Back to Home 

 

 

 

Történeti Tanulmányok

 

Marjalaki Kiss Lajos

 

 

Marjalaki Kiss Lajos fenti műve a Herman Ottó Múzeum kiadásában jelent meg Miskolcon, 1987-ben. A mű előszavát Dobrossy István írta.

Marjalaki Kiss Lajos 1887 december 18.-án született Kisújszálláson; a kilenc gyermekes családban ő volt az egyedüli, aki tovább tudott tanulni. Debreceni ref. kollégiumban végezte tanulmányait, ahol 1906-ban tanítói oklevelett szerzett. 1906-7-ben Szinpetriben (Borsod megye), majd szülőfalujában volt elemi iskolai tanító. Középiskolai tanárképzője elvégeztével magyar, történelem és földrajz szakos tanárként működött tovább; 1913-1918-ig Abrudbányán, Erdélyben. Ugyanekkor a Kolozsvári múzeum régészeti munkájában is résztvett. Mint tudós, történész, a régészet, nyelvészet, néprajztudomány kutatója maradt egy életen át. Szakkönyvei, tanulmányai a miskolci Herman Ottó Múzeum gondozásában kerülnek kiadásra. Igen sok a még ki nem adott kéziratos gyűjteménye; családtörténettel kapcsolatos munkája, kutatófüzetei, gyűjtőcédulási, levelezései még kiadásra várnak. Tagja volt a Magyar Néprajzi Társaságnak. Rendszeresen levelezett Móra Ferenc, Leszih Andor, Kiss Lajos múzeumigazgatókkal, s kora szinte valamennyi szellemi nagyságával. Ezek között volt Móricz  Zsigmond, Melich János, Hóman Bálint, Bethlen, Illyés Gyula, Germanus Gyula, Győrffy István, Viski, Bendefi László

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árpád foglalása idején Magyarország túlnyomó része, főleg a Duna-Garam vonalától keletre fekvő tájak névadó, de paraszti sorban élő lakossága — Anonymus földrajzi nevei alapján — nem lehetett más, mint magyar, mert hiszen a IX századi bolgár-szláv és cseh uralmat jelző szláv névanyag eltörpül a nagyobb földrajzi tárgyakat jelölő, tehát ősibb ugor-magyar nevek tömegében. Ne felejtsük el, hogy a két oláh fejedelemség, Moldva és Havasalföld lakossága legalább 700 év óta szinte kizárólag oláh nyelvű, ennek dacára folyóneveiknek legfeljebb egyheted része oláh elnevezésű — még mai nap is. Megjegyzendő, hogy ez a hetedrésznyi oláh értelmű víznév is a kisebb folyókból, vagy patakokból tevődik össze. (65.old.)

Anonymus több helyen céloz rá, hogy a parasztok más nyelven beszéltek, mint a hódító magyar törzsek. Amikor pl. Bors „sok parasztságot összegyűjtvén, a Boldva vize mellett várat építe, melyet ’azon nép’ Borsodnak nevez” — ebből következik, hogy Anonymus szerint ez a nép „más” nyelvű volt, mint hódítói: a Borsod szó pedig csakis magyar eredetű lehet.

Anonymus gestájában említett magyar elnevezésű folyónevek közül egyetlen egyről sem bizonyították még be, hogy azelőtt „másképpen” hívták volna őket! De ez nem is valószínű, mert hiszen a X század előtti forrásokból ismert Duna, Tisza, Maros, Szamos, Körös, Temes, Olt, Zala, Rába, Balaton, stb. vizeink is megőrizték régi nevüket, bár partjaikon a történelemből is ismert dák, kelta, illir, római, szarmata, germán, hun, avar, bolgár, szláv, oláh és magyar uralom váltakozott. A letünt időkben a sovinizmus korántsem utazott a régi viznevek kiirtására. (70old.)

Árpádkori okleveleink még ma sincsenek teljes számmal kiadva. A legtöbb oklevelet azonban már közli a Wenzel féle Árpádkori új okmánytár 12 vaskos kötete. Ezekből, vagy a Kovács Nándor által készített betűrendes Indexből legalább 3-4000 viznevet lehetne kiszedni. A sok névből a könyebb áttekinthetőség végett csak a legrégibben említetteket, tehát csak a tatárjárás előttieket és azokból is csupán a jelentékenyebbeket válogattam ki.

[1]+Figyeljük meg nemcsak a tömegével előforduló magyar földrajzi neveket Árpád bevonulása előtti időkben már, hanem szenteljünk figyelmet a nem magyar füllel és magyar írással megörökített, néha felismerhetetlenségig torzított, idegenek által leírt nevekre is. Ennek nagy hasznát láthatjuk majd a római történészek által feljegyzett szittya-magyar nevek megfejtésénél

.


 

Anonymus magyar földrajzi nevei

                Viznevek

 

Abád rév                               portus Obad

Almás folyó                          fluvius Almas

Balaton                                  fluvius Bolutun

Bodrog folyó                        fluvius Budrug

Bodrog melléke                     partes Budrug

Böge (Bega)                          partes Beguey

Csesztreg folyó                    fluvius Seztureg

Eger folyó                              fluvius Egur

Fertő mocsár                         stagnum Ferteu

Hejő folyó                             Heuyou

Hernád folyó                         Honrad

Jószás folyó                          fluvius Jouxas

Kapus folyó                          fluvius Copus

Kelepataka                            Kelepotaca

Kórógy ér                              fluvius Couroug

Körös folyó                           Cris

Körtvélytó                             Curtueltou

Maros folyó                          fluvius morus

Nyárád vize                           fluvius Naragy

Omsó-ér                                 fluvius humusouer

Ostoros vize                          fluvius Ystoros

Rákos patai                           fluviusRacus

Sajó folyó                              Souyou, Souiou

Sár viz                                    Saru

Soroksár viz                          ultra Surucusar

Szamos folyó                        fluvius Zomus

Tekerő vize                            fluvius Tekereu

Temes folyó                          fluvius Temes, Temus

Tormos patak                        rivulus Turmos

Tur vize                                  fluvius Turu

Vág folyó                               fluvius Wag

Vajas Duna-ág                      fluvius Uoyos

 

Egyéb földrajzi nevek

Bihar vár                                Byhor

Bodajk hegy                          Bodoctu

Bolhád hegy                         Bulhadu

Bolondos vár                        Blundus

Borsod vár                            Castrum Borsod

Bars vár                                 Castrum Borsu

Budavár                                 Buduuar

Diód falu                                Gyoyg

Emőd falu                              Emeud

Erdély országrész                 Erdeuleu

Esküllő falu                           Exculeti

Gömör vár                              Gumur

Győr (gyürü) vár                  Geuru

 

(Egyéb földrajzi nevek folyttása:)

Gyümölcsény erdő               silva Gemelsen

Havas erdő                            silva Houos

Himes udvar (Tokaj)            Hymes uduor

Keve vára                              castrum Keue

Komárom vára                      Camarum

Meszes kapu                         in porta mezesina

Nyir erdő                               a silvis Nyir

Pákozd hegy                         montem Pacoztu

Sárvár (Ecsedi-lápon)     Saruuar infra paludes

Sátorhalom (Sátorhegy)       Saturholmu

Szeghalom falu                     Zeguholmu

Szekcső falu                          Zecuseu

Székelyek                               Siculi

Szepes erdő                           siléve Zepus

Szerencs hegy                      Zeremsu

Szerep mocsár                       Iutum Zerep

Szer                                         locum Scerij

Szihalom                                montem Zenuholmu

Tarras falu                             Torhus

Tetőtlen halom                     Teteuetlen

Torbágy erdő                        silva Turobag

Tursok (törzsök)erdő           silva tursoc

Ungvár                                   Hunguar

Várad (Bars)vár                    castellum Uarod

Vértes erdő                            silva Uertus

Zaránd megye                       Comitatum de Zarand

Zilah város                            Ziloc

Zobor (Szopor) hegy           Zubur

Zombor (Zsomboly)            Zumbor

 

Tatárjárás előtti latin okleveleink magyar viznevei

 

Viznév                    Évszám                   Jelentése

 

Ag Duna                1201                        Dunaág

Aldoucuth             1212                        Áldókút

Alma                       1183

Aranas                   1176                        Aranyos

Arpas                     1036,1086

Balatin                    1036                        Balaton

Belsar                     1231                        Belsár

Berekzow(Lycosholm

mellett)                   1231

Berethe                  1227

Berkyou                 1235                        Berettyó

Berkest alias Hydus-

potok, fuit in

Berekzo                  1231                        Berkesd

Bodrog, Bodrug    1093

Budrog, Budrig     1067

Boga Toufeu         1227                        B.Tófő

Viznév                    Évszám                   Jelentése

Bozyas foka          1173                        Bodzás foka

Boyzastou             1173                        Bodzás tó

Chergou                1218                       

Churgó                  1219                        Csurgó

Chuespotok         1212                        Kövespatak

Copos,Copus       1231                        Kapos

Cuher                    1232                        Kűér

Chuthsar eri         1214                        Kúntsár ere

Dedpotoka           1200                       

Didvag                  1217                        Dudvág

Donathava           1228                        Dunatava

Dunazel                1223                        Dunaszél

Éhes                     1067

Egur                     1057                        Eger

Egruspothoka     1231                        Egres

Egris                     1231                        Egres

Egrog                    1171                        Egregy

Eleu teu                1223                        Elő tó

Ereus ag               1231

Eurem                   1093                        Örvény

Eurmenes             1219                        Örvényes

Feyrthou              1224                        Fehértó

Fekete sar            1216

Fekete viz            1231                        Máskép:

                                                              Monyorós

Fekete rhe            1211                        Fekete rév

Ferteu                   1211                        Fertő

Ferghes er            1228                        Ferges ér

Fihed heri             1214

Fizeg, Fizig           1086                        Füzegy

Folutoa                 1231                        Falutava

Fuk                        1228                        Fok

Garmas potoka    1210

Gastuna                 800                         Gesztenye

Gemulsinus          1214                        Gyümölcsénes

Gerne vize            1219

Gungus                 1217                        Gyöngyös

Hagymas              1093

Halogos                1161

Halap                    1231

Hango                  1211

Harangud             1211

Her                         1221                        Ér

Hydus                   1231                        Hidas

Holt wag               1223

Hornad                 1231                        Hernád

Homuser               1067

Homuspotok        1231

Hucseos                1211

Homorou potok    1210

Keurs, Keurus      1171                        Kőrös

 

Viznév                    Évszám                   Jelentése

Kyris                      1086

Koaspotok            1231                        Kováspatak

Kuken-egur-

pothok                   1206                        Kökény éger

Kuyar                     1135                        Kőárok

Lapus                     1231                        Lápos

Lapus feu              1224                        Láposfő

Lenozou                 1239                        Lenaszó

Ludos er                1239                        Ludas

Medes Pothok      1219                        Meggyes

Myler,Miller tou   1237                        Mélyér tó

Mocher                  1231

Mogoroud            1237                        Mogyoród

Monorous            1231                        Mogyorós

Moris                     1219                        Maros

Morzol                   1234                        Marcal

Nados                    1213                        Nádas

Noger                    1239                        Nagyér

Alma                      1231                        Alma

Peles                      1231                        (Hodos-ba)

Piscaros to           1232                        Piskáros tó

Pwk er                   1228                        Pok ér

Queureus              1211                        Kőrös

Quamlou uolgu    1086                        Komló völgy

Racpotok               1216                        Rák

Saar                        1067                        Sár

Saard, Saartou      1217                        Sártó

Saharret                 1228                        Sárrét

Sajo, Syov            1230                        Sajó

Soyov                    1237

Sartue                     1067                        Sártő

Sarus                      1231                        Sáros

Seeg                       1239                        Szeg, v. Szék

Seilvas feu            1231                        Szilvásfő

Sebes                     1137                       

Secues                   1211

Soust                      1219                        Sósd

Tenerhere              1236

Wagkuz                 1237                        Vágköz

Weguhomoc         1194

Wios                       1173                        Vajas

Wirthis                   1146                        Vértes

Wyzes fener          1239                        Fenyér

Woyos, Voios      1194                        Vajas

Urkuta                    1033

Icurtou                   1214                        Ökörtó

Zabadhegh            1093                        völgy

Zakadath                1231                        Szakadát

Zyndpathaka         1176                        Szind

Zomus                    1231                        Szamos

 

                                ***

 


 

Megjegyzendő, hogy ha a magyar nyelvű köznép csak Árpáddal jött volna hazánkba, akkor nem volnának magyar dülőnevek legkorábbi okleveleinkben. Már pedig vannak szép számmal. Szent István oklevelei közül az 1000 évi görög nyelvű veszprémvölgyi, az 1001 évi pannonhalmi, 1002 évi veszprémi (Hurhida stb. adományozás), 1009 évi pécsi és 1015 évi pécsváradi latin nyelvű oklevelekben szép számú magyar helynév van. Persze nagy kár, hogy éppen legrégibb okleveleink nem eredetiben, hanem egy részük 100, másrészük 3-400 évvel későbbi másolataikban maradtak fenn. De az 1055-i tihanyi alapítólevél eredeti és abban is akad több magyar dülőnév. Így: Segisti, azaz Segesdi tó, Fuk=Fok, Kues-kut=Köveskut, Zilu-kut=Szilkut, Mortis=Martos, Sumig=Somogy, stb.

1071/1217-ből Fizegi=Füzegy, Meler=Mélyér, Aranas=Aranyos, Cris, Kyris=Kőrös, 1090-ből Budrig=Boidrog, Eurim=Örvény vizneveket olvastunk. (71-72 old)

Hasonló eredményre jut a magyarság kárpátmedencei jelenlétével kapcsolatban Erdély őslakosságának vizsgálata során is.

 

Kik voltak Erdély őslakói?

 

Ennek az ügynek koronatanui a folyónevek. Már pedig a Tiszától keletre eső tájak viznevei ugy Anonymusnál, mint Ortvay Árpádkori kétkötetes viznévgyüjteményében, ugyszintén a történelem folyamán kialakult és ma is használatban levő, a magyar, erdélyi száz és oláh nyelvben közösen meghonosodott viznevek vitathatatlanul magyar eredetre, magyar őslakosságra vallanak.

Anonymus viznevei: Tisza, Szamos, Almás, Kapus, Sár, Omsó ér, Körös, Jószás, Tekerő ér, Tur, Kórógy, Maros, Csesztreg, Böge, Temes, Föveny rév. E 16 névből 9 félreérthetetlenül magyar értelmű. De az -s képzős szavak egyike sem lehet más. A 16 név közül egyébként mai napig egyről sem tudták bebizonyítani, hogy más, idegen nyelven volna valami jelentésük.

Ortvay XI-XIII századi viznévgyűjteményből elsősorban a jellegzetesen magyar -s melléknévképzős végződésű, aztán az egyéb világos értelmű neveket közlöm. Könnyebb áttekinthetőség céljából megyék szerint csoportosítottam őket.

Alsó-Fehér megyében: Maros, Nádas-patak, Poklos, Sárd, Tó, Udvarág, Bocsárd.

Arad megyében: Száraz ár. Ugyanitt egyetlenegy ujabban előkerült oklevélben, 1203-ban: Kőrös, Sáros, Hölgyes (t.i. Menyétes), Hodos, Ér, Fok, Kengyel viz.

Beszterce Naszód megyében: Gyepes, Kőrös, Medgyes, Somos, Hévjó, Berekjó, ma Berettyó, Tekerő, Szakál ér, Szil ér, Omsó ér.

Brassó megyében: Tömös, Barca, Olt.

Fogaras megyében: Árpás, Eger.

Hunyad megyében: Nádos-patak, Feredű gyógy.

Kis- és Nagy-Küküllő megyében: Hévíz, Küküllő

Kolozs megyében: Almás, Aranyos-foka, Darvas-tó, Nyulas, Nádas, Sebes, Szamos, Aszujó séd, Borzasztó mocsár.

Krassó-Szörény megyében: Temes

Maros-Torda megyében: Szakál.

Szatmár megyében: Hidas, Erőság, Füzes, Hodos, Kékes, Kovás, Lápos, Berkesd, Berekszó, ma Burszó, az 1236-ban említett Fentős erdő mellett, Bika patak, Fertő, Fekete viz, másképp Monyorós, Sár, Somos. Egy újabban előkerült oklevélben 1181-ből a Szamos mellett: Sebes-patak, Tur, Ered, Sár és Kerektó

Szilágy megyében: Almás, Egres, Egregy, Szilágy

Szolnok-Doboka megyében: Egres, Gyékényes, Lápos, Szamos, Sajó, Mélyséd

Temes megyében: Temes, Harangod, Bega

Torda-Aranyos megyében: Aranyos, Örményes

Ugocsa megyében: Homus patak.

Erdélyben nemcsak a fent elsorolt viznevek magyar eredetűek. Hogy csak egy néhánnyal pótoljam meg: ott folydogál a Vargyas, Homoród, Nyárád, a másik Almás, Szartos, Pogánis, Karas, Berény, Gyógy, Székás, Hideg, Hortobágy, Gyéres, Ludas, másik Kapus, Görgény, Bodza is.

A Trianon óta elszakított országrészen még legalább vagy ezer magyar viznevet lehetne elsorolni.

A szászok  által használt folyónevek tulnyomó többsége szintén magyar elnevezés. Német neve csakis a Nagyszeben és Brassó melletti kisebb patakoknak van. Eszerint:

magyar nevű           20

német nevű               4

oláh nevű                  1

szláv nevű                 2

ismeretlen nevű         4

 

A nagyobb folyónevek közül egynek sincs oláh neve, hanem ők is ugyanazokat az elnevezéseket használják, mint a magyarok és szászok.

A lakosság elsőbbségének tanui, a folyónevek tehát a magyar ősibbség bizonyosságát vallják.

***