Back to Home

 

Friedrich Klára

 

Rovásírás és diszlexia

Az igaz magyar őstörténet és a rovásírás kutatására a családi otthonból hoztam késztetést. Régész és művészettörténész szerettem volna lenni, há­romszor jelentkeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészkarára. A kommunista politika azonban kizárta, hogy egy német nevű, értelmiségi származású, vasárnaponként templomba járó jelentkezőt felvegyenek.

Mivel a proletár gyerekeket nem vonzotta, hogy hátrányos helyzetű em­bertársaikon segítsenek, ezért a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán volt hely és lehetőség számomra a továbbtanulásra. Nem bántam meg, mert egy nagyszerű szellemi műhelyben sajátíthattam el a gyógypedagógia és a logo­pédia elméletét, alapjait. Olyan kitűnő tanárok előadásait volt szerencsém hallgatni, mint Illyés Gyuláné (Flóra néni), Göllesz Viktor, Lányiné Engelmayer Ágnes, Gordosné Szabó Anna, Subosits István, Illyés Sándor, Meixner Ildikó, Kovács Emőke. A tanítás szeretetét dédnagyapámtól és nagy­apámtól örököltem, akik a felvidéki Kisfaludon voltak kántortanítók.

A magyar történelem iránti rajongás azonban nem csillapodott, így az évek folyamán ezen a területen is megkerestem tanítóimat, László Gyulát, Zakar Andrást, Grandpierre K. Endrét, Dümmerth Dezsőt, Forrai Sándort, Badiny Jós Ferencet, Molnos Angélát, Kabay Lizettet…

Sokat köszönhetek Fehér M. Jenő, Fehérné Walter Anna, Padányi Viktor, Magyar Adorján, Kiszely István, Götz László, Csomor Lajos, Bakay Kornél könyveinek. Gábor 1985 óta tagja a Körösi Csoma Társaságnak, amely kitű­nő előadásokat szervezett a Magyar Tudományos Akadémián, a legemléke­zetesebb a szarvasi rovásfeliratos csont tűtartóról szólt, szintén 1985-ben.

A rovásírás és a logopédiai munka egy kérdéskörben keresztezi egymást: Vajon, ha ősi betűinkkel tanulhatnának gyermekeink, lenne-e ennyi gondjuk az írással-olvasással? A válaszhoz szükséges mind az olvasás és írászavarok­ról, mind a rovásírásról néhány alapvető ismeret közlése.

Nézzük először a sajnos közismertebbet, az olvasás-írás-helyesírás zava­rait. A szakirodalom ezeket görög-latin öszvérszavakkal, dyslexia, dys­graphia (a továbbiakban diszlexia, diszgráfia) néven tárgyalja. Szeretném le­szögezni, hogy csak ott használok idegen szavakat, ahol elengedhetetlenül szükséges, Dr. Molnos Angéla lélekgyógyász és nyelvésztanár példáját követ­ve. Sajnálatos, hogy a tudományos életben többnyire az idegen szavak mennyiségével mérik a művek értékét.

Hazánkban a diszlexia kutatásával, leírásával, javításával legalaposabban Meixner Ildikó pszichológus-gyógpedagógus foglalkozott. 1956-tól a Logodi utcai gyermek ideggyógyászaton vizsgált kisegítő iskolai áthelyezésre java­solt gyermekeket és megállapította, hogy nagy részük ép értelmű, csak nem tud olvasni. A saját maga által kialakított módszerrel megtanította őket és így maradhattak az általános iskolában. Eljárását folyamatosan fejlesztette, feladatgyűjteményt állított össze, ezekből alakította ki a mindmáig legtöké­letesebb, Játékház elnevezésű tankönyvcsaládot. Olvasástanítása a magyar nyelvnek legjobban megfelelő hangoztató-elemző-összetevő módszeren ala­pul, nagy súlyt fektet a helyesen írás szempontjából elengedhetetlen szóta­golásra és a szókincsfejlesztésre is. A megtanulandó betűk sorrendjét úgy állította össze, hogy a hasonlóságok ne zavarják a gyermekeket:

a, i, ó, m, s, t, v, e, l, ú, p, c, o, u, í, k, á, f, h, z, ő, d, ö, j, é, n, sz, g, r, ű, ü, b, gy, cs, ny, zs, ty, ly.

Hasonlóan megkönnyíti az olvasás-írás elsajátítását a szintén hangoztató­elemző-összetevő, szótagoló módszeren alapuló, A mesék csodái tankönyv­család, amelyet Adamikné Dr. Jászó Anna és Dr. Gósy Mária dolgozott ki.

A diszlexia szakirodalma az utóbbi években mind hazánkban, mind kül­földön hatalmasra duzzadt. Az olvasászavar tüneteit Meixner Ildikó alapján ismertetem: betűtévesztések; betűkihagyások és betoldások; szótagkiha­gyások és betoldások; megfordítás (pl. el helyett le); a gyermek találgat, de rosszul; többször belekezd egy szóba; jelentősen késik a betűk összeolva­sása; az olvasás üteme lassú; először magában, vagy félhangosan elolvassa a szót; nem érti meg a szöveget. Egyéb kísérő tünetek is jelentkeznek: fej­letlen ritmusérzék, ügyetlen finommozgás, kialakulatlan jobb- és balkezes­ségből, azaz kialakulatlan kézdominanciából adódó tévesztések, rossz tájé­kozódás térben és időben.

A diszgráfia – írászavar tüneteit Adorján Katalin gyógypedagógus-logopé­dus alapján közlöm: rossz kéztartás; rossz ceruzafogás; görcsösség; erős-át­ütő nyomaték; töredezett lendület (gyakran és ok nélkül felemeli a kezét a papírról a gyermek); együttmozgások; lassú tempó; elégtelen sorkövetés (hol a vonal alá megy, hol fölé); változó betűnagyság; a betűk dőlésszöge is változó; a betűket egyszerűsítik, vagy torzítják; hiányoznak vagy torzulnak a betűkapcsolások; a hibákat nem radírozzák, hanem átírják, összefirkálják; keverik a nyomtatott és írott betűket; nagyszámú a betűtévesztés; elhagy­nak betűket és szótagokat; módosítják a tolbamondott szöveget; helyesírá­si készségük gyenge.

A diszlexia és a diszgráfia kialakulásáért a hazai és külföldi szakemberek számos okot tartanak felelősnek: az agyi beszédmozgató központ működé­si zavarát, az emlékezet fejletlenségét, szegényes szókincset, megkésett be­szédfejlődést, halmozott gyerekkori betegségeket, öröklést, a látó- és térér­zékelő agyi rendszerek hibáit…

Felmerült az is, hogy különösen azok a gyermekek hajlamosak a diszle­xiára, akiknek anyanyelve fogalmakat (pl. a kínai), vagy szótagokat (pl. a ja­pán) jelölő írásjeleken alapul. A kínai, japán és amerikai gyermekek össze­hasonlító olvasásvizsgálatai nem igazolták ezt. Hazai szakemberek – Csabay Katalin, Adamikné Jászó Anna és Gósy Mária – arra mutattak rá, hogy az 1978-as tanterv, amely amerikai vonásokat vezetett be az olvasás tanításába (szóképeket olvastatott, a hangos olvasással szemben a néma olvasást eről­tette és eltörölte a szótagolást, valamint az olvasástanítást megelőző be­szédfejlesztést) gyermekek tömegeinél eredményezett egy életre kiható za­vart és elvette tőlük az olvasás-írás örömét.

 

Meixner Ildikó meghatározása szerint: „Dyslexiának nevezzük azt a jelen­séget, ha egy gyermek az olvasás-írás tanulásában jóval elmarad azok mö­gött az elvárások mögött, amelyekre inteligencia szintje és a tanulásba fek­tetett erőfeszítések feljogosítanak.”

Gósy Mária a következő ismérveket javasolja annak eldöntésére, hogy a gyermek valóban diszlexiás-e:

1.    Normál általános iskolában eltöltött két tanév, amelynek végén a gyer‑

mek olvasási teljesítménye jelentősen elmarad az osztály többi tagjától.

2.    Nincs szervi eltérés azon készségek hátterében, amelyek az olvasáshoz

szükségesek.

3.    Normál inteligenciaszint

4.    Más tantárgyakban normál teljesítmény

5.    Normál időben történt beszédindulás

6.    Normál időben kialakult kézdominancia

7.    Normál pszichikai – érzelmi álapot

8.    Normál szociokulturális háttér

9.    Normál diák-tanár-szülő viszony

1 0.Kelő időben kapott és megfelelő tanítói, szülői segítség.

 

    Itt kell megjegyezni, hogy nagyon fontos elkülöníteni egymástól a valódi diszlexiát és egyéb, az olvasás-írás területén jelentkező zavarokat. A valódi diszlexia a népességben nem haladja meg a 2-3 százalékot. Csabay Katalin a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vezetője az „Áldiszlexia, mint korunk járványveszélye” című írásában a következőkben látja annak okait, hogy az olvasási nehézségekkel küzdő gyermekek száma 20-30 százalékra duzzadt:

 

1.    A kisgyermekkel a szülei, a környezetében élők nem beszélgetnek eleget

2.    Korai beiskolázás, amikor a gyermek testileg-lelkileg éretlen, pl. nem ala‑

kult ki még a szem egy pontra tartós fixálásának képessége, a hangok fi‑

nom megkülönböztetésének képessége, a figyelem, az érdeklődés, a tü‑

relem, amely képessé teszi a gyermeket arra, hogy a tanórákon fegyelme

zetten üljön a padban.

3.    Az 1978-ban bevezetett, angolszász területről átvett, globális olvasási módszer és tankönyvek, amelyek sem a magyar nyelv sajátosságait, sem a gyermek fejlődését nem veszik figyelembe.

 

Csabay Katalin az áldiszlexiára gyógymódot is ajánl: „Meséljünk és be­szélgessünk minél többet gyermekünkkel”.

A diszlexiás, illetve egyéb olvasászavarral küszködő gyermekeket a logo­pédia hálózatban folyó munkán kívül a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, a Nevelési Tanácsadók, és több egyesület is se­gíti (Diszlexiás Gyermekekért Egyesület, a Magyar Pedagógiai Társaság Disz­lexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztálya).

A középiskolás korba lépő diszlexiásokat fogadja az Öveges József Szak­középiskola Szakmunkásképző és Gimnázium (Bp. XI. Beregszász u. 10.) Dr. Köpf Lászlóné, a Fejlesztő Pedagógia szakmai folyóirat lapjain elmond­ta, hogy fő feladatuknak az érettségire való felkészítést tekintik, ezért ezek a tárgyak magasabb óraszámban szerepelnek, az osztályok pedig kisebb lét­számmal, 22-24 fővel indulnak.

Beate Lohman német szakértő az olvasási zavarok enyhítésére ajánlja a na­gyobb sortávolsággal, kontrasztosabb betűtípussal készülő könyveket, vala­mint a prizmás üvegű olvasószemüveget, amely óvja a szemet a kifáradástól.

A Magyar Nemzet 2003.12. 24. számában is olvashatunk diszlexiát eny­hítő szemüvegről és kontaktlencséről. Lényege, hogy segítségével a diszle­xiások több betűt és szót látnak be egyszerre. Kidolgozója Dr. Csobay Ildi­kó szemész szakorvos és Gál Judit diszlexia szakértő pedagógus.

Szintén a Magyar Nemzet napilapban (2003. 9. 6.) olvashattuk Adamikné Jászó Anna tájékoztatását egy nemzetközi olvasásfelmérő tanulmányról. (Progress in International Reading Literacy Study – rövidítve PIRLS) Ennek során 35 ország közel 15000 diákját vizsgálták meg. Az első helyen Svédország áll 561 ponttal. Hazánk 543 ponttal a 8. helyet szerezte meg, Amerika, Olaszország és Németország előtt. A nemzetközi átlag 500 pont volt. A legjobb eredményt azok a tanulók érték el, akinek otthonában sok könyv, gyermekkönyv volt, va­lamint azok az országok, ahol magas volt az olvasás-írás és anyanyelvi órák szá­ma. Adamikné Jászó Anna jogosan tart attól, hogyha a Minisztérium lejjebb vi­szi a jelenlegi óraszámot, ezt a jó eredményt nem tudjuk majd tartani. Emlékez­tet arra, hogy 1950-ben heti 12 órában tanították ezt a két tantárgyat.

Sajnos a 2003/4-es tanévben az óraszám csökkentés be is következett. Az eddigi heti 9 olvasás-írás órából lecsíptek még egyet, így az első osztályokban heti 5 olvasás és 3 írás, a második osztályokban heti 4 olvasás, két írás és két nyelvtanóra maradt. Ez nem elegendő, legalább heti 10 órára lenne szükség, minden nap egy olvasás és egy írás órára, és még heti két korrekciós felzárkóz­tató foglalkozásra. A kormánypárti oktatási szakértők (a Medgyessy-kormányról van szó) még további tananyag csökkentést javasolnak, álságosan arra hivat­kozva, hogy a magyar iskolarendszer tudománycentrikus, azaz a felsőoktatás­ra és nem az életre készít fel. Igazából az az alig titkolt cél van emögött, hogy a magyar gyerekből „melós”, vagy kiszolgáló személyzet legyen, ne tanuljon to­vább felsőoktatási intézményben, ne szerezhessen diplomát.

Most röviden ismertetem a magyarok őseinek írását, a rovásírást.

Történelmi hátteréről itt csupán annyit, hogy a legelső írásrendszerek kö­zé tartozik. Korai, 4-5 000 éves emlékeit Torma Zsófia régésznő (1840-1899) találta meg az erdélyi Tordoson. Rovásírásos emlékek fennmaradtak kőbe vésve, fába róva, csontba karcolva, pergamenre, papírra írva.

Két betűsorrendet mutatok be. Az elsőt Magyar Adorján képzőművész és néprajzkutató (1887-1978) állította össze, aki több évig tanulmányozta Er­dély területén a rovásírást. Ez hosszú magánhangzókat, az Á és É kivételé­vel nem tartalmaz, mivel rovásemlékeink szerint ezeket külön nem jelölték.

Text Box: Magyar
Adorján
írásváltozata

 
A másik Forrai Sándoré (1913-), aki feleségével együtt 1939 és 1952 kö­zött egy gyors- és gépíróiskolát működtetett Budapesten, amelynek módsze­reit ők dolgozták ki és tankönyveit is ők írták. Forrai Sándor a rovásírásról összefoglaló – rendszerező írástörténeti művet írt és egy tankönyvet is készí­tett. Hiteles rovásemlékek betűiből alakította ki a már hosszú magánhangzó­kat is tartalmazó, tehát mai helyesírásunkhoz alkalmazkodó ábécéjét.

 

 

 

 


 

Text Box:  
Text Box: Text Box: Forrai
Sándor
írásváltozata
  

 

 

 

 

 

Jelenlegi ismereteink szerint az első rovásírás tankönyvíró Telegdi János, későbbi főpap, aki 1598-ban 24 éves korában Leidenben adta ki szabályo­kat és írásmintákat tartalmazó füzetét.

A rovásírás emlékei azt bizonyítják, hogy művelői nem csak fejedelmek és papok voltak, hanem a köznép, az asszonyok, még a pásztorgyerekek is. Tehát a latin írás felvétele előtt nem volt írástudatlan a magyarok elődei között olyan korokban, amikor még Nagy Károly frank császár sem tudott írni-olvasni.

A rovásírás általános használata a X-XI. században szorult vissza, amikor a latin betűs írást kellett átvennünk. 1 184-ből maradt ránk a legkorábbi ma­gyarországi latin betűs ábécé, az itt következő sorrendben:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, X, Y, Z, W

És itt kezdődtek a máig ható gondok. A latin ábécében ugyanis, amint lát­ható magyar nyelvünk 13 hangjára nem volt jel:

TY, GY, NY, LY, S, ZS, CS, J, K, Á, É, Ö, Ü


 

Ezeknek csak a XVII – XVIII. században sikerült úgy ahogy összetákolni, összegányolni a jeleit. A tákolás, gányolás nem túlzás, hiszen a TY a T-től, a Gy a G-től igencsak különbözik mind a hangképzés helyében, mind a be­szédszervek működésében. A gyümölcs szót csak így tudták leírni latin be­tűkkel: gimilc, az őt: wt (Halotti beszéd 1200-ból)

Magában a latin betűs ábécében is rendetlenség uralkodik. Az egymás mel­lé került betűk sem formailag, sem hangtanilag nem fejlődnek egymásból. Az olvasástanítás során sem lehet ebben a sorrendben oktatni a betűket. Nehe­zen sajátítják el a gyerekek a nyelvünktől idegen X, Y, W, Q használatát. Ezek­nek írásbeli kötésében még a munkatankönyvek készítői is bizonytalanok.

A magyar nyelv beszédhangjait rovásírással lehet legtökéletesebben leje­gyezni. Forrai Sándor tanár szerint a rovásírás együtt, párhuzamosan fejlő­dött nyelvünkkel, ezért van benne minden hangunkra jel.

A rovásírást jobbról balra kell írni, ez a legrégibb írásokra jellemző. Az egyiptomi szent vésetek, a hieroglifák nagy része, valamint az egyiptomi papi írás mindig, az ógörög és az etruszk írás pedig többnyire jobbról balra halad.

A rovásírás nagybetűkből álló írás, kisbetűs és írott formája nincs. A je­lek szépek, díszítésre is alkalmasak. A szavakat régen pontokkal választot­ták el egymástól, például

A mai változatban hagyjunk szóközöket, ha sietünk, mert a pontozás, bár szépen díszíti, de lassítja az írást.

Mivel nagybetűs írás, nincsenek benne a latin betűk írott változatához ha­sonló betűkötések. Más jellegű betűkötések, úgynevezett ligatúrák azonban vannak, főként az egyenes szárú betűk alkalmasak erre, például:

A betűkötések nem kötelezőek, mindenki szabadon döntheti el, hogy tel­jesen kiírja a szavakat, vagy összerója. A rovásírás más módot is kínál a rö­vidítésre: leggyakoribb magánhangzónk az E kihagyható, csupán a szó vé­gén kell kiírni. Például a Benedek név az Árpád kori botnaptáron mint BNDK jelenik meg.

A rovásírás nagyon hamar megtanulható. Én 10-11 éves koromban tanul­tam meg, nagyjából két nap alatt. Van olyan felnőtt ismerősöm, aki másfél óra múlva a minta ábécé használata nélkül írt levelet. Budapest XVI. kerü­letében, a Móra Ferenc általános iskolában – amelynek igazgatója Dr. Jeszenszkyné Gallai Gabriella – rovásírás szakkört vezetek, és az a tapasz­talatom, hogy a 3-4. osztályos gyerekek 4-5 szakköri foglalkozás alatt meg­tanulják.


 

A rovásírás használatát csak a 3. és 4. osztálytól ajánlom, miután a latin be­tűs írás automatizálódott és megfelelő ütemben megy tollbamondás után. Első osztályos tanulókat egyáltalán nem veszek fel a szakkörbe, mert ebben az idő­szakban az a fontos, hogy a latin betűk használatát minél tökéletesebben elsajá­títsák, hiszen ennek segítségével szerzik ismereteiket, ebből kapnak osztályzatot. A gyerekek az osztályfőnökökkel való megbeszélés alapján és a szülők engedé­lyével járnak a szakkörre. A latin betűs olvasás-írásban való megtorpanásról, ne­tán visszaesésről sem az osztályfőnököktől, sem a szülőktől nem hallottam.

A szakkört négy éve vezetem, de előadások keretében felnőtteknek és gyerekeknek az ország számos részében tartottunk előadást és oktatást fér­jemmel, Szakács Gáborral együtt, aki a rovásírásversenyek megálmodója, szervezője is. Két, szabályokat, ábécét, írásmintákat, feladatokat tartalmazó gyakorlófüzetet, majd egy tankönyvet állítottam össze, amelyet szakköri öt­letárral is kiegészítettem. Ezekből 10-11 éves kortól mindenki önállóan, tan­folyam nélkül is megtanulhatja a rovásírást.

Mind logopédiai, mind rovásírás oktatói tapasztalataim alapján állítom, ha gyermekeink rovásírással tanulhatnának, nagy mértékben csökkenne az olvasás-írás zavaraival küszködők száma. Ezt a következőkre alapozom:

1.    A rovásírásnál csupán egy fajta (nagybetűs) betűtípust kell megtanulni a gyermeknek, a latin betűs írásnál négy fajtát (kisbetű, nagybetű, írott, nyomtatott).

2. A rovásbetűk használatánál sokkal ritkábban fordulnak elő betűtéveszté­sek, mert a betűk jellegzetesek, könnyen megjegyezhetők, kevésbé ha­sonlítanak egymásra, pl.:

3.    A betűk tanítása, a betűk fejlődését követve haladhat a legegyszerűbbtől a nehezebbekig.                                                                                        

 

 

4.    A gyerekeknek egyáltalán nem jelent gondot jobbról balra írni, sőt ez elő­segíti az irányok tudatosítását. A balkezesek könnyebbségről számolnak be, mert így nem takarják kezükkel a leírt betűket. A jobbkezesek hely­zete sem nehezedik, mert a rovásírás nem folyóírás, így felemelhetik rö­vid időre a kezüket, ha ellenőrizni kívánják a szöveget.


 

5.    A rovásírás betűi vizuálisan könnyebben felfoghatók, elemezhetők, ezál­tal hamarabb bevésődnek. A latin betűs olvasás-írásnál nagy nehézséget okozó TY, GY, NY, LY, SZ, ZS, CS-t itt egy jellel fejezzük ki:

6.    Nem csak vizuálisan, hanem tapintással is jobban felismerhetők a rovás­jelek. Hasznos gyakorlat a Meixner Ildikó féle módszertanban a betűk el­készítése gyurmából, vagy só-liszt gyurmából, amelyeket aztán ki is lehet festeni. Ha a rovásírás betűit és a latin nagybetűket így elkészítve letakar­juk, a gyerekek tapintással hamarabb felismerik a rovásbetűket, annak ellenére, hogy a latin betűket már két-három éve tanulják. Ide tartozik az a kedvelt játék is, amikor a gyerekek kézzel egymás hátára írják jeleket és fel kell ismerniük. Minden esetben kevesebb tévesztéssel oldották meg a rovásbetűk, mint a latin nagy és kisbetűk felismerését.

7.    Az írott latin betűk kapcsolásai, betűkötései elbizonytalanítják a gyereke­ket, írásuk görcsössé válik. Rovásírásnál nincsenek betűkötések, nem okoz töredezettséget, ha a ceruzát, tollat felemelik a papírról. A nyomta­tott és írott betűk keverése is kiküszöbölődik. Könnyebb az azonos betű­nagyságot és dőlésszöget tartani.

Bár nehéz elfogultság nélkül írnom őseinknek erről a becses szellemi ha­gyatékáról, de ha igazságos akarok lenni, fel kell sorolnom néhány olyan jel­lemzőt is, amely gondot okozhat.

1. Mivel a rovásírás betűi egyforma nagyok, a szöveg tagolatlansága nehezí­ti az egyszerre nagyobb terület átfogó felismerését, ezzel lassítja az olva­sást. Ennek elkerülésére a mondatok kezdőbetűit és a tulajdonneveket kiemelhetjük nagyobb betűmérettel, pl.:

Erre rovásemlékeink között és Forrai Sándor tankönyvében is van példa.

2.    Fokozottan kell ügyelnünk a szavak közötti megfelelő távolságra, hogy jól láthatóan elkülönüljenek egymástól. Ha van rá időnk és díszesebb szöve­get szeretnénk készíteni, a szavak közé hagyományosan négy, három, kettő, vagy egy pontot tehetünk.

3.    Nem tagadhatjuk, hogy a rovásírás lassabb, mint a latin betűs folyóírás, de természetesen ez is gyakorlat kérdése. A folyóírásnál az ide-oda kere­kítgetés, a visszatérés az ékezetek kirakására szintén lassító tényező. De miért kell nekünk folyton rohanni, mindent egyre gyorsabban és kapkod­va csinálni? Ha nem a televízió ostoba műsorai előtt ücsörgünk, akkor jut


 

időnk kézzel, sőt rovásírással megírni egy levelet, amely sokkal szemé­lyesebb és emberibb, mint egy e-mail, azaz villámlevél.

A rovásírás átlagosan kétszer annyi időt vesz igénybe, mint a latin betűs írás. Nézzük pl. a Toldi gyönyörű első szakaszát Arany Jánostól, mely nyolc sor:

Mintha pásztortűz ég őszi éjszakákon, Messziről lobogva tenger pusztaságon: Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem Majd kilenc-tíz ember-öltő régiségben. Rémlik, mintha látnám term etes növését, Pusztító csatában szálfa öklelését,

Halanám dübörgő hangjait szavának, Kit ma képzelnétek Isten haragjának.

Számítógépbe gépelve 80-100 másodperc Latin betűvel folyóírással 170 másodperc Rovásírással 330 másodperc (kézzel)

De ne érezzük ezt időveszteségnek! Érezzük megbecsülésnek őseink ha­gyatéka iránt, érezzük pihentető, üde, zöld szigetnek a kíméletlen, gépies rohanásban, érezzük felemelő elfoglaltságnak! Továbbá, ha ügyesen alkal­mazzuk a betűösszerovásokat, és az E kihagyását, jelentősen csökkenthető a különbség a két írás sebessége között.

Végül felmerül két kérdés, mi lehet a célja ma egy ilyen régi írás megta­nulásának, gyakorlásának és hogyan építhetjük be az oktatás mindennapja­iba a latin betűs írás mellé?

A cél saját történelmünk, régi műveltségünk alaposabb megismerése és megtartása, megőrzése a feledéstől. A kínaiak, japánok, héberek, görö­gök, oroszok büszkén használják saját betűiket tankönyveikben, utcanév tábláikon, épületeiken. Ha valaki állampolgárságukat szeretné felvenni, el­sődleges szempont nyelvük, történelmük, írásuk ismerete. Nekünk is büszkének kéne lennünk erre a történelmi hagyatékra és megkövetelni a tiszteletét.


 

Az iskolákban 4. osztálytól felfelé meg kéne ismertetni a rovásírás ábé­cét és megkívánni, hogy a tanulók legalább a nevüket le tudják írni őseik betűivel. A történelem órákon ismertetni lehetne a rovásírás legfontosabb emlékeit. Minél többen sajátítják el a rovásírást, annál nagyobb az esély az eddig még megfejtetlen rovásemlékek jelentésének megismerésére, amely segíthet történelmünk tisztázatlan kérdéseinek megválaszolásában.

A rovásjelek hangérték nélküli megismerését be lehetne építeni az elő­készítő osztályok anyagába és a fejlesztő pedagógusok eszköztárába. For­maegyeztetésekre, jelhalmazok válogatására – csoportosítására, soralko­tásokra, emlékezet- és figyelemfejlesztő játékok készítésére kitűnően al­kalmas.

Tapasztalataimat tehát úgy összegezném, ha megtarthattuk volna őseink nyelvünk hangjaihoz alkalmazkodó írásjeleit, akkor nem keserítenék meg gyermekeink életét azok az olvasás- és írászavarok, amelyek a magyar nyelv sajátosságaihoz nem illő betűkből és olvasástanítási módszerekből adód­nak. Tehát az áldiszlexiások 20-30 százalékos csoportja megszűnne és ezek a gyerekek is vidáman írnának, olvasnának. A 2-3 százalék valódi disz­lexiás gyermek dolga is sokkal könnyebb lenne a rovásírás ismertetett tulaj­donságaiból következően.

Sajnos intézményesen visszatérni őseink írásmódjához már lehetetlen, de gyermek és felnőtt számára egyaránt nemes feladat és izgalmas szellemi kihívás e sokezer éves műveltségi kincs megismerése, használata, megőrzé­se és továbbadása.

Irodalom:

Fehérné Walter Anna: Az ékírástól a rovásírásig (Buenos Aires 1975)

Dr. Meixner Ildikó: A dyslexia prevenció, reedukáció módszere (Bp. 1993)

Dr. Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni I-II. (Tankönyvkiadó 1987)

Dr. Meixner Ildikó: Játékház – tankönyvcsalád (Nemzeti Tankönyvkiadó)

Forrai Sándor: Az ősi magyar rovásírás az ókortól napjainkig (Antológia Kiadó 1994) Forrai Sándor: A magyar rovásírás elsajátítása (Szerzői kiadás 1966)

Dr. Molnos Angéla: Lélektani szakfordító (Debrecen 2002)

Dr. Molnos Angéla: Jövőnkért a magyar nyelv ügyében (Debrecen 2003)

Adamikné Dr. Jászó Anna – Dr. Gósy Mária: Hagyomány és újítás az olvasástanításban (Fejlesztő Pedagógia Szakfolyóirat – különszám 2001)

Adorján Katalin: A dysgraphia tünetei (Beszédgyógyítás 1993/1.)

Adorján Katalin: Szebben akarok írni (Psycho – Art Kft. 1994)

Dr. Csabay Katalin: Lexi (Nemzeti Tankönyvkiadó 1993)

Dr. Csabay Katalin: Az áldiszlexia, mint korunk járványveszélye (Fejlesztő Pedagógia – Külön­szám 2001)


 

Dékány Judit: Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához (Bárczy Gusztáv Gyp. Tk. Főiskola 1998)

Dr. Gósy Mária: Az olvasási nehézség és a diszlexia határa (Fejlesztő Pedagógia – Különszám 2001)

Beate Lohman: Dyslexiások az iskolában (Akkord Kiadó 1998)

Marosits Istvánné: A diszlexia veszélyeztetettség jelei az óvodás korban (Fejlesztő Pedagógia 1992/1-2)

Nagyné Dr. Réz Ilona: Téri tájékozódás (Fejlesztő program, Bp. 1996)

Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Kudarc nélkül az iskolában (Alex Typo Bp. 1992) Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és kor­rekciójára (Iskolapszichológia sorozat 1990)

Subosits István: Az olvasás és írás zavarainak típusai (Fejlesztő Pedagógia 1992/1-2.) Szebényiné Nagy Éva: A dyslexia terápiája (Logopédia a gyakorlatban – Tankönyvkiadó 1996) Vassné Kovács Emőke: Szemelvények a dyslexia köréből (Tankönyvkiadó 1979) Dr. Torda Ágnes: Diagnosztikus támpontok az olvasás-írás zavarának vizsgálatában (Fejlesztő Pedagógia 1992/1-2.)

Dr. Ványi Ágnes: Mi? Mi! Diszlexiás képregény (Műszaki Könyvkiadó 1999)

Dr. Ványi Ágnes – Schwalmné Navratil Katalin: Írd füllel (Műszaki Könyvkiadó 2001) Friedrich Klára: Rovásírás-gyakorlatok nem csak gyerekeknek I-II. (Magyar Ház 2000) Friedrich Klára: Rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár (Szakács Gábor Kiadása 2004) Szakács Gábor: Tájékoztató füzetek a Rovásírás-versenyekről (2000-2004)