Back to Home

   Abelovszky Eliz: 

Felhívás a magyar néphez!

Közeledik a Március 15 ünnepe, ami az “ itt az idő, most vagy soha” kényszerű választását   süvölti felénk már  160 éve. A lehetőség első napjaiban a tiszta szellemi légkörben fellobbant szabadság-vágy mindig jól választott nemzeti program, de a túlerő, olykor  a kilátástalanság,  vagy  az   árulás, gyakran a közönnyé silányult világméretű  rokonszenv, maga alá temette a szabadságot, annak hőseit, - néha majdnem  a nemzetet is.

Vigasztaló-e az a tény, hogy az 1848-as forradalmat eltipró dinasztiák, - a Habsburg és a Romanov dinasztia is eltűnt 70 év múlva?  Vagy az  a következmény, amit Trianon égbekiáltó és ostoba béke-parancsát támogató   angol és francia világ-birodalom csak 25-30 évvel  volt képes túlélni?!.Összeomlottak  két, fölényesen megnyert világháború után.

1956 csodás szabadságharcát is csak  pár évtizeddel élte túl az azt vérbefojtó Szovjetunió.  Több ezer éves Hazánkon osztozó utód-államok is marakodva, szétestek, vagy nyomorogva küszködnek. -  Egyetlen összetartó erejük az érthetetlen magyar  gyűlölet, - ennek segítségével építenek nevetséges őstörténetet maguknak,  most az EU és az ENSZ közönye mellett.

Mátyás király korában Hazánk gazdag ország, és  5 milliós lakosságával Angliával azonos népességű és hatalmú királyság volt. Ezer évig nemcsak egy jólszervezett állam volt, hanem  egy csodás geológiai egység is volt évezredeken át, amely minden jóval ellátta az ott élő népet. Ezt a nagyszerű politikai és geológiai egységet darabolta fel nyomorgó államokká a rövidlátó diplomácia és a vak gyűlölet!

Hazánk megcsonkítását támogató hazug és gyakran ostoba érvek egymásután omlanak össze a GENETIKA FEJLŐDÉSE FOLYTÁN.  A modern tudomány és a tudományos magazinok közlései szerint a kelet- europai ember örökítő-jelzője  -     az EU-19  -  a magyarokban  6O%!, - ami a legmagasabb Európában. A következő  - a nyugat-európai örökítő-jelző  - az EU-18 – 3O%-ban    van jelen a magyarok génjeiben, és csak 1O%ban urali!   (Botos László kutatási eredményei és a Science Magazine közlése!)

Már az amerikai embertani professzor Grover Krantz az 198O években folytatott kutatási  eredménye szerint is, a magyar nép Európa ős-lakója és a logika csodás törvénye alapján fejlődő nyelvünk Európa ős-nyelve! (native language.) A professzor szerint a kontinens többi népe vagy tőlünk származik, vagy bevándorolt!

Most ismét ezt az ős-lakos népet akarják elűzni, vagy gazdaságilag kiszoritani rezervátummá zsugorított őshazájából,   ostoba érvek alapján,   rafinált ellenségeink!

A mai magyarságnak meg kell tanulni, hogy joga van Trianon igazságtalanságáról beszélni!  A tudományos  világ felé is bizonyítják  történelmi  Hazánkhoz kötődő jogainkat a génjeinkben felhalmozott bizonyítékok!

Tudnunk kell azonban, hogy ezt a harcot  nekünk, magyaroknak kell elkezdeni, a tudomány, az igazság és a  nemzetközi jog segítségével magunk mellé állítani a világ erkölcsi nagyjait! Morális bátorságú társakat és barátokat kell keresni  az EU, az ENSZ és a milliárdos nagyság-rendben élő rokon-népek között, hogy együtt harcoljunk jogainkért, egy emberszabású világért, a klíma-változás terhe mellett is.

A két világháború és az azokat követő igazságtalan béke-parancsok a III. Világháború rémisztő légkörébe sodorta a világot, azzal a tébolyító félelemmel tetézve, hogy nem tudjuk: ki az ellenségünk,  hol tartózkodik, milyen nyelven beszél és melyik utca vagy jármű lesz  a holnapi front?

A történelem kutatók  másként látják a mai lehetőségeket, vagy hibákat, mint a rosszul informáltak, vagy a közömbösek. Mentségként emlegetik: “ a történelem ismétli önmagát.” Nem a történelem ismétlődik, hanem azok az emberi hibák, vagy bűnök, amelyeknek a következményei  is  közel azonosak.

 Trianoni gengszterizmus óta  átéltük a “felszabadulást,”   “ a fordulat éveit”  “ a rendszer-váltást” a privatizálásnak nevezett szabad rablást és lassan megtanuljuk:  hányféle, - diplomáciailag elfogadott - változata van egy nemzet elnyomásának, kifosztásának, vagy likvidálásának!?

Nickolas Murray Butler, Nobel-béke-dijas amerikai nevelő mondta:” Az erő, ami uralja a világot, -  az vezet, akár erkölcsös, akár erkölcstelen.” Az egész világ népeinek meg kell tanulni, hogyan leplezze le az   erkölcstelen erőket, mielőtt valamennyiünket romlásba vinne!

Meg kell tanulni azt is, hogy a “keservek lőporában titokban kúszó” emóciók  gyújtó-zsinórjának helyét vegye át a jogi egyenlőség, az igazságos közteher-viselés, a mindenkire kötelező áldozatos hazaszeretet, ami mindig  megtartó erő!

Amikor megsérül valamelyik szervünk egy másik igyekszik átvenni a szerepét. A vak a fülével lát, az ujjával olvas, a süket a szemével hall. A mi korunkban a néphez hű tudósok, írók, költők szerepe az, hogy átvegyék a nemzet megnyomorított, kollektív érzékszerveinek  szerepét, hogy  a süketté, vakká tett  nép ismét látóvá és hallóvá váljon, és így legyen újra egészségesen fejlődő, alkotó és szabad nemzet!

 Hogy újra azzá válhassunk, amik mindig is voltunk! Erős, hatalmas, gazdag, bölcs és morális bátorságú nemzetté, még akkor is, amikor a hazai és európai vak-vezérek éppen most kívánják felszámolni  Európa ősi nemzeteit, ahelyett, hogy az egymás kultúráját, nemzeti értékeit tisztelő népek magasabbrendű szövetségét teremtenék meg a minden európait magába fogadó modern, művelt Európában,  - a Szabadság, Egyenlőség ás Testvériség jegyében! 

2OO8 január 1O