Back to Home

 

 

 

Vetráb József Kadocsa:

Sicambria, Ős-Buda, Alba …

 

„A magyar nemzeti hagyomány mindig egyféleképpen beszélt,
 csak a krónikások értették meg
különféleképpen…”

 (Sebestyén Gyula)

 

Eoque Arpad Zuatapolug cum ceteris Hungaris, ut superius dictum est, debellato et occiso castra fixit in monte Noe prope Albam, et ille locus est primus, quem Arpad sibi elegit in Pannonia, unde et civitas Alba per sanctum regem Stephanum, qui ipso processit, fundata est ibi prope.

„Amikor Árpád a többi magyarral együtt, miként fentebb elmondtuk, harcban legyőzte és megölte Zuatapolug-ot, tábort ütött Noe hegyén Alba közelében. Ezt a helyet választotta Árpád először Pannóniában, s szent István király, aki tőle származott, ezért alapította ennek közelében Alba városát.”

(Barsi János)

 

    A Kálti Márk által kalligrafált és iniciálékkal képírt Képes Krónikából vett idézet értelem-szerűen egy hegyekkel és völgyekkel szabdalt földrajzi térség felé indítja el a figyelmes olvasót, mert ne legyen kétségünk a nyelvi fogalmazás pontosságát illetően, amennyiben a krónikás Noé hegyét említi, a hegy fogalmát jeleníti meg lelki szemeink előtt, és nem egy bírtok testet Székes-fehérvártól dél-keletre, ahogyan azt Csánki Dezső a „Magyarország történeti föld-rajza a Hunyadiak korában” című munkájának III. kötetében – meggyőződésem szerint jó szándékkal, ám tévesen - közli.

    A Kárpát-medence központi sacralis területe; a Pilis, amelynek kutatása a XX. század első felében megújult érdeklődéssel kezdődött el, majd új lendületet vett a századvég idején. Ide vezetnek el bennünket a Nagy Lajos királyunk részére készült Krónika ábrázolásai; a magyarok második bejövetelének képi megfogalmazása, a Nagy Ég /AN-GAL/ alatt végzett szertartások királykoronázási (?) képei.

A Turul-nemzettség szent királyainak – akiknek eleit még LU-GAL-nak hívták a régi nyelven - cselekedetei, élettörténetük igazán fontos mozzanatai; királybeavatási-, koronázási, fény felszabadító szertartásai, vadászatai itt zajlottak e kitüntetett tájon DUN-a isten ölelésében.

Oláh Miklós - a későbbi esztergomi koronázó érsek - „Hungária” című művében (1533), a következő sorokkal utal a királyi központ fekvésére:

Az erdős hegy, amelyet a vár nevén neveznek, (Marostól, melyet az időben németek laktak) a Duna szemközti partján nyugat felé két hazai mérföldre (1 magyar mérföld= 8354 m) húzódik. Közepén van Dömös prépostság, tekintélyes és jövedelmező, figyelemre méltó hely. A Duna partjára néz és körülbelül a hegyláb szélén van egy másik királyi palota ezt gyönyörű kert és az esztergomi érsek vadaskertje veszik körül, Esztergomtól egy olasz mérföldre fekszik. Innen emelkedik az a hegy – a lejtőin szőlős kertek húzódnak -, amely Esztergom vára és városa fölé magasodik.”

Visegrád, Kékes (Szent László-hegy), Dobogókő, Dobogó-hegy, Vaskapu és Esztergom határolja ezt a belső területet. Egyre valószínűbb, hogy itt lehetett a sicamberek két népe közül az egyik; a pannóniai ág (les Hongres) által alapított ősi város: Sicam-bria, Attila városa, Bvda Vetvs, Alba Ecclesia és Alba Regia az árpádiak fényes koronázó és temetkező városa. Pap Gábor művészettörténész a Pilis szindrómához kapcsolódó „mag” elmélete is, mintha ezt támasztaná alá

 Ezért ért váratlanul és ejtett zavarba az a bejelentés, és az ehhez kapcsolódó „argumentumok”, mely szerint a „mag” külső szélén; a szent-kereszti medence bejárati részén, az Ezüst-Kevély mellett, néhány km-re Budakalász településtől, a kőbánya felett egy fenyves borította domb-tetőn (274 m tengerszint feletti magasságban) dr. Lánszki Imre geológus megtalálta azt a rom-területet, amelyet először Attila váraként, majd ŐsBuda vára-ként azonosított. Időteltével Alba Regale neve is felmerült egy itáliai grafika kapcsán e térséghez csatoltan. Az eredeti metszettről Bradák Károly is részletesen ír „Fehérvár-Fehérfolt” című rendkívül pontos, nagy tárgyi tudásra alapozott,  feltáró jellegű könyvének 18-20. oldalán (4 -5 kép).

 Megtaláltatott-e a királyi város, az attilai székhely?

Ennek felderítésére, mint a Pilis története és szakrális földrajza iránt érdeklődő lény, felszerelkezve digitális kamerámmal, elindultam a mondott terep felkutatására. -Virágzásba fordult cserjék, fák intettek diadalittasan a smaragd színű - a földút martjáig futó - borzongó vetések felett.

A budakalászi kőbányát jobb oldali irányba elkerülő turistaúton juthatunk el a célunkhoz.

A fenyves és a sűrű, tövises bokrok - borította domb-oldalon felkapaszkodva, kőzúzalékon, nagyobb faragott köveken akad meg a szemünk. Elszáradt, halott ágak reccsennek talpunk alatt fájdalmasan beleroppanva az ünnepélyes csendbe.

Meglepően sok -a Pilis ezen a területén megszokott mészkő-szikláktól eltérő- vulkanikus kőzetalapú emberkéz emelte falmaradvány, amelyek a tetőn rendezett alakban, talajba süppedten, sérülten és megtörten is belső tereket, földbe mélyedt régvolt udvarokat ölelnek.

    Itt-ott a rakott fal magassága elérí a 2,5 - 3 métert. Érdekes megfigyelni az építés mikéntjét; főleg kötőanyag nélkül rétegesen egymásra illesztett megmunkált kövek alkotják a felépítményt szemben a pilisi királyi központ forrasztott- vagy olvasztott-kő technikájával. Emitt egy dísztelen kő-trónusra emlékeztető maradvány, amott egy félbehasadt, vésővel, pöröllyel megmunkált őrlőkő vonzza a tekintetünket.   

Megtalálható itt korunk szeme-te is: eldobott üres- és törött sörösüveg, csokoládépapír.

A keleti oldalon ereszkedem le a dombról, elhagyva a tovább élő múltat, ’mely a jelenbe kövesült.

A gyöngyfényű nap, félénken sejlik át a szürke felhőtakarón.

Az út lábánál, a kis fenyőliget szélén töredezett határkő áll; a két őriző köve.

 

Sicambria, Etzilburg, Buduuar?

A romterület nagyságából, földrajzi fekvéséből, környezetéből adódóan – nagy valószínűséggel – állapítható meg, hogy saját korában a jelzett váracska a Pilis belső területét, a magyarság szent, szellemi központját; körszentélyeit, annak külső védelmi vonalának részeként; kis számú őrkatonasággal, őr-várként védte az Észak-déli irányba folyó Duna-ág felől érkező esetleges ellenséges támadás, és behatolás ellen.

A Pomáz feletti Kőhegy tetején (374,9 m) sokkal nagyobb és jelentősebb vár nyoma található kitűnő rálátással a mai Pest és Göd határolta területre.

A Duna vonalán továbbhaladva, a Szentendre feletti Nyerges-hegy (558,1 m) csúcsán - az ebbe a sorba illeszkedő – legközelebbi őr-várnak a nyomai mutathatók ki.