Back to Home

 

Botos László

Könyvismertetés

Magyarságtudományi tanulmányok 

Könyvünk, Magyarságtudományi tanulmányok, és annak angol változata, Selected Studies in Hungarian History, talán az utolsó pillanatban jelent meg.  E munka életmentő, mert újra elindítja, életre gerjeszti a nemzettudatot, azt, hogy érdemes magyarnak lenni és harcolni ősi hagyományainkért, azt újból megismertetni népünkkel és a világgal.  Nem vagyunk senkitől sem alábbvalók, sőt ennek újbóli megismertetése után, biztonsággal nézhetünk bárki szemébe azzal a tudattal, hogy a szittya-hun népnek vagyunk a leszármazottai, akik egyszer egész Ázsiát uralták, és az indo-európai népeknek adtuk át gyökszavaink sokaságát, amiből aztán kialakították a magyar nyelvnél sokkal fejletlenebb nyelveiket.  1849-ben ránk erőszakolták a soha nem bizonyítható finn-ugor elméletet, elfeledtették azt velünk és a világgal, hogy a hunok mi vagyunk. Ezzel elvették, megtörték jövőbeni hitünk és bizalmunk azzal a célzattal, hogy véglegesen leigázhassanak.  Sajnos majdnem sikerrel, mert mindnyájan tudjuk, hogy népünk és hazánk minek néz elébe.  Azt is tudjuk, hogy minden ország, amelynek történelmét az ellenség, az osztrák Habsburgok és a körülöttünk nyüzsgő külső és belső ellenségeink írják, az a nép és nemzet eltűnik, annak a sorsa a szolgaság lesz.  A történelmet át lehet írni érdekcsoportok érdekében, de ne feledjük, ez a legnagyobb bűn, és a tudatos hamisítók számára nem lesz irgalom.  A magyarok Istene nem felejt.  Bízzunk, és kövessük régi hitigazságainkat, éljünk egymással szeretetben, a régi erkölcsök igazsága szerint, és akkor felnevelünk egy magyar nemzetben élő és gondolkodó, nem csak magyarul beszélő nemzedéket.  Elődeink mertek magyarok lenni.  Mi miért, mitől félünk?  Széchenyi mondta: „A magyar szeresse, a magyar keresse a magyart.”

 

Felejtsük el a finn-ugor tundrai származtatás primitív, lealacsonyító és bizonyíthatatlan elméletet.  Hogy ezt megtehessük mindnyájunknak, azaz egyénenként is fel kell nőnünk ahhoz, hogy ezt a nagy változást beláthassuk és elfogadhassuk.  Nem könnyű az iskolai tanultakat új, még általunk nem kellően tudott tudományokért feladni.  Épp ezért nagyon nehéz a dolgunk.  Számtalanszor tapasztaltam, hogy igaz, ízig-vérig doktorátust végzett magyar ember az előadásának kezdetén az új ébredésről, a fordulatról beszél, de az előadásának egyes részeiben még mindig a régi, vagyis az ellenségeink által hirdetett „tudományt” hirdeti.  Az előbb említett primitív származtatásban nem az a lealacsonyító, hogy primitív, mert mindennek van kezdete, hanem az, amilyen formában ezt a származtatást tálalják nekünk és az egész világnak.  Amikor azt írják, és hatalmi szóval hirdetik megakadályozva minden ez irányú ellenkutatást, hogy mindennapi alapszavaink legnagyobb többségét idegenektől kölcsönöztünk.  Ráfogva valamilyen nyelvtani bukfenccel, hogy ezen szavaink valamelyik szláv, latin vagy német kölcsönzés.  Erről Dr. Baráth Tibor így ír:  „Magyarország ellen idestova száz esztendeje nagyméretű rágalmazó propaganda folyik a nyugati világon.  Első megfogalmazói és hirdetői a franciák és a csehek voltak, majd csatlakoztak hozzájuk a rumánok, szerbek és az angolok is.  Mind ezek azt a meggyőződést akarják kialakítani és megszilárdítani a nyugati közvéleményben, hogy a magyar nép a Kárpátok övezete Duna medencében késői betolakodó ’idegen test’ az európai népek családjában és ezer év óta csak zavarokat okoz.  Ezért azt a megoldást sugalmazza: jó lenne ezt a népet kipusztítani, vagy ha nem lehet, hát a legkisebbre csökkentsék hatalmát. . . Akkor lenne béke és nyugalom a kontinens e táján.”  (Montreal, 1975)

 

Ennek az irányzatnak elkötelezett kiszolgálója a finn-ugoros történetírás és nyelvészet, mind a csonka országban, mind Nyugaton.  Az otthoniak cselekedetét még elnézhetjük, érthető okokból, de a nyugati finn-ugoristák ez irányú tevékenysége érthetetlen:  Ki „kényszeríti” őket a magyarság elleni hóhérmunkára. . .? 

 

Gyermek Lajos, német király 907-ben örökül hagyta utódának, hogy „a magyarokat ki kell irtani”.  Tehát mi magyarok ne szorgalmazzuk kipusztításunk folyamatát.

 

Az otthoni, nyomorban élő népünk a hírközlő eszközöktől befolyásolva, iskolai tanítás által félrevezetve, nagy tömegében még mindig nem ismeri igaz történelmünk legújabb eredményeit.  Ezért ismeret hiányból nem tudja a rendszerváltást, és ezen keresztül a MTA, a magyar érdekű tanítást, a finn-ugor elmélet ejtését végbe vinni.  Ezért nekünk, Hazánkon kívüli magyaroknak kell a történelmi és a genetikai kutatási eredményeket népszerűsíteni külföldön, és az otthoni tanításra hatni.  Ez a könyv, amit most a kezetekbe adunk,  kell hogy ezt a nemzetvédő munkát a Ti segítségetekkel elvégezze.   29 tudós magyar, sok-sok külföldön élő kutató, és az MVSZ önzetlen odaadó munkája teremtette meg.  Az MVSZ is nagy anyagi nehézségekkel küzd, mert Csoóri Sándor javaslatára Orbán Viktor volt miniszterelnök megvonatta e legnagyobb civil szervezettől a szövetségnek kijáró, és mind addig folyósított anyagi támogatást, amely az egész világ magyarságát tudná összefogni.

 

A könyv átvezeti az olvasót őstörténetünk szétágazó időszakain, megismertet bennünket a szumir, szkíta, hun, fehér hun, pártus, avar nép kapcsolatával, az egyiptomi hieroglifák magyar olvasatával, rovásunk ősiségével, mint Európában az első egyetlen írással rendelkező kultúrnépet már a görög-római idők kialakulása előtti  időben.  Tárgyalja a tatár, majd a török elleni Európa védő szerepünk, a hun kapcsolatok bizonyítását és azt, hogy mindezt, mint a Kárpát-medencéből való kivándorló ősnép tettük évezredekkel előtti időben.  Bulcsu Horka, Lehel és Botond hadjáratai nem rabló, hanem honbiztosító, megelőző, és a német hercegek, Ebelhardt, Thankmar, Henrik és Giselbert  I. Ottó elleni harcainak rokonságának kérésére folytatott hadjáratok voltak.   Olvashatók az Árpádházi királyok elleni királygyilkosságok történetei,  Trianon igazságtalanságai, a Nyugat 1956-os szabadságharcunk cserben hagyása és sok egyéb.  A Szent Korona Misztériuma és Tana ismertetése.  Itt meg tudjuk, hogy a Szent Korona felség jogának helyreállítása nem csak Magyarországnak, hanem az egész emberiségnek lét érdeke, mert a Szent Korona hatáskőre, jogossága nem függ az egyetlen személytől, hanem egyenlő arányban van a nemzettel és a királlyal.  És tudnunk kell: a világon az egyetlen szent jelzővel ellátott korona ez.  Viselője a magyar király, aki az egyetlen a világ történelemben, az apostoli minősítéssel.  (Pap Gábor)  Mindez nem összehangolt, hanem egymástól külön írott tanulmányok, amelyek egybehangzóan a magyar múltat jelenítik meg anélkül, hogy ismétlések történtek volna. 

A könyv megjelent 2008 március, a Magyarságtudományi Intézet szervezésében, a Magyarok Világ Szövetsége és a HUN-idéa közös önzetlen munkájuk által, a bejövő többlet hozzájárult a VII Világkongresszus anyagi támogatásához.