilyenek, mert azoknak komoly értelmük van. (Például az –ig határrag, melyről az előszóban írtam.) És nem kell vigyázva ragasztgatni –, hogy, jaj Istenem, nehogy rosszul mondjam –, mivel ez jön magától. Az ilyent nem a nyelvtanórán tanulja meg a magyar gyerek, hanem a közösségben, beszélgetve. Persze nem mindegy milyen nyelvhasználatú közösségben él. A nyelvtanórán megnevezéseket, fogalmakat, elemzéseket, szabályokat tanul. A nyelvtanórákat, jó tantervvel, elkötelezett, hivatástudattal élő magyar nyelvtantanárok sokkal hangulatosabbá tudnák tenni ahhoz, hogy a helyes magyar beszéd és írás jobban bevésődve, mélyreható nyomot hagyjon a gyerek elméjében, és ne a legunalmasabb tanóraként emlegessék azt a tanulók.

Ám ma, ebben a cionista-liberális világban nyilván nem a magyar nyelv igazi művelése, hanem a megfojtása a cél!

 

 

Z, zűr és bizalom

Mássalhangzó: a nyelv elülső részével és a felső foghússal képzett réshang, az sz hang zöngés párja.

A z hang többségében a zűrös, zajos, borzoló kellemetlen helyzeteket jelölő szavak kezdő- és köztes kulcshangja. De a z hang a megbízhatóság rámutató hangja is: biztos, igaz (igen az), igazság. Van egy rendkívüli kellemes, bizalmas zöngéje.

Például: zizeg, zegzug, zúg, zümmög, zűr, zűröz, zaklat, zakatol, zakota, záp, zápul, zár, záros, zárlat, zagyva, zaj, zargat, zavar, zűrzavar, zavarog, zötyög, zötyörög, zúdul, zenebonáz, zendül, zord, zordon, zörög, zörej, zökög, zokog, zúgolódik, zümmög, űz, zri, zivatar, zápor, záporeső, vízözön, zuhé, izzad, duzzad, gaz, gazfickó, gazember stb.

A határozott névelő hangja: az. Egyenesen rámutató: az, amaz.

Az igaz szó eredeti alakja Varga Csaba szerint: egy az, igen, az. Minthogy egy igazság van, a többi minden gazság és hazugság. Az igazság és hazugság esetében épp úgy áll szembe egymással a két kifejezésben a z hang értelmezése, mint a vád és védelem d hangja.

Íz, ízület. bizalom, biztonság. Itt a b hang kedvező oldaláról indul az értelmezés, és az összeillés összhangja tűnik ki az ízület gyöke nyomán. A nyugalmi alap, és az érzelmet sugárzó om. A bizalom személyes, érzelmi kötődés. A biztonság viszont állapot, ennek megőrzése tetteket kíván, a t jelenlét is ezt mutatja.

A bizalom és borzalom esetében a két gyök: bi és a bo a kiindulási alap. A két magánhangzó az: i, itt, közeli, az o, ott, távoli. A bizalomból kihallik a z hang zizegő kedvessége, és a b hang értelme is jó irányú. Az i hang magához emeli. Az íz kettős az ízület összeillőségére emlékeztet. A borzalom, felborzolódás, az idegállapot miatti égnek álló szőrzet hasonlatával mutatja be a szörnyű helyzetet. Az alacsonyfekvésű o és az r hang együttes megjelenése a b és z hangnak is más zöngét ad. A biz- és borz- után tovább mindkét szónál alom a folytatás. Nyilván mást jelent hangösszefüggésben az egyik és a másik. A bizalom esetében a hangok összefüggéséből adódóan hasonló a nyugalom szóban képviselt értelméhez. A borzalom esetében viszont ugyanebből az okból más, itt az al gyök lefelé süllyeszt, az om tomboló, romboló értelmű.

Zab, zabál, a ló habarójával mohón zabot habzsol. Innen a zabál. A disznó, a kutya is habzsolva eszik. A babszerű zab z hangja a szemek zizegéséből eredően zab. A habzsolás, habarás körértelmű, az ajkak körös alakja, mozgása. A b belevisz egy adag bomlottságot.

A kapuzábé, zabé tulajdonképpen a kapuláb, azon áll, egyiken fordul, a másikra zár. A Czu-Fo szótár a záppal hozza összefüggésbe. A fogak közül a zápfog az erős, és a rágás szempontjából fontos. A kapuzábé a záp és a láb összevont alakja lehet. A zápban a zár is jelen van. Két záp összezár. A p hang a kapcsolat.

A szekér zápszege, fontos alkatrész, Székelyföldön mondják még derékszegnek is.

Ugyanígy zápnak mondják a romlott, rettenetesen bűzlő tojást, de ha valaki fölöslegesen háborog, akkor annak megzápult az agya (a zagya) és zagyvál összevissza. A habzsolás és háborgás gyökszava ilyenformán összefügg a zab, záp szóval. A háborgás nyomán harag is lehet (rag – rág).

Zamat is ízzel kapcsolatos. Zamat – kellemes íz, illat együttesen. Az am, em gyökök ezt jelzik. Ősgyökből származott az aroma is, csak gyökfordítással ment át idegenbe. Az észlel és ízlel egy fogalomkör, egyiknél az elme, a másiknál a nyelv.

A zápor, szapora esőt jelent, a sza-pora összetett szó: a számtalan és a por szavakból. A szám szóban levő ám a számos fogalmát rejti. A por az esőcseppek megszámlálhatatlansága, bár ez porozó, port elverő eső is. A Magyar Értelmező Kéziszótár magyartalansági céltalan kínjában szláv eredetűnek írja.

A zoltánok valaha parancsnoki utasítások, a szó továbbadói, végrehajtói voltak. (Gárdonyi: Láthatatlan ember, Priszkosz leírásai alapján) Ebből később személynév lett: Zoltán. A trákoknál volt egy Zoltész nevű vezér, e névben nem nehéz felismerni (görög toldalék nélkül) az ősmagyar Zolta (Zsolt, Solt, Zoltán) név mását.

Zargat, a kerget (körbeűz, kerít) értelmét adja a zavar, -gat, zargat, zaklat. A z a zűrt, az ar, különösen az r hang jelenléte erőkifejtésre utal. A -gat gyakorító rag.

Zongora. A zöng-zeng zenei hangszer. ’Nevében az íze’, mint a Pick szaláminak. Zong, ami zeng, zöng, a g a hang. Mondhatnánk: zongoló. Egy l>r hangváltással megvan a zongora.

Zord, zordon. Ez egy kissé borzolt. A z itt zűrös, zavaros, zaklatott lelkiállapotot sejtet. Az r a harapós „jókedvet”, a d az ellenérzést, az n a hangulatot. Az rd hangok esetenként rossz kedélyt kifejező szavak alkotóelemei. Pl.: mord.

Zöld. A z itt felüdítő szerepkörben van. Az ö a megnyugtató, védett övezet, amiről az ö hangnál írtam (öböl, öl stb.) Az l az élet, a lenge, andalító, a d a kedélyállapot, melyet ez esetben érez az ember az édeni környezetben. Az ld páros jelen van az old, áld, boldog, ildomos szavakban, és nem véletlenül, minthogy a magyar nyelvben minden hang helyezése értelmet közvetít.

Zöm, a nagyobbik rész: töm, tömköd, tömeg, gyömöszöl, böhöm, dömös, csömöszöl. Az m hang számosító, sokasító, a z zuhanó, összehúzódó (zömít), az ö körön belüli. A zömít rokon fogalma a zsúfol, tömít.

Zuhan. Rokon a suhan szóval, csak ott a suh gyök a levegővel való súrlódás hangutánzója, és vízszintes mozgásra utal. A zuhan az eső zuhogását idézi, tehát nem elsuhan, hanem lezuhan. A z itt zűrös állapot, az u az alanti, lefelé mutató. A Czu-Fo szótár szerint a borzadási kedélyhang. A zuhanás ténye sem valami szívderítő.

Zúdul. Több mint a zuhan. Ez lehet rövid lefolyású omlás. A lefelé irány, a tódul d hangja „támadás”, és a két u, főként a dul, a rövid vagy hosszabb ideig tartó, leomló, esetenként romboló tömeg (dől).

Zs, zsenge és zsarnok

Mássalhangzó: a nyelv és a szájpadlás eleje között képzett réshang, az s hang zöngés párja.

A zs több mint a z hang, a zs majdnem egyértelműen utálatot kiváltó, nyugtalanságot okozó szavak meghatározó kicsengésű alaphangja. Ám itt is van kivétel.

Lehet válogatni, melyik utálatosabb: zsebes, zsaru, zsernyák, házsártos, zsémbes, zsémbelődő, zsémbelő, zsémbeskedő, zsörtölő, zsörtös, zsizsik, zsivaj, zsinat, zsibaj, zsibvásár, zsúfol, zsibog, zsunnyog, zsug, zsába, zsibong, gúzs, zsugora (dézsma, alamizsna). Esetleg a zsarol, kapzsi, zsarnok, zsugori, guzsori, zsivány, uzsorás, uzsoráskodás, uzsorakamat, bankuzsora, fukaruzsora (Fugger bankárokról) és más, köptető utálatot kiváltó, zs hanggal kezdődő, azt tartalmazó szavak.

Megfigyelhető, hogy a zs hanggal kezdődő szavainkból kevés a rokonszenvet kiváltó. A kezdőhang utáni hangpáros a meghatározó, merre megy el a kifejezés. Ezektől kivétel a zsenge és a zsong.

Zsarát, zsarátnok, parázs, égő tűzhely magva. A zs itt a tűz zsugorító, megsemmisítő ereje, az ar az égő, maró hatás.

Zsarnok. Hatalmi helyzetben levő, hatalmával visszaélő uralkodó. A zs a zsarátnok égő hatását sugallja, az rn hangpáros az erő és – ez esetben – rossz hangulat kapcsolatát. Ilyen az akarnok is.

Zsarol. A zs a zsákolás, zsebelés, az ar ez esetben a harap, a mar. A megzsarolt anyagi javai és az ő testi-lelki tönkretételét jelzi.

Zsaru, ez a zsarnokból alakult, csendőrökre, rendőrökre használt rövidítés, az ar a marással kapcsolatos, az u a megvetés hangja.

Zsenge. Egyik zs hanggal kezdődő rokonszenves szavunk. A gyenge sarj zsendülése. A zsendül, a zendül hasonlója, akár egy dallam, az új élet zsendülése. A zs az élet zsongása, az en hangulati, a g akár a gerlice g hangja lenne. A zsendül mögül az érződik ki, mintha a természet fennkölt dallammal ünnepelné a zsenge sarj születését.

Zsémbes, az ém szájtevékenységet, a b balos visszatetszést jelent.

Zsong. A másik kellemes zs, zöngéje, zümmögó, dongó kellemes hang. Ősnyelvi szó. Zsong, bong. Ebből az angol sound, a francia son, az olasz suono, a román sunet, melyek mind hangot jelentenek.

Uzsorás. Az u hang a legalacsonyabb fekvésű hang. Jellembeli megítélésnél a bányabéka feneke alatti szint. Ez esetben az uzsorás jellembeli szintjét, de az őt övező utálat érzését is kivetíti. Ha visszakeresünk a hangok közt, azok jellemzőit olvasva rájövünk, hogy ez a szó alacsony fekvésű magánhangzókból és súlyos mássalhangzókból áll. Az ug páros a hazug része is. Innen érződik, hogy a zsugori uzsorás, a becstelenül, csalással összekapart vagyonát zugban rejtegető, dugdosó, az igazság elől elbújó, aljas, becstelen, jellemtelen emberszabású. Ami ezeknek a kezükbe kerül, azt fenekük alá rakják, és életükön át kotolják, ki nem engedik a markukból. Siralom, halál, gyász követi minden útjukon. Sajnos nem ők pusztulnak, hanem azok, akiket megzsarolnak.

Ha valaki teljes képet akar ezekről a nyákos, taknyos véglényekről, akkor olvassa el Csokonai Vitéz Mihály: Zsugori uram című versét. Több évezredre visszamenőleg és előremutatva ad jellemrajzot ezekről az aranyborjút imádó mocskokról. A kórkép nem változik. A kapzsi akkor is, most is, és ezután is kapzsi marad.

Kapzsi. A kap-zsi összetett szó: az első fele mindent összekaparó, a második fele a -zsi eredete homályos, de hogy valami förtelmesen nagy, ocsmány, szemét, az biztos. A zsi-vány szónál fordított, az első szótagjának eredete homályos, de a második világos: a hit-vány vége.

A zsugori, zsugorodás egy kis helyre való összehúzódás vagy kuporgatás. Gyökfordítással gúzs, ami körülköt, összeszorít. Ez esetben körértelmű.

Zsúfol, ú (kút) valamit egy helyre, zsákba, mélyre vagy helységbe erővel (f) összetömörít.

 

A latin nyelvek rendszertelensége

Például vehetjük a TER, TÉR gyökhöz kapcsolódó magyar szóbokor néhány változatát az olasz nyelvben:

tér – piazza

térség – spazio

terem – sala

teremtés – creazione

termény – prodotto

termékeny – fecondo

termés – raccolto

természet – natura

termőföld – humus

terület – area

területi – teritoriale

A magyar kifejezések, mint az egy anya szülte gyermekek, alapvetően hasonlítanak, gyökük ugyanaz. Az olasz megfelelőikből viszont kettő sem egyforma. Egyazon fogalomkörhöz nincs közös gyök.

Ugyanazok románul:

tér – piaţă

térség – spaţiu

terem – sală

teremtés – creatură

termény – produs

termékeny – roditor

termés – recoltă

természet – natură

termőföld – pământ

terület – teritoriu

területi – teritorial

Itt is hasonló a helyzet, csak a terület és területi szavaknál adja az egyforma, ősnyelvből örökölt gyököt.

franciául:

tér – place

térség – espace

terem – salle

teremtés – creation

termény – produit

termékeny – produition

termés – récolté

természet – nature

termőföld – terroir

terület – territoire

területi – regionale

Mindhárom nyelvben rendetlenség, összefüggéstelenség. A tér és a vele összefüggő fogalmaknak csak magyar nyelven van szóbokra.

A magyar nyelvben az EM gyök is kiterjedt szóbokorral rendelkezik. A szótárakban közel hatoszlopnyit tesznek ki az em gyökből kirajzó kifejezések. Nézzünk meg néhányat az előbbi latin nyelveken.

olasz:

ember – uomo

emberiség – umanitá

emel – levare

emelet – piano

emésztés – digestione

emlék – sovvenire

említ – menzionare

emlős – mammifero

francia:

ember – humain

emberiség – humanité

emel – soulever

emelet – étage

emésztés – digestion

emlék – souvenir

említ – mentionner

emlős – mammifére

román:

ember – om

emberiség – omenire

emel – ridică

emelet – etaj

emésztés – digestie

emlék – amintire

említ – menţionează

emlős – mamifer

Itt sincs közös gyökre épülő összefüggő kifejezés. Ahány em gyöki fogalomhoz kötődő kifejezés, épp annyiféle. Két egyformát alig találni köztük. Az alábbi CSEL gyök esete ugyanaz. Érdekes, hogy a finta, feinte, fentă változatok is a magyar megfelelőt adják: csala-finta

olasz:

csel – finta

cselekszik – agire

cselekedet – atto

cseléd – domestica

cselfogás – stratagema

cselszövés – intrigo

cselszövő – rigirone

francia:

csel – feinte

cseléd – domestique

cselekedet – faire

cselekszik – agir

cseles – trompeur

cselszövés – intrique

román:

csel – fentă

cselekszik – actionează

cselekedet – faptă

cseléd – slujnică

cselszövés – intrigă

cselszövő – intrigant

A GOND gyök változatai

olaszul:

gond – ambascia

gondatlanság – spensieratezza

gondol – pensare

gondolat – concetto

gondolkodó – pensatore

gondos – solerte

gondoz – curare

gondozás – custodimento

gondtalan – spensierato

gondviselés – provvidenzia

franciául:

gond soin

gondatlanság – négligence

gondatlan – négligent

gondol – penser

gondolat – pensée

gondolkodó – pensatoir

gondos – soigné

gondoz – soigner

románul:

gond gând, grijă

gondatlanság – neglijenţă

gondol – gândeşte

gondolat – gândire

gondolkodó – gânditor

gondos – grijuliu

gondoz – îngrijeşte

gondozás – îngrijire

gondtalan – fără grijă

gondviselés – grijă

A GAZDA fogalomhoz kötődő kifejezések

olaszul:

gazda – padrone

gazdag – ricco

gazdagság – ricchezza

gazdálkodás – economia

gazdaság – dovizia

gazdaságos – economico

románul:

gazda – gospodar, stăpân

gazdag – bogat

gazdagság – bogăţie

gazdálkodás – gospodărire

gazdaság – gospodărie

gazdaságos – economicos

franciául:

gazda – propriétaire

gazdag – riche

gazdagság – richemen ?

gazdálkodás – économie

gazdaság – culture

gazdaságos – économique

Nézzük meg a VONAL, VONNI változatait.

olaszul:

vonal – linea

vonalaz – rigare

vonás – tratto

vonat – treno

vonszol – strascinare

vontat – rimorchiare

vonz – attrarre

románul:

vonal – linie

vonalaz – trage linie

vonás – tragere

vonat – tren

vonszol – trage după el

vontat – remorcare

vonz – atrage

franciául:

vonal – ligne

vonalaz – tirere ligne

vonás – trait

vonat – train

vonszol – trainer

vontat – remorquer

vonz – attirer

Itt csak elvétve találunk gyöknyomokat.

A latin nyelvek rendszertelensége oly bántó, mint a szobában, ágyra, asztalra, székre, padlóra rendetlenül szanaszét ledobált ruhadarabok.

Az ősnyelvi (ma magyarnak nevezett) gyökökre épülő kifejezések, mint polcokra rendben felrakott tiszta fehérnemű, szépen, rendben sorakoznak, értelmesen, értelmezhetően, szigorú pontossággal mutatván gyökeikben ugyanazon fogalomhoz kötődésüket.

Gyökre épülő összefüggés keresése

Az e hanggal foglalkozva, gondoltam keresek egyazon gyökre épülő román szavakat. Az echipă csapat vélt gyökét vettem alapul.

echilibru – egyensúly

echimoză – véraláfutás

echinococ – galandféreg lárva

echinocţial – napéjegyenlőség

echinoderme – tüskésbőrűek

echipa – felszerel

echipaj – legénység

echipament – felszerelés

echipă – csapat

echitabil – méltányos

echitate – méltányosság

echitaţie – lovaglás

echivalent – azonos értékű

echivoc – kétértelmű

Az olvasó eldöntheti, hány összefüggő értelmű szó van azok közt, melyek látszólag ugyanazon gyökből indulók. Ám kiderül, hogy az echi nem gyök, csak véletlenül összeállt hangcsoport. Mert mi köze a méltányosságnak a galandféreg lárvájához, a véraláfutáshoz vagy a tüskésbőrűeknek a napéjegyenlőséghez? És hol van a az echitaţie vagyis a lovaglás szóban?

Látható, hogy itt nincs rendszeresség, nincs gyök, nincs szóbokor.

Magyar nyelven a val kapcsolatos szavakban mindenhol ott a .

Tessék: citrom, csiszár, dobogás, erő, fark, fej, fogat, fog, gós, halálában, hát, hossz, hús, istálló, kapa, kolbász, kórház, kötő, kupec, láb, lengés, patkó, pokróc, takaró, tenyésztés, tolvaj, trágya, ugrás, lovacska, lovag, lovagias, lovaglás, vakaró, vásár, lovasság, vasút, lovász, verseny stb. És mindez egy szóban kifejezve, nem több szóval, nem körülírva.

Ugyanez az olasz squadra – csapat vélt gyökével.

squadernare – átlapoz

squadra – csapat

squadrare – felmér

squagliare – megolvaszt

squallido – sápadt

squamma – pikkely

squarciare – szétszakít

squartare – felnégyel

squasso – megrázkódtatás

squilla – csengő

Itt sem találunk összhangot, tehát ez sem olyan gyök, mely köré annak alapértelmét hordozó szóbokor épül.

A fentiekből látható, hogy a mi nyelvünk teljesen más alapelveken nyugszik, mint a rendszertelen, minden ésszerűséget nélkülöző tömegnyelvek.

Akkora a különbség van köztük, mint a gyémánt és a tőzeg közt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Változatok a mozgás, helyváltoztatás fogalmára

Aki menni akar, több mint 1.200 féle lehetőség közül válogathat

Ha valaki kétségbe vonná az igekötők hasznos szerepét az ige értelmének árnyalásában, sőt, teljes megváltoztatásában, gondoljon az alábbi szavak közti jelentésbeli különbségre: követ valakit, elkövet valamit, megkövet, kiengesztel valakit. Esetleg: átejt valakit, elejt valamit, megejt bájaival. A magyar nyelv igekötőivel válik rendkívül gazdag nyelvvé. Az alábbiak igazolják ezt.

Andalog, aprít, aprózza lépteit, /3

Ácsorog, átbaktat, átballag, átbattyog, átbiceg, átbotlik, átbotorkál, átbukdácsol, átcammog, átcikázik, átcsoszog, átcsörtet, átcsúszik, átdöcög, átdülöngél, átevickél, átér, átfarol, átgyalogol, áthátrál, áthurcol, áthurcolkodik, átjár, átjön, átkacsázik, átkísér, átkullog, átkutyagol, átlép, átlibeg, átlohol, átlopakodik, átlődörög, átmegy, átmenetel, átoson, átporoszkál, átrohan, átront, átsétál, átsiet, átsurran, átszalad, áttér, átterel, átvág, átvándorol, átvezet, átvonul /49

Ballag, baktat, bandukol, barangol, battyog, beballag, bebarangol, bebolyong, bebotorkál, becammog, becaplat, becsatangol, becserkész, becsoszog, becsörtet, beér, beérkezik, befarol, befárad, befordul, befut, begyalogol, begyorsul, behátrál, behurcol, behurcolkodik, beindul, bejár, bejön, bekanyarodik, bekísér, bekóborol, bekóvályog, bekullog, belebotlik, belebukik, belefarol, belefut, belehátrál, belelép, belemegy, belerobog, belerohan, beleszalad, belép, belibeg, belohol, belopakodik, belopózik, belődörög, bemegy, beoson, beperdít, bepördít, beperdül, bepördül, bepörög, berobog, belerohan, beront, besántikál, beszalad, betér, beterel, betoppan, biceg, billeg, bitangol, bóklászik, bolyong, botladozik, botlik, botorkál, bukdácsol, bukdosik, /75

Cammog, caplat, cikázik, /3

Csalinkázik, csámolyog, csámbolyog, csámpál, csámpázik, csángál, csapong, császkál, csatangol, csatolál, csatrat, csavarog, cselleng, cserkészik, csetlik, csetlik-botlik, csicsonkázik, csipkedi magát, csoszog, csörtet, csúszkál, csusszan, /22

Dülöng, dülöngél, döcög, /3

Elballag, elbaktat, elbandukol, elbarangol, elbattyog, elbiceg, elbilleg, elbitangol, elbóklászik, elbolyong, elbotladozik, elbotlik, elbotorkál, elbukdácsol, elcammog, elcsatangol, elcsavarog, elcselleng, elcsoszog, elcsörtet, eldöcög, eldülöngél, elered, elfarol, elfordul, elfut, elgyalogol, elhajt, elhajhász, elhajszol, elhajkurász, elhalad, elhátrál, elhordja irháját, elhúz, elhurcol, elhurcolkodik, elinal, elindul, eliramodik, eliszkol, eljár, eljön, eljövöget, elkacsázik, elkalandoz, elkanyarodik, elkecmereg, elkerget, elkerül, elkísér, elkóborol, elkocog, elkoslat, elkószál, elkotródik, elkullog, elkutyagol, ellendül, ellép, ellohol, ellófrál, elmasírozik, elmászik, elmászkál, elmegy, elmendegél, elmenekül, elmenetel, elmoccan, elmozdul, elnyargal, eloldalog, eloson, előáll, előcsörtet, előfurakodik, előjön, előlép, előmászik, előtolakodik, előtolakszik, előrefurakodik, előrefut, előrehalad, előreindul, előrekúszik, előremegy, előremenekül, előresétál, előresettenkedik, előresiet, előresurran, előretolakodik, előretolakszik, előrevágtat, előreviharzik, elporoszkál, elporoz, elpucol, elrajtol, elrobog, elrohan, elsántikál, elsétál, elsiet, elsomfordál, elsuhan, elsurran, elszalad, elszáguld, elszelel, elszédeleg, eltalpal, eltámolyog, eltávolodik, eltéblábol, eltekereg, eltér, elterel, eltipeg, eltotyog, elugrik, elüget, elüldöz, elűz, elvágtat, elvándorol, elvánszorog, elviharzik, elvonul, elvonszol, elvonszolja magát, elvontat, elzötyög, eregel, evickél, /137

Érkezik, /1

Fárad, fáradozik, farol, fartat, felfárad, felfarol, felfut, felgyalogol, felgyorsít, felgyorsul, felhajt, felhajszol, felhátrál, felhurcol, felhurcolkodik, felindul, feliramodik, feljár, feljön, feljövöget, felkaptat, felkecmereg, felkerget, felkísér, felkutyagol, fellép, fellohol, fellopakodik, fellődörög, felmászik, felmegy, felmenetel, felnyargal, feloson, felporoszkál, felporoz, felugrik, felugrál, félreáll, félrebattyog, félrebotorkál, félrecammog, félredöcög, félrefarol, félrefartat, félrefut, félrefordul, félreforog, félrehajt, félrehátrál, félrehurcolkodik, félrejár, félrelép, félremászik, félremegy, félremozdul, félreoson, félresántikál, félresétál, félresomfordál, félresompolyog, félresurran, félreszökik, félreszökken, félretántorog, félretámolyog, félretér, félreterel, félretipeg, félretolat, félretotyog, félreugrik, félrevezet, félrevonul, félrevonszol, félrevontat, felrohan, felsántikál, felsétál, felsiet, felsomfordál, felsompolyog, felsuhan, felsurran, felszáguld, felszalad, felszökdel, felszökdös, felszökdécsel, felszökik, felszökken, feltántorog, feltámolyog, feltalpal, feltér, felterel, feltipeg, feltódul, feltolat, feltotyog, feltörtet, felugrik, felugrál, felüget, felvágtat, felvezet, felviharzik, felvonul, felvonszol, felvontat, felzötyög, feszeng, fészkelődik, ficánkol, fickándozik, flangál, fordul, forgolódik, fut, futkározik, futkorászik, futkos, /122

Galoppozik, göcög, /2

Gyalogol, gyorsan megy, gyorsít, gyorsul, /4

Hajt, hajtja magát, hajszol, hajhász, hajkurász, halad, hátat fordít, hátrál, hátrabaktat, hátraballag, hátrabattyog, hátrabiceg, hátrabotorkál, hátracammog, hátracaplat, hátracsoszog, hátracsúszik, hátraér, hátrafarol, hátrafordul, hátragyalogol, hátrahurcol, hátrahurcolkodik, hátraindul, hátrajár, hátrajárogat, hátrajövöget, hátrakacsázik, hátrakanyarodik, hátrakerget, hátrakerül, hátrakullog, hátralép, hátralohol, hátralopakodik, hátralődörög, hátramászik, hátramegy, hátramozdul, hátranyargal, hátraoson, hátraporoszkál, hátrarohan, hátrarobog, hátrasántikál, hátrasétál, hátrasiet, hátrasomfordál, hátrasompolyog, hátrasurran, hátraszalad, hátraszökdel, hátraszökdécsel, hátraszökik, hátraszökken, hátratámolyog, hátratalpal, hátratér, hátraterel, hátratipeg, hátratódul, hátratolat, hátratotyog, hátratörtet, hátraugrik, hátraüget, hátravágtat, hátravezet, hátraviharzik, hátravonul, hátravonszol, hátravontat, hátrazötyög, helyre megy, hömpölyög, hurcol, hurcolkodik, húzza a csíkot, húzza a lábát 79

Iceg, ideballag, idebaktat, idebiceg, idebotorkál, idebukdácsol, idecammog, idecaplat, idecsoszog, ideér, ideérkezik, ideevickél, idefarol, idefut, idehajt, idehátrál, idehurcol, idehurcolkodik, ideindul, idejár, idejárul, idejön, idekerget, idekullog, idelép, idelohol, idelopakodik, idelődörög, idemászik idemegy, idemenekül, idemenetel, idenyargal, ide-oda futkos, ide-oda jár, ide-oda szaladgál, ideoson, iderobog, iderohan, ideront, idesántikál, idesétál, idesiet, idesomfordál, idesompolyog, idesurran, ideszalad, ideszédeleg, ideszökik, idetámolyog, ideszökken, idetántorog, idetér, ideterel, idetipeg, idetolat, idetódul, idetotyog, idetörtet, ideüget, ideűz, idevágtat, idevánszorog, idevezet, ideviharzik, idevonszol, idezötyög, idezúdul, igyekezik, igyekszik, iklat, imbolyog, inal, indul, ingadozik, iparkodik, iramodik, iszkol, /78

Jár, járat, járkál, jár-kel, járogat, jártat, jön, jön-megy, jövöget, /9

Kacsáz, kacsázik, kalandoz, kalandozik, kanyarodik, kapaszkodik, kaptat, kecmereg, kerget, kergetőzik, kereng, kering, kerít, kerül, kerülget, kiballag, kibaktat, kibandukol, ki-bejár, kibiceg, kibilleg, kibotorkál, kibukdácsol, kicammog, kidöcög, kidülöngél, kicsoszog, kicsörtet, kiér, kiérkezik, kievickél, kifarol, kifordul, kifut, kigyalogol, kígyózik, kihajszol, kihajhász, kihajkurász, kihajt kihátrál, kihurcol, kihurcolkodik, kiindul, kiiramodik, kiiszkol, kijár, kijárogat, kijön, kijövöget, kikerget, kikísér, kikocog, kikotródik, kikullog, kikutyagol, kikúszik, kilábal, kilép, kilendül, kilibeg, kilohol, kilopakodik, kilopózik, kilopódzik, kilődörög, kilötyög, kimászik, kimegy, kimenekül, kimenetel, kimoccan, kimozdul, kinyargal, kioson, kiporoszkál, kiperdít, kipördít, kiperdül, kipördül, kirajzik, kirohan, kiront, kisántikál, kísér, kisétál, kisiet, kisomfordál, kisompolyog, kisuhan, kisurran, kiszáguld, kiszalad, kiszédeleg, kiszökik, kiszökken, kitalpal, kitántorog, kitántorodik, kitámolyog, kitéblábol, kiténfereg, kitér, kiterel, kitipeg, kitódul, kitolat, kitotyog, kitörtet, kiüget, kiüldöz, kiűz, kivágtat, kivándorol, kivánszorog, kivezet, kiviharzik, kivonul, kivonszol, kizötyög, kizúdul, kóborol, kocog, kódorog, kóricál, korzózik, koslat, kosornyáz, kosornyázik (tájszó, Erdővidék), kószál, kotródik, kóvályog, köröz, környékez, közlekedik, közelít, közeledik, közeleg, közelg, követ, kujtorog, kullog, kúszik, kutyagol, /144

Lábal, lábatlankodik, lábbal tipor, lassít, lassul, leballag, lebaktat, lebandukol, lebattyog, lebiceg, lebilleg, lebotorkál, lebukdácsol, lecammog, lecsoszog, ledöcög, leér, leérkezik, lefut, legyalogol, lehajt, lehajszol, lehátrál, leindul, lejár, lejön, lejt, lekerget, lekísér, lekotródik, leköröz, lekullog, lekutyagol, lekúszik, lelassít, lelassul, lelép, lelibeg, lelohol, lelopakodik, lelopódzik, lelődörög, lemegy, lendül, lenyargal, leoson, lerohan, letér, leterel, letotyog, lép, lépdel, lépdegél, lépeget, lépked, lézeng, lezötyög, libben, libeg, limbál, lódul, lóg lombál, lófrál, lohol, lopakodik, lopódzik, lopózik, lót-fut, lovagol, lődörög, lötyög, /72

Masíroz, masírozik, mászik, mászkál, matat, megbotlik, megered, megérkezik, megfarol, megfordul, megfut, meghág, meghátrál, megindul, megiramodik, megjár, megjön, megkerget, megkörnyékez, megközelít, megleli helyét, meglendül, meglép, meglódul, meglóg, megmászik, megmoccan, megmozdul, megperdít, megpördít, megperdül, megpördül, megrohan, megszökik, megy, mendegél, menekül, menetel, moccan, mocorog, motoszkál, mozdul, mozgolódik, mozog, /44

Nekibotorkál, nekiered, nekifarol, nekifordul, nekifut, nekihajt, nekihátrál, nekiindul, nekilendül, nekimegy, nekirohan, nekiront, nekiszalad, nekiszökken, nekiszökik, nekitántorog, nekiterel, nekitolat, nekiugrik, nekivág, nekivágódik, nem leli helyét, nem találja helyét, /23

Nyargal, nyargalászik, nyomon követ, nyomon jár, nyomoz, nyüslet, nyüszkölődik, nyüszütöl, /6

Odaáll, odaállít, odaballag, odabaktat, odabattyog, odabiccen, odabiceg, odabotorkál, odacammog, odacsámpál, odacsoszog, odacsusszan, odaér, odaérkezik, odafarol, odafordul, odaforog, odafut, odahajszol, odahajt, odahátrál, odahurcol, odahurcolkodik, odaindul, odajár, odajárat, odajárul, odajön, odakacsázik, odakanyarodik, odakerget, odaközelít, odakullog, odakúszik, odakutyagol, odalép, odalohol, odalopakodik, odalődörög, odamászik odamegy, odamenekül, odamenetel, odanyargal, odaoson, odarobog, odarohan, odaront, odasántikál, odasétál, odasiet, odasomfordál, odasompolyog, odasurran, odaszalad, odaszédül, odaszökik, odaszökken, odatámolyog, odatántorog, odatér, odaterel, odatipeg, odatolat, odatódul, odatotyog, odatörtet, odaüget, odaűz, odavágtat, odavánszorog, odavezet, odaviharzik, odavonszol, odavonul, odavontat, odazötyög, odazúdul, ólálkodik, oldalog, oson, /81

Ődöng, őgyeleg, összebotlik, összebotorkál, összefarol, összefut, összefutkos, összehátrál, összejár, összejön, összekanyarodik, összekóborol, összekoslat, összekószál, összemászik, összelép, összenyargal, összerohan, összeszalad, összeszökik, összetámolyog, összeterel, összetódul, összetolat, összeugrik, összevissza kerget, összevissza térül-fordul, összevissza topog, összevissza űz /29

Parádéz, parádézik, partra száll, partra lép, perdül, poroszkál, pörög, /7

Rááll, rábotlik, ráfarol, ráfartat, ráfordul, ráforog, ráfut, rágyalogol, ráhajszol, ráhajt, ráhátrál, rájár, rájárat, rájártat, rajcsúroz, rajcsúrozik, rajtol, rajzik, rákaptat, rákerget, rálép, rálök, rámegy, rárobog, rárohan, ráront, rárúgtat, rászalad, rászökken, rászökik, ráterel, rátér, rátol, rátolat, rátódul, rátömörül, ráugrik, ráugrat, ráugrál, rávágtat, rávezet, rávetődik, rávonszol, rávonul, robog, rohan, rohangál, rohangászik, rúgtat, /49

Sántít, sántikál, sertepertél, settenkedik, sétál, sétifikál, sétafikál, siet, siklik, síkul, somfordál, sompolyog, spurizik, suhan, surran, sündörög, sürgölődik, sürög, sürög-forog, /19

Száguld, száguldoz, száguldozik, szalad, szaladgál, szedi lábát, szédeleg, szétfut, széthajszol, széthátrál, szétkerget, szétrajzik, szétszalad, szétszökik, szétszökken, szétterel, széttol, szétugrik, szompolyog (csángó) szökdécsel, szökdel, szökdös, szökik, szökell, szökken /25

Talpal, tántorog, táncol, támolyog, tapos, távolodik, téblábol, tekereg, ténfereg, teng-leng, terel, téreng, térenget, térül-fordul, tévelyeg, tipeg, tipor, tocsog, tódul, tol, tolat, tologat, topog, toporog, totyog, törtet, tötyög, túlfut, túllép, túlrohan, túlszalad, túlterel, túlugrik, /33

Ugrál, ugrándozik, ugrabugrál, ugrik, /4

Üget, üldöz, üldözőbe vesz, űz, űzőbe vesz, /5

Vágtat, vágtázik, vándorol, vánszorog, végigbaktat, végiggyalogol, végigjár, végigkövet, végigmegy, végigporoszkál, végigrohan, végigsántikál, végigsétál, végigszáguld, végigszalad, végigvágtat, végigzötyög, vezérel, vezet, vezetget, viharzik, visszaballag, visszabaktat, visszabilleg, visszacammog, visszacsoszog, visszaér, visszaérkezik, visszafarol, visszafordul, visszaforog, visszafut, visszahátrál, visszahurcol, visszahurcolkodik, visszaindul, visszajár, visszajön, visszakerget, visszakullog, visszalép, visszalohol, visszalopakodik, visszamászik, visszamegy, visszamenekül, visszamenetel, visszanyargal, visszaoson, visszaporoszkál, visszarobog, visszarohan, visszaront, visszasántikál, visszasétál, visszasiet, visszasomfordál, visszasompolyog, visszasuhan, visszasurran, visszaszalad, visszaszédeleg, visszaszökik, visszaszökken, visszatámolyog, visszatáncol, visszatántorog, visszatér, visszaterel, visszatipeg, visszatolat, visszatódul, visszatotyog, visszatörtet, visszaugrál, visszaugrik, visszaüget, visszaüldöz, visszaűz, visszavágtat, visszavánszorog, visszavezet, visszaviharzik, visszavonszol, visszavontat, visszavonul, vonszol, vonszolja magát, von, vontat, vonul /92

Zötyög, zötyörög, zúdul, /3

Zsinórban halad, /1

1.213 zömében egyszavas kifejezés! És nem teljes!

 

 

 

A beszéd, szólás, szóban kifejezés

Több mint 1.200 féle mód arra, hogy szóban kifejezzük magunkat

Abajgat, abajog, acsarkodik, acsarog, adja a bankot, aggódik, ajánl, ajánlkozik, ajnároz, akadékoskodik, atyánkodik (imádkozik, csíki), atyázik, anyázik ( káromol) /13

Ágál, áhít, áhítozik, áld, áldást mond, állapít, állít, áltat, ámít, ámul, ámuldozik, áradozik, ármánykodik, árnyal, áskálódik, átbeszél, átcsábít, átcsacsog, átejt, átértékel, áthív, átismétel, átkér, átkéret, átkiabál, átkiált, átkot mond, átkot szór, átkoz, átkozódik, átköszön, átküld, átmagyaráz, átokkal sújt, átokkal ver, átolvas, átordít, átordibál, átparancsol, átsúg, átszájal, átszól, átszövegel, átsziszeg, átszisszen, áttárgyal, átüzen, átüvölt, átvezényel /48

Babusgat, balhézik, bánkódik, bátorít, beárul, bebeszél, bebolondít, becéz, becsábít, becsap, becsmérel, befúj, begorombít, beharangoz, behív, beígér, bejelent, békétlenkedik, bekér, bekéret, bekiabál, beköszön, belebeszél, belebőg, belecincog, belecsábít, belecsacsog, belekiált, belekiabál, belekotyog, belekottyant, beleköt, belemagyaráz, belemesél, beleolvas, beleordít, bemagyaráz, bemond, beolvas, beordít, bepaliz, beparancsol, beperel, berzenkedik, besorol, besúg, beszámol, beszél, beszélget, beszól, betyárkodik, beugrat, bevall, bevádol, bírál, bíráskodik, bizonygat, bizonyít, bizonyságot tesz, bíztat, biztatgat, bocsánatot kér, bókol, bolondít, bolondkodik, bolondoz, boncol, boncolgat, bonckés alá vesz, bömböl, bőg, búcsút mond, búcsút vesz, búcsúzik, búcsúzkodik, búcsúzódik, búg, búslakodik, búsong, búsul, buzdít, büszkélkedik, /81

Cáfol, cikiz, cincog, ciripel, cirpel, civakodik, civódik, cukkol, /8

Csábít, csacsog, csacsiskodik, csahol, csal, csalafintáz, csalogat, csataráz, csendet tör, cseng, csépel, csepül, cserfel, csettint, cseveg, cseverész, csicsereg, csilingel, csipeg, csipked, csipkelődik, csipog, csiripel, csivitel, csivog, csöng, csúfol, csúfolkodik, csúfolódik, /29

Dacol, dadog, dalol, dalolász, dalolászik, danászik, danol, danolász, danolászik, dáridózik, dédelget, dévajkodik, dicsekedik, dicsekszik, dicsér, dicsérget, dicséretet zeng, dicsérőn szól, dicsőit, diktál, diskurál, dohog, dong, dorgál, dorombol, döngicsél, dörgedelmez, dörög, dúdol, dúdolgat, duhajkodik, dúl-fúl, dumál, dumcsizik, dunnyog, duruzsol, dühít, dühöng, dünnyög /39

Elámul, elárul, elátkoz, elbabusgat, elbagatellizál, elbeszél, elbírál, elbolondít, elbőg, elbúcsúzik, elbúcsúzkodik, elbúsong, elbúsul, elcincog, elcsacsog, elcseveg, elcsépel, elcsicsereg, eldadog, eldalol, eldanol, eldanolász, eldédelget, eldicsekedik, eldicsekszik, eldiskurál, eldohog, eldong, eldorombol, eldöngicsél, eldörög, eldúdol, eldúdolgat, eldunnyog, eldünnyög, elduruzsol, elégedetlenkedik, elejt (szót), elemez, elemleget, elénekel, elfecseg, elfúj, elhabog, elhadar, elhárít, elhazudik, elhíresztel, eligazít, elirányít, elítél, elismétel, eljajong, elkárog, elkendőz, elkérdez, elkiabál, elkotyog, elkottyant, elköp, elköszön, ellenáll, ellenez, ellenjavall, ellene szól, ellene van, ellenségeskedik, ellenszegül, ellentmond, elmagyaráz, elmekeg, elmesél, elmond, elmotyog, előad, előhoz, előhozakodik, előidéz, előterjeszt, elpanaszol, elregél, elrettent, elsorol, elsuttog, elszaval, elszól, elszónokol, elújságol, elutasít, eltanácsol, eltúloz, elzeng, emleget, emlékeztet, emlékezetbe idéz, említ, enyeleg, eped, epedezik, esd, esdekel, esedezik, eseng /103

Élcelődik, énekel, éneket mond, érdeklődik, értékel, értelmez, értesít, értésre ad, értekezik, értetlenkedik, érvel, évődik /12

Faggat, faggatózik, faggatódzik, fecseg, fedd, fejteget, fejmosást kap, felad, felajánl, felajánlkozik, felbátorít, felbecsül, felbíztat, felbőg, felbuzdít, felcukkol, felcsattan, felelevenít, felel, felelget, felesel, felemleget, felemlít, felénekel, felértékel, felfortyan, felfúj, felhánytorgat, felharsan, felhív, felhívja figyelmét, felhorkan, felhoz, felhördül, felgerjeszt, felgyújt, felidéz, feljelent, felkérdez, felkiabál, felkiált, felkínál, felkínálkozik, felköszönt, felkurjant, fellármáz, fellázad, fellázít, fellengőz, fellengőzik, felmond, felnagyít, felolvas, felordít, felpanaszol, félrebeszél, félremagyaráz, felsorol, felszájal, felszámol, felszaval, felszisszen, felszól, felszólal, feltár, felterjeszt, feltüzel, felültet, felüvölt, felüzen, felvág, felvázol, felvezényel, felvilágosít, felvonultat, fenekedik, fennhangon szól, fennhéjáz, fennhéjázik, fényt derít, figyelmeztet, figyelembe ajánl, fitogtat, fitymál, fohászkodik, fohászt mond, fondorkodik, forrong, fortyan, fortyog, fosol, förtelmez, fújja a kígyókövet, fújja a magáét, fújja szövegét, füllent, füstölög /95

Gagyog, gajdol, gáncsoskodik, gorombáskodik, gorombít, gőgicsél, gúnyol, gúnyolódik, gúnyt űz, gügyög, gügyörész, gügyörészik, /12

Gyaláz, gyalázkodik, gyámolít, gyón, gyóntat, gyűlöletet szít, /5

Habog, háborog, háborgat, háborúskodik, hadar, hadovál, hajt, hajszol, hajtogat, halandzsál, halandzsázik, handabandázik, hangoskodik, hangot ad, hantál, hantázik, hánytorgat, hápog, harsog, harsan, harsánykodik, harsányan szól, hasal, hátraszól, hazudik, hazudozik, hazugságot szól, heccel, heccelődik, hebeg, helytelenít, helytelenkedik, henceg, hergel, hetet-havat összehord, hetvenkedik, heveskedik, hibáztat, hímez-hámoz, híresztel, hírt visz, hírt szór, hisztiz, hisztizik, hiteget, hitet tesz, hív, hívat, hívogat, hivalkodik, hivatkozik, hízeleg, horkan, hőbörög, hördül, hősködik, hőzöng, hurrog, hülyéskedik, hülyít, /59

Idebeszél, idegesít, idehív, idehivat, ideígér, idekér, idekéret, idekiált, idemordul, ide-oda kotyog, ideordít, iderikolt, ideszájal, ideszól, igazat beszél, igazat szól, igazat mond, igazít, igazol, igazságot tesz, igazságot szolgáltat, igényel, ígér, ígéretet tesz, ígérget, igét hirdet, igéz, imát mond, imádkozik, incseleg, incselkedik, indítványoz, indokol, ingerel, ingerkedik, int, intelmez, ismertet, ismétel, ismételtet, istenít, istenhozzádot mond, ítél, ítéletet tart, ítéletet hirdet, ítélkezik /47

Jajdul, jajgat, jajong, jajveszékel, jár a szája, javall, javasol, jelez, jelent, jelentést tesz, jósol, jóslatot mond, jövendöl, jövendőt mond /14

Kaffant, kaffog, kajabál, kajánkodik, kakaskodik, kántál, karattyol, kardoskodik, kárhoztat, károg, káromol, káromkodik, kecsegtet, kellemetlenkedik, kényeztet, kérdést tesz fel, kérdéssel ostromol, kérdést szegez, kérdez, kérdezget, kérdezősködik, kérkedik, kérlel, kesereg, késztet, kevélykedik, kezdeményez, kiabál, kiált, kiáltoz, kiáltozik, kiátkoz, kibeszél, kiborít, kiborul, kicsal, kicsinyel, kicsúfol, kidadog, kielemez, kifaggat, kifakad, kifecseg, kifejez, kifejt, kifejezésre juttat, kifogása van, kifogásol, kifogást emel, kiforgat, kigágog, kigúnyol, kihallgat, kihámoz, kiigazít, kijelent, kijelöl, kikaffant, kikarattyol, kikárog, kikel, kikérdez, kikiabál, kikoldul, kikotyog, kikottyant, kikönyörög, kiköszön, kikunyerál, kilátásba helyez, kimagyaráz, kimond, kínál, kínálgat, kinyilvánít, kinyilatkoztat, kiordít, kiordibál, kiönti lelkét, kipakol, kiparancsol, kipletykál, kipuhatol, kirohan, kisír, kiszab, kiszájal, kiszínez, kiszól, kitálal, kitör, kiudvarol, kiutasít, kiüvölt, kiüzen, kivall, kivallat, kivartyog, kivezényel, kizavar, kizsarol, kornyikál, kotyog, köntörfalaz, könyörög, körüldong, körülír, köszön, köszönetet mond, köszönget, kötekedik, köti magát, köti az ebet a karóhoz, kötődik, kötözködik, közbeszól, közbetold, közbevet, közhírré tesz, közzétesz, közöl, közvetít, kritizál, kukacoskodik, kunyerál, kurjant, kurjongat, kurrog, /126

Lármáz, lármázik, lázad, lázadozik, lázít, lázong, lealáz, lebeszél, lebecsmérel, lebecsül, leckéztet, ledorongol, ledumál, lehazudik, lehív, lehívat, leértékel, leértesít, lefetyel, lefitymál, lefogad, lefúj, legénykedik, legorombít, legyaláz, léháskodik, lehazudik, lehazudtol, lehív, lehívat, léhul, lehurrog, leint, leír, lekáderez, lekap, lekezel, lekiált, lekiabál, lekicsinyel, leközöl, lekurrog, lelkendez, lelkendezik, lelkesedik, lelkesül, lemocskol, lemond, leócsárol, leordít, lepapol, leparancsol, lepecsel, lepirít, lepirongat, lepocskondiáz, lerikolt, leszájal, leszid, leszól, letárgyal, leteremt, letilt, letol, letorkol, leüvölt, levezényel, locsog, lódít, lőréz, lükéz, lükézik /71

Magasztal, magyaráz, magyarázkodik, makog, marakodik, megaláz, megáld, megállapít, megátkoz, megbeszél, megbocsát, megcáfol, megdumál, megemlékezik, megemlít, megérdeklődi, megértet, megfegyelmez, megfogad, meggyaláz, meggyón, meghatároz, meghazudtol, meghív, meghívat, megidéz, megindokol, megint, megismétel, megkövet, megmásít, megmond, megmondogat, megmossa fejét, megmukkan, megokol, megparancsol, megpirongat, megpuhatol, megrágalmaz, megsúg, megszab, megszapul, megszédít, megszid, megszól, megszólal, megszólít, megszurkál, megtárgyal, megtilt, megtiltat, megtraccsol, megtréfál, megtudakol, megüzen, megvádol, megválaszol, megvall, megviccel, megvigasztal, megvilágít, megvitat, megzendít, megzsarol, mekeg, mellébeszél, méltat, méltányol, méltatlankodik, mentegetőzik, mentegetődzik, menti magát, mocskol, mókázik, mond, mondókáz, mondogat, morog, morgolódik, motyog, motyorog, mukkan, mulat, mulatozik, / 85

Nagyhangúskodik, nagyképűsködik, nagyzol, nagyot mond, nagyot szól, nekiordít, nekiordibál, nekiüvölt, nehezményez, neheztel, nógat, noszogat, nótázik /13

Nyafog, nyaggat, nyámmog, nyavalyog, nyávog, nyekeg, nyekereg, nyekken, nyelvel, nyerít, nyifog, nyihog, nyikkan, nyilatkozik, nyilatkozatot ad, nyilatkozatot tesz, nyilatkozgat, nyilvánosságra hoz, nyivákol, nyivog, nyomja a sódert, /21

Óbégat, ócsárol, odabeszél, odabőg, odabömböl, odadörgöl, odadurrant, odaharsan, odahív, odahivat, odahorkan, odaigazít, odaígér, odairányít, odaítél, odakiált, odamond, odamondogat, odamordul, odaordít, odaparancsol, odarikolt, odarivall, odasúg, odaszájal, odaszól, odaszólít, odaüzen, óg móg, okol, okoskodik, oktalankodik, okát adja, okvetetlenkedik, okot vet, okot ad, ordibál, ordít, ordítoz, ordítozik, orgonál, óva int, /42

Öblöng, ökörködik, ömleng, őrjöng, összebeszél, összehív, összeszid, összeszólalkozik, össze-vissza beszél, ösztönöz, ösztökél, ötöl-hatol /12

Pajzánkodik, panaszkodik, panaszol, panasszal él, panaszt emel, papol, parancsol, parancsba ad, parancsolgat, parancsot ad, patáliát csap, patvarkodik, pletykál, pletykálkodik, pletykázik, pletyizik, pletyózik, perpatvaroz, perel, perlekedik, pirongat, pocskondiáz, pofázik, pofátlankodik, pofátlanodik, pöröl, pörlekedik, prófétál, próféciát mond, puhatol, puhatolózik, puhatolódzik, pusmog, /33

Ráacsarog, rábeszél, rábőg, rábömböl, raccsol, rádörren, rádörög, rágalmaz, rágorombít, ráharsan, ráhivatkozik, ráhorkan, ráhördül, ráhurrog, ráígér, ráijeszt, rákiált, ráköszön, rákurjant, rákurrog, rámesél, rámagyaráz, rámond, rámordul, ráordít, ráordibál, ráöblöng, ráparancsol, rápirít, rárikolt, rárivall, rászájal, rászámol, rászed, rászól, ráüvölt, rávall, rávezet, rávilágít, rávisz, rebeg, rebesget, ricsajoz, rigolyáz, rimánkodik, rikolt, rikoltoz, rikoltozik, riog, riogat, rivall, rosszall, röffen, rusnyálkodik, rusnyít, /55

Sarkall, sápítozik, sejtet, serkent, sért, sérteget, siránkozik, sistereg, sóderol, sóhajtozik, sopánkodik, sorol, sóvárog, súg, sugall, súg-búg, sugdolózik, sugdolódzik, sugdos, sumákol, susárol, susmog, susmusol, susog, sustorog, sustyál, surrog, suttog, süketel, sürget, /30

Szabadkozik, szabályoz, szabódik, szajkóz, szájal, szájára vesz, szájaskodik, szamárkodik, számot ad, szapul, szavakba foglal, szavakba önt, szaval, szavalatot mond, szavatol, szédít, szellemeskedik, szentségel, szenveleg, szépeket mond, szépeleg, szid, szidalmaz, szitkozódik, szóba ejt, szóba ered, szóba esik, szóba hoz, szócsatázik, szól, szónoklatot tart, szónokol, szópárbajoz, szópárbajt vív, szóra méltat, szószátyárkodik, szót emel, szót ejt, szót szaporít, szólal, szólamoz, szónoklatot mond, szónokol, szót vált, szóval jelez, szóvá tesz, szőröz, szövegel, szurkál, szurkálódik, szutyongat, /50

Taglal, tájékozódik, tájékoztat, tanácsol, tanácsot ad, tanácskozik, tanakodik, tanúságot tesz, tanúbizonyságot tesz, tanúsít, tárgyal, társalog, társalkodik, tereferél, terjeszt, teszi a szépet, tilt, tiltakozik, tisztáz, titkol, titkolózik, tódít, torzsalkodik, tömjénez, törvénykezik, törvényt ül, traccsol, trécsel, tréfál, tréfálkozik, tudakol, tudakolózik, tudakolódzik, tudakozódik, tudat, tudatosít, tudósít, túloz, túllő a célon, túltárgyal, /40

Udvarol, ugat, utal rá, utálkozik, utasít, utasítgat, útbaigazít, /7

Üvölt, üvöltözik, üzen, üzenget, üzenetet küld, űzi eszét, /6

Vádaskodik, vádol, vakkant, vakog, válaszol, választ ad, vall, vallat, vallatózik, vartyog, véd, vélekedik, véleményez, véleményt alkot, véleményt mond, véleményt kifejt, veszekedik, veszekszik, vetekedik, vetekszik, vezényel, viccel, viccelődik, viccet mond, vicog, vigasztal, vigasztalgat, vigaszt nyújt, vikotál, vikotázik (sóvidéki tájsz.),viszálykodik, viszályt kelt, viszályt gerjeszt, visszabeszél, visszafelesel, visszahív, visszakiált, visszakiabál, visszaköszön, visszamond, visszaordít, visszaszájal, visszaszól, visszaszólít, visszaparancsol, visszapofázik, visszarikolt, visszaüvölt, visszaüzen, visszazavar, visszhangzik, vitába száll, vitára szólít, vitat, vitát indít, vitatkozik, vitázik /57

Zagyvál, zakatol, zaklat, zajong, zargat, zavar, zavarog, zenebonáz, zenebonázik, zendít, zendül, zeng, zengedez, zengedezik, zokszót hallat, zong, zöng, zörög, zúg, zúgolódik /20

Zsarol, zsarnokoskodik, zsémbel, zsémbeskedik, zsémbelődik, zsibong, zsidóz, zsinatol, zsinatoz, zsivajog, zsivajoz, zsong, zsörtölődik, /13

1.251 zömében egyszavas kifejezés. Ez sem teljes! Lehet bővíteni. A két fogalomkörben több mint 2.400 kifejezéssel színezheti beszédét a magyarul beszélő, ahogyan akarja. A többi igekötővel a kifejezések száma könnyen túllépheti a 4-5.000-et is!

 

 

 

 

 

 

A gondolat, és ami abban kimondatlanul végbemehet

Ábrándozik, ácsingózik, aggódik, agyal, áhítozik, álmodik, álmot sző, átérez, átértelmez, átértékel, átgondol, átmérlegel, átszellemül, áttervez, /11

Bánkódik, bátorkodik, bátorodik, bátortalanodik, becsül, bemér, belegondol, beleképzel, beleszámít, beszámít, betervez, bízik, bizakodik, bizonytalankodik, bölcselkedik, búsong, búsul, búslakodik, /18

Elábrándozik, elbátortalanodik, elbizakodik, elbizonytalanodik, elbölcselkedik, elelmélkedik, elemészti magát, elgondol, elgondolkodik, elgondolkozik, elgyávul, elhisz, elítél, elképzel, elkeseredik, elméláz, elmélkedik, elmereng, előérez, elrágódik, elrémül, elréved, elrévedezik, elrévül, elszámít, elszámol, eltépelődik, eltervez, eltöpreng, eltűnődik, emésztődik, eszesedik, eszmél, eszményít, /34

Érez, ért, értelmez, értékel, érzékel, észbe kap, észlel, /7

Felbátorodik, felbecsül, felértékel, felfog, felháborodik, felismer, fellelkesül, feltételez, fél, fontol, fontolgat, fontolóra vesz, /12

Gondol, gondolkodik, gondolkozik, /3

Gyanakszik, gyanakodik, gyanít, gyanúsít, gyávul, gyűlöl, /6

Habozik, háborog, határozatlankodik, hisz, hitetlenkedik, húzódozik /6

Ideképzel, idegenkedik, idegondol, ihletődik, ingadozik, irtózik, iszonyodik/8

Képzel, képzeleg, képzelődik, kesereg, kiábrándul, kiagyal, kieszel, kiérez, kiért, kiértelmez, kiértékel, kifőz, kiforral, kigondol, kiismer, kiokosodik, kiötöl, kisüt, kiszámít, kitervel, /20

Latol, latolgat, lebecsül, leértékel, lelkesül, lenéz, /6

Megbátorodik, megbecsül, megbízik, megeszesedik, megérez, megért, megfontol, meggondol, meggyanít, meggyanúsít, megihlet, megítél, meglatol, megfontol, megokosodik, megrág, megsejt, megtervez, megvet, méláz, mélázik, mereng, mérlegel, /23

Odagondol, odaképzel, ódzkodik, okoskodik, okosodik, óvakodik, /6

Ötöl, ötlik, ötletez, /3

Ráérez, rágódik, rágondol, rágyanít, rátervez, remél, reménykedik, rémeket lát, retteg, réved, révedezik, rühell, /12

Sejdít, sejt, sejtelmez, sóvárog, sugall, sugalmaz, /5

Számít, számítgat, számol, számolgat, szomorkodik, szomorodik, szomorú

Tépelődik, tétovázik, töpreng, töri fejét, tud, tűnődik, /6

Undorodik, utál, utálkozik, /3

Végiggondol, vél, vergődik, viszolyog, vonakodik, /5

Zokon vesz, /1

Zsong,/1 202 kifejezés, de lehet keresni tovább.

A gondolatot jellemző, minősítő kifejezések

Alamuszi, aljas, alattomos, /3

Álnok, áruló, átcikázó, átcsillanó, átfutó, átnyilalló, átsajduló, átsuhanó, átvillanó, /9

Balga, balgatag, bántó, bátor, bátorító, becstelen, belenyilalló, belesajduló, biztató, bölcs, boldogító, bús, buzdító, /13

Csábító, csalárd, csalfa, cseles, csodálatos, /5

Dagályos, démoni, /2

Elbátortalanító, elbódító, elbúsító, ellenséges, elragadó, elrejtett, elsuhanó, elszomorító, elviselhetetlen /8

Fájdalmas, felcsillanó, felderengő, felháborító, felemelő, felélénkítő, felmagasztosuló, felmerülő, felötlő, felpezsdítő, félrevezető, felrémlő, felröppenő, felsejlő, felserkentő, felüdítő, felvillanó, felvetődő, fennkölt, fenséges, fondorlatos, förtelmes, furcsa /23

Galád, gátlástalan, gaz, gonosz, /4

Gyalázatos, gyászos, gyáva, gyilkos, /4

Háborodott, határozott, higgadt, hirtelen, hitvány, homályos, /6

Izgalmas, izgató, /2

, józan, júdási, /3

Kiábrándító, komor, ködös, kusza, kuszált, /5

Lehangoló, lesújtó, letaglózó, /3

Magasztos, magasröptű, magával ragadó, mámorító, megcsillanó, megejtő, megnyerő, megtévesztő, megváltó, megvillanó, merész /11

Nagyszerű,

Okos, oktalan, oktondi, ordas, /4

Ördögi, örömteli, őrjítő, összekuszált, ösztönző, /5

Pazar, pompás, /2

Ragyogó, ravasz, rejtett, rémítő, rendezetlen, rossz, /6

Sátáni, serkentő, sötét, sunyi, /4

Szárnyaló, szennyes, szívmelengető, /3

Tétova, /1

Undorító, undorkeltő, utálatos 3

Üdvös, üdvözítő, /1

Vakmerő, vérforraló, vérlázító, visszarettentő, visszataszító, /5

Zavaró, zavaros, zilált, zordon, zűrös, zűrzavaros, /6

Zsarnoki, zsivány, zsongó, /3 142, gondolatot minősítő kifejezés

 

A szemmel érzékelés fogalma

Álmélkodik, ámul, ámuldozik, átbámul, átbámészkodik, átbogarász, átböngész, átfürkész, átfog (tekintetével), áthunyorog, átkajtat, átkémlel, átkukkant, átkukucskál, átkutat, átlát, átnéz, átnézeget, átpillant, áttekint, áttekintget, átvizsgál /22

Baklat (vakoskodik), bambul, bámészkodik, bámul, bandzsít, becsül, becsli (felértékel), befürkész, behunyorog, bekémlel, bekukkant, bekukucskál, belát, belebámul, beleböngész, belefürkész, belehunyorog, belekémlel, belekukkant, belekukucskál, belelát, belenéz, belenézeget, belepillant, belesunyít, beletekint, beletekinget, beméricskél, benéz, benézeget, bepillant, besunyít, betekint, betekintget, bevizsgál, bogarász, böngész, bűvöl /38

Csodál, csodálkozik, /2

Díszszemléz, /1

Elálmélkodik, elámul, elbámészkodik, elbámul, elbogarász, elböngész, elhunyorgat, elkémlel, ellát (odáig), elnéz (arra), elnézeget, elnézelődik, elolvas, elolvasgat, elolvastat, elsunnyog, /16

Éber, érzékel, észlel, észrevesz, /4

Felbámul, felbámészkodik, felbecsül, felfedez, felfigyel, felfürkész, felhunyorog, felkajtat, felkémlel, felkukkant, felkukucskál, felkutat, fellát, felmér, felnéz, felnézeget, felolvas, felolvasgat, felolvastat, felpillant, feltekint, feltekintget, figyel, figyelemmel kísér, figyelmes lesz, figyelmez, fürkész /27

Hunyorog, hunyorgat, /2

Idebámul, idefigyel, idefürkész, idekancsalít, idekémlel, idekukkant, idekukucskál, idelát, idemereszti szemét, idenéz, idenézeget, idepillant, idesunyít, idetekint, idetekintget, /15

Kacsint, kajtat, kancsalít, kancsít, kandikál, kémel, kémlel, keres, keresgél, keresget, kibámul, kibogarász, kiböngész, kifürkész, kikacsint, kikajtat, kikandikál, kikémlel, kikukkant, kikukucskál, kikutat, kilát, kinéz, kinézeget, kiolvas, kiolvastat, kipillant, kitekint, kitekintget, kivizsgál, körülbámul, körülbámészkodik, körülbogarász, körülböngész, körülfürkész, körülhunyorog, körülhordozza tekintetét, körülkajtat, körülkandikál, körülkémlel, körülkukkant, körülkutat, körülnéz, körülpillant, körülszaglász, körülszemlél, körültekint, körülvizsgál, kukkant, kukucskál, kakucsál, kukkol, kuksiz, kutakodik, kutat, /55

Lát, láttamoz, lenéz, leolvas, les, lesben áll, leselkedik, leskelődik, /8

Megbámul, megfigyel, megfürkész, megkémlel, megkukkant, meglát, megméricskél, megméreget, megmustrál, megnéz, megnézet, megnézeget, megolvas, megolvasgat, megolvastat, megpillant, megsunyít, megszemlél, megszemléz, megtallóz, megtekint, megtekintget, megvizsgál, megvizslat, mered, méreget, mereszti szemét, méricskél, mérlegel, /29

Néz, nézés, nézeget, nézelődik, nézet (valakivel), nézdel, /6

Odabámul, odafigyel, odafürkész, odakancsalít, odakémlel, odakukkant, odakukucskál, odalát, odamereszti szemét, odanéz, odanézeget, odapillant, odapislog, odasunyít, odatekint, odatekintget, olvas, olvasgat, olvastat, 19

Összebámul, összefürkész, összekacsint, összekancsalít, összekémlel, összekeres, összekukkant, összelát, összeles, összeméricskél, összeméreget, összenéz, összenézet, összeolvas, összeolvastat, összepillant, összepislog, összesunyít, összeszemez, összetekint, összevizsgál, összevizslat, /22

Pillant, pislant, pislog, pislogat, /4

Rábambul, rábámul, rácsodálkozik, ráfigyel, rákancsalít, rákémlel, rákeres, rákukkant, rákukucskál, rálát, ráles, rámered, rámereszti szemét, ránéz, ránézeget, rápillant, rásunyít, rátekint, rátekintget, /19

Seregszemléz, sunyít, sunnyog, sunyorog, /4

Számlál, széjjelbámul, széjjelfürkész, széjjelkémlel, széjjelnéz, széjjelnézet, széjjeltekint, széjjelvizslat, szemelget, szemmel tart, szemmel ver, szemet mereszt, szemez, szemlél, szemléz, szemre vesz, szemrevételez, szemügyre vesz, szétbámul, szétfürkész, szétkémlel, szétnéz, szétnézeget, szétpillant, széttekint, szétvizslat, szömöz, szömözget, szömmel ver... /29

Tallóz, tallózik, tátja a száját, tekint, tekintget, /5

Ügyel, /1

Vaklat, vakoskodik, vigyáz, vigyázkodik (csíkvidéki tájszó), visszabámul, visszakeres, visszakukkant, visszalát, visszales, visszanéz, visszanézeget, visszaolvas, visszaolvasgat, visszaolvastat, visszapillant, visszapislog, visszasunyít, visszatekint, visszatekinget, vizsgál, vizsgálódik, vizslat, /21

349 kifejezés, ez is bővíthető.

·

 

 

 

 

 

 

 

 

Végére érvén

Egy írásnak végére érve, az író még nem biztos abban, hogy befejezett a munka. Azon a gondolaton gyötrődik, hogy vajon mi maradt ki? Egyetlen vigasza a többszöri újraolvasás után, hogy majd a lektor, korrektor visszajelzi a hibákat, hézagokat.

Vannak oly tulajdonságaik, melyeket az utolsó percekben értettem meg. Vannak megdöbbentő jelenségek, melyek nem véletlenek. Például az egyensúly, mely összetett szó, és érdekes módon a középen álló n hang a billenő pont, melyen az egyensúly áll.

Úgy érzem – kezdem megismerni édes anyanyelvem, a magyar nyelv titkait. Tanulok magyarul, tanulok emberül. Igen, emberül, hisz ez a nyelv az egész emberiség nyelve volt valaha! Bárcsak mindenki megtanulná az EMBERI nyelvet.

Ma már más szemszögből figyelem a hangokat, és minden rezdülésüket érezni vélem. Csodálattal tölt el kifejező erejük, és mikor szavakká alakulva olvasom, hallom – ugyanaz az érzés fog el, mint G. B. Shaw-t a magyar nyelv kutatása, megismerése során.

Le kell szögezni egy dolgot. A magyar nyelvet ősi gyökei védik, és azok oly konokul állják a sarat, mint a pusztában álló fa a romboló orkán gyökérpróbáló viszontagságait. A nyelvújításkor képzett szavak közül csak azok mentek be a köztudatba, melyek tényleg illeszkedtek a nyelv törvényeihez. A nyelvújítók inkább rövidítették a kifejezéseket, és a szavak képzőit változtatták, a gyökök maradtak. Így a magyar nyelv ma is őrzi azokat az ősi gyökeit, melyek évezredeken át megóvták a változástól. Voltak oly kifejezések, melyek léteztek valaha, és ők visszahozták a köztudatba kissé más alakban.

Sajnos a jövő idő elrontott alakban szintén rögzült, ami nagy baj.

Talán leírtam mindent, amit a hangok jelezni akarnak. Talán. Ám, ha mégis kifelejtettem valamit, remélem, lesznek még olyanok, akiket érdekelnek a hangok titkai, rálépnek erre az ösvényre, és kutatni fognak utánuk. Előbb vagy utóbb minden felszínre kerül.

Megfigyelhető, hogy a hangok egyes jellegzetes tulajdonságaikat más nyelvekben is kimutatják különböző kifejezésekben, de csak olyan szavakban, melyek legalább részben őrzik az ősgyökök nyomait, összességükben viszont nem jöhetnek felszínre más nyelvekben, mert azok összerázott, kavart, állandóan változó nyelvek.

Például az édes különböző nyelvekben tartalmazza a d hangot – dolce, doux, dulce –, de ugyanabban a nyelvben nem érvényesül a d hang más tulajdonsága. Talán csak az r hangnak erőt kifejező jellege mutatkozik ki több nyelvben: fortezza, force, forţă. És ugyanakkor a körre utalása is: cerchia, cercle, cerc.

Érdekes lenne az állatok eredeti neveinek kutatása, hisz azok az ősnyelven, jellemzőik szerint kapták neveiket.

Remélem, reméljük, hogy az emberiség rájön, mily nagy kincs rejlik ebben az Istentől kapott, „különös ősi erőtől duzzadó nyelv”-ben, hogy lesznek majd olyanok, akiket érdekelni fog, megtanulják, szeretni fogják, megtanítják gyermekeiknek, és művelik utódaik is. Lehet, hogy egyszer újra világnyelv lesz, és megszűnne ez a mai Bábel?

A jövő titkai ma még kiismerhetetlenek, beláthatatlanok.

Tamana

Európa területén széltében, hosszában, az Uráltól az Atlanti óceánig, vagy Japántól Amerika nyugati csücskéig, Alaszkától a Tűzföldig levő területeken, folyók, hegyek, tájak, települések nevei őrzik mai napig eredeti magyar hangzású, Kárpát-medenceivel azonos alakjukat! Ezek Dr. Vámos-Tóth Bátor kutatásai nyomán kerültek a nagyközönség elé. Számuk hatezer körüli, őshonosak a Kárpát-medencében, de ugyanolyan alakban megtalálhatóak több tízezer kilométerrel odébb is!

Iránban: Temesvár, Arad, Makó, Puszta, Sió, Csádban: Torda, Garam, Aba, Libanonban: Bécsvári, Ágvári, Bikfája, Kaukázusban: Kiskevi, Galánta, Magyar, Afganisztánban: Csókavár, Kalocsa, Kotányi, Hondurasban: Szováta, Mátra, Komárom, Csepel.

De van: Zetelaka, Abda, Dabas, Várda, Kanizsa, Zilah, Huszár, Árpavár, Csákúr, Gyorok, Csángó, Csécsény, Zalka, Farád, Vásár stb. (www.maghar.hu/tamana/)

E nevek a Kárpát-medencével, magyar nyelvű népével valaha kapcsolatban álló, onnan elszármazó magyar nyelvűek ősi jelenlétének bizonyítékai. Ezek eltüntetéséhez nincs erejük a világ urainak összes piszkos pénzükkel sem! Ez azoknak neve ősidőktől fogva és ma is, bizonyítva, hogy a ma magyarnak mondott nyelv világnyelv volt, és hogy Kárpát-medencei gyökerű.

Erről is szót kell ejteni

A birtokomban levő Magyar Értelmező Kéziszótár* 1985-ben az Akadémiai Kiadó által gondozott köteteiből sokat tanultam. Igényes, tiszta magyarázatokkal ellátott, felvilágosító értelmezéseket fejtegető mű. Kivéve a kommunizmushoz kötődő kifejezések magyarázatait.

Ám ezek mellett még van egy óriási, mondhatni, végzetes hibája. A szavak, kifejezések eredetére vonatkozó megállapításai.

E szótár szerint nincs is magyar nyelv.

Csak néhány szó. Szerkesztői szerint a Kárpát-medencébe érkező magyarok a ma használatban levő szavaink közül talán legtöbb tíz százalékot használtak, a többi kifejezést mutogatással oldották meg. E szótár szerint őseink nem tudtak beszélni!

De szerencsére jöttek az áldott jó, vajszívű tótok, rácok, bunyevácok, vagyis szlávok, és megtanították beszedára. Majd a románok, németek, görögök, zsidók szerető, melegséggel ölelő karjaikba vették Árpád apánk makogó népét, óvodáikban, iskoláikban megtanítván legalább folyékonyan makogni, kurjongató, gurgulázó, mutogató őseinket.

De nem csak őket, hanem az ógörögöket is! Biztosan szomszédok voltak. Arról gondolhatjuk, mivel „Franciaország és India határos.” Ezt Petőfi írta, úgyhogy ez szent! Akkor Tótország és Görögország miért ne lehetne? Bizony! Bár az már a legek birodalmába tartozó teljesítmény, de ha van időgép, mint a mesében, moziban?!

Aki ezt kétségbe vonja, az pimasz fasiszta! Mert nagy nép ez a szláv nép. Ajajajj! Már akkor is hatással volt a világra, amikor még nem is létezett!

Nézzék meg a szótárt – a Jóistent is ők tanították meg teremteni!

Gyámoltalan, totyakodó őseink évszázadokig a szabad ég alatt háltak asszonyostól, kölykestől, mivel nem tudtak leverni egy sátortartó cölöpöt sem. Hogy miért? Mert nem is ismerték, azt sem tudták, mi a neve, amíg oda nem hívták a szláv Szvatopluk fejedelmet megkérdezni, mert hiszen a szlávok, azok meg oly nagy tudósok voltak, annyira ismerték a cölöpöt, de annyira, hogy még az ógörögöket is ők tanították meg erre. Csak amilyen buták voltak azok a görögök xülüp, xilop, xolop alakban vették át.

Mivel is vágtak volna cölöpöt őseink, hiszen a szekercét is a szlávok adták a kezükbe. De nem csak őseinknek, hanem az ógörögöknek, latinoknak is. Hogy mi mindent köszönhet a teremtett világ a magasfeszültségen hallatlanul kiművelt szlávoknak, a vodkán termő mámoron és a magyar nők becstelen megerőszakolásán kívül?!

Megáll az ész!

A tatárokkal való találkozásuk előtt őseink nem tudtak tákolni, azaz szőni sem. Pucéran jártak, vagy valamelyik házaló Mordekáj Móricka öltöztette őket, mert bár a tákolásról a tatároktól hallottak először, azok nem adtak felszerelést hozzá, hiszen osztovátát, vetélőt, motollát is Szvatopluktól kaptak. Az ógörögöket és a latinokat is a tatárok és a szlávok tanították szőni, fonni. És zabot is az áldott jó szlávok adtak őseink lovainak, mert addig nem is tudták micsoda, és persze abrakolni is a beláthatatlan messzi múltba vesző lovas hagyományokkal rendelkező tótoktól tanultak. A magyar ló – ha volt egyáltalán valamiféle gebéjük őseinknek – beteges, fasiszta, irredenta nemzeti öntudattól vezérelten, első kóstoláskor kiköpte a szláv abrakot. A pimasz. Aztán néhány slattyos, ficós, mecsári tót súgott neki valamit Dunaszerdahelyről, mire mégis megette.

De ezeket a lovakról mondott dolgokat ne tessék komolyan venni, mert azok csak fikciók, mivel ha jól megnézzük, őseink gyalog érkeztek a Kárpát-medencébe, maguk húzták a finnugoroktól kapott kis kétkerekű szekereiket, meg volt olyan is, aki csúsztató talpakon húzta batyuját. Lovat majd később Szvatopluktól kaptak ajándékba. A tótok összes lovát ideadták, már azokat, melyeknek nem fagyott le a szarvuk az előző kemény télen.

Őseink nem tudtak meghúzni egy vonalat a finnugorokkal való találkozásuk előtt. Ebből eredően vetni sem tudtak. Honnan, ha ugyan volt ekéjük, de nem tudtak vele szántani. „Száz évbe tellett, míg a lovaglástól elgörbült lábaikkal megszokták az eke utáni egyenes járást.” (Mert ezt mondta az áldott emlékű, /ja’ még nem/ jóságos mosolyú, lipótvárosi úr.) Dobálták ide-oda a sátor körül az ekét, de nem volt annyi eszük, hogy használják.

Ez a szótár nem írja, de én tudom még kisiskolás koromból, hogy minket szántani, szánon csúszni, a magyar gyerekeket szánkózni a szlávok tanítottak messzemenő jóindulattal, türelemmel. Addig a fenekünkön csúszkáltunk gatyafékkel. A szlávok eget verő műveltségét, rendkívüli jóságát mi is megtapasztaltuk a XX. században, amikor asszonyainkat megerőszakolták, majd kitelepíttették, üldözték őket.

Őseink gyomokat, sóskát, cikóriagyökereket, galagonyát, kecskerágót legeltek, mivel a finnugorokkal való találkozásuk előtt nem ismerték a vadat, nem tudtak vadászni sem. De azt sem tudták, mi a köleskása, az árpát is a törökök mutatták meg nekik. De minek is gabona, mikor csépelni sem tudtak, arra is Szvatplukot kellett hívni, és ő is őrölte meg számukra a gabonát.

Hogyan, miből éltek meg a szlávokkal való találkozásuk előtt, föl nem fogható. Se sátor, se élelem, se fejsze, se ásó, se kapa.

Akkoriban, ha a kisgyerek kérdezte anyukájától, mi lesz a reggeli:

– Bükkmakk gyökérrel, kincsem, és rá lehasalva iható friss patakvíz! – tudniillik a vödröt is a tótok adták, előtte viszont őseink a markukból vagy lehasalva ittak.

Az, hogy kincsemnek nevezte gyermekét, nem is biztos, mert a kincs bizonytalan eredetű kifejezés, de magyar semmiképp. Ugyanis túl egyszerű volna, és így hihetetlen.

A gyémántot is németektől meg franciáktól kapták. Mert miért ne, hisz a franciáktól csupa gyémánttal kirakott jó szándék sugárzott felénk mindig. Soroljam?

Onnan kaptuk: a vérbajt, a trippert és Trianont.

Eddig nem is sejtettem, hogy mástól semmiképp nem kaphattunk gyémántot, csak a németektől és a franciáktól. Szóval meg kellett várnunk, míg kialakult a francia és a német nemzet. Addig nix gyémánt! A francia meg alig több mint ezeréves nemzet.

Ettől függetlenül – e szótár szerint – egy dolog biztos: a magyar élhetetlen, önmaga erejéből megélni képtelen, semmi nép volt. Ezt így egy az egyben elhihetik, mert bizonyítható, hogy egészséges, értelmes beosztással enni sem tudtak.

Mert ugyebár a finnugorok megtanították, mi a nyíl, mi a tűz és mi a vad, de vadat űzni csak a törököktől tanultak meg nagy későre. Addig csak lesték, és gyűlt a nyáluk. De ekkor még azt sem tudták, mi az íz, mi a zamat. Erre aztán a konyhájukról messze-messze földön híres-neves németek okították ki őseinket. (Azok, akik tőlünk tanulták meg az evőeszközök használatát.)

Azt, hogy hogyan kell ebédelni, vacsorázni a szlávok mutatták meg. Ameddig nem találkoztak a szlávokkal, addig csak reggeli volt és slussz! Nem ebédeltek! Nem!!! Azt sem tudták, mi az. És Árpád apánk minden este vacsora nélkül fektette le éhesen siránkozó népét.

Borzasztó!

Mikor ezt megtudta az áldott jó Szvatopluk, úgy megolvadt a szíve, mint a vaj a fején, és megtanította ebédelni, vacsorázni is a magyart. Attól kezdve minden este könnyes elérzékenyüléssel mondta nekik:

– Nehogy má’ vacsora nélkül feküdjetek le, gyerekek! Inkább gyertek át hozzánk, csak ide Szerdahelyig. Majd adunk ott nektek!

De ez még semmi! Mert ha valaki ez idáig azt hitte, hogy a csárda magyar szó, magyar fogalom, akkor most gyorsan változtassa meg maradi sovén-fasiszta, becstelen, eltulajdonító véleményét!

Hogy miért? Mert nem az! Nem ám!

Szerb... vagy horvát... vagy talán perzsa, még nincs eldöntve, most nyálazza a tentaplajbászt valamelyik fingugró hundor ferkó, hogy a megfelelő teketóriába besorolja, ám hogy magyar nem szabad legyen, az már biztos. Majd megmondja a sz/tör/ny/ténész úr, csak megvárja, míg kiegyenesedik a lábunk, és tudunk csárdást táncolni kecmergre.

A csárdást, persze szégyentelenül, pimaszul sajátunknak tartjuk, mert miután elloptuk a fent említett népektől a nem kellően levédetett csárda fogalmát, rögtön elloptuk a franciáktól, németektől a tanz-ot, dance-ot is, és kitaláltunk, kimagyarkodtunk beste fasiszta módon egy táncot, s azt elneveztük csárdásnak..., mint a kiskalapot. Azért ... és csak azért, hogy igazoljuk – a miénk volt, mióta a világ.

És csinálni sem tudtak a magyar férfiak – semmit. Főleg gyereket nem. Mivel a magyar nők nem voltak sem csinosak, sem csintalanok, csak a szlávok, mert az is az ő szavuk, ugyebár, így csinálni mindig hívni kellett valakit. Szerencsére a szlávok tudták a csinálás titkát, és Sztálin elvtárs, meg a Szvatopluk rögtön idevezényelt egy nagy sereg, habzó szájú kanokból álló, nagy-nagy oktondi, muszka-morva-cseh disznócsürhét, hogy ne engedjék kiveszni a magyart, csináljanak má’ valamit.

És jöttek..., csináltak.

Aztán jöttek a tótok is, a vajszívű áldott jó tótok, de ők csak Dunaszerdahelyig. Jöttek történelmet csinálni. Hősies tót történelmet. Mivel be kell pótolni az ezeréves mulasztást, le kell választani a piszkos magyar történelemről a makulátlan, galambszelídségű, hősi tót történelmet, és tűz-víz, be kell írni a dicsőséges szlovák történelembrosúra negyedik oldalát is. Hogy legyen legkevesebb félujjnyi vastag a kötet.

A vastagborítóval együtt! Legalább olyan vastag, mint a minket ócsárlók pofáján a bőr.

És lehetne folytatni...

------------------------------------

* A birtokomban levő Magyar Értelmező Kéziszótár szerkesztői:

Juhász József, Szőke István, O. Nagy Gábor, Kovalovszki Miklós.

Ez a csapat belefulladt a saját meggondolatlan, bizonyíthatatlan hazugságaiba. Alapelvük, akár a Habsburg utasításra dolgozó Hundorfer vagy Budenz uraknak és utódainak: Nincs magyar eredetű szó semmilyen fogalomra, a mai magyar nyelv egy hordalék nyelv, úgy lopkodtuk össze szavainkat a körülöttünk élőktől.

Ha a szerkesztő urak még élnek, fogadják elismerésemet a kifejezések magyarázatait illető szakmai munkájukért, és részvétemet a kifejezések eredetére vonatkozó megállapításaikból kiolvasható lepusztult magyarságukért. Bár, elképzelhető, parancsra tették.

De akkor is!

Mert, hogy parancsot teljesítő, kivégző hóhér legyen valaki, ahhoz hóhérlélek kell!

Felhívás minden magyarhoz!

Legyetek büszkék arra, hogy az egyetlen élő kincset, az első kézből kapott ősnyelvet birtokoljátok!

Nyugodtan rögzíthetitek a tudatalattiba, hogy a finnugor elmélet egyszer és mindenkorra megbukott. Akik tűzzel-vízzel azt a halvaszületett elméletet hirdetik, számunkra többé nem párbajképesek. Annyira sem szabad őket értékelni, hogy vitába szálljunk velük.

Azok, akik közel két évszázadon át semmi mást nem tettek, mint lenullázták, mocskolták, pocskondiázták, gyalázták nyelvünket, nemzetünket, azt sem érdemlik meg, hogy szóba álljunk velük.

Őrizzétek meg tisztán ezt a szép, eredeti, ősi nyelvet, melyből minden más nyelv kialakult, ne rongáljátok értelmetlen, ma divatos, jasszos, zsargon, szleng, tolvajnyelv jövevényszavakkal csak azért, hogy modernkedőknek tűnjetek.

A magyar nemzet nem tolvajnemzet, hogy tolvajok nyelvét beszélje! Hagyjátok a tolvajokat, beszéljék ők saját bűzös nyelvüket.

Érződjön az általatok beszélt nyelven is az egyenes tartás. Ne utánozzátok az anyaországi lesüllyedt, aljas, liberális kosszal, szennyel, mocsokkal fertőzött divatos beszédmodort még akkor se, ha úgymond „népszerű” művészektől halljátok. Az a szóhasználat őket csak állapot szerinti magyartalannak minősíti. Nem igazi magyar művészek, csak jövevény nyűvészek, akik elnyüvik, szakadttá teszik, rombolják, tönkreteszik a magyar nyelvet. Csak majmolják a magyart.

Ti magyarok vagytok, ne utánozzátok soha a majmokat!

Kutassátok fel a régi kifejezéseinket, és használjátok a mindennapi beszélgetéseitekben.

„Nyelvében él a nemzet.” !!! Nyelvében támad fel a magyar!

Gárdonyi Géza írta: Minden nemzet fő kincse a nyelv. Bármit elveszíthet, visszaszerezheti, de ha nyelvét elveszíti, Isten se adja vissza többé. Aki a jó magyar szót elhagyja idegenért, akinek a korcs magyar szó nem fáj, hazaáruló.

 

 

Légy büszke nyelvedre, kisdiák!

Sose feledd el, hogy ezt a csodálatos magyar nyelvet a te édesanyádtól örökölted, tanultad! A te szeretett, drága, édes anyukádtól, aki ezen a nyelven dédelgetett, becézett már megszületésed előtt, amikor még a szíve alatt hordott. Ezen a nyelven szólított neveden először megszületésed után. Az ő ajkait nézted, mikor kebléből táplált, nézted, ahogyan ajkain alakultak a számodra legkedvesebb szavak. Tőle tanultad mindazt, ami szép. A magyar dallamvilágból dudorászott neked szép dallamokat, mialatt a legcsodálatosabb, legodaadóbb anyai szeretettel ölelt gyöngéden keblére téged. Ezen a nyelven énekelt neked altatódalt, ezen a nyelven vezetett be téged a csodálatos életbe, ezen a nyelven indított először féltő szeretettel óvodába, iskolába.

„Királyi kincset” birtokolsz, az emberiség ősnyelvét, „az isteni titkot”. Annak szeretetével növekedjél, erősödjél, hogy magatartásod is becsületes, egyenes derekú magyarként azonosítson téged.

Ne becsüld le mások nyelvét, de szeresd, és óvd meg tisztán saját nyelvedet édesanyád, édesapád emlékéért. Nem számít, milyen tájszólásban beszéled, hisz úgy ízesebb, csak óvjad ezt a drága anyai örökséget a rátolakodó, azt fertőzni akaró szlenges mocsoktól!

És légy büszke nyelvedre mindig! Ez az első világnyelv, a te szüleidtől örökölt legtisztább örökség, melyet nem vehet el tőled soha senki.

·

Mássalhangzó párosok,

melyek „nem engednek a huszonegyből”:

rny – ernyő, árnyék, szörny,

jn – ajnároz, sajnál,

rg – irgalom, nyargal,

dv – kedv, nedv,

rd – mord, zord,

ld – boldog, old, áld,

lk – alkot, alku

nd – gond, rend, csend,

rz – borz, torz,

rt – árt, irt, sért,

nk – csonk, tönk, rönk,

mb – comb, tömb, domb,

szt – oszt, asztal, esztendő

ng – zeng, bong, csüng, leng,

kr – szikra, makranc,

rj – sarj, borjú, erjed,

lv – olvad, alvad

lt – oltó, költő

lcs – szemölcs, gyümölcs, olcsó

rs – orsó, korsó, borsó

rv – érv, terv, szarv stb.

 

 

 

Tartalom

Egységes alkotói alapelv ....................................................

A tűz őrizői .........................................................................

A nyelv megtörése ..............................................................

Tanúim: a hangok................................................................

A hangok bűvös világa A-tól Zs-ig.....................................

A latin nyelvek rendszertelensége .....................................

A mozgás, helyváltoztatás fogalma ...................................

A beszéd, szólás, szóban kifejezés fogalma ......................

A gondolat, ami abban végbemehet ..................................

A gondolatot jellemző, minősítő kifejezések ....................

A szemmel érzékelés .........................................................

Végére érvén .......................................................................

Tamana................................................................................

Erről is szót kell ejteni ........................................................

Felhívás minden magyarhoz! ..............................................

Mássalhangzó párosok.........................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hogyan van az, hogy Isten ókori bibliai nevét ma kizárólag csak az ősnyelv egyenes ágú leszármazottján, a magyar nyelven lehet megérteni és világosan megmagyarázni!

Miért „fasiszta” mindenki, aki a magyar őstörténetet, a rovásírást kutatja, közzéteszi, népszerűsíti?

Kiknek szemében szálka a magyar nemzet, a magyar nyelv, a magyar őstörténetiség?

Miért tesznek meg mindent értékei, megvalósításai tönkretételéért, életszínvonala lesüllyesztéséért, ellehetetlenítéséért, beteggé tételéért, végül kiveszejtéséért?

Kik pénzelték a tatárjárást és a török hódítást, és hogyan volt az, hogy mindkét esetben csak Magyarország nyugati határáig volt a küldetés?

Kik lobbiztak a török szultáni udvarban a magyarok és az örmények ellen századokon át, legyilkolásukra, kiveszejtésükre ösztönözve?

Miért van késhegyre menő harc évszázadok óta a magyar nemzet – a tudás népe – teljes kivéreztetéséért?

Miért mozgatnak meg minden erőt történelme meghamisításáért, eredetének, múltjának elsötétítéséért, nyelve becsmérléséért?

???!

Az irigység, az izzó gyűlölet oka: az első kézből, Istentől kapott, és a mai napig megőrzött Szó, Nyelv, Tudás ajándéka, a megkérdőjelezhetetlen Ősiség!

Ezért, a Kárpát-medence birtoklásáért és a világuralomért volt szükség a francia forradalommal kezdődően minden felfordulásra, vérontásra, két világháborúra, kommunizmusra, százmilliók halálára!

Jegyezzék meg jól: a magyarok hátán tomboló féktelen farsangi táncnak egy napon eljön számukra a legkeserűbbnél is keserűbb, keserű böjtje!!!

Teller Ede atomfizikus: „Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar.” (Mai Nap, Bp. 1991. 9.)

Varga Csaba nyelvkutató: „…rendre összeakadok olyan nyugati nyelvészekkel, akik lázas sietséggel tanulnak magyarul. Ők már tudják, hogy a magyar nyelv az alapnyelv.”

Kiss Dénes nyelvkutató: „Amikor az ember már tudatosan tüzet rakott, úgy, hogy vett egy száraz t, kilyukasztotta, megpörgetett benne egy faágat, és létrejött a tűz... Tehát, hány éves is ez a szavunk, hogy fázom?”

G. Bernard Shaw: „Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit.” !!!

N. Erbersberg bécsi tudós XIX. sz.: „Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang, világosság.”

Egyetlen Nyelvész volt, de Ő tudta a dolgát!

A magyar nyelvnek, mint első és ősnyelvnek az a nagy-nagy értéke, hogy hangjaival bizonyítja igazi isteni eredetét, rávilágít a teremtésre, és magában hordja az emberiség eredetének, történelmének világos magyarázatát.

E nyelvet alkotója és adományozója védi meg azoktól, akik gyilkos, pusztító szándékkal törnek rá!!

E nyelv nem vész el!!!

E NYELVBEN GYŐZNI FOGSZ!

Grover S. Krantz Az európai nyelvek földrajzi kialakulása c. könyvében írta: „Beleértve például, hogy a görög nyelv a jelenlegi földrajzi helyén Kr. e. 6500-zal, míg a kelta Írországban Kr.e. 3500-zal kezdődően alakult ki. A magyar nyelv ősisége Magyarországon legalább ilyen meglepő: úgy ítélem, hogy átmeneti kőkori nyelv, mely megelőzte az újkőkor kezdetét.”

(S ma már tudott, hogy az ógörög az ősmagyarból vált le!)

Grimm Jakab meseíró (XIX. sz.): „A magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet.”

Georg Bernard Shaw: „...ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna.”

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: „...a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke.”(Magyar Nemzet 2003. XII. 2.)

Prof. Shokotu Faisi japán történész: „Mi japánok és az összes turáni törzsekhez tartozók a legősibb nyelv elemeit megtartó nyelven – magyarul (!) – írjuk ÉBRESZTŐNKET csaknem 800 millió testvérünkhöz, ezzel a magyar népnek, fajnak és nemzetségnek akarunk a legősibb származásért, sok ezer éves hagyományért tiszteletet adni. (!)

Mario Alinei: A mai magyarok azon kurgános temetkezésű népek örökösei, akik Magyarországot a bronzkorban árasztották el, és örökösei az ősi etruszk civilizáció megalapítóinak.” (kiem. K.S.)