Badiny-Jós Ferenc

 

Egyedül maradtam. . .

Mégis féltek tőlem . . .?

 

(Az egyetlen megmaradt Ister-gami oroszlán himnusza)

 

Régen volt az, mikor minket

Leküldtek az égből . . .

Az örökké tartó nagy-nagy fényességből

 

Vagy tán nem is küldtek . . .

Az okosok hoztak,

Látók, Bölcsek, akik

Sokat imádkoztak.

Akik a lelkükkel felértek az égig

Igazságot kérve – az Ég Istenéig.

 

Mondták: „Az Igazság a Hatalom éke!

Igazságból pedig lesz a földi Béke.

Igazság és Tudás – Isten ajándéka.

Csak is ezzel élhet ember s ivadéka.”

 

Így jött a sugallat táltosok fejébe:

„Az ég oroszlánja – Hatalom jelképe”.

Hiszen a Napkirály legerősebb fénye

Oroszlán csillagból jön földtetejére.

 

Megtudták a bölcsek, hogy mi oroszlánok

A Napkirályt védjük és az Igazságot.

Az Igazság s a Fény így örök testvérek,

Nélkülük nincsen más csak bűn, szenny és vétek.

 

De a földi fényhez, hogy az teljes legyen

Tizennégy nap is kell.  Tizenötödiken

A tele-holdfénye éjjel is jól éltet.

Napkirály nem tűri az ármányt, sötétet.

 

Mind a tizennégy nap így a Fénynek örül . . .

Tizennégy oroszlán a Nap trónja körül,

Így épült aztán Igazság Szentélye

-- A Sugallat vétele után nyomban –

A királyi várban – mai Esztergomban.

 

ISTER-GAM volt akkor e városnak neve,

A nagy Duna-kanyart kifejezve vele.

 

Valósággá lettek sugallatos álmok

És mi – „Tizennégyen” égi Oroszlánok

A szentély falára lettünk oda festve . . .

Csillagokat hordva mindegyikünk teste.

 

A rejteki nyelven rajtunk minden titok.

Csak táltos ismeri, ami rejtek ott.

 

Igazság Szentélye – Ország Középpontja

Igazságot, Törvényt mindenkire ontja

Amikor a király „tizennégy” bíró

Dicséretet hirdet, ítéletet kiró

Égen is – Földön is tizennégy oroszlán

Napkirály fényében Igazságot osztván.

 

                *              *              *

Századok múltak el ily nagy békességben.

Az Égi Igazság volt az Úr a Népen.

Lélekben összeforrt a szorgalmas magyar

S mindig jó volt nekik, mit a Király akar.

 

Ha jött az ellenség – acél kardok verték.

A magyarok földjén halálokat lelték.

Mind azokat, kik a Földünket akarták

Árpád népének a seregei várták.

 

Ott őrködtünk együtt a Magyar Egységen . . .

Oroszlánok Földön – Oroszlánok Égen.

Nem volt a magyar sors egyszer se mostoha,

Árulót sem ismert a Magyar Nép Soha.

 

Imádkozott a Nép – arccal Kelet felé . . .

Alázattal borult Felkelő Nap elé.

Hálaimát zengett a városunk, tanyánk

Oltalmadat kérve Boldogasszony Anyánk!

Egy akarat, egy hit vitt minket az Éghez . . .

A minden Magyarok Igaz Istenéhez.

                               

 Jól tudtuk,

Hogy innen szakadt a legszebbik Virága . . .

Az örök Igazság – Világnak Világa . . .

A jó „Názáreti”, aki feltámadott

S magyarnak – életre – mindig erőt adott.

 

És mi – tizennégyen – Királyi Szentélyben,

Az úri Igazság szent, igaz Fényében

Büszkén álltunk ottan, jobbunkat emelve . . .

Tudtuk – Őt jelentjük titkon, rejtekelve.

 

                *              *              *

Európa sok népe irigykedve nézte

Miként uralkodik a jólét s a béke

Magyarok honában – egész Magyar Földön,

Hol Isten Áldása volt minden göröngyön.

 

Nem bírták jól nézni, hogy kicsinye-nagyja

A minden magyarnak – csak „egyet” akarva –

Dolgozik és termel, megosztva mindenét . . .

S boldog életével imádja Istenét.

 

Nem tudjuk hogy történt,

 

Mert a szentély falán

Álltunk – s nekünk talány:

„Hol nem tudtak győzni az acélos kardok . . .

A római ármány diadallal járt ott.” 

 

Kőmivesek jöttek. – Habarcsot kevertek

Minket a vakolat alá betemettek.

Római szenteket festettek a falra

És mi ott maradtunk – szentekkel takarva . . .

 

Ám az idő haladt.  Ezer év elszaladt

Amíg mi ott voltunk a vakolat alatt.

Láttunk elpustúlni sok magyar életet

Kik fölött

Idegen püspökök hoztak ítéletet.

 

Igazság szentélye – halál tornáca lett,

Hogy idegen pallos vág le magyar fejet . . .

Aztán a felejtés csöndje reánk borult

S rajtunk a por s penész egyre jobban szorult.

 

Elég volt a pokol sok kínja mi rajtunk!

Idegen uraknak fejet már nem hajtunk.

Megráztuk bőrünket, mely szenvedett sokat . . .

S így hullott le róla a szentelt vakolat.

 

Egyre többen jöttek simogató kezek.

Tisztítottak – mondva: „oroszlánok ezek

Az ősi Hitünkből, az ősi világból . . .

Íme visszatértek a múlt távolából.”

 

                *              *              *

De mások is jöttek. Magyarul beszéltek.

Egymás közt sok éles szerszámot cseréltek.

Pusztuljanak el az Oroszlánok innét

Mert „magyari voltuk” majd feltámad ismét.

 

Mi még Babilonban – jó messze odaát

E hagyomány kincsnek elszedtük a javát.

Jól át is formáltuk észjárásunk szerint

S hagyjuk, hogy most ezek visszavegyék  megint . . .?

 

Lerázzák a béklyót, mit nyakukba tettünk

S Dávidnak fiával az uraik lettünk . . .

Most az oroszlánok feltámadásával

Szembe szálljunk megint magyarok hadával. ?

 

Elpusztult késükkel a jó „tizenhárom”. . .

S mikor – utolsóként – halálomat várom:

„Ez csak maradjon itt! – Legyen ez a  kegy-folt”.

Magyarnak meg hirdesd: Itt csak ez az „egy volt”.

 

Így szólt a pusztító – így ítélt felettem –

S most az ős-hagyomány hirdetője lettem . . .

Egyedül díszítvén az ősi, szent falat,

Igazságért küzdve itt az üveg alatt.

 

Egyedül maradtam – csillag kapu mellett

A mély sebeimnek behegedni kellett.

Mert nem gyógyítottak semmit se én rajtam.

Nem baj – mert mégis csak életben maradtam.

 

Tudom, hogy jó sokan, akik rám találtak

Elvittek magukkal. – a lelkükbe zártak.

Velem díszítik fel az ős Igazságot,

Mert „egységben” tartom a jó Magyarságot.

 

Így írja a Törvény s ahol megjelenek,

Ott feltámadnak mind az igaz jellemek,

Akik úgy, mint egykor a Magyar acélkard

Erőben tartják meg a Magyar Védőkart.

 

Megteremtik megint Nagy Magyarországot,

Amit mi majd őrzünk – égi oroszlánok.

 

                *              *              *

 

De ti rombolók.

Lelki süketek, kiknek szájából a magyar szó is

Dicstelen,

Mert magyarul hazudtok

Szüntelen . . .

Miért féltek tőlem . . .?

Hiszen csak egyedül vagyok.

Tán azért féltek, mert megölt párom

Ott fenn az égen jól ragyog . . .?

Féltek, hogy rátok hull az ezeréves átok,

Mit a sok szenvedő kiáltott rátok . . .?

Féltek, hogy fejetekre üt

A feltámadt Magyarság acélja. . .?

Féltek – bár megvett titeket

Sok ellenségünk gonosz célja.

Szolgák lettetek.

Irányítanak a megtömött hasak,

Acél-erőtök nincsen többé.

Nem vagytok más, mint

Az érdek vizében elrozsdúlt vasak. . .

Ócska, elkorhadt vasak. . .

 

                *              *              *

Egyedül maradtam Ister-gamban.

Nem védenek az erős karok.

Kik azok hát, kik félnek tőlem?

 

MAGYAROK?