Back to Home

 

LÉTÜNK ÉS NYELVÜNK KÖZÖS ALAPJA

Tomory Zsuzsa PhS

 

Amikor a távolbalátó hírbemondója néhány napja egyszerűen és biztonsága teljes tudatában kijelentette, hogy az ujgurok török nép -- anélkül, hogy akár a nevüket is ki tudta volna ejteni -- és azt a következtetést vonta le, hogy így nem csoda, ha csak Törökország áll ki mellettük, eszembe jutottak Tormás és a Bíborbanszületett turkjai, s az, hogy milyen félreértések származhatnak az országok, népek felületes feltételek szerinti osztályozása nyomán. Tormás nyilván tudta, hogy turkok népe a magyar őstörzsek egyike, amire vendéglátó gazdájától kezdve napjaink történelemtudósaiig már nem emlékeznek, vagy rosszabb esetben: nem is akarnak emlékezni.

Mint ahogy nyelvészeti szinten el kellett vetni a nyelvcsalád elméleteket a gyökrendszer valóságával szembesülve, éppen olyan kezdetleges az emberi közösségek országok, sőt népek szerinti osztályozása. Olyan, mintha a DNA tényeit akarnánk egy-egy fényképpel helyettesíteni. Ugyanakkor megvan a lehetőségünk még magának a DNA kialakulásának a lépéseit, s népek terjeszkedésének idejét és útvonalát is nyomon követni az őstörzsi nyelvalakulás tükrében. Őstörzseink évezredekre visszatekintő, egy helyen fejlődő szerves műveltsége a DNA kialakulása folyamatának is tanúja, s fejlődéstörténeti kincs.

A nyolc nyelvet és tájszólásait tökéletesen beszélő Magyar Adorján egy élet kutató munkájával tizenhat nyelvi őstörzs létét, nyelvét és szerves műveltségét tárta fel. A ma olyan divatossá váló gyökrendszert száz évvel korábban már kidolgozta. Addig, amíg a mai nyelvészek egy-egy csokor gyökkel bíbelődnek napjainkban, Magyar Adorján négyezer gyökszavát figyelemre sem méltatják. Azon esetben, ha egy-egy meglátását mégis használják – mint a kő szó kapcsolatait – tanulmányát, nevét nem idézik. A mai tanulmányok gyökei viszont nem mennek el e gyök őseredetéhez, szerves kapcsolódásaihoz, melyek a nyelv teljessége megértéséhez elkerülhetetlenül fontosak. Ezen őstörzsek teljes megértéséhez Az ősműveltség című munkájához utalom az olvasót. Most csak a legalapvetőbb gondolatait ismertetem.

Őseink élete és nyelve letelepedési területük adottságai szerint alakult kárpát-medencei emberré válásunk idején, s innen fejlődött tovább. Éppen ezért egy-egy őstörzs később, a környezet hatására egy-egy foglalkozási ág tulajdonságait is magával hordozta, mely évszázadok művelése következtében DNA képének is részévé vált. Éppen ezért, ha tudni akarjuk, hogy egy-egy nép milyen múltra tekint vissza, melyek a most is érvényesülő ősadottságai, meg kell vizsgálnunk őstörzsi hovatartozását. Ez viszont könnyen megtehető a Magyar Adorján által már vagy száz éve feltérképezett őstörzsi nyelvhasználat ismeretében. Kérdésünk tehát soha ne az legyen, hogy ez, vagy az a nép, nyelv milyen fajhoz, vagy nyelvcsaládba tartozik, hanem az, hogy melyek az őstörzsi összetevői.

Vándorlások során mindig  csak néhány törzs indult egyszerre terjeszkedési szándékkal, vagy éghajlati viszonyok nyomására idegen területekre, ahol az új körülmények, keveredések során ősi szerves nyelvhasználata módosult, de emberré válása során megértett szellemi értékeit valamint testi és lelki tulajdonságait, adottságait mindenkor magával vitte, örökletes egységeibe ágyazva.

Az őstörzsi nyelvcsoportok nyelvi tulajdonságai bővebbek és mélyebbek az indoeurópai nyelvekben levőknél. Teljességre nem törekedve csak néhány lényeges különbséget hozok fel, melyek hiányoznak ezen nem magyar nyelvekben:

1.      a szómegfordítás törvénye

2.      figyelmen kívül hagyja nyelve származtatásánál a természeti ősszó és műveltségi szó szerepét, mely meghatározza az átvétel irányát.

3.      a magánhangzók módosító és hímségi/nőiségi meghatározó szerepét

4.      a gyök magában hordozza a kialakulás tájképét, a benne élő lehetőséget, hogy majd gyökeret eresztve szerves nyelvként kapcsolatot teremtsen környezetével

5.      tükrözi foglalkozását e tájegységen belül

6.      a táj megszabta társadalmi viszonyait:

a.       mag-elvű társadalom, letelepedett, békés, teremtő életét

b.      kun/hun elvű társadalom vándorló és harcos életét

c.       szemere két központú társadalmi fejlődés

 

         Ezek az ősi kezdetek alakították és egyensúlyozták az örökletes egységekben található jellegzetességeket.

Ha egy-egy ország népét, vagy nyelvét akarjuk megismerni, tudnunk kell őstörzsi összetevőit szótára segítségével: mely őstörzsek vannak nyelvében képviselve, milyen mértékben, mely őstörzs hatása van túlsúlyban? Csak néhány példát hozok: az angolban található

szemere szavak             (sun, son, summer, stb.) – a fény szavai

   palóc                             (love, life, lip, liver, stb.) – a léleké, libbenésé, életé

   avar                              (bur, burgh, brown, stb.) – földi erősségeké

  besenyő                (water, base, basket, beauty, stb.) – a vizes elindulásé és szépségé

kun                               (cane, canal, candle, stb.) –  előre törő himségi fogalmaké

 

A különböző őstörzsek egy nyelven belül előforduló ősszavait összegezve megállapítható, hogy egy nép nyelvében megőrzött természetes adottságai, hajlamai milyen jövőt építhetnek. Tekintettel arra, hogy földműves társadalmak rendelkeznek a békés fejlődés alapjaival, s éppen ezért anyagfeleslegük is megengedi a vándorlásokat, új vidékek felfedezését, így talán a leggyakrabban a békés, földművelő szemerék nyomaival találkozhatunk és az általuk alkotott új, békés birodalmakkal. A magyar mag életszemlélettel ellentétben a hosszúkás szem idom két gyújtópontú rendszere megengedi a kárpát-medencei ősközpont mellett a távoli, de mindig szervesen az őshazához kapcsolódó, vissza-visszatérő társadalom kialakítását is.

Világunkban igen gyakori kérdés: mire születtem, mi a feladatom. Emberek és társadalmak vesződnek ezzel a kérdéssel. Az őstörzsi örökség segít kielégítő és boldogító választ adni az útkeresőknek. Ezen őseredet ismeretében minden nép bölcsebben rendezheti dolgait, örökletes egységébe zárt ősképek alapján, Így minden nép saját múltjában találhatja meg önmagát ősnyelvünk tükrében, s hasonló őstörzsi múlttal rendelkezők számára a testvériség alapfeltételei is biztosítottak.

Ezen tanulmány írásakor bőven idéztem Kezdeteink és az angol-magyar szóazonossággal foglalkozó művemből.

A következő, az őstörzsek rövid összegezésének képei Magyar Adorján Elméletem ősműveltségünkről című füzetéből, a szarmata és marmar jelképek Az ősműveltség -ből merítettek. Amikor e rövid összegezésekben környezetüket említem, ezek mind a csallóközi őshaza utáni területek, ahol terjeszkedésük után meggyökeresedtek és kialakult műveltségük.

 

MAGYAR ŐSTÖRZS

 

G-M szócsoport

(a magyar nyelvi őstörzs)

 

Hangjai: G, GY, H – M, N

Alap szava: mag – magy, göm, güm, gyüm

Környezetük: a Csallóköz szigetei, s a lankás, dombos vidékek – később a Kárpát medence, Matyó-föld, -- Makaria, Media, Egyiptom

Vallásos alapjelképük: a gömb

Istenség neve:

A Nagyisten neve mindig egy mássalhangzós, Ég, Egy, Ég-Atya.

a Fiú Isten neve két mássalhangzós: Mag, Magúr

Jelképes  fájuk és gyümölcsük:

főleg a meggy, de más egymagú, gömbölyű gyümölcs is. A meggyfa testesiti meg nemzeti színeinket: fája és gyümölcse piros, virágja fehér, levele zöld.

Jelképes virágjuk: a meggy- és a gyöngyvirág

Jelképes állatuk: az ágas néven ismert szarvas

Számrendszerük tízes alapú.

 

Ég — az Isten és Világmindenség szava

Íge — Isten szava, a teremtés maga

Igaz — fény

Igi, ügy — a szemgolyó. A népi hovatartozást jelentő ősi emberábrázolásoknál igen hangsúlyozott ez a kerek, golyószerű szem.

Egy — az egység és Istenség fogalma

Ügek — a későbbi „Öreg Isten ”, a „Régi Isten ” neve.

Óg -—az égboltozatot utánzó ősi épület neve

Ág, aga — a földművelő magyar első kapája, mely szarvasagancsból, vagy faágból készült. Ez ősi földművelő szerszám a legősibb időkben már ismert volt a Kárpát-medence földművelő népénél. E szerszám alakja lett rovásunk „A” betűje:

Mag — az egyközpontú mértani alak neve — hímségi fogalom.

Magyar — eredetileg ember jelentésű. E név „K”-val írt változata makar, az ógörögben boldog jelentésű. Magyar volt tehát őseink Boldog Istene, aki szegény ember szándékát bírja.

Gomoly - eredetileg az ősköd; később felhőt jelentő szó.

Gyöngy — ugyancsak mag jelentésű.

Gyümölcs -— a mag fordítottja, s az abból sarjadó élet.

Gyám, gyombó — kerek fejű furkósbot, a magyar ősi fegyvere.

 

 

FEHÉR KUN

ŐSTÖRZS

 

K-N szócsoport

 (fehér kún nyelvi őstörzs)

 

Alaphangjai: magyar őstörzs lágy G, GY, D hangjait K és T-vé keményítette. Ezekhez hozzávetődött még az orrhangos ng, nd és nt hangösszetétel, de soha sem a szó elején.

A k  és gy hangot néha felváltották „j”-re. Pl. kék=kejék, kígyó=kíjó, stb

Csángó magyarok a cs, s és zs hangok helyett mindig c, sz és z hangot ejtenek, s sok szó „j”-sítve is van. P. Ijédesz sziliú= édes szőlő, Oda jazt ne akajsza, hogy a fogaszt leszakajsza! — Be megfutaojsziám jaz ijünűőcke után! = Be megfutkosám az ünőcske után!

Neve a mag fordítottja: mag / kam, vagy kan

Életében betöltött szerepe a kan előretörése a magyar nyugalom, magány helyett.

Vallásos alapjelképük: a kő és az ék, zeg-zug vonal, farkasfog minta. Menhirek. Göncöl szekér

Isten nevük:   Ákos, Ékes főistenük neve

               Kám, Kán, Kún, Hunor a Napisten neve

Jelképes fájuk: az örökzöld fenyő

Jelképes virágjuk: ötszirmúak, a nárcisz félék ék alakú virágai, havasi gyopár,  kender

Jelképes állatuk: az ákosnak nevezett szarvas, s az ék fejű farkas és kutya, komondor, kanca, kijó, cápa

Színük: a jegecek fehér szine és az  ég kékje

Környezetük: fenyvesekkel borított hegyvidék

Népeik: kúnok, hunok, -- majd a kani nép (babiloniak a keltákat hívták így), keták (Het, a keták ősapja Kánaántól származott)

 

Tízes számrendszer helyett a 3-6-12-es számokat használta. Nyelvünk tucat szava ennek az emléke, az időszámítás 12-es száma is: 12 óra, 12 hónap egy-egy egységet jelöl. E fehér kunok szent színe a fehér. Hajuk szőke, hosszan viselték. Jelképes állatuk a hegyes képű farkas, vagy kutya.

Legújabb kutatások szerint az első háziasított állat e földön a kutya, az első szándékosan termelt gazdasági növény a lopótök volt. Jégkorszaki emlékként ez utóbbit megőrizték regős énekeink:

 

Zabszalma a köpenyünk,

Tökcserép a kalapunk

 

Nyírfakéreg nadrágunk

Cserfakéreg bocskorunk…

 

Szavaik:

Kő — a keménység hangja.

ék — első szerszáma

kan, hím, makk — hímségi fogalmak

ne — nő

Kám — ősatya szerepét tölti be

kitta -—nyíl

 

Az anyagi világban honos M-N-es szavaik az Istenséggel, életfontosságú fogalmaikkal, s menéssel, vándorlással kapcsolatosak.

 

Mén — hím ló, fehér változatában az örökösen vándorló hold jelképe, majd ősapa jelentésbe megy át.

Menny — az ég

mony — a  „világtojás”, a tojás alakúnak tudott világegyetem.

monnó — az egység szava

manó — férfi

manyó — asszony

menyecske - fiatal nő

 

Nőiségi fogalmaik a vízzel, nedvességgel kapcsolatosak:

nedű, mut, mat, mad — anya és nő jelentésű.

nád — vizes helyen növő növény

Nádszál kisasszonyunk, s az egyiptomi Neit (tündér) -— azonosak.

FEKETE KUN/HUN

ŐSTÖRZS

 

K-N szócsoport

(fekete hún/kún nyelvi őstörzs)

 

Hangjai: K, GY, T – M, N

Neve: kun, hun

Életében betöltött szerepe: tűzgerjesztés, harc

Környezetük: homokos, sivatagos vidékek

Vallásos alapjelképük: tompa ék, kovakő

Jelképes fájuk:

Jelképes viráguk:

Jelképes állatuk: bulldog, vadkan, vipera

Szinük: fekete, piros, sötétbarna

 

Fekete-kunok voltak például Atilla hunjai. Színeik a fekete és piros, valamint a sivatagok barna és fekete színei. Rövidre nyírt hajuk barna, vagy fekete. Jelképük a tompa ék, s a hasonló fejalakú, barna/fekete színezetű bulldog, vadkan és vipera. 

 

 

SZEMERE

ŐSTÖRZS

 

Sz-M szócsoport

(Szemere nyelvi őstörzsünk)

 

Alap szavaiban az búzaföldek érett kalászainak susogó, sziszegő hangjait használta, M, N mássalhangzók kíséretében.

Békés gabonatermelők, főleg anyajogú társadalom keretén belül éltek.

Hangjaik: SZ, S, Z, C, CS – M, N

Neve: a gabonaszem ihlette szem,

Életében betöltött szerepe: a szemesség, számosság biztosítása, földművelés. Szemérem. A messzeség fogalma.

Környezetük: gabona termelésre alkalmas helyek. Somogy = somföld. A szem két gyújtópontú alakzata vált társadalmuk felépítésének alapjává.

Vallásos alapjelképük: a szem és a hullámvonal

Istenség:

Főistenség: Ős, Úr,

Napisten: Szem, Szemúr, Szemes, Szemar, Shamas, Sámson, Szimszon, Szandon

Földistennő: Temise, Szemere, Tamara, Isis

Jelképes fájuk/növényük: a som

Jelképes viráguk/növényük: a mizse néven ismert búza

Jelképes állatuk: a szimi és szemere néven ismert szürke galamb és a méh

Színük: a sárga és a szürke felé hajló világoskék, az érett kalász és az ég szinei.

Példaadó, nagy szerepük volt náluk a méheknek. A méhek félremagyarázott, harciasnak gondolt társadalmát mintázták később a harciassá váló amazonok. A szűzen születés gondolatának mintája is a méhek társadalmának megfigyeléséből ered, ahol a királynő szűzen is szül, s ilyenkor az ivadék mindig hímnemű.

Népeik: szemerék, Indiában a tamul nép, Kappadokiában a muszri nép, s ehhez közel a muszka, moszkai nép

Területeik: Szumeria. Mizraim, Miszir, Mesziri, Tamera (Egyiptom ősi nevei), Szimron (Szamaria), Kelet Afrikában Szomália

Maláj szigetek: Szumatra, Szumba, Szumbaiva, Szemerang. Fülöp szigetek: Szamar

Városaik: Kappadokiában Mazaka város, Egyiptomban Szemne és Kumne

 

Magyarország szemere indítékú helynevei

 

Moson megyében            három Moson nevű község

Pozsony megyében          Szempez, Somorja, Szemet

Sopron megyében            Sany, Zemenye, Muszaly, Répce-Szemere

Vas megyében                 Sömjén, Szemenye, Miske

Veszprém megyében        Somlyó, Som

Somogy megyében          Somogyvár, Zamárdi, Som, Mesztegnye, Falú-Szemes,                                                    Puszta-szemes, Szomajom, Zimány, Somotor

Zala megyében                Sümeg

Fejér megyében               Zamúr falu

Sopron megye közelében, Ausztriában, vagyis még az egykori Hunniában egy                                              Semmering nevű hegy

Komárom megyében       Szomor

Szerémségben                 Zimony

Csík megyében                Somlyó. Nem véletlen, hogy Csiksomlyó a Sarlós Boldogasszony tiszteleti helye.

 

Fő szavaik:

Szem — a Nap neve

szem — szemünk, mint látószerv

szem — a gabonaszem

szunnyad, népiesen szumnyad. Ezt művészetünk félig, vagy teljesen csukott pillájú szemmel jelképezi.

som — egymagú, hosszúkás gyümölcsük hímségi, a leánykasom nőiségi jelkép.

szemcse

szám

számos, (a kalászokban mindig számos szem van)

szemel

számol - (a számrovás ősi alakja a szem-alak)

szánt

szamár -— Szemúr jelképes állata. Magyarországi ez emléke a „Miért van a szamár hátán kereszt?” című ősi emlékű népmesénkből maradt reánk, csak most már Jézussal helyettesítve a mese főhősét, aki valaha a szamár hátán ült, s maga után hagyta az állat szőrén az egyenlőszárú napkeresztet.

 

 

BESENYŐ

ŐSTÖRZS

 

B-S szócsoport

(besenyő nyelvi őstörzs)

 

Hangjaik: SZ, S, Z, C, CS – B, P, V, F

Neve: Besenyő

Alapszavai: víz, csepp, vagy csöpp, szív, vese, vas

Életében betöltött szerepe: A szép teremtő hordozói, - hajós nép

Környezetük: a kárpát-medencei őstenger, vizes lapályok, tengerek, Balaton

Vallásos alapjelképük: a csepp, az ebből képezett szív, a hullámvonal, s sziklák

Istenség: Főisten: Is, Ős, Napisten: Petúr, Bisúr. Ősistennő: Szzz, Oz-anya, Iszonya. Földistennő: Vizona, Csipkerózsika

Jelképes fájuk:

Jelképes virágjuk: sulyomfélék virágai

Jelképes állatuk: halak, kagylók, polip, s a böz, bözönd, -- a mesék Földneheze

Színük: fekete és piros

Számrendszerük: a hatos számrendszer (1-6, ezután hatonegy, hatonkettő. tucat, tucatonegy stb.)

Embertani jelleg: túlfejlett ajkak, a gyakori „b” és „m” ajakhangok, „busa” hajzat, tehát sűrű hajzat 

Mondáik: Csaba királyfi mondája jóval Atilla előtti[1], s az üstököscsillagok vissza-visszatérő pályájáról értesít bennünket.                                   

Városaik, területeik, népneveik:

Bosznia                           Pecsenyevci, lakói pecsenégek(Szokolovics Oszmán, 1957)

szláv                                pecsenyegi (besenyőket hívták így)

                                       Bosznia, régebben Boszina, Boszana

                                       bibliai Sába ország

Mekka, Kaba, illetve Csaba kő (Mekkában járó zarándokok csak Csabának nevezik. Igen magas vastartalmú, fekete meteorkő. A vas szent ércük.)

                                                   (Mekka eredeti neve könnyen lehetett Men-ka,                                                                illetve mennykő.)

Abesszinia                       Besszinia (a kezdeti „a” csak névelő, a hyksosoktól                   maradhatott itt e név. E területen sok a vasérc. Nyelve az       agau és a magyar-rokon oromo. Mondájuk szerint Sába királynőjétől származnak. Salamon és Sába királynőjének regéje mesterséges betoldás.

Besszek                           Strabo szerint Trákiából jöttek, a Balkánon élnek,                                                                        vasiparuk fejlett

Buzovac                          ősi vasbánya a Bessek volt földjén

Bessapara                       város Trákiában, a római korban, magyarul a Bessze-vára,                                   mivel a szanszkrit puri, a görög polis a magyar vár                                                         egy változata csupán. Bessze, v.Bessza a besenyők                                                       ősistennőjének egy neve

Varbossanie                    Sarajevo régi neve (Bosszanya vára)

Boszna                            folyó, Sarajevotol 20 km.-re

Bizánc                             bessz zsoldosokat alkalmazott

Sópok                             besenyő szóalkotás szerinti név

Belgiumban                      Spy falú, őskori barlanglakások vannak itt

Csöbörcsök                    Fekete tenger partján épült, magyar város

                                                   Beszarábia

Bisanthe                          A márvány tenger partján, Rodosto régi neve volt

Byzantion                        Konstantinápoly régi neve, a görög rege szerint egy Bysas                                                            trákiai ember alapította (tehát nem görög)

Boszporus                       görög rege szerint az üldözött Io istennő tehén                                          (bos)képében úszott át e helyen, s innen kapta                                                   nevét. E „tehén” a bözönd lehetett, hiszen ez igen jó                                       úszó, víz mellett élő állat volt. A konstantinápolyi                                                   „Aranyszarv” öbölben sok bözöndöt látni fürdeni.

Sziberia                           szibir, szabar, tapar ősnép

Magyarországon: Sopron, Moson, Veszprém, Vas, Pozsony, Pécs, Bácska, Bécs, Bács,

Becse, Pécs: erődítmény értelműek

Becskerek: kerek-vár jelentésű

 

 

JÁSZ

ŐSTÖRZS

 

J-Sz szócsoport

(jász nyelvi őstörzsünk)

 

Hangjai: S, SZ, Z, ZS, C, CS – J, H, G A két utóbbi átmenetet képez a székely és a kazár törzs szótárába.

Neve: jász, ion. A  fekete és fehér jászokat a ruha színe különböztette meg.

Későbbi vándorlásuknál filiszteus (Jászvásár a filiszteus jászoké)

Életében betöltött szerepe: hajós nép. Küzdő eszköze az ij és nyil.

Területük: alföldi beltenger, tengerek,  Dunántúlon ion ősnép – jelenleg a Nagyalföld és Jászvásár

Vallásos alapjelképük: négyágú csillag, hullámvonalak, kacskaringók

Istenség neveik: főisten As, Is, Iz – Fiúisten: Jizzu

Jelképes fájuk: jávorfa (hímségi jelkép), édes gesztenye (nőiségi jelkép),

Jelképes virágjuk: jázmin, (hajlékony ágai nőiségi jelképek.) Van egészen sötétlila, majdnem fekete változata is Dalmáciában, ágai szomorúan csüngenek, ezért „gyászvirág” is. Iszalag, juszalag (nőiségi jelkép az édes gesztenyével      együtt), alakja négyszög — Mykaeneben gyakori díszítő elem.

Jász Tündér Ilona: Jólán, Júlian, a fentiek az ő növényei.

Jelképes állatuk: dámszarvas (jázinu), kecsege (jizéter) és a polip, valamint a kecske, kecskéből képezett egyszarvú, sün, pávafarkú pille, denevér.

Szinük: fekete

Számrendszer: négy-nyolcas

Országaik, városaik:

 

Jassi                                Moldovában

Jászvásár             u.a. a székelyek és csángók nyelvén

Forum Filistinorum           latin okiratokban u.a.

Aser ország                     jász őstörzs neve után

Assur                              szintén jász őstörzs neve után

jász                                 jászoj (kivájt fatörzsből készült csolnak)

                                       jászol (ugyancsak kivájt fatörzsből készül)

                                       jászó (barlang, gödör, mélyedés)

Abaúj-Torna                   Jászó nevű falú

                                       Jászai barlang

                                       Kajászó

 

Jász nép egyéb nevei:

Ját, jád, júd (L. lejjebb)

Filiszteus (L. lejjebb)

Ász, Ísz, Úz

Erdély                                         Úzon nevű folyó és helység

Biblia                                           Asdod

Biblia                                           Askalon

                                                   Jerikó

                                                   Gáza

                                                   Jordán (eredeti értelme folyás, víz, jász nyelven)

                                                   a „dan” végződés rokon a Tana, Duna, stb.                                                          szócsoporttal. A Volga régi neve Tana.                                                                         Maga a Volga név a palóc vol=víz szóból ered.                                                         A „ton” szócska jelent folyamatosságot                                                                is (folyton), így tehát a Jordán neve vízfolyás.                                                                   

Jász területek

Lengyelországban                        jat, jatwi, jatwich, jatsing, jaczving, jazving nép, mely a kereszténység felvétele után elszlávosodott; a jászokat jaszko és jackó néven hívják ma.       A Jackó vezetéknév jász eredetet jelöl: jaz (úr, előkelő)       

Kréta                                          etheokreten — az itteni filiszteus, ill. jász lakósság                                                                         neve

Filiszteus                                      Tacitus ezeket Judeos-nak nevezi (Hist.V/2) Később a zsidók ezeket leigázták, de átvették tőlük az államszervezet, stb. intézményeket. A kisebb számú jász lakósság viszont beolvadt a semi környezetbe.                                                                                                                

görög                                          Homerosz az Iliászban a görögöket összefoglalóan achaios                                   -nak nevezi.

Jónok   és az achaiosok ősapjai Jón és Achaios testvérek, s itt is a jászok beolvadásával van dolgunk. (Az achaiosokat Homeros „üstökösöknek”, hosszú hajúaknak mondta, s hajós népnek is. Csak a magyarban egyezik a hajas és a hajós szó, a haj, hajlik ige alapján mind alakban, mind nyelvileg összefüggően. L.: kíjó szavunk összefüggéseit is)                                                                    

Istria                                            régi jász telep, a nép: istrok, gyász (fekete) ruhában                                                                      jártak

Ion tenger                                    az Adria régi neve, ma már csak a kisebb Ion                                                                   szigetek viselik e nevet, pl. Korfunál.

Jadera, Jasera                              a mai zára római-kori neve

Issa                                             Lissa szigetének régebbi neve

 

A jászok                          a görögök által elűzve menekültek Libiába,                                                           Palesztinába, gyarmatosították                                                                           Argolist, Attikát, Kis-Ázsia nyugati partjait

 

Ionia                                            Kis Ázsiában is volt egy Ilonia, s egy

Sinus Iassicus                              mint fent

Jázon Argos                                Homeros a jónokat jáz-nak nevezi (Odyssea 18.ének                                                       246 sor)

Attica                                          régi neve Jónia és Jász (Strabo

görögök                                      Jón nyelvjárást Yas-nak nevezték

                                                   Jázon név értelme magyarban: járó értelmű, s a                                                                 Hold megszemélyesítése.

Illuria                                           egy része Jas, lakói játák, nevezik Jonikának is                                                                 (Gyárfás)

Ionia                                            fővárosa Mursa (Eszék)

Pelistim                                        a zsidók így hívták a filiszteusokat

 

latin                                             a jászokat sagittariusoknak is hívták, tehát

jász                                             ijjász értelmű is volt a népnevük.

 

görög                                          belone, belosz (nyíl, tű, hajitó dárda)

francia                                         fleche (mint fent)

német                                          Pfeil (nyil)

olasz                                            freccia (nyil)

 

Biblia                                           Hamorim (nyilazó)

                                                   Amoreus, a régi Hamorim, a jászokkal azonos,                                                                 szőke, kékszemű nép.

jász                                             jázon, jázó (járó)

A jászok filiszteus nevének használata 1741-ben szakadt meg hazánkban.

 

 

 

SZÉKELY

ŐSTÖRZS

 

Sz-K szócsoport

(székely nyelvi őstörzs)

HangjaiNeve

 

Hangjai: K, G, GY, H – S, SZ, Z, ZS, C, CS, K

Neve: székely, szikul és szikel. Nőelvi törzseik a szikánok. Zakul, zakur (Kézai, Fáy Elek), szaksza, szakszon, sakalasa, sekursa, hímelvi törzsek

Életében betöltött szerepe: sziklás hegyek lakói, később hajósok.

Területük: Göcsej, Erdély

Vallásos alapjelképük: kacs, kacskaringó, örvények, kusza, kósza = ősköd, ék, zeg-zug vonal, szikla. Székelykapu.

Nagyisten: Ékúr, Napisten: Szikúr

Jelképes fájuk: örökzöld fenyő félék

Jelképes virágjuk: szőlő, a sziklák között növő ősszekfű (A kerti dianthus cargophyllus őse).

Jelképes állatuk: cigája juh, kecske és a galamb – lélekjelkép

Jelkép (egyéb): hegyes szakáll

Szinük:

Történelmi helyeik: Szikánok Itália ősi lakói nőelvi székely törzsek.

Szigin, szigün nép Tráciától északra (Herodotos), mely névnekrokona a                                        magyar szegény szó, melynek lehetett békés     jelentése is.                                                                  

Szikánok                         Szicilia őslakói, ott ma napig is az „r” hangot majdnem                                                      „zs”-nek ejtik

Cseh                               csék, szék szavakkal rokon

Szicíliában és Csehországban is „székely módra” szeretik rövidíteni a felszólítást képező neveket.(Kriza)

 

KAZÁR

ŐSTÖRZS

 

K-Z szócsoport

(kazár nyelvi őstörzs)

 

Hangjai: H, K, G, GY – S, SZ, Z, ZS, C, CS

Neve: kazár. A kaiszer és caesar szó rokonsága alapján a  latin gens Julia ősei (443. old.)

Életében betöltött szerepe: juh tenyésztés, később épités és harc is.

Területük: hegyek, folyóvölgyek legelői, Biharban, Székelyudvarhelyen Dömös-Kazár, Szatmárban Kozárd puszta, Szolnokon Kazárvár, Tolna megyében Kozár, Egyházaskozár.

Cyglamező kapcsolatai: Ma Ceglédet tartják utódaként,  Kézai Chigle, Pozsonyi Krónika Sigla, Budai Krónika Chiglad mezei, Túróczy Czigla, Verancz Chikmezű szegleti. Az Erdélyi Csík-mező felel meg a legutóbbinak a legjobban, mivel igen könnyen körülzárható lehetett, becsukható volt.

Istenségük neve: Egyiptomban Amon-Ra (Kos-Nap)

Ősatyájuk neve: Kus, Kos (Biblia), ez egyúttal jelentett férfit, himet is

Vallásos alapjelképük: kuza, gúzs, kacskaringó, hullámvonal. Csikart tornyok. a Tejút, illetve az Ősanyag-istennő fehér kecskével, az Őserő-istenség fekete kecskével jelképeztetett. E jelképek a Kőkorszak óta léteznek.

Jelképes fájuk:

Jelképes virágjuk: tulipán félék

Jelképes állatuk: kos, polip, csiga, kacskar, vagy kusgar (ovis polii)

Szinük: kék, piros, fehér

Országaik: Kus, Kushit

Városaik: Nap, Napata (1769.old.)

                           Kis Ázsiában Kaisarea, arabul Al Kazar

                           Sziciliában Cossyra (ezüst kos)

                           Athene közelében Szikelia nevű halom (Freeman)

                           Pizídiában Sagalassus város és mezeje (Livius)

                           Pannoniai Segesta, ma Segesd

                           Erdélyben Segesvár és Segesd

                          

Népeik: kusiták, illetve ethiopok, Árpáddal jött egy Kaza törzs, s a hunokhoz is                                                    tartoztak „kus”-ok.

               Itaka szigetéről származó szikel (Odyssea)

               Sakalasák, vagy szakarsák egyiptomi iratok szerint azonosak a

               kisázsiai zakhur néppel (Sayce)

               a hunok legtovább fennmaradt neve zakul (Kézai)

 

 

KABAR

ŐSTÖRZS

 

K-B szócsoport

(kabar nyelvi őstörzs)

 

Hangjai: P, B, V, F – K, H, G, GY.  Hímség: B-K, nőiség: K-B (bak — kabala [kanca]

Neve: kabar

Életében betöltött szerepe: kecskepásztor, hajós nép, rézfeldolgozó

Arcjellegük:    némely tekintetben a kecske arcéléhez kezdtek hasonlítani

Területük: Habura patak és falú Zemplénben, Hajdu megyében Kaba helységnév.

 Személynevek: Baka 1146-ból, Beke, Bek 1277-ből, Bukud, Bukul 1237-ből, Kaba 1292-ből

Vallásos alapjelképük: kecskeszarv és a kebel vonalai

A Nagyisten: Uh, Ug, Uk, Ag, Ok — Uhu Ugú, Ugota, Ugor.

A Fiúisten: Buh, Bug, Bog, Bak, Buha, Baga, Bagar, Bagol., Bogata Habur, Khabor, Habura, Bagoj (szándékosan „j”-vel)

Ős-anyagistennő: Ub, Öb, Ubul, Öböl, Öbür, Uber, Obana

A leányistennő, ill. Földanya: Keb, Köb, Gub, Kebel, Kübele, Kubán istennő

Jelképes fájuk: kajszibarack

Jelképes virágjuk/ növényük: kobaktök, csicseriborsó, sulyomfélék, vizililiom

Jelképes állatuk: bakkecske, gepárd (csizmáskandúr), fülesbagoly, bogár

Jelképes ércük: réz

Szinük: a réz sárga és zöld szine.

Helységneveik:

Kabalia tartomány Kis Ázsiában, fővárosa Kibira, Nagy és Kis Kapela hegy Horvátországban, Kaprie, Kupari, s megfordítva Pago és Bakar, vagy Buccari szigetek Dalmáciában.

Frigia Kabali tartománya, fővárosa Kibira, ahol Kybele istennőnek volt nagy kultusza; a hímséget Bagaiosz képviselte.

Szomszédja Kappadocia, régebbi neve Küpro, ma Cyprus, mely rézbányáiról híres.

Kabar nyomok

Melanézia őslakói a valóságos kabarok leszármazottai. A héber szó eredetileg a kabarokra vonatkozott. Ugyanez megfigyelhető az assziroknál.

A kínaiaknál fennmaradt kabar hagyományok megtalálhatók egyes népmesékben. Ebből tudjuk, hogy a Csodaszarvas szerepét itt a kecske, még később a róka töltötte be, már értelemromlással.

 

TÖRÖK

ŐSTÖRZS

 

T-R szócsoport.

(török nyelvi őstörzs)

 

Hangjai: T, D – R, L, az “R” néha sziszegő Z, ZS, néha S, Z, C, CS

Hímség-nőiség: náluk nem szómegfordítással fejeződött ki, hanem

               a hímség mindig az „a” és ”u” hangokkal fejeződött ki, (kab, bak)

               a nőiség viszont az „á” és „é” hangokkal. (tár, tér, vagy rát, rét)

               Ez a szabály mindkét esetben fennállott szómegfordítás esetében is.

Neve: török

Életében betöltött szerepe: állattartás, főleg szarvasmarha tartás és építkezés

Területük: hegyvidék

Vallásos alapjelképük: turka szarv, torony, hullámvonal, tűrt vonal. A többi magyar törzshöz hasonlóan a bot, az egyenes hímségi jel, a lágyság, befogadóképességű anyag nőiségi jelkép.

Istenség neve: nagyisten Ur, Napisten Török, Turuk

Őstörök  lidérc, lidvérc, lodovérc, ludvérc szavakat Horger Antal tévesen a görög            nykopteros=denevér szóból származtatta, noha meséink szerint ez tojásból kikelő        madár.

Ludovérc him madarat, Latona nőstény madarat jelentett szótárukban.

Jelképes fájuk:

Jelképes virágjuk: rózsa, ökörszarv vonalu tulipán

Jelképes állatuk: turka, turul

Színük:

Területeik és népeik: Turján, Durján, ami túrt várat, földvárat jelentett Túróc, Túrkeve, Dorog, Dorozsma, Szatmár megyében Túrvékonya, Túrmező, horvát nevén Turopolje,

Vándortársadalmuk: Türingiában a türingek őstörök nép, ugyancsak a szumerek Úr városa alapítói, számos bikadísz került elő innen és Trójából.

Etruszk Turán, Tezan istennője nevének fordítottja: rét, retenna, razenna népnevük.

Rutennu néppel harcoltak az asszírok.

Ruténok.

Az olaszok az etruszkokat toscano, tosco és tusco néven nevezik. Van torkán, torko, turko, török változata. Az olaszok a mai törököket is turco néven nevezik.

Asszír ékiratok turuki népről írnak,

Egyiptomi iratok Rotennu népről és Sziriában Ruten országról beszélnek.

Kis Ázsiában Lydia ország és Líd nemzet (ott ma is tiszta török a lakósság)

Dürkheim (Bajor), a város címerében két pár tükörképes tulokszarv van

Turinheim, Turingheim

Épületeik: Aeginai templom bikaszarvas homlokdísze a régi bálványokból fejlődött. A magyar népi minták nagy része őstörök jelképű. A túrt várak, földvárak, s csipkerózsás védelmi rendszere hozzájuk vezet. Tülökvárak.

 

Az ősköd őstörök szavai

 

őstörök                           turbo, turbu. (ősköd)

                                       turul (kering)

                                       turcos (boglyas)

                                       tűrni (göngyölgetni, gyűrni)

                                       turbikál (vizet zavar)

                                       turbokló (folyadék kavarására való rövid bot), a kavarás                                                              közben örvény keletkezik.

latin-olasz                        turbo, turbinis, turbidus-turbine, turbinio, turbido, torbido

 

Jelképes állataik.

 

őstörök               ős-tulok (általánosan a kérődző szarvasmarha), mai                                                       nyelvünkben a tulok már csak fiatal bikát jelent

                                       úr, úrus, aurus (a teljesen felnőtt bika)

                                       túr, tór, taur (fiatal, szárnyas bikaborjú, napjelkép),                                               valamint lehetett

őstörök                           uros erős, azaz oroszlán és

                                       medve is

latin                                 ursus (medve)

latin                                 urus (bika)

német                              Auerochs (bika)

                                       ur (ősi)

szláv                                tele (borjú)

 

magyar                            bölény,

                                       bömböl (a bölény hangutánzó szava)

kréta-mykaene                (Vaphio-arancsészéjén lévő tulok tulipános szarva)

szumer                             az itteniek holdsarlós szarvúak, egygörbületű a rajza

                                       egy másik itteni fajta turbán-szerűen előreálló szarvú

                                       királyi és isteni jelvény a bikaszarvas föveg

egyiptom                         Iszisz tehénistennő

magyar                            üsző

germán                            türing, turing nép, sisakjuk bikaszarvas

 

latin                                 Juno

magyar                            ünő

 

finn                                  ma (föld és anya)

 

A tulok tulajdonságaiból eredő szavak

őstörök                           török (szarv)

őstörök                           dulakodik

                                       öklel, oklal

                                       tülekedik

                                       tülköl

 

őstörök                           tól

                                       túr

                                       túrkál

olasz                                tur (bika)

olasz                                turare

                                       turacciolo (bedugni)

 

Hímség szavai

őstörök                           tól

                                       túr

                                       túrkál

                                       tor, tur, tol hímtag az ősnyelvben, azonos a

                                       dorong, durong (nagy bot)

szerb-horvát                    toljaga (nagy bot)

                                       ruda (szekérrúd)

német                              rute (bot, vessző)

görög                              doro, dorü (bot, dárda, lándzsanyél)

olasz                                tartore (nagy bot)

őstörök                           tulok

                                       tülök

                                       tülekedik

őstörök                           tól

magyar                            Toldi Miklós (híres „nagy öklelő fája”)

Svájc                               Tell Vilmos (a Tor istenséggel azonos), romlott                                                                 magánhangzóval.

finn                                  tolpa (oszlop), eredetileg tolopa, Tol-opa értelemmel

török                               dolgun, dolu, dolmus (vastag, tömött, teli, nagytestű)

tatár-török                       toloszi (teli)

                                       toldi (teli)

orosz                               tolszto (vastag, kövér, török-tatár szó)

őstörök                           tol–, dol– = dorong szavunk „l” hangos kiejtése

szerb-horvát                    toljaga (nagy bot)

görög                              dorosz (lándzsa, gerely)

magyar                            ököl

                                       öklel

szerb-horvát                    pészt (ököl)

olasz                                pestare (csapkodni)

Svájc                               Uri kanton

                                       Stier von Uri regéjük kötődik e vidékhez, itt a „Stier” egy                                                 rettenetesen erős ember, aki hatalmas bikatülök                                                             kürttel (mint a mai Alpenhorn) és óriási bottal van                                                                 felszerelve.

                                       Urirotstock (svájci hegység és erdő) Uri kantonban, ehhez                                                Urga? [nem tudom kiolvasni e két helység szavát,                                                                                  igen halvány, megnézni a térképen.]

 

 

 

KÖRÖS

ŐSTÖRZS

 

K-R szócsoport

(körös nyelvi őstörzs)

 

Hangjai: K, H, G, GY – R, L

Egymássalhangzós szavai: egymássalhangzós szavai azonosak a székelyek, kazárok, kabarok és törökök szavaival: ur, er, osz, ar; megfordítva ra, re, s „l”-es kiejtéssel al, il és megfordítva lo, lu

Kétmássalhangzós szavai a fenti magánhangzók változatai: kor, kur, har, kal, gal, győr és megfordítva rag, lek, log, luk

Neve: kőrös, kurus, kuruc --  később: kardukhoi, kardakesz, kordiüoi, kürtioi, kurd, kurhi

Istenség neve:

Főisten Ör, Or, Ur, Ar –

Fiúisten: Erkel, Arkán, Uruk, vagy Örök,  Urakán, vagy Öreg, Orkán (szélvihar)

 

A Har-kal, Er-kol, Her-kul nevek eredeti értelme: Férfi-botos, Hős-dorongos, tehát Botos férfi, Dorongos hős kellett legyen. Tekintettel arra, hogy Heraklesz, Nagy Toll, Toldi Miklós, Sámson, Tell Vilmos mind hatalmas termetű és erejű emberek voltak, az alantiakkal okszerűen összefügg:

 

kőrös                              óriás

                                       hóri-horgas (hóri igen magasat jelent, horgas görbültet: ez                                     tehát egy magas, de igen vézna, meghajlott emberre                                                       illik csak.)

magyar                            Kilenc nevű csillagkép (Orion). Sziszegő hang.

görög                              Orion (nagybotos istenség)

latin                                 colossus (óriás, eredeti értelme=dorongos)

magyar                            Kolos helységnévben maradt fenn a fenti neve. Sziszegő                                                               hang

Életében betöltött szerepe:

Területük: folyópartok (Körösök vidéke)

Városaik: Győr,

Erdélyben: Kalotaszeg a Kalota patak partján, Kálló, Kálnó, Krassó Szörény - itt van a legtöbb, s a legtisztábban kőrös minta. E név valaha Karas, Karasó kellett legyen. Orosháza, Arad, Karán-Sebes, Gyarmat, Gyalár Vajdahunyad mellett, Krákú-Almás, Lokva hegység, Kalán helység Hunyad megyében, nevét sziklába vájt, kagylóalakú, természetes hővíz fürdőmedencétől kapta,Galánta, Kőrös, Kárpát hegység

Nógrádban: Karancs-Ság, Karancs-hegy, Horka, Görgő, Kőrös, Nagy Hargics, Mihály-Gerge, Garáb, Garáb-puszta, Kőrös-heg, Karacs Apátfalva, Karacs-Keszi, Kercseg-tető. Piliny magyar falú díszei tiszta kőrös díszek.

Vallásos alapjelképük: kör (nőiségi), kalló (himségi)

Jelképes fájuk:

Jelképes virágjuk:

Jelképes állatuk: kurul, karol, károly, kerecsen = sas, -- Uros, haruszlán = oroszlán

Szinük:

Népeik: kőrösök, károk, illetve kálok, ezek a hikszoszok legértékesebb eleme,

Felségterületeik: Kária, Korazin, Koraszan ország, Argolis, Árkádia, a kálok Arménia, Szíria, Kánaán és Kis-Ázsia nagy részében voltak honosok. Akarru (Főnicia és Észak-Szíria neve), Kalu vidék. A Peloponezus szigetei közül Kárpát, Kréta Kária, Hermione, Kalidna

Argos, Orkménos, Korintos

 

K-R szócsoport (Körös nyelvi őstörzs)

alap szavai

 

kör — a háromdimenziós világ gömb idomának kétdimenziós kifejezése

kering — magasban végzett körmozgás

kerekedik — a tökéletesség felé irányuló igyekezet következménye

keres — körbe-körbe jár, valami után nézve

kerek — a gömb vetülete

 

kar

karol

károly — régen sas értelmű, a

király szóval együtt

 

köröz — a körmozgás egy válfaja

kér — válaszra vár, s azzal együtt kerekedik egésszé

kérd — m.f.

kérés

kéreg — valamit körbevevő kemény burok, mint a fa kérge

kor — időegység

 

karaj — egy kerek egész kerek része. (Egy karaj kenyér)

köröm — kerek, kemény szarúrétegből képezett testrész

karom — állatok félkör alakú körme

 

kert — egy zárt hely

karika, kerék — önmagába visszatérő vonal anyagban való megjelenítése

karima — kerek edény felső széle

korsó — kerek edény

körös — egy vonallal alkotott zárt kör. Lehet egy folyó folyási térképe, vagy kézimunka mintája, útvonal.

 

Hímség

körös                              karó

                                       kóró

                                       kalló

                                       kallani (ütni)

                                       külű (mozsár ütőjéhez hasonló eszközök), fordítva

                                       lükű, lökő

szláv                                kur (cövek)

                                       kurac (hímtag)

                                       kolac (vastag bot, cölöp, karó)

latin-olasz                        columna, colonna (oszlop)

magyar                            kelevéz (hajító dárda)

körös                              küllő, kellő, kelű

                                       kel, kél (halad)

                                       halad

görög                              kelendosz (út)

                                       kelesz (gyorsfutó ló)

latin-olasz                        callis, calle (út)

albán                               kallue, kalon (halad, elhalad)

finn                                  kalteva (haladni)

                                       kulke (jár)

magyar                            kelen, kelem (olyan hely, ahonnan csolnakon, v. kompon                                                  szoktak átkelni.

                                       kelendő (olyan árú, amely könnyen elkel)

 

Nőiség

körös                              kör

                                       karika

                                       kerek

                                       kerék

                                       kerít

                                       kering

                                       gyűrű

                                       gurul

                                       gördül, vagy görög

                                       korong (fazekasok köralakú, gyorsan forgatott korongja)

                                       győr

                                       gyűrű

                                       Győr város neve

germán                            Hiring

német                              Ring

 

„l” betűs változatok:

kőrös                              luk, lyuk

                                       lék

                                       lik

                                       léha (üres)

                                       lehel

                                       lehellet

                                       héla (a léha fordítottja, üres jelentésű)

                                       hél (Erdélyben és Dunántúl némely részén a ház tető alatti                                                 ürege)

AVAR

ŐSTÖRZS

 

B- R szócsoport

(avar nyelvi őstörzs)

 

Hangjai: B, P, F, -- V,  R.  A palócok legközelebbi nyelvi csoportja.

Neve: avar. Később barkó, várkun

Az árjaelőtti perzsa, pártusok, parszik, peres, farsi

partini (az Adria-vidék őslakói) (Dio Cassius: Historia Romana, Hamburg, 1750.fol. Lib.XLI., cap.49, pg.293), parthim (Strabo) nép ugyancsak e vidéken, Obri (a szlávok így hívják az avarokat)

Személy neveik: Bordan, Friapát, Partamazír, Prahat, vagy Frahat, Prahatak pártus királyok, Franaspat pártus vezér, pár, partini, arab (ez nem azonos a mai arabbal, mint ahogy a semi kifejezés is eredetileg szemere őstörzsünké volt, s semmi közük a mai semitákhoz.)

Életében betöltött szerepe: virágkertészek, építészek

Területük: Baranya, majd dél felé terjeszkedve Olaszország, nyugat felé a Brit szigetek

Perzsia, Partia, Faristan, Perzepolis, Veretragna, Firdusi, Barzue, Partus, Farrursi, Fraortes, Bardija, Varanes, Baram, Barviz, Dalmácia (2917), Adria mindkét partja

Városaik: Parád, Perk, Perkáta, Párkány, Börzsön, Borsod, Bereg,

Zára mellett Obrovac (olaszul Obrovazzo) Bar, ma Antivari, Budva, Sinus avaricus, Páros, vagy Fárosz, a mai Lesina, vagy Hvar, Bar nevű vár és város, olaszul Antivári, a hyksosok Avaris vára, mely Alsó Egyiptom fölött uralkodott, más neve Hauar (2926), s ez a dalmáciai Hvar város nevével is azonos. Másik városuk Saruhan (Sárkány nevünkkel egyezik.). Avar város. Nabateusoknak is volt Avar városuk a Vörös-Tenger partján, mely szintén Hauara-ra változott. Vetvár, azaz Védvár, Vízvár Óbudán

Vallásos alapjelképük: körbe foglalt, vagy egyedül álló egyenlőszárú kereszt

Isten nevük: Ar, Er (ősisten), Ar-any (ősistennő),

Bar-ata (Fiú Isten, Tűz-Isten, Élet-Isten), Baranya (tűzanya, élet-anya, földanya), Virona, Firuna (viráganya és földanya)

Ünnepeik: Virágvasárnap, Virágos Szentjános tűzugró ünnepe, Borbála nap

Jelképes fájuk: fenyvek, különösen a boróka

Jelképes virágjuk: négyszirmú, répa szerű virágok,  barka – repkény, borostyán

Jelképes állatuk: bárány, paripa

Szinük: piros, vörös, sárga, barna/fekete

Megjelenésük: barna haj, valószínű göndör

Négy-nyolcas számrendszer szerint számoltak

 

Szerves szóalkotásuk: Mint minden magyari törzs a Főisten/nő nevét egy mássalhangzóval, a teremtés anyagában már jelen levő Fiú isten nevét két mássalhangzóval fejezték ki.

 

Ar, Er                           a teremtés előtti őserő

Anya                            ősanyag, a világot szülő ősanya, Nagyboldogasszonyunk

Ar+any = arany            fény

 

Teremtés kezdetével ezen ősfogalmak a B hang segítségével robbannak életbe

 

Bar-atya                       a Teremtés “Öreg”, örök istene

Bar-anya                      Földanyánk, Kisboldogasszonyunk

Bárány                         a Teremtésben megjelenő, fény szárnyán közénk érkező élet

barna                            a tűzzel érintkezésbe kerülő anyag színe

barka                           szent viráguk

barlang,                        első lakhelyük

bárka

 

P hangunk ajkaink középvonalában keletkezik, átmeneti állapotot jelez.

 

por

parány

pir

part

párkány

párta

 

F az anyagiség felé hajló szavak hangja

 

forog

fúr

forró

Firuna (tűzanya)

 

V az anyagi világ erősségeit kifejező szócsoport

 

vér

vár

virág, átmenet a fény világába, s egyúttal a Palóc szócsoport világ szavához

                       

PALÓC

ŐSTÖRZS

 

P-L szócsoport

(palóc nyelvi szócsoport)

 

Hangjai: B, P, F, V – L, LY. Ezen sorrendben használt szavaik hímségiek, fordítottja nőiségi szavak (pl.: Bál, Pál – hímség, lap, Lavona – nőiségi szavak). Magánhangzóik között sok a diphtongus: aó, oú, ié, üő, öű, az „á”-t mélyhangúan ejtik, a magyar rövid „a” mintájára, tehát a magyar hanghasználat ellentéte.

Hímségi szavak: p-l, b-l

Nőiségi szavak: l-p, l-b.

Átmeneti hangok: f-l, vagy l-f, melyek hol nőiségi, hol hímségi szavakat alkotnak.

Neve: palóc – később pelazg, s a válok, livek, lengyelek előnépe

Életében betöltött szerepe

Területük: felvidék

Vallásos alapjelképük: bálvány = gerenda, villa, völgy. Májfa állitás pünkösdkor

Istennevük: főistenség Ál, Él, El; fiúistenség: Bál, Pál, Balota, Balisa, Pelopa, Balkán. A szkítáknál Pál. Pál, Bál, Balota, Pelopa Napisten

Ünnepeik: Balázsfa, Balogfa állítás, május elsejei árbóc állítás, pünkösdi májusfa

Jelképes fájuk: nyár, hárs és a pálmának nevezett jegenye

Jelképes virágjuk/növényük: leveles zöldségek, mint a káposzta. laboda

Jelképes állatuk: liba, lebéd (hattyú), gólya, lepkék, villáncsók (szentjánosbogár)

Szinük: sárga, fehér, zöld,

Népeik: pál, polovc, vagy palaúc, palaste, pelesta, pelazg, faliszk, fál nép West és Ost-Fáliában, flamandok, vallonok, belgák, lappok. Itáliában a faliskus nép. A németek a tőlük délebbi völgyekben lakó olaszokat Welsch-nek mondják. Észak dalmáciai liburnok.

Lívek (Orosz és Lengyelország között). Pól nép (ma: lengyel).

Területeik: Pelloponézos, másként Pelazgia nevét Pelops, azaz Pel-apa után kapta a pelazg néptől. Palesztína. Livonia, West és Ost-Falia, Belgium, Flamand területek. Livonia, vagy Livland, Lengyelország (Polska, vagy Poland), Plock, Lublin. Volhinia, Fellin, Poltava, Polangen, Liban, Pilten, Vilna, Vilkomir, Valk, Veleni, Velje, Volmar, Polozk, Valdan, Veliz, Bolhar, Plákia (Hellespontos).

Jelképes színeik: sárga, fehér, zöld

 

Isten nevek

 

palóc                               Bál, Bél, Pelopa, Bálint, Belind, jelképe valami nagy, fehér                                                állat

magyar                            Mag, Magor, Magyar

szemere                           Szem, Szam

kún                                  Hunor, Hadúr

avar                                 Bar, Barata

kőrös                              Her, Har, Her-kolos, Kalevala

 

Istennő nevek

 

palóc                               Levenye

                                       Lavonya

                                       Libona

                                       Vila

                                       Villa

                                       Pálma

                                       Palóma

 

 


 

[1] Magyar Adorján Az ősműveltség kéziratának 1103. oldala