Back to Home

 

 

Siklósi András

 

A káosztól a megtisztulásig

 

Mottó:

    „Félem a görögöt, még ha ajándékkal is jő.” (trójai szólás)

    „Csak meg van tágítva rajtad, de nincs eltörve még a lánc.” (Petőfi)

    „Sorsunk nálunk nagyobb hatalmak kezében van, de jellemünk a magunkéban.” (Keresztury Dezső)

 

Rettenetes helyzetben, súlyos válságban, szörnyű kórságban szenved a magyarság, a szívünknek legdrágább, áhítattal szeretett népünk. Legjobb fiai sorra lemorzsolódnak, megroppant gerinccel, kedvüket és hitüket vesztve – az úgyis hiába minden szándék sóhajával ajkukon – visszavonulnak barlangjukba, és föladják a küzdelmet. Nincs az emberekben bátorság s kitartás, hiányoznak a Zrínyik, Rákóczik, de az egyszerű, névtelen hősök is. Éppen most, mikor minden korábbinál rosszabb a sorsunk, amikor soha nem látott borzalmas veszedelmek lesnek ránk, a magyar nemzet zöme mély álomba merült, már-már gyógyíthatatlan kómában fetreng, s öntudatát, reményét sutba hajítva, bambán várja a megváltást; közönyösen, gyáván vagy irigykedve bámulja azokat, akik gonosz varázslatot űznek vele és a nagyvilágban élő többi etnikummal. Mert tudnunk kell, hogy nemcsak itt, Csonka-Magyarországon, ill. a Kárpát-medencében fordultak tragikusra a dolgok, hanem valahány kontinensen rohamosan romlanak az emberiség életkilátásai. Tanulmányomban az egyetemesség felől közelítve kívánok eljutni saját ügyeinkhez, felvázolva ugyanakkor néhány hasznos megoldási javaslatot is, bármiféle kizárólagosságra vagy teljességre törekvés nélkül.

 

Egyedül az Isten hibátlan és tökéletes, minden teremtménye – beleértve a legmagasabb rendű embert is – többé-kevésbé tökéletlen, noha azonos fajon (fajtán) belül sem egyforma. A különféle emberi csoportokból szerveződő társadalom sem lehet soha tökéletes, legfeljebb ideális, amennyiben bensőséges összhangra törekszik az örök isteni és természeti törvényekkel, ill. a legpontosabban tükrözi és megvalósítja a benne élő kis- és nagyközösségek egyéni és kollektív érdekeit, céljait, akaratát. Az ún. Aranykor szerves társadalmaiban öröm volt élni, mert kitűnően érvényesült a közérdek, vagyis a többségi szándék (noha szó se volt akkor még demokráciáról!), a társadalom kulturált, szervezett és működőképes volt, valamint maximálisan biztosította az egyéni fölemelkedést, az esélyegyenlőséget, a tehetségek és képességek kibontakoztatását is. A szükségletek mértékletes kielégítése, általános jólét, igazság(osság), szabadság, tiszta erkölcs, törvény- s hagyománytisztelet, derűlátás, szeretet, szolidaritás, béke(sség) és harmónia jellemezte őket, mint afféle földi mennyországot.

A baj és a züllés ott kezdődött, amikor egyesek fölrúgták a szabályokat, egyenlőbbek akartak lenni az egyenlőknél, s mások kifosztása, legázolása, meggyilkolása árán próbáltak meggazdagodni, vagy érdemeiket, rátermettségüket meghaladó hatalmi pozíciókba kerülni. Ez a bomlás, rothadás évezredeken át tartott, de feltételezem, hogy az írott történelmet valamennyire mindenki ismeri, így a folyamat részletezésére, példákkal illusztrálására most nem térek ki. Fogadjuk el, hogy így vagy úgy, az emberiség egy hosszú Madách-i úton eljutott, elvergődött jelenlegi szomorú állapotába, amit a régi szép idők humánus rendezettségéhez viszonyítva nyugodtan nevezhetünk sátáni káosznak, vagy az Antikrisztus pokoli birodalmának is. Mintha az üdvözítő Jézus helyett egy kicsinyes bosszú messiása uralkodna rajtunk, fenekestől felforgatva, elviselhetetlenné téve egykor csodálatos, kellemes világunkat, földi életterünket.

Régebben egy-egy óriásbirodalom évszázadokig, olykor évezredekig tartotta magát a csúcson, mielőtt más népek szétverték, ill. belső elrákosodása miatt összeomlott. A szovjet vörös rém már csak 70 évig bírta, s az azóta egyedüli világhatalommá előlépett Egyesült Államok sem húzhatja sokkal tovább. Fölgyorsult tehát az idő, fölbomlottak, széthulltak azok a keretek és eszmék, amik a 20. század elejéig mindenütt domináltak; helyettük azonban nincsenek világos, elfogadható, egyetemleges elvek, csupán zavaros, ködös, kiüresedett direktívák. A régi célok, a becsület, a hűség, a teljességre törekvés, a bölcsesség, a jóság, a hivatástudat, a hit, az alázat, a tisztaság már szinte senkit sem vonzanak; annál inkább a pénz, a hatalomvágy, a korrupció, az önzés, a hazugság, az erőszak, a perverzió, a rombolás s az erkölcstelen szabadosság uralkodik mindenütt. A tudományos-technikai forradalom, az iparosodás növelte a fizikai kényelmet s az előállított – sokszor fölösleges – termékek mennyiségét, de a nyomában kialakult fogyasztói szemlélet megrontotta, tönkretette az emberek lelkét, elszennyezte, megmérgezte a környezetet, fölborította az éghajlat s az időjárás rendjét, elkerülhető természeti csapások és nukleáris katasztrófák sorát zúdította egész bolygónkra. Ezer sebből vérzik a Föld, növényi és állati fajok tömege tűnik el nap mint nap, a néhai édenkert sivár sivataggá válik, a rendkívül káros emberi beavatkozások nyomán az ökoszisztéma már-már visszafordíthatatlanul megbetegedett, planétánk a végső pusztulás küszöbére érkezett. Ez pedig a teremtés koronájának sorsát is megpecsételi…

A judeokapitalizmussal egy tőről fakadó, s ugyanazok által finanszírozott cionbolsevizmus kimúlása után napjaink politikai vezérgondolata a szintén zsidó gyökerű globalizmus lett, ami tulajdonképpen a „választott nép” fogalomkészletéből ismert „egy akol, egy pásztor” elv gyakorlati megvalósítása. Ennek lényege, hogy egy terrorisztikus, zsarnoki elnyomással a népeket, nemzeteket egy közös uniformisba (kaftánba?) gyömöszölik, a rasszokat kaotikusan összekeverik, egy tervszerű agymosással megfosztják őket nemzeti és történelmi tudatuktól, önazonosságuktól, szokásaiktól, vallásuktól, kultúrájuktól, esetleg anyanyelvüktől is. A határokat „légiesítik”, az egyes országok helyett ipari-kereskedelmi régiókat kreálnak, a lakosságot gyarmati rabszolgasorba kényszerítik, az energiát, a nyersanyagokat, a termőföldeket fölvásárolják, a helyi gazdaságokat a monopóliumokkal és multinacionális cégekkel megfojtják, bankjaikkal és tőzsdéjükkel a valutákat lerontják, a népeket adósságcsapdába csalják, s a profit növelése végett csontig lecsupaszítják. Ezt a példátlan gyalázatot persze a liberalizmus, a kozmopolitizmus, az emberi szabadságjogok, a „New Age” (új korszak), a demokrácia, a polgárosodás, a jogállamiság, az antirasszizmus és más hasonló álságos jelszavakba burkolják, hogy lehetőleg a legcsekélyebb ellenállás nélkül mindenkit maguk alá gyűrhessenek, s megalakíthassák az ördögi világállamot.

És mégis, mégis van remény! És mégse győzhet a gonosz, hiába minden igyekezete. Egyszer vége lesz ennek a hitvány purim-ünnepnek, megbuknak ők is, mint minden eddigi világhódító. Az emberiség nem tűrheti, hogy egy törpe kisebbség, egy féktelen rablóbanda mindenéből kiforgassa, az orránál fogva vezesse, vagy egyszerűen halomra gyilkolja úri kedve szerint.

A világ dolga hosszú távon csak roppant körültekintően, türelmesen, igazságosságtól és jóindulattól áthatva oldható meg. Szét kell zúzni az internacionális maffiákat, meg kell semmisíteni az atom-, vegyi- és biológiai fegyvereket, el kell engedni a letörleszthetetlen kölcsönöket és kamataikat; fel kell számolni a gazdasági kizsákmányolást, az éhséget, a járványokat, a nincstelen munkanélküliséget és az analfabétizmust; meg kell akadályozni a tömeges elvándorlást, s ezáltal a különböző népek és fajták keveredését stb. Segélyekkel, ipartelepítéssel, öntöző és ivóvíz biztosítással, mezőgazdasági kultúrák meghonosításával arra kell törekedni, hogy mindenki a szülőföldjén boldogulhasson. Szabadon használhassa nyelvét, vallását, kultúráját, hagyományait, birtokolhassa hazájának anyagi és szellemi javait, természeti kincseit. A leltár tetszőlegesen bővíthető, ám most nincs módom egy átfogó részletezésre.

Ami Európát illeti, a mindenkinek ártalmas, a népek identitását fölolvasztó, globális érdekeket kiszolgáló Unió helyett létre kell hozni a szabad, független és egyenrangú nemzetek közösségét, mely befelé segíti a gyengébbeket, kifelé pedig védi a kontinens gazdasági-katonai-politikai-kulturális érdekeit másokkal szemben. Főképpen pedig meg kell őrizni Európa domináns fehér jellegét, mert a túlzott „elszíneződés” egyben eredeti arculatának, ősi kultúrájának szétrohadását jelentené.

 

Évtizedek, sőt évszázadok óta folyamatosan gyengítik, fertőzik, pusztítják népünket. Úgy tűnik, bizonyos erők nem nyugszanak addig, míg akár csak hírmondó is marad belőlünk. Fáj nekik, hogy a magyarság a világ talán legősibb, legszervezettebb, legkulturáltabb nemzete. Gyökerei a legmélyebbre nyúlnak, nyelve a legkifejezőbb valamennyi nyelv közt, szépérzéke, gyakorlati és művészeti hajlama, szocializáltsága, intelligenciája páratlan a maga nemében, alkotó kedve legyűrhetetlen, országa – a Kárpát-medence – a legtökéletesebb egység egész bolygónkon. Mivel sok évezredes eredményeink fölülmúlhatatlanok, szellemi és erkölcsi fölényünk vitathatatlan, genetikai és lelki adottságaink egyedülállóak, ezért egyszerre több fronton támadnak bennünket, és céljuk mindannak a teljes megrontása, majd megsemmisítése, amit a magyarság képvisel. A nemes, lovagias versengés helyett azért használnak föl bármilyen alantas eszközt elzüllesztésünkre és fölmorzsolásunkra, mert rájöttek, hogy tisztességes módszerekkel kikezdhetetlenek és legyőzhetetlenek vagyunk.

Úgy is mondhatnánk, hogy a világosság és a sötétség, az igazság és a hazugság, a becsület és a becstelenség, a jóság és a gazság, az isteni és a sátáni küldetés vívja itt örök, kibékíthetetlen harcát. Ez a bonyolult, körmönfont helyzet átláthatatlan és megérthetetlen a bevett fogalmakra, kategóriákra támaszkodva. Csak az ősrégi magyar hittel, a magyarok Istenébe vetett föltétlen bizalommal, kiválasztottságunk büszke öntudatával közelíthető és oldható meg eredményesen. A küzdelem sokkal inkább metafizikai, mint fizikai szinten dől majd el. Ám ettől függetlenül nekünk is alaposan fel kell készülnünk a védelemre, hiszen ördögien gonosz ellenségeink sem alszanak, s végzetes hiba lenne lebecsülésük.

Valóságos isteni csoda, hogy ilyen viharos idők dacára még mindig élünk, és szövetségeseink, testvérnépeink zömének megsemmisülése, eltűnése után is képesek voltunk megmaradni. Ez semmiképpen sem csupán a saját érdemünk, sokkal inkább a mennyei gondviselésnek köszönhető. Figyeljük meg, hogy a világtörténelem – kissé leegyszerűsítve – lényegében a magyari (nemcsak magyar!) népek (sumérok, szabirok, óegyiptomiak, káldeusok, dravidák, maják, szkíták, párthusok, ősgörögök, punok, etruszkok, kelták, mórok, hunok, szarmaták, avarok, magyarok, ősbolgárok, besenyők, albánok, onogurok, dákok, trákok, gepidák, jászok, kunok, székelyek, ujgurok, türkök, kazahok, abesszinok, japánok, tibetiek, baszkok, provanszálok, írek, csecsenek stb.) békés építkezéséből, szorgos kultúrateremtéséből, s a többiek vívmányaink átvételére (elrablására), ill. lerombolására irányuló törekvéseiből áll. Ellenségeink (szemiták, kínaiak, asszírok, perzsák, latinok, gótok, vandálok, germánok, szlávok, angolszászok, franciák, oláhok stb.) mindig a magyari fajta életterét kívánták megnyirbálni és elhódítani; népünket (népeinket) földjéről, kultúrköréből elűzni vagy kiszakítani; összefogását, szilárd egységét szétbomlasztani, szárnyaló szabadságvágyát mocsárba fojtani.

Most már számtalan sebből vérzünk, általános defenzívába szorultunk, s jóformán csak utóvédharcokat folytatunk minimális érdekeinkért. Totális fölszámolásunk Trianon óta látványosan meglódult; ám még hazánk megcsonkítása, a háborúvesztések s a 40 éves bolseviki rémuralom sem okozott akkora károkat, mint az utolsó 10-15 év „stabilizációs” folyamatai. A fönti történetfilozófiai alapvetés után – elérkezve a szomorú jelenhez – tekintsük át konkrétabban ellenségeink, parazitáink stratégiáját, s a szükséges és lehetséges válaszlépéseket.

 

Magyarországon ma semmi sem az, aminek mutatkozik. A valóság álcázva van, s az észlelhető dolgok csupán virtuálisak, azaz megfoghatatlan, csalóka ködképek. A piacgazdaság kegyetlen vadkapitalizmust, a népjólét szervezett népirtást, a liberális demokrácia többpárti diktatúrát, a jogállam piszkos törvénytelenséget, a privatizáció mohó harácsolást, a létbiztonság korlátlan bűnözést, a szólásszabadság egyoldalú ferdítést, az érdekképviselet cinkos összekacsintást, az összefogás széthúzást, a nemzetvédelem hazaárulást jelent; s a sort folytathatnánk a végtelenségig. Visszavágás hiányában a liberálbolsi nómenklatúra egyre szemtelenebbé válik, s maholnap már a szokásos formaságokra, a megtévesztésre sem túlzottan ügyel.

A nyomor, a tehetetlenség, a magárahagyottság, a jövőtlenség, az állandó rettegés alaposan lehengerelte, prostituálta, szétforgácsolta népünket, s a gyöngülő, sorvadó szervezet mind kevésbé képes védekezni a rákos daganatok burjánzása ellen. Szétrohadt a közösség, megszűnt a radikális szembenállás, elgyávult a vitézség, az ősi magyar immunrendszer lassan-lassan föladja a harcot. Nincs követhető példa, biztos kapaszkodó, hatásos orvosság, sem karizmatikus vezéregyéniség. Utat tévesztettünk, sötétben botorkálunk, bombazáporban élünk. Nagyhatalmak játékszere, idegenek lábtörlője, ragadozók prédája lettünk. A globalizáció helytartói és élősködői csak pillanatnyi érdekeiket nézik; folyton szüretelni és aratni akarnak, holott időnként szántani, vetni, trágyázni, kapálni, metszeni, permetezni és öntözni is kéne. Féktelen önzésükben azt sem veszik észre, hogy az anyanemzet elpusztításával ők is megdöglenek. Pedig ha levegőhöz juthatnánk, ha táplálhatnánk, művelhetnénk magunkat, ha visszanyerhetnénk erőnket, épségünket, és emberhez, magyarhoz méltón élhetnénk, ők is megtalálnák számításukat. Mi kevéssel is beérnénk, szerényen is elboldogulnánk, nincsenek nagyra törő, másokat megalázó vagy veszélyeztető terveink. Békés, nyugodt természetűek vagyunk, bőkezű adakozók, szívélyes házigazdák, mások problémáit is megértők.

Ám még működnek öröklött ösztöneink, vágyaink, ragaszkodunk hazánkhoz, javainkhoz, szerzett jogainkhoz, ősi hagyományainkhoz. Ritkán mozdulunk, nem szeretjük a felfordulást, de ha kiprovokálják, ha nincs más választásunk, föllázadunk és vállaljuk az élethalálharcot is. Már érik a mélyben az erő, forrong a magyar katlan, készül megszülni új vezéreit a legtisztább, legnemesebb anyagból. Nem a pártok, nem a parlament, nem ócska ideológiák böffentik őket közénk, hanem a magyarok hűséges Istene gyúrja gránitkeménnyé őket hős elődeink porló csontjaiból. Általuk maga az Isten hajol le hozzánk, hogy megóvja szenvedő, elárvult népét. Ki kell várnunk, míg eloszlik a homály, s újra felragyog a Nap a magyar égen.

Ha hódító ellenség ostromol, ha idegenek fojtogatnak, fokozott elszántsággal kell(ene) védekeznünk, s minden rejtett tartalékunkat mozgósítani kell a cél elérése érdekében. Ilyenkor nincs helye pártoskodásnak, haszonlesésnek, személyeskedő vitáknak, kicsinyes marakodásoknak. Tilos alkudozni, gyáván meghátrálni, különbékét kötni vagy bajtársainkat cserbenhagyni. Ha elesik valaki, föl kell emelnünk, ha tűz van valahol, együtt kell oltanunk. Minden valamirevaló közösség tagjainak ki kell állniuk egymásért, mert csupán az őszinte kölcsönösség alapján remélhetnek viszontsegítséget. A nemzet is akkor várhatja polgárai önzetlen áldozatát, ha mindent megtesz értük. Ma sajnos még ez az elemi szolidaritás sem működik, mert a nemzet nem édes szülője, hanem csak mostohája fiainak. Magyarország (s a Kárpát-medence) – szomorú, mégis le kell szögeznem – csak lakóhelye, de nem hazája már a magyarságnak. Kivert kutyák lettünk, hontalan bujdosók, gerinctelen lakájok. Tragikus sorsunkon akkor javíthatunk, ha szorosan összefogva szembenézünk és megküzdünk ellenségeinkkel.

Egy normális, virágzó társadalomban a szolidaritás mindig jelen van, és áthatja az egész lakosságot. Úgy is mondhatnám, hogy a társadalom természetes alapállapotából következő jelenség, mely csak szándékos beavatkozással, tudatos aknamunkával rombolható szét. Nálunk sikerült a rontás, mert az egészséges szolidaritás csupán nyomokban lelhető fel. S ha már kiölték belőlünk, vajon mennyivel nehezebben valósítható meg a fokozott tudatosságot, szervezettséget, bátorságot igénylő nemzeti összefogás? Egyáltalán van-e rá esély? Bizton állíthatom, hogy a népünkre erőszakolt pártok s az országbitorló elit felől indulva semmiképpen sincs. Méltatlan célokért, olcsó választási sikerekért aligha sorakozunk fel, ennyire még most sem vagyunk hülyék. 

De hát akkor kiért és miért? Csakis önmagunkért! Csakis rabtartóink, kifosztóink, hamis prófétáink ellen; csakis hazánk, népünk megmentéséért, csakis az értelmes, igaz, reális nemzeti célokért! Egy ilyen beteg, korhadt, közönyös társadalomban, mint a miénk, persze nem hihetjük, hogy mindenki egy emberként talpra ugrik. Talán néhány százezer lelkes honfitársunk hajlandó még vállalni a harcot – egzisztenciáját, családját, javait, puszta életét is kockára téve. A többi – az arctalan tömeg, a lenullázott, bárgyú biológiai massza – jobb esetben legföljebb a háttérből, a biztos fedezékből szurkol nekünk. S ha vesztünk, unottan ránk legyint, viszont ha győzünk, részt kér a dicsőségből.

Egy szárnyaló, öntudatos nemzet (egykor a magyar is ilyen volt!) – melyben él a szolidaritás, s melynek kiváló vezetői vannak – könnyen mozgósítható, gyorsan összefogható, ha veszély fenyegeti. Nálunk – éppen, mert nem számíthatunk a legcsekélyebb szolidaritásra sem – ez sokkal körülményesebb. Mégis, csupán egy eredményes nemzeti összefogás megvalósítása után, a közös harc élményével gazdagodva várhatjuk, hogy ismét kifejlődjön társadalmunkban a nélkülözhetetlen szolidaritás. Tehát fordított utat kell bejárnunk, de egy fejtetőre állított világban fölösleges pont ezen csodálkoznunk.

 

Próbáljuk meg immár meghatározni, mi legyen a nemzeti összefogás célja, mik legyenek legfőbb követeléseink.

1. Önálló, független, szabad, semleges Magyarország. (A NATO-ba és EU-ba történt belépés elvetése.) Biztonságunk, rendünk, szuverenitásunk megőrzése végett fegyveres testületeink bővítése és korszerűsítése; kötelező sorozás.

2. A napjainkig gyűrűző kommunista és posztkommunista rezsimek határozott megtagadása. Mindenféle jogfolytonosság és egyoldalúan vállalt kötelezettség (pl. alapszerződések) azonnali fölmondása. Az adósságtörlesztés és kamatfizetés végleges megszüntetése; új, magyar érdekű adó-, pénz-, hitel- és bankrendszer bevezetése. A munkanélküliség csökkentése, nemzeti karakterünket tükröző gazdaság és oktatás felépítése.

3. Igazságtétel, felelősségre vonás, elszámoltatás, vagyonelkobzás, reprivatizáció, kártérítés, esélyegyenlőség. A „privatizációval” eltékozolt javak újraállamosítása, majd dolgozói tulajdonba vétele. Az ország további kiárusításának, külföldi kézre adásának – különös tekintettel a földjeinkre – garantált megakadályozása. Teljes rendszerváltás és személycsere mindenütt (a politikában, a gazdaságban, a fegyveres erőknél, a tömegtájékoztatásban, a kultúrában, az egészségügyben stb.). A (fél)bolseviki alkotmány és törvényhalmaz eltörlése; ősi nemzeti (a Szentkorona-eszmén alapuló) alkotmányunk visszaállítása, és ezzel összhangban lévő, szigorú, egyértelmű törvények létrehozása. Az ország államformájának megváltoztatása. (Köztársaság, ill. parlamenti democsokrácia helyett nemzeti király, fejedelem vagy kormányzó által irányított, tekintélyelven alapuló, piramidális felépítésű alkotmányos monarchia.) A népfelség, a népakarat, a nemzeti érdekek s a szociális, társadalmi igazságosság abszolút érvényesítése. (A szegény, elesett rétegek humánus fölkarolása.)

4. Az ország és a nemzet megmaradásának biztosítása. A magyar élet jogainak föltétlen elismerése, a káros devianciák (a „másság”) kiküszöbölése. Abortusztilalom, családvédelem; végzetes fogyásunk haladéktalan megfordítása (kiemelt anyagi támogatással, propagandával stb.). A tiszta és erkölcsös közélet megteremtése. A nemzetrontók, hazaárulók, korrupt és bűnöző elemek, a „volt” ügynökök, kommunisták, a „liberálisok” és kozmopoliták örökös kizárása a vezetésből. A fő posztokat csak rátermett, feddhetetlen, alulról kiválasztott, nemzethű magyarok tölthetik be. A titkos szervezetek, a romboló szekták, a szélsőbaloldali utódpártok s a szabadkőművesség betiltása.

5. A trianoni és párizsi békerendszer revíziója; a történelmi Magyarország eredeti állapotának helyreállítása. Mindenféle idegen megszállás fölszámolása; a magyar impérium bevezetése az egész Kárpát-medencében. A lehető legteljesebb nemzeti egység megcélzása (egy áttörhetetlen nemzeti falanxba tömörülés!) a fenti kérdésekben. Bármilyen globalizációs, európai vagy „jószomszédi” törekvést ezeknek kell alárendelnünk.

 

Világos, hogy ez a program sem egy fejetlen birkacsordával, sem pedig egy álságos élcsapat által kötött paktumokkal, szemfényvesztő kerekasztalozással, rózsadombi szerződésekkel, kopogtató-cédulás választási komédiákkal vagy egyéb „hangulatjavító” manipulációkkal nem valósítható meg. Hangsúlyozom azt is, hogy ez a despotikus, judeonáci zsarnokság nem reformálható belülről; csak a rendszer megdöntése és megsemmisítése árán menthető meg a magyarság!  Kevés a (háttér)hatalom felkínált morzsáiból csipegetni, értelmetlen az általuk hozott játékszabályokat akár részben is elfogadni, fölösleges bármilyen választáson és (nép)szavazáson részt venni. Nekünk a teljes hatalmat kell megszerezni! Ám egy erőszakos zsiványbanda semmiről sem mond le önként, ezért vele szemben bármilyen eszköz használata megengedett a nemzet érdekében. Bármi áron biztosítanunk kell, hogy Magyarországon örökös (hegemonikus) nemzeti hatalom legyen! Soha többé nem engedhetjük azt idegenek vagy idegenbérencek kezébe!

Minden, ügyünket becsülettel és felelősen szolgálni kívánó honfitársunknak tudnia kell, hogy két kristálytiszta forrásból meríthet: az egyik a magyarok Istene, a másik a(z Atilla-i, Árpád-i) magyar nemzeteszme. Vajon melyik politikai irányzat, mekkora kincs, milyen pozíció, miféle ideológia érhet föl velük? Mi adhat akkora önbecsülést, olyan szilárd tartást és mélységes hitet, mint e tündöklő kettő? Nem szükséges nekünk sehova példáért fordulnunk, csak vissza kell térnünk az ősi gyökerekhez. Egyéni törekvéseinket mindenkor alá kell rendelnünk a fontosabb nemzeti érdekeknek! És minden gondolatunkat, cselekedetünket, önvédelmi harcunkat hassa át Isten szeretete! Nélküle nem jutunk semmire, de a belé vetett gyermeki bizalommal bármit elérhetünk. Tekintsünk rá, figyeljünk jelzéseire, kövessük Őt; ha meg is próbálja, nem hagyja elveszni választott magyar népét.