Back to Home

 

4. rész

 

Nyugat-európai Folyónevek Magyar Alapjai

Magyar Adorján

Az Ősműveltség című művéből

(Kivonatok.)

 

„Sió a neve nálunk ma is a Balaton lefolyását képező folyócskának, amely név értelme nem is más, mint folyó. Olaszul scia (sia, hosszú í-vel) a neve a vízen egy ideig látszó azon csíknak, amely a haladó hajó után marad. Világos, hogy ezen szavunkkal függenek össze siklik, sima és siet szavaink, valamint az olasz scivola (sívola) = siklik szó is. [...] Ezen folyást, csúszást jelentő szótövünknek megfordított kiejtése is, vagy isz, és íme iszkol is nyelvünkben sietést jelent, viszont tájszólásokban ma is iszánkol = csúszkál... Viszont kétségtelen, hogy a folyást és a vizet megnevező egykori isz szótőből kellett származzon iszik igénk is, amelynek inni alakja is csak kiejtésbeli kopás által alakult iszni-ből. Különösen föltűnő tehát az oly sok isz kezdetű folyónév:

Iser                  folyó Csehországban

Isere                a Rhone mellékfolyója

Isar                  a Duna mellékfolyója

Isle                   folyó Franciaországban

Iszli                  folyó Marokkóban

Isel                   folyó Poroszországban

Yssel                több folyó, patak, csatorna neve a Németalföldön

Ischl                 a St. Wolfgang tó lefolyása Ausztriában

Isel                   folyó Tirolban

Isz                    a Káma mellékfolyója Oroszországban

Iza                   a Tisza mellékfolyója

Iszma               folyó a zürjének földjén Oroszországban

Isztmenosz       folyó Görögországban

Izim                 más néven Izel, az Irtisz mellékfolyója Ázsiában            

Iszker               a Duna mellékfolyója Bolgárországban

Isonzo              folyó Olaszországban

Iszter               vagy Istros, a Duna régi nevei

Isenbach          folyó Ausztriában

Isena                a mai Eis régi neve Ausztriában.

A nyelvészek és néprajztudósok előtt ismeretes a folyónevek nagy állandósága; ez is annak egyik bizonytéka tehát, hogy Eurázsia és Észak-Afrika legrégibb őslakói ősnépeink voltak.

„Hogy az „i” hang a hidegség kifejezője, s hogy a víz természeténél fogva a legalacsonyabb fajhőjű anyag, már említettem.” (Magyar Adorján Az ősm.: 215-216. old.)”

A magyar nedű, s fordított alakjai alkotják a következő folyók neveit: (V.5:94. old.)

Duna               Folyó Magyarországon

Don                 folyó Angliában

Don                 folyó Oroszországban

 

Temes              folyó Erdélyben

Thames            folyó Angliában

Tamar              folyó Angliában

Tana                folyó kelet Afrikában

Tanais             a Volga régi neve

Szamos            folyó Erdélyben

***

Néhány Szó A Kelta-Ír-Magyar

Műveltségi Kapcsolatokról.

(Kivonat Kezdeteink című könyvemből.)

 

Magyar ősmúltunkat vizsgálva minduntalan fel-felbukkanó kelta-ír-magyar kapcsolatok tényével találkozunk mind nyelv, mind hagyományok, mondák tekintetében. Bennük a kárpát-medencei ősműveltségünk korai átvevőit, s nyugati irányú terjeszkedésének képviselőit látom.

Saját kutatásom eredményeként itt megemlítem, hogy az angol-magyar szóazonosításom 655 szavának tekintélyes százaléka kelta kapcsolatokra vezethető vissza. Ezek nagy része ősi idők kapcsolatait tükrözi, de számottevő a későbbi keltű, közvetlen átadás a római kor idejéből. Ez viszont egy más tanulmány tárgya, mely a latin szavak ősnyelvünkkel való kapcsolatát tárgyalja. További szavak nagy része „eredete ismeretlen” jelzéssel szerepelnek az angol nyelvtörténeti szótárakban. A szótári egyezéseken túlmenően a kelta eredetű angol szavak megfordíthatóságát fontos megemlítenem, mely nyelvünk sajátja, s a nyelvalakulás legősibb rétegeit képviselik0. Ezen szómegfordítás átvétele viszont csak a nyelv kialakulásának kezdeti korában történhetett. Számos földrajzi név magyar eredete is ezen őskorra vezethető vissza.

Tárgyunk szempontjából igen fontos kutatási terület a kelta eredettudat, néphagyomány, nyelv és személynevek vizsgálata. Ezen részletek tárgyalása előtt a következőket hangsúlyozom: mielőtt elköteleznénk magunkat bármely népcsoportnak a magyar néppel való azonosítására, a fellelhető számos műveltségi ág hasonlatossága, sőt sok esetben azonosságának felismerése nyomán, meg kell vizsgálnunk az illető nép lelkiségét, s e lelkiség szülte műveltségi termékeket. Amennyiben a magyar nép szélsőségektől elrettenő, békés, teremtő–termelő világképe a rokonnak látszó népnél nem található meg, azonosságról nem beszélhetünk, csak a kapcsolat valamely fokáról. A népi rokonság elsősorban fontos jelzője a nép lelkisége. Ha ezek azonossága hiányzik, úgy vagy huzamosabb együttélésről, vagy elvándorolt, s más népekkel erősen keveredett, eredeti jellegétől megfosztott magyar csoportról beszélhetünk csupán.

Angol történelmi térképek szerint a Kárpát-medence volt a kelták bölcsője, keleti határai szigorúan egybeesnek a Kárpátok ismert, félkörű vonalával. Itteni jelenlétüket számtalan ásatási emlék is bizonyítja, mely számban megelőzi a nyugat-európai ásatások eredményeit. A Brit szigeteken való megjelenésüket Kr.e.50-re teszik. Ha ugyanebben az időben a magyarok nem lettek volna jelen a Kárpát-medencében, a nyelvi és hagyománybéli egyezések nem válhattak volna lehetővé. (A kelta magyar nyelvi kapcsolatokat részletesen idézem Kezdeteink és Magyar-Angol Szóeredet című munkámban.)

A kelta nép egyik számottevő mai képviselője az ír néven ismert népcsoport. Saját eredetükkel kapcsolatban ősregéik tudnak arról, hogy mielőtt az Ír szigetekre érkeztek volna, ott egy „Fin” nevű nép élt már. A fin szó értelmét a fehér és fény szavak adják. Ezen őslakók várakban éltek, békés boldogságban. Ezen „fin”-ek őshazája, őshona Erin, eredetileg Eriu, majd a később Eire-re változtatott név. Eriu elnevezésében a sziget őslakosságának nyelvéből képzett szót találjuk, melyben „er” ember, férfi és „iu” jó, jav, ia szavunkat ismerjük fel, emberek java, földje értelemmel, s ez egy politikai határokat még nem ismerő, egységes ősműveltséget és társadalmat tükröz. Itt szükségesnek látom megemlíteni, hogy az őstársadalom mindenkori, embert jelentő szava — mely Istene nevéből eredt — vált később nép, majd országnévvé. Minél ősibb egy társadalom, annál kevésbbé találunk utalást nemzetekre: ezek akkor még nem alakultak ki. A kelták nyelvén „Oisin”, kiejtése „Ushéen”, angolosan Ossian balladái ezen őskorról beszélnek. Ugyancsak fennmaradt egy kelta-előtti királyság neve, mely a mai Ulsterhez van közel, az Omanya néven ismert Emania. Mind Eriu, mind Emania magyar nyelvünk „ia” képzőjével alkotott szavak, s a magyar ősnépek jelenlétéről beszélnek e szigeten is. Emania, Omanya a magyar „ó” - igen régi értelmű szó és a „mén”, „menny”, „manó” (régen férfi értelmű) „manyó” (régen asszonyt, ma csak öregasszonyt jelentő) szóbokorral van összeköttetésben. Ez viszont fehér-hunjaink jelenlétéről beszél az ír szigeteken ősi időkben éppen ú0gy, mint később az Égei szigeteken, Egyiptomban, vagy a világ számtalan más műveltségi területén is. Ennek valóságát a földrajzi nevek, főleg folyók nevei támogatják. Ir legendákban Omanya kihangsúlyozott színei a kék és fehér, fehér-hunjaink szent színei. Ősi meséjük kék kantáros fehér táltosparipa, s a mindennél csodálatosabbnak mondott piros-fehér-zöld színbe öltözött tündérlány emlékét is megőrizték. A kék és fehér színek a fehér hunok szent színei éppen úgy, mint a piros-fehér-zöld szín a mindenkori magyar törzsek szent színe, ami az írek nemzeti színe mai napig is. Éppen így megőrizte Itália is magyar ősnépétől örökölt piros-fehér-zöldet, bár a sorrendet vetületesen képviseli. Az ír regék az őslakósság leírása során hangsúlyozza igen szőke hajúkat, szép fehér bőrüket. Az ősregei szőke réteg után, valószínűen a rézkorszak idejében változott náluk a vörös haj szépségeszménnyé, valószínűen egy akkori, Kárpát-medencéből bevándorolt törzs nyomán.

E tényt őrizte meg az írek egy kedves népmeséje, mely három leányról szól. A mese angol nyelvű változata szerint a három leány közül az egyik „Blond” (szőke), a másik „Brown” (barna), a harmadik „Trembling” (remegő). Ezen elnevezések nyilvánvalóan hajszínek, legalábbis az első két lány esetében, de — angol szövegezésben — a harmadik neveként említett „rezegő” látszólag nem illik az elkezdett gondolatsorba. Viszont magyarul tökéletesen érthető, ha a következőképpen mondjuk: az egyik szőke, a másik barna, a harmadiknak réz–színű a haja. A mese átvételének idején a rézről jól tudták, hogy magas rezgésszámú, s e korban réz szavunk jelentett egyúttal rezgést, rezonanciát is. Amikor az írek e mesét tőlünk örökölték, e magyar nyelvjátékot már nem tudták átültetni saját szótárukba, csupán a réz tulajdonságát őrizték meg e mesében. Viszont tudjuk, hogy a vörösréz tökéletesen egyezik is az írek híres hajszínével. E mese átvétele is tehát a rézkorszak idején történt, amikor a réz és rezeg szavak összetartozása még nyilvánvaló, s általánosan ismert tény volt.

Ősregéik szerint váraik golyós csapágyon forgó várkastélyok voltak, s részletesen leírták ezen cs0apágyak működését. Hasonló forgó várkastélyokról számol be Jókai Mór egy regényében, s Magyar Adorján e várakat népmeséink kacsalábon forgó várkastélyaival azonosítja; építészeti leírásukat idézett művében adja. Ezen magyar nyelvű, magas szellemi műveltségű, tündérkorbeli nép lakóhelyeként említik a tengerben úszó sziget gyönyörű várkastélyát melyre, ha a szent sziget, Erin földjéről egy rögöt dobnak, azonnal megáll, tovább úszni nem tud. Viszont ha ilyenkor valaki csónakkal meg akarja közelíteni, azonnal eltűnik. Magyar Adorján figyelmeztet arra, hogy tengeren úszó szigetek nem képződhetnek, s így ezen ősrege Magyarország teremtéstörténetével kapcsolatos úszó szigetekhez, s azok emberi munkával való rögzítésének emlékéhez vezethetők vissza. A csodálatos fényű, eltűnő vár pedig Tündér Ilonánk lakóhelyével, Illavárral, illetve Illóvárral azonos. Tündér Ilonáról tudjuk, hogy földünk, s földünkhöz kapcsolódó, ugyancsak anyagi tulajdonságokkal rendelkező légnek a megszemélyesítője, s mind a tündér, mind az illó nevek a tűnés, eltünés, változás fogalmát fejezik ki hűen. Az ír rege e szigetet csodálatosnak, varázslatosnak mondja, mely színarany káprázatban és csodálatos színekben fürdik. A színarany kiemelése aranykorunkra emlékeztet; a csodálatos színek pedig — miután az Aranykorban a sarokvidék hazánk területén volt — az északi fény csodálatos színeire utalnak: szent szigeteink valóban ilyen fényben tündököltek. Igy még közelebb kerülünk annak megértéséhez, hogy erre emlékezve az ír legendák szerint miért „fin”, illetve „fény” gyermekei voltak ezek az emberek. Az ír legenda megemlíti azt is, hogy ezen „illavár” létének alapja a sellők csodálatos zenéje, mely ha megszűnik, e fényvár is eltűnik. Tündér Ilona várán, a Csallóköz–Fényesköz szigetének emlékén túlmenően ezen ősi rege ismét azon tudásról is hírt ad, hogy az ős emberiség, ősmagyarság ismerte a fény, a víz és a hang anyagi voltát, s azok hullámmozgását is, s ezen tudását sokáig őrizte vándorlásai közepette is, regéikbe építve. A dallal építés táltos hagyományaink szerves része.

E fehér őslakósság alapító királya Diarmuid, mely név kiejtése „Gyarmagy”. Az első szótag értelmezése itt feltehetően a „gyúl” szóval azonosítható, a „magy” viszont népnevünkkel. A szóegyezésen kívül emlékezzünk arra, hogy Magyar, illetve Magor is első királyunk, s ő is az Ég Urának fia. Diarmuid nevének további ír értelmezése még „fényes”, s „isteni fegyver”, kardja fényből van, mely nemcsak pusztít, de gyógyítani is tud éppen úgy, mint a nap sugarai is. E rege eredete még ősregénk azon korából való, midőn a nap szerepe nem választódott szét két különböző szerepet hordozó ikerpárra, Magorra és Hunorra. Viszont itt is tudtak arról, hogy a nap nemcsak élte0t, de halált is hozhat. (Például pusztítja a kórokozókat, s ezzel a gyógyulás eszköze is.) Egy ősregéjükben Macha tündérlány is ikreket szült egy halandóval való házassága során. Az ír emlékekben megőrzött Fin fiának neve „Fiala”, aki már apró gyermek korában is hadseregeket tudott elpusztítani e csodás fénykard segítségével, önmagában. A rege e része is emlékeztet ősregénk Magorjának — kit legendáink „Fiacska” néven is ismernek — történetére, aki bölcsőjében is oly hatalmas erejű volt, hogy intésére hegyek és tengerek mozdulnak el helyükből. Az ír rege viszont már romlottabb, vérengző keretbe van szorítva az átvevő nép lelkiségének kényszere alatt.

Diarmuidhoz fűződik egy hazánkban is — bár igen gyenge —nyomokban található mese. Diarmuidnak megjósolták, hogy egy „se füle, se farka” zöld disznó fogja halálát okozni. Gyermekkorom mesevilágának volt része a „Mese a zöld disznóról” című, a végtelenbe nyúló „Szeretnéd hallani a mesét a zöld disznóról?” kérdésekből álló mese. A se füle, se farka képzet viszont nálunk tarka kutyához, esetleg bocihoz kötődik. Jól ismert a hazánkban Gerenden kiásott kelta bronz-vadkan képe. A fenti zöld-disznó utalhat az arany–, s kőkorszakot felváltó rézkorszak termékeire: hathatós gyilkok e korszakban terjedtek el jobban. Tőrök markolatját gyakran díszítik állatok. Fekete hunjaink jelképrendszerébe tartozik a tompa ék, mely a hegyes éknél roncsolóbb, halálos sebet hagy maga után; ezzel kapcsolatos jelképes állatuknak, a vadkannak a feje, mely tompaék alakú. A réz viszont a levegő hatására zölddé válik.

Fentiek alapján a kelta zöld-disznó mese szerintem a rézkorszak, s réz fegyverek megjelenésének kezdetét jelöli.

Ugyanakkor fel kell figyelnünk azon tényre is, hogy nemzeti hőseinket ugyancsak vadkan ölte meg, csodálatos rendszerességgel. Tekintettel arra, hogy ezek a hősök kiváló fegyverforgatók is voltak, a halál e neme érthetetlen, s nincs kizárva ismét, hogy itt ősi történetünk csillagokban lejátszódó egyik emlékével állunk szemben, ősi társadalmunk erőszakos pusztításának korát jelöli, s a „vadkant” hitvilági síkra tereli. A vadkan pusztító erejét, vagy az esemény idejét valamely csillagkép jelölheti csillagtérképünkön. Az Ipolyi által feljegyzett 267 csillagnév között a „Vérrel versenygő” és „Vérszemű” csillagképeket említem meg, mivel ezek hasonló hangulatúak; ki tudja hány száz, vagy ezer ősi csillagkép ment látszólag feledésbe mára? A kelta csillaghagyományok tanulmányozása is közelebb hozhat e vadkan csillagvilági azonosához, s csillagászaink további kutatását igényeli. A vadkan fekete hunjaink jelképes állata volt, egy tompa végű, roncsolt sebet okozó fegyverrel együtt. S nemcsak megjelenésében hasonlított e tompa ék alakú fegyver a vadkan fejére, de szerepében is tökéletesen megfelel a vadkan szónak: a vad szó elszabadult, zabolátlan, romboló indulatot, a kan szó éket, fegyvert., s erőt, mozgást is jelent.

Ősi szertartásaik közül megemlítem királyválasztásukat, házassági szokásukat és némely vallási szertartásuk, hiedelmük máig fennmaradt emlékét.

 

Kelta királyválasztás.

 

A fény-fiak királyságának jelképe egy magaslaton felállított szék. Királyválasztások hét évenként történtek, mégpedig ügyesség, gyorsaság, okosság szempontjait figyelembe véve. Az uralkodó király, s a királyságra pályázók közül aki először érte el a dombtetőn álló királyi széket, lett az új király. Itt tehát még őseink szépség, okosság, ügyesség alapján való kiválasztódási folyamata érvényesült, s emléke legtisztábban népünk pünkösdi királysággal kapcsolatos hagyományaiban található meg máig is. A szék, mint székhely székely népünk szótárának és hagyományainak szerves része.

E királyság másik ismert jelképe e korban a korona. A szék székelyeink, a korona őstársadalmunk körös és besenyő őstörzsének jelképei közé tartozik. A fény szó pannon őstörzsünk alapszótárának része.

Házasság

Házassági szertartásuk napvallás elemeit foglalja magában. A házasulandók az ősi hit papja előtt jelentek meg. Ha ez lehetetlen volt, maguk is elvégezhették e szertartást, az előírásoknak megfelelően. Először is hatalmas keresztet rajzoltak a földre, majd a vőlegény és menyasszony egymás kezét fogva a nap járásával egy irányban a kereszt karjait átugrálta. Őseink hitvilágában az egyenlőszárú kereszt napjelkép, a férfi a nap és erőny, a nő a föld és az anyag jelképe. A fenti szertartás ezek örökkön való összetartozást hangsúlyozza, s ennek komoly voltát: amint megszűnne az élet, ha a nap és földünk „elengedné egymás kezét”, ugyan ez történik meg az emberiség kapcsolatának viszonylatában is, ha az élet alapját képező szent házassági kötelékek meglazulnak. Ennek igazát napjainkban tapasztalhatjuk. Fenti szertartás emlékeztet népünk nyári napéjegyenlőségi szertartására, amikor a tűzön átugró fiatalokat „egybe regölték”.

 

Néhány ír rege és nyelvi kapcsolatai

Ismerték és alkalmazták a keresztséget, s ismerték az élet–vízének fogalmát is, amit, ha vesszőből font seprűcskével betegekre, vagy megholtakra hintettek, azok ismét régi erejük birtokosaivá váltak. Ugyancsak éltető erejűnek tudtak „bizonyos piros bogyók”-at, melyek a Tündérek kertjében növő Élet Fájának gyümölcsei. Már nem emlékeztek ezen bogyók nevére és jelképes értelmére, tehát itt is a kelták részéről való átvétellel van dolgunk. Magyar népünk szent meggyfája, szereméink somja, e savanykás, piros gyümölcsök az élet alapját képező nucleic acid élettani szerepének ismeretét őrizték meg számunkra.

Ezen ősi fénytársadalom mindennapi életének majd minden mozzanata csodálatos volt a később ideköltözöttek szemében. Legendáik szerint az ősi és az új lakósság hosszú ideig egymás mellett élt, s az őstársadalom életét, szokásait állítólag Szent Patrick, az ír szent fel is jegyezte. A róla szóló legendák szerinti legfontosabb ténykedése az volt, hogy kiűzte a kígyókat az Ir szigetekről. Köztudott, hogy ezeken a szigeteken kígyók nincsenek, s nem is voltak. Viszont a szarmata zászlók „kígyó” sárkánya nyilvánvalóvá teszi, hogy milyen kígyót űzött ki Szent Patrik: ősvallásunkat, s vele együtt jelképeinket is. Ezek viszont lappangva, de jelen vannak az egyszerű nép szokásaiban napjainkig is. Egy ilyen szokásuk, hogy este, lefekvés előtt az asszonyok megvárják, amíg az utolsó parázs is elhamvad a kandallóban, s végül is a hamut megkavarva Szent Barbarához imádkoznak tűz elleni védelemül éppen úgy, mint ahogyan hazánkban Borbálát hozzák kapcsolatba a tűzzel. Mindkettő eredete a tűzjelképű avarok B-R szócsoportja, melybe Baranya ősanyánk neve, a parázs, a pörkölés barna színe, angolban a burn (égni) és brown (barna) szavak is tartoznak.

Az őstársadalom szavaiból fennmaradtak — a mese szövegébe ágyazva — a következő szavak:

ar....................................   ár, gyilok

aedh..............................     ős

each (ék)......................      ember (l.:magyar ég szó és kapcs.)

fear..............................      férfi (hazánkban fennmaradt Firuna, asszonyértelemmel)

kam ..............................     kampó

kurán.............................     korsó

 

loch...............................     luk

Lug..............................     férfinév. Hasonlítható a sumír Lugal méltóságnévvel.

Og...............................      ifjúság. Óg nyelvünkben fényt jelent.

Ruadh..........................      rőt

ri..................................      király; erő, ra-ragyog gondolati egység

suan.............................      szunnyad

Shannon......................       egy folyó neve. Ugyancsak szemere emlék, mint a magyar Szamos.

Sean...........................        ma John. Eredeti indítéka a szemere Szem

úr...............................        úr, Úr

Virago........................        az ősi társadalom egy királynőjének neve, s azonosítható az avar Vironával, illetve  Viráganyónkkal.

Nyelvi szempontból érdekes megjegyezni a már említett MacMorna nevű mesehőst, ki ugyancsak az ősi társadalom marmar őstörzsének egy képviselője. Ír regék szerint bár környezete minden jóval el akarja látni, ő semmivel nem törődik, s mindig csak a hátán kiterítve szeret feküdni. Soha senki semmi jót nem tud mondani felőle. Ennyi a meseindíték.

E név viszont kis kerülővel a fent említett őstörzs emlékét őrzi.

Ugyancsak meg kell említenem, hogy történelmi időkben Skóciát „Alba” néven ismerték, ami már latin kapcsolatra utal, értelmileg viszont ismét a „fin”, fehér szóval kapcsolatos. Itt az Alba szóban az őslakósság által adott helységnév pontos fordítását látjuk. A fent említett Virago királynő az ősi Skócia legendabeli királynője. Itt érdemes megemlíteni, hogy e név „o” végződése jelenkori tájszólásainkban is fellelhető, például a székely balladákban szereplő „bárányko”. A dombóvári tájszólás is kissé „o”-s kiejtésű. Maga a Virágo, illetve Virág név avarjaink Földanyája, ki Viráganyó, Virona, Firuna néven neveztetett, s e neve máig fennmaradt.

A „Fin” összetételű földrajzi nevek néhány példája a National Geographic Society világtérképe szerint:

Finnea helység a Sheelin tó partján. Közelében van Árva városa Írországban. (96.old.D4)

Finn folyó, ugyancsak Írországban (96.old. C4)

Finnart helység Skóciában (92.old. D7)

Finne hegy Németországban (107 old. E8)

Finneid Norvégiában (104 C7)

Fines Norvégiában (104 old. E 5)

Finana Spanyolországban.(102 old. G9)

Magyarországon Fenékpuszta, s a fenyő összetételű helynevek sorolhatók ide.

Meseindítékaik között szerepel a táltos paripa, mely gyorsabban repül, mint a szél, sebesebben, mint a gondolat. Itt találjuk a terülj-terülj asztalkám indítékot, a hatalmas léptű mesehőst, ki nálunk hétmérföldes csizma boldog birtokosa. Tudnak egy csodálatos kürtről, melynek hangjára minden élőlény összesereglik. Értik az állatok beszédét, s a csoda számukra mindennapos valóság.

Külön tanulmány tárgya az ír nép emlékezetében fennmaradt „leprechaun”, a törpe nép. Ők is tündéri lények, hol megjelennek, hol eltűnnek. Ruházatukban — éppen úgy, mint az előbbi réz–hajú leány — a piros-fehér-zöld színeket képviselik: zöld a ruhájuk, piros sapkájukon fehér toldísz ékeskedik. Hangsúlyozottan ők a világ aranykincsének ismerői, s a jó szándékú embernek adnak is belőle. Itt ismét az aranydús tündérkert késői emlékével találkozunk. Különben ezen leprechaunok egy igen öreg király birodalmának alattvalói. Az öreg király csak igen ritkán mozdul ki házából. Néha-néha ködből épített hídon elindul nagy zeneszó mellett, hogy meglátogassa az Északi Fény királynőjét. Az ír mesében e királynő nevét már nem ismerik, mi viszont felismerjük az Északi Fény királynőjében Tündér Ilonánkat, Földünk megszemélyesítőjét. Az északi fény piros-fehér-zöld lobogása az ő pántlikája, s ennek emlékét népünk „bába-bukra” néven őrzi. Az agg királyban pedig az Ég királyát, a Mindenség ősz ősét ismerjük fel. E nyelvi kapcsolat viszont csak nyelvünkben van meg. Az ír legenda csodálatos színekben pompázó vidéke összeköttetésben van egy késői Csodaszarvas legendák csodálatos színekben pompázó szarvasával, ki ugyancsak az északi félteke csillagvilágának megjelenítője volt első elindulásunk idején. Nyelvünkbe hajszálpontosan beleépített hitvilágunk segítségével ezen összefüggéseket a teremtés hajnala óta máig is tisztán felismerhetjük. A kis tündéri lények nevének első szótagja a lebben, libben szavunkkal mutat rokonságot, valamint lapú szavunkkal, hiszen ezek a rege szerint lapulevelek alatt tanyáztak gyakran. A leprechaun szó a lebéd (hattyú), a fekete tavon úszó libák meseindítékávaé ős palócaink emlékét őrzi e vidéken. Második szótagja a „kun” szavunkkal rokon, mely régen férfi jelentésű is volt éppen úgy, mint manó szavunk, amit ma ugyancsak mesebeli apró lényre alkalmzunk csupán; viszont a nőkre alkalmazott változatai máig fennmaradtak a „manyó” (öregasszony), „menyecske” (fiatal asszony), és meny szavainkban.

A Brit Szigetek zenéje az angol kiadású Universal Encyclopedia szerint a legrégibb időktől kezdve ötfokú. Azt is megemlíti, hogy Amerika Apalachian hegységének lakósai, akik Angliából négyszáz évvel ezelőtt vándoroltak ki, egészen a legutóbbi időkig megőrizték ezen ősi öthangjegyű dalaikat, amelyeket angliai népdalgyűjtők nagy örömmel gyűjtöttek össze a 20. században, mivel Angliában már nyomuk veszett, s így hazájuktól távol találták meg zenei hagyományuk régi, már elveszettnek hitt kincseit.

Ötfokú dallamokat használtak az inkák, s az amerikai indiánok között is sok törzs, akiket Cotton Mather szittyáknak nevezett, s kiirtásukat éppen ezért Istennek tetsző cselekedetnek ítélte.

Az írek az ősi kelta műveltség jelentős folytatói, szájhagyományaik ezen régi kor megelevenítői, s ezért éreztem szükségesnek az Arthur legendán túlmenően az itt talált hasonlóságokkal is röviden foglalkozni.

***

A BRIT SZIGETEK FÖLDRAJZI NEVEINEK

ŐSTÖRZSI KAPCSOLÓDÁSAI

 

Magyar őstörzs

Aran hegység Aranyos folyónk, hegyünk és megyénk neve, arany szavunkkal kapcsolatos.

Armagh egy V. században épített erőd, a hagyomány szerint Macha (olvasd Maka) királynő építette. Ősének, Macha tündérlánynak halandóval való házasságából ikrei születtek. Neve Magor, Makar nevével kapcsolatos. Az ír társadalom egy része tehát tündérszármazásúnak vallotta magát, mint magyar népünk.

Avebury kőköreit említettük. Ave a magyar öv szó rokona, bury az avar vár szóval rokon. Összetett értelme: körvár. Magyarul Becskereknek is mondhatnánk. (Avar)

 

Szarmata őstörzs

A szigetek legkorábbi földművelő területe a közeli Windmill Hill (Szélmalom domb). Silbury dombja egy 50 láb magas, kúpos hordott domb; számos Szil helynévvel kapcsolatban már tárgyaltuk, s szarmata nyelvemlék.

Avon völgye Bath közelében van. Ezek év és víz szavunkkal kapcsolatosak. Ez utóbbi besenyő őstörzsünk nyelvemléke.

 

 

Jász őstörzsünk

Ay.... szócska összetétele számos névben jelen van. Értelme az óangolban: , helyeslést kifejező szó.

Aysgarth Force (fordítása: jókert ereje) egy vízesés neve

Ure völgye Yorkshire Dells vidékén van. Olvasata Ur szavunkat idézi.

 

Palóc Bál szavunk származékai:

Bala tó az Aran és Berwyn hegység tövében, északnyugat Walesben van.

Bala község az Aran és Berwyn hegyek aljában, a Bala tó partján.

Ballabeg, festői szakadék, s az itt lévő 1000 láb magas Round Table (Kerek Asztal) ősemlékeinket idézi.

Bally Namallard és Bellanaleck a tóvidék helyei. A leck (luk, lok szavunkkal azonos.)

Balmoral kastély vidékének legmagasabb pontja a 3786 lábnyi Locknagar hegy.

Belfast ír főváros

Belas Knap egy 1000 láb magas, neolithikus, sírkamrás kődomb.

 

Avar őstörzs

Dél-Barrule, Dalby, Glen Maye területe vízeséséről híres

 

Kazár őstörzs

Kesh (ejtsd Kis), Lough Erne, Lisnakee van ezen a vidéken. Kesh kis szavunkkal, Kassa nevével tart rokonságot. A lough szó a magyar lék, luk rokona.

 

Pannon és török őstörzs

Banna, vagy Magna Thirlwall kastélytól északra fekszik, Hadrián falát veszi teljesen körbe. Így nevében jogosan látjuk a magyar tér-túr szavainkat, az angol wall a magyar fal azonosa, s így mai szóhasználattal „körfal”-nak fordíthatjuk e helynevet.

 

Besenyő őstörzsünk szavai:

Bath egy ősi időkre visszamenő gyógyfürdő helye, neve víz szavunkkal rokon. Ugyancsak rokoníthatók víz szavunkkal Palesztína Beth kezdésű nevei. Ide sorolhatók a Bos szótaggal kezdődő helynevek is, melyek mind vízzel kapcsolatosak:

Bosham, tengerbe nyúló földnyelven épült

Boston, a vidék legnagyobb kikötőjének helye

Bude vízparti üdülőhely ma. Neve ugyancsak kapcsolatban van a fentiekkel, de Buda és Pest fővárosunk nevével is, mely ugyancsak víz partján épült, s számos forrása is víz jelenlétéhez kapcsolja.

 

 

Körös őstörzs

Caerleon város első szótagja kör szavunkkal azonos.

Hale neve hely és kör nevünkkel rokon

Cornwall neve és vidékének jelképrendszere egyaránt magyar Kör szavunkkal hozza összeköttetésbe. Neve Körfal jelentésű.

 

Kun őstörzs

Camlough hegyének neve kan, az erdélyi lok és kamlik szavakkal azonos.

 

Besenyő őstörzs

Deva városának azonosa a Kárpát-medencében van.

.

Hun és kun őstörzsek – avar emlékű földrajzi alakulatokkal.

Hunstanton anglia keleti, délkeleti partjánál van. Nevében hun népnevünket, s a már tárgyalt „ton” tanya, szent hely értelmű szó. Az e névben lévő „stan”-t feltételesen azonosítom az óangol stane, kő szóval.

Kennet körzet helyei a már említett Avebury, Silbury kúpalakú dombja. Nyugat Kennetben van a Long Barrow-nak (fordítása Hosszú Barázda) nevezett, 350x8 lábnyi hosszú temetkezési hely, 30 sírral, a korai kőkorszakból. Anglia legnagyobb sírkamrás temetkezési helye. Közelében van Malmsbury, Athelstan király volt lakhelye. Magyar szempontból e hely ásatási anyagának mondanivalója fontos.

Itt található a 374 láb nagyságú Uffington-i Fehér Ló Kr.e.VI-V századból , s a Kr.e. II-I századi „iceni” nép totemalakja. Számtalan lóábrázolás található az angol szigeteken, ilyenek a Cherhill, Pewsey, Alton Barns-i ábrázolások, de ezek mind a 18-20 századból származnak, s egy ősi jelkép szívós élniakarását mutatja.

Szent Machar templomát Aberdeenben a 6. században építették, alapja régi pogány istentiszteleti hely.

Ugyan itt van Manger völgye, benne Dragon Hill (Sárkány domb), mely vidék Szent Györggyel kapcsolatos, de az előbbiek szerint ősi időkbe vezet e név is, mely Mén istenünk nevét rejti, a szó teljes értelme magyar értelmezésben: Ménkör, s a Ménhirrel azonos szó. Közelben van a Wayland Smithy nevű helység Kr.e. 2500-2000-ből származó sírkamrái.

 

Szemere őstörzs

Mousa várának építési ideje nem áll rendelkezésemre; minden kötőanyag nélkül épültek öt láb vastag falai. Neve Moson városunkéval mutat rokonságot, s a Sz-S — M szócsoport része.

 

Pannon őstörzs

Oban a Grampian vidék egy helysége, neve pannon nép- és méltóság-nevünket hordozza.

 

Magyar és török őstörzs

Omagh Tyrone kerület egy faluja Lough Erne-ben, észak Írországban. Tyrone neve az Arthur legenda T-R mássalhangzós csoportjába tartozik, Omagh neve nem szorul magyarázatra.

 

Körös őstörzs

Orme Head Walesben orom szavunkkal tart rokonságot.

 

Palóc/avar őstörzs

Perth-et „the fair city”-nek, a fehér városnak hívják. Neve B-P — R-L szócsoportja a palóc béla, fehér szóval azonosítja. A Tay folyó partján fekszik (ejtsd té, téj), mely a magyar lé szó t-betűs változata.

Rufus köve — Vilmos király halt meg itt 1100-ban vadász-szerencsétlenség következtében; halálát egy nyíl okozta. A kereszténység első századaiban itt is gyakoriak voltak a vadászszerencsétlenségek, mint hazánkban.

Unst a világ legészakibb vára

 

Folyók:

 

Pannon őstörzs

Bann folyó Londonderry, s a Giant’s Causeway közelében van. Számtalan B-N-es helységnevünk van, s ezek a pannon dunántúli ősnép nevét rejtik magukban.

 

Kun őstörzs

Don folyókkal kapcsolatba hozott Don-Duna-nedű szavakat már tárgyaltuk. Dr. Vámos Tóth Bátor két Duna folyót azonosított Angliában a Tamana társtudományok keretén belül.

 

Pannon – kun – besenyő -- palóc nyomok

A Fens-nek nevezett, 1400 négyzetmérföldnyi földterület folyói „Wash” (v.ö. magyar víz) környékén Ouse (olvasata Úz), Nene, Welland és Witham. A két elsőként említett név magyar türténelmi nevet és fogalmat tartalmaz; a két utóbbi az angol water, magyar víz szavak származékai. Ely szigete e mocsaras vidéken Szent Ethelreda tulajdona volt a VII. században, ki Northumbria királynője volt. Northumbria neve hun népnevünket rejti. Ethelreda neve őskorszakunkba vezet, s Etelköz nevünkkel is rokon. Később az őshagyományt „megkeresztelték”. Az itt lévő nyolcszögű, torony nélküli temploma is a korai századok maradványa, s kereszténység előtti hagyományokat tükröz.

Folyle folyókkal tarkított vidék. Itt található St. Columba köve, melyen két ősi lábnyom van; Ulster királyainak, az O’Neills családnak a koronázó köve lehetett. Ugyan itt van „The Giant’s Causeway”, az óriások átjárója, Írország legősibb várával együtt. Neve Grianan of Aileach, az O’Neills család fővárosa. Az óriások átjárója hatalmas, természetes bazaltoszlopokból áll. Az itteni helységnevek között sok a Bal kezdetű, mint Ballingtoy, Ballycastle. További helynevek Cushendun, Cushendall, Kesh, White Island (Fehérsziget). Ez utóbbi természetszerűen olvad bele a Bal tisztelet ősi helyibe.

Lagan, Leven, Lledr, Lune folyók.

Leach nevének eredete nincsen megbízhatóan magyarázva. Feltételezik, hogy „valami vizes hely” jelentésű. Magyar lék szavunkkal rokon.

Mersey ma is élő magyar név

 

Kun, avar és török emlékek

Nadder és Bourne folyók az Avonba ömlenek, s a Stonhenge is itt van a közelben Old Sarum-nak nevezett helyen, ahol történelem-előtti földvárak vannak. Nadder nedű szavunkkal azonosítható, Bourne a bor szóval, a szittyáknál előforduló Boristenes folyónév tükrében. Sarum neve a magyar sár szó változata, s igen okszerűen van kapcsolatban Stonhenge csillagvizsgáló, napmegfigyelő helyével.

 

Pannon és körös őstörzsek

Neb folyó partján van Ballbeg, a Kerek Asztal, Glen Maye, a Mull, vagy Meayll Circle Cregneish-nél, hat sírkamrás ősi temetőhellyel. Neb nap szavunkat idézi, különös tekintettel a partján lévő naptiszteleti helyek figyelembevételekor.

Nevern folyó partján a Stonehenge közelében egy gazdagon faragott, 12.5 láb magas kelta kereszt áll. Így Nevern nevét is a naptisztelettel hozhatjuk összeköttetésbe.

Newport nevének port része magyar part szavunkkal azonos.

Ugie folyó a Grampian vidékén. Rokonítható Ug szótaggal kezdődő helységneveinkkel, mint Ugocsa vármegye nevével. „B”-s változata Búg folyónk nevét adja.

 

Kun szócsoport

Nith a déli felföld folyója, s nyit, Nyitra szavunkra emlékeztet és az egyiptomi Neith sellőre.

Ogwen folyó és tű a Bala tó közelében, Snowdonban van. Walesi neve Evyri. Og kezdete óg szavunkkal rokon.

 

Őstörök szócsoport

Ore a délkeleti parton folyik, s Thanet szigete is itt van. Őr és Tana szavunkkal rokon.

 

Besenyő szócsoport

Ouse (olvasd: Úz) közép Angliában és Sussex-ben is van. Úz történelmi nevünk.

Roe Londonderrynél folyik. Egyszótagú, R-es nevének azonosításához szükséges a helybeli földraj, néprajz ismerete.

 

Török szócsoport

Sark-ot a magyarul nem beszélő helybéliek a Channell szigetek ékszerének mondja. Így ismét egy ősértelem továbbélésének tanúi vagyunk: Sark neve mind a fény jelentésű Sár és ék (ékszer) szavunkat rejti.

Seiout Walesben folyik, s neve saj, sajó szavunkkal rokon.

Sid (kiejtése sí) ugyancsak folyást, csúszást, siklást jelent.

Soar a magyar száll szót jelenti, s alakban is egyeznek. Szele patak neve ide tartozik alakban, értelemben egyaránt.

Spey folyó a Grampien területen halad át, valaha egyszerűen víz jelentésű lehetett neve.

Stour folyó Essexben és Kentben is van. Kent víznevei köztudottan a vidék legősibb nyelvi rétegét képezik. Túr szavunk, s folyónk „S”-es változata.

 

Besenyő szócsoport

Taf dél Walesben, Taff folyó ugyancsak Walesben, s a Severn és Rhymney folyókkal van összekötve. Hazánkban Tab, Fót, Fadd, Fátra földrajzi neveivel mutatnak rokonságot.

Tavy és Tawe folyók magyar tavi szavunk értelemelcsúszásos alakja lehet.

Tay közép Skócián folyik keresztül a tengerbe. Magyar és folyékony állapotot jelentő szavunk szerint ugyancsak víz jelentésű.

Tees (ejtsd: tíz) észak-angliai folyó, s az északi tengerbe ömlik. A fenti jelentéscsoportba sorolom a Teifi, s Teign folyónevekkel együtt.

 

Szemere őstörzs

Teme és Thames, Temes, s fordítottja nedű szavunkkal azonos.

 

Jász őstörzs

Ure és Yore folyók a Yorkshire völgyében folynak, magyar Úr és Jár szavunkkal rokon, s jász népünk szótárának része.

 

Török őstörzs

Thourne T-R-es szócsoportunk része a Trent folyónévvel együtt.

Tweed Skócia folyója. Neve a gyapjúból készült skóciai szövettel egyezik, melynek eredete ismeretlen.

Tyne folyó a Lothian és Northumberland vidékén is. Té és lé szavunkra ismerünk.

 

Körös és szarmata őstörzsek

Usk folyó partján Caervent, Caerleon helységek vannak, dél Walesben. E helyek caer (ejtsd ker) része magyar kör és város szavunknak felel meg. Latin neve Isca Silurum, a második légió szálláshelye. A szarmata kor szil helységneveinek egy változata.

 

Besenyő, kabar és körös őstörzsek

Severn folyó történetét Habrennel kapcsolatban ismertettük. Gloucester vidékének folyója. A Hull folyó ömlik bele, s közelében van Hull vára és városa. Tekintettel e folyó legendájára, Hull város nevét is magyar értelmezéssel olvashatjuk.

 

Fehérhun őstörzs

Whitham (ejtsd Vitham) nevének első összetevője fehéret jelent, a második szótag ham, hon, hun szavainkat rejti. Magyarázata Fehérhún, vagy Fehérhon. Ez utóbbi a valószínűbb a ham-hamlet kapcsolatok alapján, mely szó bekerített települést jelent.

Wnion folyó

Wye folyó közép Wellsből ered, s 130 mérfölddel lejjebb ömlik a Severn-be, az ősi Habren folyóba. Wye váj, Habren hab szavunkkal azonos.

 

Jász őstörzs

Yare folyótól nyerte nevét Yarmouth városa délkelet Angliában. Neve jár szavunkkal rokon, s a jászok szótárának része.

Yeo folyó délkelet Angliában, neve szavunkkal rokon, s ugyancsak a jászok szókészletébe tartozik.

Yore északkelet Anglia folyója a Yorkshire Daleben. Neve jár szavunkkal rokon. Dale lapos folyóparti terület neve, s tál szavunkkal rokon. Tekintettel arra, hogy fekvése miatt napos terület, dél, fényes jelentésű szavunkkal is rokonítható. Mindkettő a T-R szócsoport része.

Ystwyth folyó közép Walesben

Ythan skócia folyója, gyöngykagylóiról híres. E két utóbbi folyó nevével kapcsolatos kutatás számunkra fontos eredményt hozhat.

 

Szigetek, természeti alkotások:

 

Avar és pannon őstörzsek

Barra szigete a Hebridák déli legnagyobb szigete; itt épült Kisimul vára. Egy dombját Ben Heaval-nak hívják. A ben szó hegyet jelent, rokon bán tisztséget jelentő szavunkkal. Fordítottja Nap, fény jelentésű. Ősnépeink mindig Istenük nevéből származtatták a nap, az erőny, a férfi, az ország, s minden létfenntartásukhoz szükséges eszköz nevét. Nap szavunk fordítottja a bán, mely valaha embert, s mára már csak fényes, magas tisztséget jelölő szó.

 

Körös őstörzsünk

Colonsay és Oronsay szigeteken ritka orchideák nőnek. Nevük első szótagja kör és őr, orom szavunkkal, a második szótag saj, folyót, vizet jelentő szavunkkal rokon.

Gogmagog dombok eredettörténetünk egy változatának neveit tartalmazza, s az őstársadalom nyelvének fennmaradt emléke.

Hengistbury Head-nek nevezik azt a keskeny földnyelvet, melyen kora neolitikus települések és védelmi rendszerek vannak. Az Avon és a Stour folyók találhatók itt, ezek neveit fentebb tárgyaltuk.

High Tor egy 400 méter láb magas mészkő alakulat. A Tor szó tehát természeti alakulatot jelöl, nemcsak rakott kerek dombokat.

Holy Island, Anglesyvel egy keskeny földnyelv köti össze. Az Arthur legendák szent szigetével való kapcsolata előttem ismeretlen.

 

Jász őstörzs

Iona, sziget, jász ion törzsünk a névadója, temetkezési hely. Rokon, s ide tartozó szó a gyász szó is.

Islay és Jura szigeteken találhatók a legősibb kelta keresztek. Jura magyar földrajzi név.

Kun és szemere őstörzs

Kew sziget a Thamesben. Fűveskertjéről híres. Tekintettel arra, hogy a Thames folyó szigete, szavunkkal való rokonítása elfogadható.

 

Magyar őstörzs

Magee szigete számtalan legenda, barlang, s megalitikus sírkamrák helye. Magor nevével fémjelzett. Legendáinak feltárása külön kötetet tölt meg.

 

Fehér hún őstörzs

Man szigete lakott a mesolitic kortól kezdve. Kerek fakunyhóik ismertek. Lakóssága mindig csak kelta volt, a rómaiak soha nem foglalták el. Nyelve a kihalt manx nyelv, néhány név maradt csak fenn belőle. A világ legősibbnek tudott parlamentje itt van. Sajátságos macskájuk a farok nélküli manx macska. Sövényeiket fukszia sorok alkotják. Kelta előtti lakósságának névadója Mén istenünk neve után ítéle ősnépünk.

 

Pannon őstörzs

Pen Caer szigete ugyancsak történelemelőtti temetkezések gazdag lelőhelye, a sírok kamrásak. E vidéken igen gyakori a „pen” kezdetű helynév, melyek mind pannon törzsünkre és nap szavunkra emlékeztet. Az ír temetkezések kelta napkeresztjei nyomán e két gondolat összekapcsolása értelemszerű.

 

Avar és török őstörzs

Porth Oer a „fütyülő homok”-járól híres. Part és őr szavainkkal azonos. Itt van még Porth isgadan, Iche (ejtsd ike) és Golmon. Itt Iche nevét hangsúlyozom, mely Ika erdélyi helységnévvel azonos.

 

Székely őstörzs

Scilly Cornwallban lévő szigetei (150-200 sziget) mind történelem előtti sírokat tartalmaznak. Itt lehettek a Cornish ónbányák is. Neve Sicilia nevén át szik szavunkkal és szikul-székely népünkkel mutat rokonságot.

 

Magyar, kún és székely őstörzsek

Skye-től délre fekvő szigetek nevei: Eigg, Muck, Rhum és Canna. Szik, Ég, makk és kan szavaink sejlenek e sorban.

 

Szemere őstörzs

Sheathland, vagy Zetland szigetén található Ronas domb, melyről a nyári napéjegyenlőség éjszakája gyönyörűen látszik. Sumburgh nevű települése szem és vár szavunkkal rokon. A napéjegyenlőség egét szemlélők okszerűen adták e nevet Sumburgh-nak.

Thanet szigete mocsárvilág. Tana nevével, s tanya, nedű szavainkkal rokon e név.

*

Szótári nyomok címszó alatt hozott következő rész teljes egészében Magyar – Angol szóazonosság című írásomat tartalmazza, de kiegészítve az őstörzsi kapcsolódás megjelölésével.

 

 

 

 

 

SZÓTÁRI NYOMOK

 

Magyar — Angol

Szóeredet

(Kivonat.)

 

 

 

Tartalom

Bevezetés        

Ismeretlen, vagy Kétes Eredetű Angol Szavak          

Angol Tükörszavak    

Magyar – Angol Tükörszavak           

Magyar Tükörszavak 

Magyar – Angol Szóegyezések           

IRODALOM  

 

 

 


 

Bevezetés

 

Jelen írás célja a világ különböző nyelvei közötti összefüggések felderítése terén új utakat találni. Ezen útkeresésbe nemcsak a nyelvészetnek, de a bölcsészet, néprajz, s a tudományok valamennyi ágának bele kell kapcsolódnia, ha eredményt akarunk elérni.

E munka során, a cél elérése érdekében nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy akár egy nyelvet is kihagyjunk vizsgálódásainkból.

Az indoeurópai nyelvek képviselői valóban csodálatos munkát végeztek akkor, amikor a nyelvészet alapjait kezdték lerakni. Nemcsak saját múltjukkal foglalkoztak, de a nyelvileg tőlük igen messze álló ősi műveltségek nyelveit is felkutatták és erejükhöz mérten meg is kísérelték azok fordítását, feldolgozását. Így indoeurópai nyelvészek és érdeklődő, de nem „szakmabeli” emberek munkája tárta fel a sumir, hittes és egyiptomi műveltségeket, hogy csak néhányat említsek. Igen sajnálatos módon ezen kutatásokban a ragozó nyelvek képviselői nem vettek részt, annak ellenére, hogy sajátos nyelvi tudásuk nagyban elősegíthette volna ezen munkálatokat. A nyelvszerkezet, értelem, kiejtés terén hihetetlen segítséget jelentett volna részvételük, s ezen túlmenően sokkal világosabbá válhatott volna ezen ősi nyelvek és műveltségek megértése, s bővebb fény derült volna az eurázsiai nyelvek kialakulásának idejére is.

J.M. Crawford, a Kalevala angol fordítója előszavában megjegyezte, hogy e művet megismerve számos olyan indoeurópai mythologiai rész, mely eddig magyarázatra várt, könnyen érthetővé vált a Kalevalán át. A mai nyelvészet — tekintettel arra, hogy első művelői az indogermán család tagjaiból kerültek ki — csupán az ehhez tartozó nyelvi szabályokat tudta kidolgozni, s ezek — mint az egésznek csupán kicsiny részei — soha nem fogják tudni magukba ölelni az emberi beszéd minden árnyalatát.

A még kezdeti fokán működő nyelvészet mereven elutasította a bibliai egy világnyelv létezésének még a gondolatát is. A jelenkor érettebb gondolkodása ismét felvetette ennek lehetőségét. Az emberi tudat — úgy látszik — tudja, s igényeli ezen egy nyelv újra való felfedezését. Ha ezen igény nem állana fenn, a minden tudományos alapot nélkülöző esperanto soha sem látott volna napvilágot. Pedig az emberiség ősnyelvének számos nyoma lelhető fel még ma is: nyelvkészlete, szerkezete, szó és hangtani feldolgozásának következetessége, hitbeli háttere, s mindez alkalmazásra vár.

Az útmutatás kemény munkáját pedig már meg is kezdte közel száz évvel ezelőtt a kilenc nyelvet beszélő nyelvész, néprajzos, művész Magyar Adorján. Felfedezésének egyik fontos része annak felismerése, hogy az emberiség ősnyelvében a hangok és nyelvszerkezet felépítése soha nem volt véletlen játéka, hanem pontos — s az eddigi nyelvészet előtt máig ismeretlen — szabályok szerint történt. Ezen szigorú törvényeket nyomon követve ismerte fel a magyar nyelv alapjait képező tizenhat nyelvi őstörzset. Ezek mindegyike saját hite, környezete, alkata szerint alakította nyelvét, mely mindig két mássalhangzó zárt körében találta meg a maga kifejezési módját. Ezen mássalhangzós csoport fejezte ki Isten-fogalmát, a teremtés, az élet,  a környezet és életük fenntartásához szükséges anyagiak egymással való összefüggését. A mássalhangzók szavakban elfoglalt helyzete az erőny — anyag, hímségi és nőiségi fogalmakat fejezték ki. Ezen nyelvi tükörkép–rendszer az anyag–erőny egymásba alakításával kapcsolatos tudásuknak is bizonyítéka. A nyelv ezen szerkezeti felépítése valamennyi őstörzs nyelvének része volt. Ezen túlmenően pedig ezen tükörképes kifejezésmód életük minden más részét is áthatotta, s költészetük, népdalaik, népművészetük szerves egészébe is beleépült. Annak ellenére, hogy minden őstörzs egy maga választotta mássalhangzós rendszert használt, maga a nyelv egy alapú, szerkezetű és nyelvű volt. Ezen őstörzsek nyelvének összessége alkotta a magyar nyelvet. Jelen magyar nyelvünk ezen ősnyelvnek már csak kopott, s — sajnos ma már mesterségesen is koptatott — mása, de még így is a fenti ősnyelv legtökéletesebben fennmaradt képviselője.

Amikor a kárpát-medencei őstársadalom túlnépesedett, s mind inkább vándorlásra kényszerült, mindig két, vagy több őstörzs képviselői indultak útnak, új hazát keresni. Új környezetben, megváltozott körülmények között az eredeti szavak — belső értelmüktől fosztottan — új tárgyakra, gondolatokra lettek alkalmazva, s lassan az ősnyelv sziklaszilárd épülete megrepedezett. Ezen repedésekből új nyelvek csírái keltek ki, s lombosodtak a ma ismert nyelvekké. Szószedetemben zárójelben néha alkalmazom a Magyar Adorján által felfedezett nyelvi őstörzsek nevét; bővebb felvilágosítást Magyar Adorján Az ősműveltség című, alapvető műve ad. Itt viszont  hangsúlyozom, hogy ezen nevek soha nem népet, nemzetet, hanem mindig csak nyelvi őstörzset jelentenek. Azon őstörzs nevek, melyek a történelem viharait átélve, mint Kárpát-medencénken túli népnév jelennek meg, az eredeti őstörzs halványan visszavetülő sugarai csupán. Az ősmagyar társadalomnak viszont gondja volt arra, hogy valamennyi őstörzsének maradjanak képviselői a kárpát-medencei őshaza földrajzi területén belül, ahol nyelvük és műveltségük nemcsak megőrződhetett, de tovább is fejlődhetett. Minél mélyebben hatolunk vissza az időben ősi népek nyomait követve, annál közelebb kerülünk őshazánkhoz, a kárpát-medencei Magyarországhoz. S ezzel együtt az emberiség ősnyelvéhez is.

A ma hivatalosan elfogadott történelemből, nyelvészetből szembetűnő módon hiányzik a Kárpát-medence és népe. Ennek következtében az európai népek történelmi folyamatosságának szálai szánalmasan lengedeznek egy „eddig ismeretlen” műveltséget keresve, hogy azt fellelve végre önmagukra találhassanak. E remény útjai mindeddig zsákutcákba vezettek. Éppen így, népünk őshazájához vezető utat is sűrű homály fedi hivatalos történészek véleménye szerint. Ha viszont az eddig teljesen figyelmen kívül hagyott magyar nyelv és műveltség érdeklődésük előterébe kerülne, fenti hiány megszűnne és legalább annyi választ kaphatnának nyelvük, műveltségük kialakulásával kapcsolatos kérdéseikre, mint Crawford a Kalevalából a nyugati mythologiákra. A magyar ősműveltség meg tudja oldani a Kalevala megválaszolatlan kérdéseit is, s azon túlmenően fel tudja segíteni építeni az emberiség ősnyelvét. Mert a kulcs a magyar ősműveltség tulajdona.

Jelen munkámban megkíséreltem a magyar és az angol nyelv szótári összefüggéseit felkutatni. Munkám során a szakirodalommal kapcsolatos részben hozott szótárt követtem alapul. Tekintettel arra, hogy ez nemcsak az angol nyelv nyelvtörténeti részeit tárgyalja, hanem műveltségükkel kapcsolatos külföldi adatokat is, ezeket is belevontam vizsgálódásomba akkor, amikor ezek magyar vonatkozása ezt megkövetelte.

Szóbokrok százai várnak még feldolgozásra, melyek az európai nyelveknek az ősnyelvből való szétágazását szemléltetik és bizonyítják. Ezek tárgyalása következő munkám tárgya.

A magyar népszótár feldolgozása is elengedhetetlenül fontos, s a jövő feladata.

A magyar nyelv számos tulajdonsága — amit eddig angol nyelvészek nem ismertek fel  —  most csak részben kapott helyet, s rendszeres feldolgozása is a jövő feladatai közé tartozik. Ezek közül most csak a szavak tükörképes vonatkozásait tárgyalom, mely tulajdonság mind az angol, mind a magyar nyelvben megvan. Eddig 88 ilyen szómegfordítást találtam az angol és a magyar szavak viszonylatában. Az angol/angol szószedetben hat, a magyar/magyar szószedetben tizennégy szómegfordítást hozok fel példának. A hat angol szó–tükörkép közül három vonatkozik az ősnyelv anyag–erőny fogalmával kapcsolatos szómegfordításra, s ezekre külön hívom fel a figyelmet.

A fentiekre való tekintettel az összegyűjthető szavak száma napról napra nő, szószedetem bővített kiadása néhány éven belül ismét szükségessé válik.

A felsorolt negyvenegy ismeretlen eredetű angol szó magyar eredete kétségtelen. A negyvenegy szó közül ötnek az eredete csak a „kétséges” szavak csoportjába tartozik, s ezeket kérdőjellel (?) jelöltem.

Kérem az olvasót, szenteljen külön figyelmet azokra a szavakra, melyek eredete már meg van állapítva, de a magyar — angol szóhasonlítást figyelembe véve közelebbi és értelmesebb magyarázata is lehetséges. Egy ilyen példa az angol „gun” (puska, lőszerszám) szó, ami a Gunilda név rövidített alakjaként van jelenleg elkönyvelve. Sokkal értelmesebb a magyar „kan” szóval kapcsolatba hozni — bármilyen harcias lélek is volt e mesebeli Gunilda. A szótári részben számos ilyen nyelvhasonlítást találhat az érdeklődő. Azon túl, hogy ezek feltétlenül mosolyra derítik az olvasót, azt is be kell látnia majd, hogy ezen eddig elfogadott szóazonosítások helyett jobb is létezik.

Külön figyelmet kell szentelni a „proto-Görög” szóként elkönyveltekre, hiszen ezek magyar kapcsolata elvitathatatlan. Nyelvszerkezeti és nyelvtani kapcsolatait Dr. Aczél József dolgozta fel idézett művében. Fontos megemlítenem azt, hogy átvevőnek a magyar nyelvet tartotta, s ez mai tudásunk tükrében el nem fogadható; viszont a tárgyalt nyelvtani azonosságok tényét ez nem befolyásolja.

Csak igen röviden az ősnyelv szerkezetébe épített bölcseleti tételekre is ki kell térnem. Isten neve mindig egy mássalhangzós szó. A teremtésben megjelenő és működő isteni erő már anyaghoz kötött és ezt két mássalhangzó közvetítésével fejezték ki őseink.

Az erőny mint fény és élet jelenik meg e földön, s jelképe az egyenes vonal. Az erőny a sugárzás, adás megszemélyesítője. Anyaggal való kapcsolata a kétmássalhangzós szavak tárával fejeződik ki.

Az anyag jelképe a zárt kör, a befogadni tudó edény, a felgöngyölhető anyag. Jelképe igen okszerűen a gyűrű. Az anyag–erőny összetartozását jelképezi a pálca és gyűrű. E fogalomkör jelképe az ősegyiptomi ankh, s a ma jeggyűrűje egyaránt. A fentiek értelmében az anyaggal kapcsolatos szavak is kétmássalhangzósak.

Korábban említettem, s most ismét felhozom azt, hogy őseink ismerték az anyag-erőny egymásba alakíthatóságát a természet világában, s e tényt és tudást nyelvükbe is beépítették. Műveltségük minden ága, így nyelvük is ezen tükörképes világot hangsúlyozta. Néhány magyar példát hozva: a „bak” hímségi, a köböl, kebel nőiségi szavak, s egymás tükörképei. Ugyan ez áll a pálca — lap szóra, s folytatható a sor még tovább. Angolban felhoztam példának a „bat” (bot) és „tub” (kád) szavak szerkezetéhez kapcsolódó hátteret.

Angol szószedetemben számos más magyar — angol tükörszó található. Ezek egy nagy része már későbbi nyelvfejlődés, illetve romlás eredményei. Ezeket elkülönítem az ősnyelv tükörképes szóhasználatától, s így is jelölöm.

Sajnos a magyar nyelv és műveltség kérdése az elmúlt századoktól napjainkig idegen politikai érdekek áldozata. A Magyar Tudományos Akadémia áldásával kiadott magyar nyelvtörténeti szótár az egymással harcoló politikai érdekek, s nem az igazság tüköre. Így tudományos értéke mostani alakjában csekély.

Remélem, hogy a jelen, s elkövetkező munkáim a jégtörő szerepét töltik be, s felkeltik az elfogulatlan kutató érdeklődését a nyelvfejlődés új útjainak felderítésére. Ahhoz, hogy a magyar nyelvben és műveltségben rejlő kincset felismerhesse, fel kell ismernie a magyar európai ősnép voltát.

Jelen szószedet rendszerezése szerint az első oszlop nem magyar szavát hasonlítsuk a harmadik oszlop magyar szavával. A második oszlop az angol szó egyenes fordítása, a negyedik oszlop a magyar szó angol fordítása.

A korábbi tanulmányhoz ezúttal még egy ötödik oszlopot tettem az őstörzsi hovatartozás jelölésére. Helyhiány miatt ezeket néha rövidítve írom.


 

 

Ismeretlen, vagy bizonytalan eredetű

angol szavak.

 

A

Acne                inflammatory                 ég                     to burn                         magyar

                        disease                         gyúl                  to inflame (recipr.)

                                                            gyúlladás          inflammation

 

Ache                Pseudo Gk.,                 ék                    a pointed instr.              magyar/kun

                        ME aken                                              to inflict pain

                        OE acan                       ég                     burning., like

                                                                                    „burning pain”

 

B

Bail (?) a bar to separate                       bál,-vány              a pole                           palóc

                        horses                          pálca                    a stick

 

Bairn (?)           Scot.var. of                  bar (Avar)            a boy                            avar

                        obscure barn(e)            barát                    a friend

 

Barrack            a building                      vár                       castle, stronghold          avar

                                                            barlang                 cave

                                                                                   

                                                            fal                         a wall

                                                            falu                       village

 

Basket              receptacle made           csepű                     a coarse fiber,

                        out of rushes,                                            rushes (Recipr. M-E). besenyő

                        twigs   

 

Beltane             ancient Celtic fest.         Bál                   Palóc Sungod               palóc

                        celebrated on May                                His wife Vilona,

                        day in Scotland                                     is mother Earth.

 

Baton               staff, club                      bot                   staff, club                      besenyő

 

Bay                  a recess, or inlet            váj, vájat          a recess

                        in the shore of a            vályú                a large, long, water

                        sea or lake                                            holding vessel

                                                            Baja                 a city on the Duna

 

Big                   lge in size (ht.,wt.,

                        amount)                        kövér               fat, bulky (recipr.)         kabar

 

Bigot                a person intolerant

                        of...                              kevély              disdainful, haughty (recipr.)

 

Bludgeon          a short, heavy club        balita                a heavy club (arch.)      palóc

 

Boast               to speak exagger.

                        about oneself                büszke              proud                           besenyő

 

Boast 2            to dress or shape

                        roughly                         szab                 to cut to size (recipr. M-E) m.f.

 

C

Chap 1             2. to cause to                    csap                 to hit, to slap                 besenyő

                        split, crack

                        5.Scot. a blow, a

                        knock

 

Chum (?)          an intimate friend               kún                   (arch.) a man                kun

                        or companion                   koma                a male relative

                                                .               kamasz             teenager

 

Cob (?)            a male swan                      bak                  a male (recipr. M-E)    kabar

 

Cote 2              a small house                    kas                   a hive, a basketlike       kazár

                                                                                    structure

                                                                kásztú               early form of a castle

                                                                ház                   house

                                                                hézag                an empty space

 

Crease             a line, mark       .                   gyűr                  to crease                      körös

                        produced

                        by folding

 

Crock 3           soot, smut,soil               korom              soot                              körös

 

D

Dance              to move with foot/         Tana, Tenő       one name of the            szemere

                        body rhytmically                                   Creator

                                                            tenni                 to do

                                                            tánc                  originally part of

                                                                                    relig.experience

 

Dog                  a domesticated             dög                  arch.form of                  kazár

                        carnivore                                              „animal”. Still used

                                                                                    mostly for dog. See

                                                                                    more detail       in the

                                                                                    vocabulary part

 

E

Eve                  Bible’s first woman       év                     a year come full

                                                                                    circle

                                                            öv                    a circle, symbol

                                                                                    of the fem. principle

                                                                                    of the Universe

 

G

German            of or pertaining to         ger, kör            circle

                        Germany                      manó                man

                                                            manyó              woman (old)

                                                            menyecske       woman (young)

                                                            (for further see vocab. sect.)

 

Gyp                  to swindle                     csap, becsap    to swindle                     besenyő

Gun                  a projectile                   kan                   male principle               kun

 

H

Haze l               an aggregation of          gőz                   vapor                           kazár

                        min. suspended             köd                  fog

                        particles of vapor,

                        dust, etc.

 

Hit 1                 to deal a blow               üt                     (h)it                              kazár

 

J

Jay                   any of the crested         szajkó              jay. Anyone who

                        and uncrested birds                               imitates speech

                        of the corvine family      száj                  mouth

 

K

Kidney             a bean shaped,             kászú                a water holding kazár

                        glandular organ             kád                  vessel. Tub

 

Kit 2                a kind of small              tök                   a gourd used as            m.f.

                        violin                                                    the soundchamber

                                                            citera                a stringed instrument

 

Knock              to strike a sounding       kő                    stone                            kun

                        blow                             kemény            hard

                                                            koppan             knock

 

L

Labarum           an eccles. banner          bál                    a pole, male symb.        palóc

                                                            lap                    a flat surface

                                                            lobog                flutter in the wind

                                                            lobogó              a flag

 

Lazy                 idle                               lusta                 lazy

 

P

Pelt                  skin of a beast              bőr                   skin, pelt                       avar

 

Pod                  1. a small herd or          csapat              flock, pod (recipr.)       besenyő

                        school esp. of seals/

                        whales

                        2. small flock of

                        birds

 

S

Saber (?)          a heavy edged              szab                 to cut                            besenyő

                        sword                           szablya             saber

 

Selah                words occuring szél                              wind                             szarmata

                        frequently in                 szellem             spirit

                        psalms                          Szél(a)              name of God of

                                                                                    the Solim group

 

Shiver               shake or tremble           fázni                 to be cold (recipr.)       besenyő

                        with cold

 

Sigh                  to let out one’s              sóhaj                sigh

                        breath audibly

 

Slab                 broad, flat piece            lap                    a flat surface                 palóc+s

                        of stone, wood,etc.

 

Snatch              to make a sudden         csen, elcsen      to snatch smthing (recipr.)

                        effort to seize smthg                                                                  kun

 

Speek              to utter words in a         beszél               to speak (recipr.)         besenyő

                        talking voice

 

T

Toy                  an object, a small          játék                 a toy (recipr.)

                        imit. of a familiar

                        thing


 

Angol – Angol tükörszavak

 

 

 

                        lock                                          close

                        tap                                           pat

                        dab                                          pat

 

Az adó-kapó, himség-nőiség fogalmak ellentétpárjai

 

                        God (creator, giver)                  dog (creature, receiver)

                        bat                                           tub

                        buck                                         cup


 

Magyar – Angol tükörszavak

 

 

Ale                               a fermented liquid                     lé

ME,OE ealu                 drink,

 

attach, ME. attache,    ad+tack                         csatol

 

aye, OE gi                    yes                                           jó, igen                         jász

 

back 3                          tub, ferry                                  köböl                           kabar

bag                               receptacle                                 köböl

bake                             to cook on dry heat                  köveszt

bale                              something round                       labda                            palóc

ball                               as above                                   as above                       m.f.

bash                             to strike                                    csap                             besenyő

basket  Orig.n.k          a woven receptacle                   csepű                           besenyő

bastard Orig.n.k          illegitimate child                         zabi. (recipr. basz=       besenyő

                                                                                        procreation.)

baste 1                         sew with a bast                         csepű                           besenyő

baste 3                         to beat with a stick                    csap                             besenyő

besom                          brush or twigs bound

                                    into a broom                             seprű                            besenyő

beaker, orig. ?              flat bottomed cylinder               köböl                           kabar

bier,OE ber,baer          a frame or stand to rest

                                    a coffin                                     ravatal                          avar

big, Orig.n.k                large in ht.,wt.,etc.                    kövér (lge in wt.)          kabar

bigot Orig.n.k.             a person intolerant of...             kevély                          kabar

bill 1                             a bill of exchange                      lap (a piece of paper)    palóc

bladder,OE blaedre      a sack containing air                  labda (ball)                   palóc

blade, OE blaed           the flat leaf of a plant                 lap, levél                       palóc

blanket,dim.of blank     a piece of material                     lap (a flat surface)         palóc

boast 2 Orig.n.k.         to dress, or shape                     szab                             besenyő

bosk                             a thicket                                   zsupp                           besenyő

bucket, OF buc            a vessel for carrying water         köböl                           kabar

 

caper                            to prance                                  bak, bakugrás               kabar

cob Orig.n.k.               a male swan                              bak (a male animal)       kabar

cub                               the young of cert.animals           bocs (bearcub)             kabar

cushion                         soft bag of cloth                        zsák (sack)                   kazár

doe,OE da,cf.dama      female of deer,etc.                    őz (deer)

 

fasces                           bundle of rods                          zsupp, arch. suba          besenyő

field                              piece of open ground                lap, lapály (a flat)          palóc

                                                                                    piece of land.)

furrow                          a narrow trench                        rovás                            avar

 

gap                               a break/opening                        vágás                            kabar

 

hole, OE hol                 an opening                                luk                                körös

hallow, OE hohl:           1. having a hole             lukas                            m.f.

                                    2. sunken                                  hal                                m.f.

 

kiss                              to press lips together                 csók                             kazár

kit 2                             a small violin                             tök (gourd as sound-    kazár

                                                                                    chamber)

 

left                                belonging to the side

                                    turned W. when facing N.         bal                                palóc

levin                             arch.lightning                             villám                            palóc

life                                something alive                         él, eleven                      palóc

lisp                               a speech defect                         selypít

lock, Icel.luka               a device to secure smthg.          kaloda, kulcs                körös

low, cf.Icel lagr             not far from the ground             al, alacsony

mote 1                          a particle, or speck                   szem (porszem, stb.      szemere

Nog 2 Orig.n.k.           a wooden peg                           kan (male principle)      kun

noise, L                         nausea loud, harsh sounds                    zaj

nomad                          one who wanders                     menni (to walk,go)        kun

nook,cf.d.Norv.

nook = hook                a corner in a room                    kan (male pr.)               m.f.

                                                                                    kampó (hook)              m.f.

 

pail                               a vessel                                    vályu                            palóc

palette, L pala               flat bladed instrument                lap (a flat surface)         palóc

path                              a way                                       csapás                          besenyő

peel 2                           a shovellike implement  lapát                             palóc

pellet, L pila                  a rounded particle                     labdacs                         palóc

pelt 2 Orig.n.k the skin of an animal                  bőr                               avar

piece,Celtic orig.           a limited quantity                       csipet                           besenyő

pile 1  L pila                 assembly of things

                                    on top of one another                lap, lapjával rakni          palóc

pill 1                             a small globular mass                labda, labdacs              palóc

place                            a part. broad portion

                                     of space                                  lap                                palóc

plane 1, L planum         flat, level surface                       lap, lapos                      palóc

pod, Orig.n.k.             small herd or flock of birds        csapat                          besenyő

puss                             a cat, a hare, a girl                    arch.suba (something    m.f.

                                                                                    with a lot of hair

 

rake 1, OE raka           an impl. with teeth                     gereblye                       körös

rank, OE hring              a separate class of man,

                                    orig. a ring                                kör, gyűrű                     körös

ravine                           a long, deep, narrow

                                    valley                                        barázda (a furrow)        palóc/avar

raze                              to tear down                             súrol (scrub)                 szarmata

rib                                long, slender bones                   borda                           avar

rich, L rex                     having wealth                            király                            körös

river, L ripa                  a flowing body of water

                                    L.ripa = bank                           part                              avar

robe                             spoil, rob                                  palást                           palóc

rotary, L rota                turning around on an axis           tér, tár, tűr                    török

rotund                          of large size                              terebélyes                     török

rouge 2, L rubeus         of the color red             piros                             avar

rove                             to wander about                       barangol                       avar

ruby, L.rubeus              red variety of corundum            piros                             avar

 

sad, Gk haden              sorrowful                                  gyász (mourning)           jász

shiver 1 Origin n.k.      to shake with cold                     fázni                             besenyő

slow                             taking a long time                      lassú                             szarmata

soup, cf.OE sopp         liquid, soup                               víz (water)                    besenyő

speak, OE spekan        to talk                                       beszél                           besenyő

staff                              a stick, a pole                           bot (+s)                        besenyő

Thames                        a river                                       nedű (liquid. See M.     szemere

                                                                                    Temes, Egypt. Neith)

the                                def.art.                                     az

toy Orig.n.k.                a small imitation of an obj.         játék                             jász

wattle, OE watul           stakes, interwoven with

                                    twigs                                        sövény                          besenyő

               


 

Magyar – Magyar tükörszavak

 

 

                        csepp                                       pici

                        dana                                         nóta

                        étel                                           élet, élés

                        kaloda                                      lakat

                        köp                                          pök

                        kupa                                         pohár

                        szike                                         kés

                        szív                                           visz

 

Himség – nőiség teremtésben megjelenő ellentétpárjai:

 

                        bak                                          kebel, köböl

                        Bál, bálvány                              levegő, lebegő

                        Pál,                                          Lavonya

                        pálca                                        lap

                        rúd                                           tár, tér, tűr


 

Magyar – Angol és IE rokonszavak jegyzéke

(Őstörzsi kapcsolat az ötödik oszlopban.)

 

A

Aegis                Gk. mythology                          Ég                    Sky                  magyar

 

Aesir                The Gods of Scand.mythol.       ős, ősz              ancestor, old     jász

 

Ass                  Icelandic mythol.                       as above           as above           jász

 

Adam               Progenitor of Mankind              ad, adó             giver. Masc.symb.

 

Age                  ME.,t.OF aage, earlier e/d/

                        age,ult.f.m. L aetas-aticum-

                        age. Aged.                                agg                   aged                 magyar

 

Agni                 Hindu myth.the God of

                        fire, — skt.                               Ég                    Sky, God         magyar

                                                                        égni                  to burn

                                                                        ákos, ékes        shiny

 

Air                   ME. ayre, eir                            Recipr. from M — E *

                        t.OF. air                                   lég                    air

                        L. aer                                       lég                    air

                        Gk. air=mist                             lé                      liquid

                                                                        Él                     alive

 

Ajar                 ME. on char = on the turn         kör                   circle                            körös

                        on cerr = turn                           kereng              circular motion

                                                                        jár                    to walk a complete

                                                                                                circle (hence the

                                                                                                G. Jahr)

 

Akin                 of kin, related by blood                 kan                   male principle             kun

                                                                            rokon               relative

 

Ala                   a wing, a winglike part,                 él                      the edge of                   palóc

                        process, expansion                                           something

 

Ale                   a fermented drink                      Recipr. from M — M **

                        ME.,OE ealu                            a fermented      lé, liquid

                                                                        drink

Alive                ME aliue                                   eleven               alive                             palóc

                        OE. on life                                élve

 

Allah                t.ar. Allah, contr. of al-ilah=      Eleven              living God

                        God                                         later: Élő Isten living God

                                                                        Jó                     God’s name (jász)

 

Almon              ME.almonde                             mandula            almond                         hun

                        OF. almande,alemandle

                        g.L. amygdala

                        t.Gk. amygdale

 

Alms                ME almes,OE aelmysse            élet                   life, sustenance  palóc

                        t.L.L.aleemosyna,

                        t.Gk. eleemosyne

 

Amen               Egypt. truth, or the one             Mén                 God, manifested           hun

                        who hides his name                                           in change,motion.

                                                                                                Lit.a stallion.

 

-an                   suffix, belonging to                    van                   is

 

Angel               ME.,OE.var.of angel,                kel                    to rise                           körös

                        pre E+angil,                              kalézol              to walk about

                        t.L angelus

                        t.Gk. angelos, orig. a

                        messenger                                küldött              messenger

                                                                        gyúl                  to burn, to shine

                                                                        gerjed               to start (in haste)

                                                                                                to ignite

Anger               ME, t. Scand.,cf. angr.                 harag                anger                            körös

                        = grief, sorrow

 

Angle               OE. angel, angul                       horog               angel                            körös

 

                                                                        görbe               crooked

 

Anchor OE. ancor                                            kör                   circle                            körös

                                                                        horog               angle

                                                                        görbe               crooked

 

Ancon              Gk. ankón=bend, elbow           kampó              hook                            kun

                        A projection                             kan, kun           a projection of smthing.

 

Andiron            ME. andyre, OF.andier?

                        Gallic andrea: young cow-

                        head, used as decoration           turka                member of the bovine

                                                                                                family

 

Anglian 1. Of or relating to the                (belongs to the körös group’s dialect,

                        Angles or East Anglia                using K-r, K-l vocabulary. Gender

                        2. An Angle                              distinction in definite art. was not

                        3. N and E group of      .           used — neither in English

                        OE dialects

 

Angus               County in E. Scotl.                    kos                   male principle in the   kazár

                                                                                                kazár dialect. A ram.

 

Apia                 Seaport in W.Samos                 öböl                 bay

 

Arm                 OE. arm, earm

                        Gk. harmos=joint                      kar                   arm (see Gk.harmos)   körös

 

Arrow              OE.,ME. arwe                          ár                     a piercing instrument

                        Icel. or

 

Asgard             Scand.myth.                             ős                     ancient                          körös

 

Icel. ass-gardhr                                         kert                  garden

 

Ashkenazim      the Scythians                            Őskun              the Scythians                kun

 

Asia                 the contient of Asia                   ős                     ancient                          jász

                                                                        ia, jav               property, land

 

Atli                   Scand.myth.name of Atilla         Atilla, Etele

                        his wife Gudrun, Sigurd’s          Atala, Atil

                        widow. Icel. Attila

 

Attach              ME. attache                              Recipr. M—E*

                        ad + tach                                  csatol               attach

 

Attire                horns of a dear

                        ME. atire

                        OF atirer=put in order              sor, sorol          put in order       török

 

Auburn L albus=white                                       barna                brown              avar

 

Awl                  a pointed instrument                  ár                     pointed instrument

                        ME al                                       él                      the edge of smthng.

                        OE ael                                      ék                    the point of smthng.

                        G ahle

 

Aye                  I ? var, of ME yie                     Recipr. M — E*

                        OE gi = yea                              jó                     affirmative: good           jász

 

Abele               white poplar tree                       pálma (palóc     poplar tree                    palóc

                        DM abeel                                 dial.)

                        g.LL Albellus, dim. of               béla                  white shine

                        albus                                                                (béla-gyöngy=white

                                                                                                pearl)

 

Ace                  a single spot, or mark on           ős                     ancestor                       jász

                        card, etc.                                  egy                   one

                        supposedly td.Gk.,var.of

                        Gk. Heis=one

 

Ache                to suffer pain,pseudo Gk sp.     ék                    vedge,with a pointed     kun

                        ake                                                                   end

                        ME. aken                                 kún, kan           projection of smthing.

                        OE. akan

 

Achene Bot. a small, dry,hard, one-                   egy                   one

                        seeded indehiscent fruit.

 

Acne                inflammatory dis.                       ég                     to burn                         M/K

                        Origin not known                    gyúl                  to ignite

                                                                        gyúlladás          inflammation

 

Acre 4              Obs. an open and plowed         ugar                  a field                           M/K

                        field                                          ék                    wedge

                        OE aker                                   eke                   to plow

                        c.G. Acker                               ág                     a branch, which was

                                                                                                the first plow

 

Add                 ME. adde(n)                             ad                    to give

                                                                        ad (math.)         add

 

Ae’                  Scot. one                                  egy                   one                   magyar

 

B

Baal                 Solar deity, chief god                Béla                 God in the Palóc           palóc

                        of the Phoenicians                                             language-group

 

Baby                ME babi                                   bab                  something round

                                                                                                and small, a bean

                                                                        baba                 a baby

                                                                        báb                  a pupa

                                                                        pupa                 puppet

 

Bachelor           ? to L.baculum=staff                 bak                  a male, symbol a staff    kabar

                                                                        baka                 a soldier

 

Back                spine, support

                        ME bak                                    bak                  as above                       kabar

 

Back 3             tub                                           Recipr. M — E*

                        t.D. Bak                                   köböl               a wooden tub       kabar

                        t.F. bac trough                                                  (female principle)

                        ferry boat

 

Baff                  striking the ground with             püföl                 baff (anything)      avar

                        a stick. ? Imit. ?

 

Bag                  a receptacle                              Recipr. M — E *

                        cf.Icel. baggi = pack,bundle      köböl               a wooden receptacle        kabar

                                                                        kebel                busom

                                                                        bog                  a protruding, round

                                                                                                object, a knot, a bog

 

Bail 4               A bar to separate horses           bál                    a pole                           palóc

                        ME baile, OF barrier                pálca                a stick

                        of obscure origin

 

Bake                to cook by dry heat                  Recipr. M — E *

                        OE bacan, G. backen               köveszt         cooking via hot stones.            kabar

                                                                                           It may also be connected

                                                                                              with ég = to burn

 

Baker                                                               pék                                                      kabar

Bald                 lacking hair                               béla                  white shine                    palóc

                        cf.Welsh bali=white-ness

                        + ed

                        ME balled f.obs. ball =

                        white spot

 

Bale                 Large bundle                            Béla                 roundness of the Sun     palóc

                        OHG balla = ball                      Recipr. M — E*

                                                                        labda                ball

                                                                        balla                 round

 

Bairn                Scot. and N.E. a child               bar (avar)         a boy                avar

                        Scot.var.of obs. E barn(e)       barát                a friend.

                        OE bearn

 

Bale 2              Arch. evil, harm                        bal                    lit.left; also evil, harm   palóc

 

Balka               ME.,OE balka = ridge              bál                    pole                                palóc

                        OH.G balco = beam

 

Ball                  a spherical body                       Recipr. M — E*

                        ME bal                                     labda                ball                                 palóc

Baltic                a group of Indo-European         balla                 a body of water with         palóc              

                        languages inc. the extinct                                      waves

                        old Prussian

                        ML Balticum ? der.

                        baltens = belt

 

Baluster            short, pillar-like support                bálvány             support beam               palóc

                        Gk balaústion = poma-

                        granade flower

 

Ban 4               Rumanian coin                          pénz                 money, orig. the               pannon                                                                                                 scales of the fish

                                                                        pán (pannon)    sun, perceived as a lens

                                                                        Recipr. M—M**

                                                                        nap                   sun

 

Ban 3               Hung. and Pers. lord                 bán                   it relates to the above

 

Band 2             a thin, flat strip of material         pánt                  a band                  pannon

                        for binding                                pántlika            hairband, ribbon

 

Barca               influential family of                     Barca               a territory within

                        Carthage; Hamilcar,                                          Hungary

                        Hasdrubal, Hannibal

                        belong to it.

 

Barge               an unpowered vessel                 bárka               ark                               avar

                        L baris

Bark 1              The abrupt, explosive cry          brekeg              the sound of frogs       avar

                        of a dog.                                                           Imit. Also: utterances

                        ME berke(n)                                                    were derived from the

                        OE beorcan                                                      name of each ling.

                                                                                                group’s divinity

 

Bark 3              a 3 masted vessel                      bárka               ark                          avar

                        It. barca

 

Barley              cereal plant                               boróka, bors    round fruits, seeds    avar                                 ME baerlic                                                                b + árpa           barley

 

Barn                 a building for storing hay           vár                   stronghold               avar

                        grain.                                        barlang cave

                        OE beren, bere:

                        barley+aern=place

 

Baron               a feudal vassal, nobility                  bar                   man (avar)             avar.

                        L baro = hulking fellow                 ar, er                energy, man

 

Barrack            a building, or a range of                 vár                   stronghold                    avar

                        buildings                                       barlang cave

                        It. baracca                                    rak                   to build

                        Origin not known                        fal                     wall

                                                                            falu                   village

 

Barrel               a wooden, cylindr.vessel                   borda               rib, plank                      avar

                        der.probabl. barre, bar=                  hordó               barrell

                        = stave

 

Barrow 1          flat, rect.frame                                  v — r               denotes an enclosed

                        OE bearwe, prob.akin to                                              space

                        beran, bear

 

Barrow 2          a burial mound of the                        barlang              cave                             avar

                        prehist.inhab.of Great Brit.                vár                   orig. a mound; castle

                        OE beorg-hill, mound

                        G. Berg

 

Barter               to trade by exchange                             vált                   to exchange                  avar                

                        ME bartra, frequ. of obs.

                        barrat

 

Base 1              the bottom of anything                           váz                   structure, support    besenyő

                        considered as its support

                        ME., OE basis

 

Bash                 to strike with a crushing,            Recipr. M — E*                                           besenyő

                        smashing blow                                      csap                         to bash

                        bat + mash

 

Basin                a circular container                                    víz                    water                besenyő

                        a hallow depression in

                        the earth’s surface,                                    vás, vés            to carve out space

                        the tract of country, drained

                        by river                                                     visz                   to carry

                        LL bachinus, der. bacca=

                        = river

 

Basket              receptacle, made of twigs,         Recipr. M —E *                       besenyő

                        rushes.

                        Origin not known                    csepű               a coarse fiber (hemp,

                                                                                                etc.) Suba, seprű —

                                                                                                some objects made of

                                                                                                coarse fibers. All these

                                                                                                words belong to the

                                                                                                besenyő B-s group of

                                                                                                words.

 

Basque             People of unknown orig.                                 agglutinative language

                        language connected with

                        the Iberian

                        L vasco, vasconia

 

Bastard            illegitimate child             Recipr. M — E *

                        ME, OF probably. bast=             basz                 to procreate    besenyő

                        packsaddle+ard,                           zabi                  bastard

                        through meaning of a mule

 

Baste 2             to moisten while cooking           víz                    water                besenyő                     

                        OF basser = soak                        vízez                 to moisten

 

Baste 3             to beat with a stick                    Recipr. M —E

                        cf.Icel. beysta to                       csap                 beat                  besenyő

                        beat, trash

 

Baste 1             sow slightly                               Recipr. M — E *

                        cf, OHG sew with a bast           csepű               a coarse fiber    besenyő

 

Bat 1                the club used in cert.games        bot                   stick, cane        besenyő

                        ME batte

                        OE batt

 

Bel                   Babilonian and Assyrian            Bál                   Sun                              palóc

                        God of the Earth                       béla                  white shine, light

 

Belly                 1. The front of the upper

                                    part of a vert.

                        2. Stomach and its adj.                 bél                    intestines                       palóc

                        5. Inside, interior                           bel                    inside of something

 

Beltane an ancient Celtic fest. obs.                         Bál                   spring fest. of new         palóc

                        on May-day in Scotl.                                        life. Bál Sungod’s

                        ME (Scot),t.Gael.                                             wife Vilona, the Earth

                        bealltain                                                            in Palóc mythol.

                        Origin not known.

 

Ben 1               Scot. the inner room of

                        a cottage

                        OE binnan = within                   benne               within               pannon

 

Berm                dirt shoulder alongside  perem               the rim of something      avar

                        the road                                    párkány            a ledge, etc.

                        2. a narrow terrace

                        between the rampart

                        and the mat.

                        F. berme

 

Berry                1. any small, juice fruit               boróka             round fruit                     avar

                        3. dry seed or cernel                     bors                 peppercorn

                        OE berie

                        G Beere

 

Bes                  Egyptian rel., beneficent                basz                 procreation       besenyő

                        god of pleasure

 

Besom              brush or twigs bound                Recipr. M — E *

                        together as a broom                  seprű                broom              besenyő

                        ME besum = broom

                        OE besema

                        G Besen

 

Bath 1              washing the body                      víz                    water                besenyő

                        The water used for this

                        purpose

                        ME, OE baeth

 

Bath 2              liquid measure, a Hebrew          víz                    water                besenyő

                        unit

 

Baton               staff, club                                  bot                   baton, bat         besenyő

                        LL bastun.

                        Origin not known

 

Bawd               procurer

                        ME bawde ? t.fF baud =          bódog              happy               palóc

                        = gay                                        boldog              happy

                        cf. bald : bold

 

Bay                  a recess, or inlet in the   váj, vájat          a recess

                        shore of sea or lake                  vályú                a large, long vessel

                        LL baia                                    Baja                 a city on the Danube

                        Origin not known.

 

Beach               Sand or loose, waterworn

                        pebbles.

                        OE bece = brook                     víz                    water                besenyő

 

Beak                4. Anything beaklike,                bak                  smthing that      kabar

                        or ending in a point                   bök                  sticks out

                        LL beccus of cf. orig.                                        to stick smthing

 

Beaker             a flat bottomed cyl./infl. Recipr. M — E *

                        by beak 1, ME biker                köböl               a vessel to hold liquids

                        cf.Icel. bikarr                            kebel                busom

                        ? ult. LL bicarium                      öböl                 bay                   kabar

 

Bear 1              to hold up, support                   bír                    able to support      avar

                        OE beran

                        Skt. bhar

 

Bear 2              a mammal of the fam.                B — r in avar vocabulary = the     avar

                        ursidae                                     Creator and the created. Frequently

                        OE bera                                   the symbol of the Sun

                        G Bar

 

Beast                any animal, esp. the lge.            busó                 a bison, or an    besenyő

                        four-footed                                                       animal living

                        L bestia                                                            near water

 

Bet                   stake, wager                             vet                    to throw             besenyő

                        Origin not known                    vetélkedés        to bet

 

Betise               stupidity                                    buta                  stupid               besenyő

                        F.der.bete=beast

 

Bier                  a frame or stand on which         Recipr. M —E *                       avar

                        a corpse or coffin is laid            ravatal              a bier

                        OE ber, baer

                        c.G Bahre

 

Big                   lge in size (ht.,wt.,amount)         Recipr. M —E *                       kabar

                        Origin not known                    kövér               fat, bulky

 

Bigot                a person intolerant of... Recipr. M — E *                      kabar

                        Origin not known                    kevély

 

Bill 1                a bill of exchange                      Recipr. M — E *

                        ME billa                                   lap                    a flat surface     palóc

                        ML bulla                                  lapos                flat

 

Bil-la-bong       Native Australian, a branch

                        of a river flowing away from

                        the main stream;                        láp                    a watery land    palóc

                        stagnant water                          pang                 stagnates          pannon

 

Billet 2              small stick of wood,                  pálca                staff                  palóc masc.

                        esp.one cut for fuel

                        ME billete, dim.of bille =

                        = log

 

Bison                N.Am.bovine ruminant              busó                 bison                besenyő

                        cf. G. wisent

 

Bit 2                 small piece or quant.                 pici                   tiny                   besenyő

                        OE bita = morsel

 

Bladder            1.distensible pelvic sack            Recipr. M — E *

                        3.Bot.a sack cont. air                levegő              air                    palóc

                        OE blaedre = bladder               labda                a spherical object filled

                        blister                                                               with air. A ball.

 

Blade               the flat cutting part of a  Recipr. M — E *

                        sword, leaf of plant, esp.           lap                    flat surface        palóc fem.

                        of grass

                        OE blaed

                        G Blatt

 

Blanch              to whiten                                  béla                  white shine        palóc

                        OF blanchir, der.blanc

 

Blank               free from mark

                        Gmc: cf. Blank:bright,

                        shining                                      as above                                   palóc

                        OF blank = white

 

Blanket a large, soft, woven                   Recipr. M — E *

                        piece of material                       lap                    flat surface        palóc

                        ME, OE blankette, dim.            béla                  white shine. I consider

                        of blanc = white                                                the above the better

                                                                                                choice.

 

Blink                to wink, esp. rapidly and           pilla                  eyelash             palóc

                        repetitively                                pillant               to look somewhere

                        ME blinken, var.of                                            for a moment

                        blenken=blench                        Recipr. M — E *

                                                                        rebben              to flutter

                                                                        libben               to flutter

 

Blizzard            violent windstorm, var. of

                        d.blisser,blaze,blinding

                        flash of lightning                        villám                lightning            palóc

                        cf.OE blysa = torch

                        blysian = to burn

 

Blond               ML blondus = yellow                varkó               very blond, almost

                        cf. OE blondenfeax =                                        albino               palóc/avar

                        = grayhaired

 

Bloom              flower of a plant                        virág                 flower               palóc/avar

                        cf.Icel.blom:flower

                        blomi: prosperity                       virágzó             prospering

 

Bludgeon          A short, heavy club                   balita                club                  palóc masc.                            

                        with one end loaded, or

                        heavier than the other

                        Origin not known

 

Boast               to speak exagger. about

                        oneself, to be proud to be         büszke              proud               besenyő

                        in the possession of..

                        ME bosten

                        Origin not known

 

Boast 2            to dress or shape roughly          Recipr. M — E *                      besenyő

                        Origin not known                    szab                 to cut to size

 

Boat                 1.Vessel for transp.by water     bödön-hajó      a boat cut of     besenyő

                        2.Small ship for spec.use                                   one piece          reversal of

                        OE bat                                                                                     masc/fem                     

Bob                  a style of short haircut               búb                  a raised something

                        ME bobbe = bunch                  bóbita               a tuft of feather, hair

                        cluster, knob                                                     etc.on top of the head

 

Bolus                a round mass of medicine          balla                 a sphere           palóc

                        Gk bolos = lump

 

Board               a piece of timber sawed            borda               a rib (human body,or

                        thin.                                                                  of a wooden keg.)   avar

                        OE bord, board

 

Border             a side, edge, or margin  párkány, part    edge, rim, border      avar

 

Bore 1              to pierce a round hole               fúr

                        ME borian, akin to

                        L forare

 

Borough           an incorp.municip.

                        OE burg                                   vár                   castle                            avar

                                                                        vármegye          a county

 

Bors                 Sir Bors de Ganais                    Borsod             a town and castle existg.

                        knight of the round table                                    prior to Árpád’s reign.

                        natural son of King Arthur,                                Note the similarity of

                        nephew of Lancelot                                          the Arthur and Atilla

                                                                                                legend of the sword.

 

Bosk                archaic and poetic: a                 Recipr. M — E *

                        thicket, a small wood, esp         zsupp               bundles of twines,    besenyő

                        of bushes                                                          sticks to make

                                                                                                thatched roofs

 

Boss                 foreman, manager                     basúr                man in besenyő dial. besenyő

                        t.D. baas: master                       basa                 like a Turkish pasa

 

Bowel              1.intestine                                 bél                    intestine                                    palóc

                        2.the inward,inter.parts bél                    interior of something

                        ME buel

                        L botulus = sausage

 

Brandy             spirit, dist.from vine                   bor-párlat         brandy                          avar

                        t.D. brandenwijn =

                        = burnt vine

 

Brat                  a child, usually used in   barát                a friend             avar

                        contempt                                  ember               a human

                        cf.d.brat = rag, trash

                        OE bratt = cloak

 

Braze               metall.to unite by intensly           parázs              live coal                        avar

                        heating parts to be joined

                        ? t.F. braser, der.

                        braise = live coal

 

Breach             1.Act or result of breaking

                        7.Obs. wound

                        8.To make a breach                  váj, vájat          breach                          avar

                        or opening

                        OE braech

 

Breath              the air inhaled/exhailed

                        akin to G. Brodem =

                        = exhalation, vapor                   pára                 mist, vapor                   avar

 

Brew                to make beer, etc.by                 párol                to steam                       avar                             boiling and fermentation      forr                   boiling

                        OE breowan

 

Broider arch. to embroider                    varr                  to sew                          avar

                        OE broudre

                        OF bro/u/der, of

                        Gmc. origin

 

Broil                 1.to cook by direct heat            parázs              live coal                        avar

                        2.to scorch                               pörköl              to scorch

                        ME brule(n), ? t.OF

                        bruiller = burn

 

Brother a male child of the same                        bar                   a male (Avar)               avar

                        parents                                     barát                a friend, a friar

                        ME, OE brother                       ember               a human, a male

                        c.G. Bruder                              testvér              brother

 

Brown              2. of the color brown                barna                the color brown            avar

                        ME.,OE brun

 

Brume              mist, fog                                   pára                 mist, vapor                   avar

                        t.F.fog, t.Pr.bruma

                        g.L bruma = winter-solstice

 

Buck 1             male of the deer, etc.                bak                  male deer or goat          kabar

                        OE bucca = he-goat                 bika                  male of the bovine

                        and buce = male deer                                       family

 

Bucket             a vessel for carrying water         Recipr. M — E *

                        OE buc = pitcher                      köböl               a vessel for carrying      kabar

                                                                                                water, made of wood

 

Bug                  any insect...                              bogár               a bug                            kabar

                        cf. Welsh bug = bogy,ghost       bogy                 arch. ghost

 

Burial               act of burying                            verem               a pit                              avar

                        OE byrgels = burying place       vermel              to bury in a pit

                        Pre Engl. burgh+ils                    vár                   a burg

                        cf. riddle, cherry                       boróka             a round fruit

 

Burn 1              charred by heat                         pörköl, perzsel                                      avar

 

B — s              Ezen mássalhangzós városok, helynevek vízzel kapcsolatos helyek közelében vannak, s nevüket a víz szóból eredeztetik – besenyő őstörzsi kapcsolat.

B — th             mint fent

 

                        Basel                            a  Rhine  folyó mellett Svájcban

                        Bastia                           tengerparti város Corsica ÉNY-i részén.

                        Bataán                          félsziget NY. Luzon, Philippines

                        Batavia                         Kikötő ÉNY Java-ban

                        Bath                             Anglia délnyugati részén — gyógyvizéről hires

                        Batum                          Fekete tengeri kikötő a DK-i parton                                                                            

                        Bethlehem                        oázis

                        Bethabara                     fürdővizeiről hires — Keresztelő János otthona

                        Bethania                       sok a forrás vize

                        Bethesda                      gyógyvizeiről hires

                        Bethsaida                     a Gallilea-I tenger északi partja

                        Pest                              a Duna mellett épült Magyarországon

                        Beseny                         Balaton melletti városka

 

C

 

Cat                   domesticated carniv.                 kacs                 tenticle              székely

                        OE catt. catte                           kacor               a curved knife

                        Ult.origin not known               kacor király      king of the curved knife

                                                                                                meaning a cat’s claws

                                                                        cica                  kitten

                                                                        ccccc               cat calling sounds

 

Canon 1           a fundamental principle

                        OE canon = rule

                        [gk kanón = straight rod            kan                   male principle               kun

                                                                                                projecting part of smthg

 

Cap                  a covering for the head              kobak              head                             kabar

                        OE coeppe                               koponya           skull

                        LL cappa, appar.deriv. of         kobak-tök        a kind of gourd, used in

                        caput                                                                old, lean times as part

                                                                                                of clothing

 

                                                                        Recipr. M — E *

Caper               to prance                                  bak                  the „he” of deer and goat

                        fig.use of L caper=he goat         bak-ugrás         caper                            kabar

 

Card 2             an implement used in                 kártoló             card

                        disentangling fiber and

                        wool prob.influenced by

                        L.carduus = thistle

 

Carl                  Scot.:robust fellow                    Kor-ata            God’s name (körös)

                        OE,t.Scand.,cf.Icel                   Károly              eagle, king

                        carl = man                                király                eagle, king

 

Casern             orig.small room for soldiers       ház                   house                           kazár

                        Pr.m. cazerna                           kas                   hive

                        LL var. of quaterna                   kaszárnya

 

Cask                Barrel-like contain.made           kászú                cask                             kazár

                        out of staves varying size

                        for holding liquids

                        Sp. casco = skull,helmet

                        cask, der.

                        cascar = break

                        L cassare = break, shake

 

Castanet           t.Sp.dim. of castafia                  geszt                 small,round,hard nodule

                        L castanea = chestnut               gesztenye          chestnut

 

Castle               a fortified residence                   kástyú              fortified building      kazár

                        OE castel = village                    kastély              castle

 

Catch               to capture                                 Recipr. M — E *

                        ME cache, cacche(n)                kacs                 tenticle             székely

                        L capere = take                        kacsó               a small hand

                                                                        kapni                to receive

 

Cat – o – nine – tails   a whip                            kötni                 to tie, to weave smthg.

                        usually nine cords

                        tied to a handle

 

Chafer              scarabaeoid beetle                    kapar               to scratch                     kabar

                        OE ceafar                                 kaparó             smthing that scratches

                                                                        Recipr. M — E *

                                                                        bogár

 

Chaos              2.infinity of space or                  kusza                matter in a state of        kazár

                        formless matter                                     disorganization

                        3.obs a chazm/abyss                 kusza                a state out of which

                        t.L, t.Gk                                                           the solar system evolved

                                                                        köd                  fog. A nebula

 

Chap 1             2.to cause to split/crack                csap                 to give a blow       besenyő     

                        5.Scot. a blow, a knock

                        ME chappe(n)

                        Origin not known

 

Char 3              to turn a single piece of                 kör                   circle                     körös

                        work. An odd job                     köröz               turns around smthing

                        ME cherre, OE cerr =              kor                   age (historical ages)

                        = turn, time, occasion

 

Charkha           spinning wheel or cotton            kerék               wheel               körös

                        gin. Hindu.

 

Chasuble          Sleeveless outer vestment          suba                 unique garment of

                        worn by priest celebrating                                 Hungarian shepherds

                        mass                                                                 which served as a tent

                                                                                                in an emergency.

                                                                                                Documented in ancient

                                                                                                Egypt.lit. as ceremonial

                                                                                                garment.

 

Cherry              fruit, genus prunus,                    kerek               round               körös

                        consisting of a pulpy,                 cseresznye        cherry

                        globular drupe enclosing

                        one stone

                        OE ciris

                        Gk kerasos

 

Chicken            the young of the domestic          csike                chicken (székely dial.)

                        fowl or of any age                     csirke               chicken

                        OE cicen, ciken                        Recipr. M — M * *

                        cf.D. kieken                              kicsi                 smthing small   

 

Chimney           a vertical structure                     kémény            chimney                        kun

                        by which smoke can escape      kémelő             a hole to look through

 

Chip 1              a small piece of wood/food       csipet               a very small piece    besenyő   

                        ME chippen                              csíp                  to pinch a small piece

                        OE cippian

                        cf.MLG.,MD kippen:

                        chip eggs, hatch                        A variant of words expressing smallness

                                                                        csepp               a drop of water

                                                                        csipa                „sleep” in the eyes

                                                                        csibe                a chick

                                                                        Recipr. M — M **

                                                                        pici                   tiny

                                                                        paci                  a young foal

                                                                        poci                  „tummy”, etc.

 

Chip 2              to utter a short,chirping csipog (v.ö. a fentiekkel)

                        sound (imit.)

 

Chirp                to make a short, sharp              csipog              to chirp besenyő

                        sound, like birds                       csörög              the sound of the

                        ? var. of chirk                                                   magpie (szarka)

 

Chord              a string of a music.instr. húr                   gut, intestine      körös

                                                                        húr                   string of a musical

                                                                                                instr. (an application

                                                                                                of the above.)

 

Chorus             a group of people singing          kör                   circle (also of people)  körös

                        in concert

                        Gk chorós = dance,

                        band of dancers

 

Chronic            inveterate, constant                   kór                   a chronic disease          körös

 

Chum               an intimate friend or                  kún                   a man                           kun

                        companion                                koma                a male relative,

                                                                                                a camarade

                        Origin uncertain                     kamasz             teenager

 

Churn               a vessel/machine                       korsó               a vessel to hold körös

                        in which butter is                                               liquids in small

                        made-                                                              amounts

                        ME chyrne

                        OE cyrin

                        c.Icel kirna=tub

 

Circle               a closed plance, curve               kör                   circle                            körös

                        L circulus                                  karika               hoop

                        ME circle                                 kerék               wheel

                                                                        kerek               circular

 

Clan                 a group of families or                család               the immediate, or          körös

                        households, as among the                                  extended family

                        Scot.Highlanders.

                        Gaelic: clann

 

Claw                a sharp, usually curved                  karom              claw                 körös

                        nail                                           köröm              nail

                        ME clawen                               (this k—r group of words denotes

                        OE clavian,der.clawn                a curved, rounded state.)

 

Clef                  a symbol to indicate                  kulcs                key                   körös

                        the pitch.

                        L clavis = key

 

Clock               instrument for measuring            halad                to proceed        körös

                        time

                        OE clugge = bell                       harang              bell

                        ONF cloke = bell

 

Close               to stop, obstruct                       k—l group of words = circularity          körös

                        ME clos                                   kaloda              an instrument of

                        (to close a door = a                                          confinement

                        circular motion)             Recipr. M — M **

                                                                        lakat                 lock

                                                                        lakatol              to lock in

 

Club                 a heavy stick                             kalló                 a club                           körös

 

                        cf.Icel klubba, akin to

                        clump

 

Cob                 a corn-cob. A male swan          Recipr. M — E *

                        ME origin obscure                  bak                  orig.masculine               kabar

                                                                                                principle

 

Coil                  1. to wind into rings                  hajlik                to bend                         körös

                        2. to wind                                 kajla                 a bent something

                        L  colliegere

 

Cock                1. a rooster                               kokas               rooster

                        2. a male of any bird

                        OE cocc

 

Coma               a state of prolonged                  kum, huny         to sleep                        kun

                        unconsciousness

                        G. koma = deep sleep

 

Coma 2            the nebulous envelope               gomolyag          a nebulous formation     kun

                        around the nucleus of a                                     of something, usually

                        comet                                                               of round shape, like a

                        Gk come = hair                                                cumulus cloud

 

Cone                L.M.s. conus                            kan                   male principle               kun

 

Cook               to prepare food by                    kohaszt

                        heating                                      köveszt to cook on hot stones

                        ME, OE coc

                        L coquus

 

Cop 2              1. a conical mass                      kúp                  cone                             kabar

                        2. Obs.or dil.the top/crest

                        of anyth.

                        OE cop, copp, top                   kobak              head

                        G.,cf. Kopf

 

Cape 2             A long mantle of silk                 köpeny             cloak, mantle                kabar

                        or other material

                        ME, OE cap

 

Carpenter         a workman who uses                kerék               wheel                           körös

                        tools and lumber                       kerékgyártó      carpenter

                        ME.,ONF carpentier

                        L carpentum: wagon

 

Cord                a string or small rope

                        ME corde,

                        Gk chorde = gut                       húr                   gut, string of an       körös

                                                                                                instrument

 

Cornea             der.from                                   köröm              nail                            körös

                        L corneus = horny                    karom              claw

 

Corral              a pen/enclosure for                   kör                   circle                         körös

                        horses/cattle                             kert                  yard

                        t.Sp.enclosed yard,

                        der.corro = ring

 

Corrie              Scot. a circular hollow                  kör                   circle                         körös

                        in the side of a hill or                 kerek               circular

                        mountain.

                        t.Gaelic coire = caldron

 

Cos                  one of the Dodecanese             kos                   a male sheep, symbol   kazár

                        islands in the Aegean off                                    of the kazár group,

                        the SW coast of Turkey                                    a ram

 

Cot 2               a small house                            kas                   hive, basketlike struct.     kazár

                        ME, OE                                   kásztú               early form of castle

 

Cote 1              a small house                            ház                   house                             kazár

                        Origin not known                    hézag                an empty space

                                                                        köt                   to tie, to weave

 

Couch              a bed or other place of rest       kas                   a basketlike structure,

                        ME couche(n)                                                  on top of wagons

                        L collocare

 

Cough              to expel air from the lungs         köhögni            to cough

                        ME doghen

                        OE cohhetan

                        cf.G keuchen

 

Court               an open space wholly or           kert                  garden              körös

                        partly enclosed by wall

                        ME, t.OF cort

                        g.L co/ho/rs = enclosure

 

Cove 1             a small indentation in the            öböl                 bay                   kabar

                        shoreline.A cave, cavern,          köböl               a vessel holding liquids

                        a concavity                               (Both of the above are female principle

                        ME, OE cofa = chamber          as opposed by their recipr.: bak, etc.)

                        Icel. coft = hut

 

Cove 2             a person, a fellow.                    kofa                 a person selling things

                        Kova = creature                                               in markets.

                                                                        The Creator in the Kabar = Bak,

                                                                        the created = kaba

                                                                        Recipr.M — E*

                                                                        Baka                man                  kabar

 

Covet               to desire inordinately, or            kíván                to desire           kabar

                        without regard to the                 követel             to demand

                        rights of others

 

Crane               1. wading birds                         kerül,                circular motion    körös

                        2. an upright post turning           köröz               as above

                        on its vertical axis

                        ME, OE cran

                        c.G. kran

 

Crease             a line, mark produced               gyűrődés          crease              körös

                        in anything by folding

                        Origin not known

 

Crochet            a kind of needlework                horog               hook                körös

                        with a small hook                      horgol               to crochet

                        OF crok = hook

 

Crock 3           soot, smut                                 korom              soot                  körös

                        soil, or marking

                        Origin not known

 

Crook              a bent/curved implement           horog               angle                körös

                        ME krok(e)

                        cr. Icel krokr

 

Cross               ME, OE cros                            kereszt             cross

                        L crux                                      (composite of kör + geszt = a circle

                        Icel. Kross                               and an inner focus, as in the Gaelic

                        t.O Irish ?                                 cross.)

 

Crouch             to stoop, or bend low               görnyed            to bend low      körös

                        ME crouchen, der.

                        croche = hook                          horog               hook

 

Cabbage 1       any of various cultivated            káposzta           cabbage           kabar

                        varieties

                        ME caboche

                        L caput                                 kobak              the rounded part of the

                                                                                                head

 

Cain                 first son of Adam and Eve         kaján                malevolent        kun

                                                                        kíjó                  snake

                                                                        hajlott               crooked

                                                                        kaj                   color of a ripe apricot

 

Crow               birds of genus Corvidae            holló                 crow                körös

                        ME, OE crawe (harsh cry         „kár-kár”          its cry

                        of the craw)

 

Crown              an ornamental wreath or            korona             crown, derived from  körös

                        garland for the head                  kör                   circle (fem.principle)

                        ME croune,

                        cf. corona

                        L corona

 

Crust                hard outer portion of                 kéreg                hard outer crust of anyth.

                        bread, etc.                                héjj                   outer covering of softer

                        ME., L crusta = rind                                         items, such as fruits, nuts

                                                                                                bread, etc.                    körös

 

Cry                  to utter inarticulate sounds         kiált                  cry                               körös

                        ME crie(n)                                károg               the cry of a crow (or

                        OF crier                                                           an unpleasant person.)

                        L quiritare

 

Cub                  the young of certain                   Recipr. M — E *

                        animals. See cob                       bak                  the male of certain

                                                                                                animals             kabar

                                                                        bocs                 the young of the bear                                                                                        (related to pici = tiny)      besenyő

 

Cube                a solid, bounded by 6               köb                  the cube-root of a  kabar

                        equal squares                                                    number.

                        t.L cubus

                        Gk kybos = die, cube

 

Cuff 2               to strike with open                    csap                 to strike                 besenyő

                        hand. Beat, buffet

                        cf. Swed kuffa = thrust,

                        push

 

Cumin              a small, aplaceous plant,            kömény            cumin                     kun

                        bearing aromatic seed-like        kemény            hard

                        fruit

 

Cumulus           a heap, pile. A cloud                 gomolyag          cumulus, related to

                        with domelike summit                gömb                sphere

                        made up of rounded                  gombolyag        a ball of yarn, etc.

                        heaps

 

Cup                  a small, open container  kobak              a rounded vessel from

                        to drink from                                                    nature, like a gourdpeel

                        OE cuppe                                 kupa                 cup

                        LL cuppa                                 köböl               large, wooden vessel

                        L cupa = tub, cask                                            for holding liquids     kabar

                                                                        Recipr. M — M **

                                                                        pohár               cup

 

Curb                a chain or strap

                        attached to the upper

                        branches of a bit.

                        F. curbe = curved                     görbe               bent. (Has a large family

                        L curvus = bent                                                of associated words.)    körös

 

Curl                  to form into ringlets                   karika               ring                   körös

                        ME crolled, crulled                   kör                   circle

 

Curve               a bending line without                hajlik                to bend             körös

                        corners                                     hajlott               curved

 

Cushion            a soft bag of cloth,                    Recipr. M — E *

                        leather filled with feather,           zsák                 sack, bag          kazár

                        air, etc.

                        ME cushin

                        OF cussin

 

Cut                   to penetrate with sharp                  kés                   knife                             kazár

                        instrument                                 késel                to cut with knife

                        ME cutten, kytten

                        Swed. kata = cut

 

Cute                 US colloqu. pleasingly   kedves             nice, pleasing                kazár

                        pretty, dainty

                        (aphetic var. of acute)