Back to Home

Abelovszky Eliz

 

A magyar történelem Szent László kora előtt és után

 

Szent László és kora a magyarságra és történelmére legjellemzőbb problémákat sorolja elénk, ha van időnk, akarásunk és jó  forrás-irodalmunk múltunkat kutatni! Abban sok magyar egyetért, hogy az utóbbi 500 év a magyarság számára nemzeti és egyéni tragédiák  keserves sorozata volt. De egyre többen vallják, hogy ez a tragédia-sorozat elindult már Szent István  idejében,… valószínűleg házassága révén.

Itt betoldok egy jelenkori mondatot: amikor egy amerikai ezredessel beszélgettem arról, hogy sok magyar nincs megelégedve sem a rendszer-váltással, sem a NATO-adta lehetőségekkel, ezt felelte; “Elizabeth Te jobban ismered a történelmet, mint én, tehát tudod, hogy a kis népek sohasem voltak igazán szabadok!” Erre azt feleltem neki: “ez valóban igaz, de mi nem vagyunk kis nép!”

A magyarokat szerető és viszonylag jól ismerő amerikai tábornok igy  határozta meg: “Igen, ti kis ország vagytok, de hatalmas nemzet!” Ezt sokszor, sok helyen elmondtam már, most is azért ismétlem, mert Hazánk némely baloldali politikusa erre biztatja a mai magyar nemzetet (szerinte:”országlakosokat”) hogy “merjünk kicsik lenni!”  (Azt hiszem, neki  -egyesszám-első személyben ez sikerült is!)

Itt meg kell említenünk, hogy a nemzet-szót is ellenző baloldali politikusok, … akik hatalomra kerülésük esetén, mindig lefejezték a nemzetet,  Orbán Viktor  Tusnádfürdő-i beszéde szerint “lerohanták a nemzetet”…. nem veszik tudomásul, hogy a cca. 60 nemzetből összeolvadt amerikai nép szívesen nevezi magát nemzetnek és sokan büszkék arra, hogy “ehhez az amerikai nemzethez “tartoznak.

Valahányan szinte szemtanúi vagyunk az amerikai nemzet  vajúdásának és születésének, s számomra  bizonyos magyarázatot is ad a hatalmas hun-avar-magyar birodalom kialakulásának, s talán szétesésének természetes következményeivel kapcsolatban is. Az angol világ-birodalom is a szemünk előtt omlott össze,…. Két győztes háború után!. Úgy szintén a Szovjetunió! A hunokat sem győzte le senki!!! A Római birodalmat sem!

Összeomlottak valamilyen általunk ismeretlen törvény alapján, vagy talán azért, hogy a Sors-hatalmak  a túlsúlyú szabad-esés természeti csodájában gyönyörködjenek. Vagy Ady Endre morális felfogása szerint (nem szószerint idézve):” Kihullnak az Idő rostájából világok, népek, girhes eszmék…. Kedvét nem töltvén az Időnek.”

 

 Különböző amerikai-magyar társaságok fiatalabb tagjai is hajlandók faji, nemzeti kicsiségünket hangoztatni! Sokan ezért nem érzik fontosnak azt, hogy gyermekeiket  megtanítsák magyarul beszélni.

Gróf Széchenyi Zsigmond mondta cca. 45 évvel ezelőtt egy szűkebb baráti társaságban, hogy a világban szétszórt magyarok  mindig segítségére voltak, ha nagy vadász-kirándulásai alkalmával problémái voltak. Szerinte, alig van olyan nagy városi telefonkönyv, amiben nincs Szabó, Kovács, vagy Balogh, vagy egyéb tipikusan magyar név. Azoktól kért segítséget nyelvi, hivatali vagy egyéb gondjaiban! Tehát még számbeli kicsiségünk is tragédiáink, szétszórtságunk következménye.

Beolvadásunk gyorsaságát pedig a magyarságra jellemző intelligens tulajdonságok és nemzeti vallásunk elsorvasztása okozza!

 

Szent László 1040-ben született I. Béla király fiaként. Ezt minden iskola tanítja… már ahol még tanítanak magyar történelmet!?. Azt azonban  ritkán említik, hogy a felnégyelt, hü  és  művelt ősmagyar, Koppány herceg a nagyapja  volt!!  Anyja Ricséza lengyel hercegnő volt, de tanítói az ősmagyar tudományok és az ősi hit követői voltak,akik nagyszerűen összeillesztették az ős-magyar hitet és Krisztus tanításait. Amelyek,  sokunk szerint, valóban összeilleszthetők! Jézus Krisztus is azt mondja egy helyen saját missziójáról:  ”Azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.” Lukács 19:10  Tehát már volt valamikor egy  igazi Hit, amiért Krisztusnak érdemes volt emberré válni, hogy megkeresse és  ismét tartóssá tegye azt!

Ezekben az elveszett vallási és egyéb szellemi kincsekben benne van csodás ösi hitünk is, ami nemcsak  hitbéli ismereteket, hanem nagyon értékes morális eröt  is adott a nemzetnek  Minden időben!. Ezek az értékek még a két világháború idején is jelen voltak, például apáink korában többet jelentett  egy kézfogás,  - amire “kezet adott”  a két szerződő fél,  -  mint ma egy írott szerződés!

 

Többen leírták, és egyre többen vallják, amit László is hirdetett: a lengyelek és horvátok testvér-népeink, vagy belőlünk származó népek. Nyilván ezt nemcsak azért mondta, mert anyja lengyel volt és húga, Ilona a horvát király felesége volt, hanem talán tudott valamit, amit nekünk már nem engedtek megtudni! Az elmúlt századokban sokan – főleg a  tudománytalan finn-ugor-származás-elmélet hívei, - kinevették ezt a felfogást. Azonban a DNA-vizsgálatok  tanúsága  folytán ők lettek nevetségesek, mert a genetika mai állása szerint, valóban közeli rokonok vagyunk, u.i. azonos marker-gének vannak a magyar, lengyel; az ukrán és a horvát nép sejtjeiben!

Szt. László azt is tudta, hogy ha  a mindenkori jelenkorban elsorvasztjuk  őstörténetünk tanítását, akkor kilátástalan jövendőt teremtünk az utánunk  következő nemzedékeknek, mert a Múlt megbecsülése  és  tisztelete nélkül nincs termékeny, boldog, vagy győzedelmes Jövő!

 

Valószínűleg Szt. László neveltetése és tudása tette azt, hogy az  Árpád-házi királyok között ö volt a legnagyobb,  - nemcsak test-alkatában--- “fejjel magasb mindenkinél” (Arany János)  Benne tovább élt az a magyar örökség-tisztelet, ami az utána következő 900 év, vagyis cca. 25 generáció legjobbjaiban élt …….és a jó magyarokban még   ma is él!

 

Tudományos igazság, hogy a tudatunkat és a cselekedeteinket meghatározó erők zömét génjeinkben hordozzuk!

 

Nagyon érdekes párhuzama ennek az a találkozás, amiben az elmúlt nyáron részem volt. Egy “hindu” orvossal találkoztam, aki genetikai kutatással foglalkozik Magyarországon is.  A társaság néhány tagja nem beszélt angolul, ezért felajánlotta, hogy beszéljünk magyarul. Mivel a megszokott accentus mellett néha számomra ismeretlen szavakat is mondott, megkérdeztem tőle: hol tanult magyarul?  Erre azt felelte: sehol sem tanultam,…én HUN vagyok! Elmondta : 200 millió, magát Hun-nak valló ember él Indiában! Elképedve tettem föl kérdéseket neki, pl. hol voltatok 1000 évig, amikor a magyarság gyakran élet-halál-harcot vívott a megmaradásért?

 

Erre azt felelte: sajnos, elkövették őseink azt a hibát, hogy felvették a hindu vallást, ami  a mindenbe-belenyugvó karmatikus felfogás következményeként szinte kiölte belőlük az ország-építő, Sors-teremtő, a hunokra jellemző-szellemiséget! A harcos, a tanító, a rosszat jórafordító, vezetésre alkalmas  hun-karakter majdnem teljesen eltűnt! Mostanában kezdenek ismét magukra találni,  visszatérni régi híres önmagukhoz!… Főleg a szikkek példája nyomán, akik a Szkíták leszármazottai Indiában, és amellett, hogy csak cca. 15 millióan vannak, legtöbbjük ma is vezető állásban van. Valószínűleg azért, mert megtartották ősi hitüket, azt a hitet, ami a magyar-fajú népeket évezredeken keresztül vezette és egészséges testi-lelki-szellemi állapotban tartotta!     Mikor e sorokat írom,  éppen India miniszterelnöke  is  szikk. (Azért irom és mondom magyaros fonetikával a szikk-szkíta nevet, mert nem vagyok ismerős a hindu fonetikában!)

 

László tudta ki volt a magyarok számára  Attila, teljesen elfogadta a nagykirály örökségét, igaz történelemnek tartotta a Csodaszarvas “legendát”. S bár fájdalmasan tudta, hogy nagyapját, Koppány herceget Szent István   négyeltette föl,…… mégis ő követelte István szentté avatását, amivel, - valamilyen oknál fogva,    Róma késlekedett.

 

 Azonban az is lehet, hogy László tudta, amit ma sok régész tudni vél, hogy István ártatlan Koppány halálában! Egyes kutatók szerint István és Gizella meglátogatta a harcokban  súlyosan megsérült Koppányt, de mire visszaértek a királyi várba, addigra Koppány  négy részre darabolt testét széthordták a haza négy sarkába!

Ne felejtsük el: Koppány is  a trónörökösök között volt nyilván tartva! Azóta tudjuk, hogy Imre herceg is politikai gyilkosság áldozata lett, éppen úgy, mint  Vazul, akiért  István király Buda nevű emberét   küldte el, hogy Nyitra várából  a királyi várba  hozza Vazult, akit  fia Imre tragikus halála miatt királlyá tenni akart. Gizella küldötte, Sebus gyorsabb volt az áruló Budánál s már csak  az iszonyúan megcsonkított Vazult vezetik a király elé!   Akit azért  kellett megvakítani, fülébe ólmot önteni,  hogy alkalmatlanná tegyék a királyi  trónra!

Orseolo  - a német – Péter,  Gizella féltestvére és István növérének fia volt, aki, mikor Budára jött, egyik napról a másikra a testőrök parancsnoka lett. Koppány és Imre herceg halála és Vazul megvakítása után pedig trónörökös!!

A meggyötört király meg sem bünteti a gyilkosokat,  - nyilván erre már nem volt hatalma!  Buda és Sebus csak Aba Sámuel király alatt nyerik el  méltó büntetésüket és a kétszer megkoronázott Pétert  pedig elűzik trónjáról.

Ezért, vagy ég tudja, miért?  … a római pápa   (anatéma)  átok  alá helyezte Aba Sámuel királyt,… az egész magyar néppel együtt!!   Mint már annyiszor történelmünk folyamán, ismét az ártatlan bűnhődött!!!

 

Ebben az időben László  4 éves volt, nyilván tanítói  mélyen bevésték ezt a történetet is  ifjú szívébe! Ennek  egyik jele, hogy nagyapja, Koppány herceg somogyvári birtokán hatalmas templomot  építtetett, melynek oldalán lévő kolostort a provence-i  bencés főapátságnak adományozta. Azzal együtt, hogy mind ő, mind az utódló királyok jól tudták, hogy a nyugatiak kém-központként fogják használni,, mégis abban reménykedett, hogy meg fogja változtatni a nyugati népeknek a magyarokról kialakított igazságtalan véleményét.

A jelenkorból nézve úgy látszik, erre több népnek 900 év nem volt elég hosszú idő?!

 

A megtört és valószínűleg lassú méreggel kezelt István királynak egyetlen választása maradt: felajánlani a Szent Koronát az ős-magyar hit Boldogasszonyának, akit már az ő korában  Szűz Mária néven a  nyugati kereszténység is elfogadott!

 

A többezer éves agyag-táblákon gyakran előfordul ez a név,   BAUDOG  ASSON, ami minden nyelv olvasatában így hangzik, csak sokan nem tudják, mit jelent? Azonban nekünk magyaroknak könnyű elhinni és így érteni ezt a szót: BOLDOG ASSZONY. A mai katholikus egyház szertartásában a szentté avatást megelőző fok a boldog jelző. A modern vallás-kutatók szerint  a  Boldogasszony magában hordozta a  Megváltó ígéretét is. Szűz Mária is tudott valamit erről a régi, hitbeli titokról, mert az angyali  üdvözlet után ezt mondja a Mária énekében (Lukács 1:48)  “Imé mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek.”

 

Szent  László megparancsolta az udvar papjainak 1083-ban, hogy István király legendáit úgy állítsák össze, hogy mindenki számára világossá váljék:   Szent István király ország-  és – Korona felajánlása nagyobb súlyú, mint a pápaság hatalma. Szerinte, Mária öröksége (hereditas Sanctae Mariae), a magyar Boldogasszony oltalma felülmúlja Szent Péter hatalmát. ( terra Sancti Petri)

Szent László azt tanítja nekünk ma is: a nemzetet nem a tömeg határozza meg. A nemzet a Szent Korona országa, ami független és szabad, s amit sem feldarabolni, sem megalázni nem szabad.!

Egyre több hazai régész is hirdeti, már a TV-ben is, hogy a Korona Tan szerint  a Trianon-i határon kívül rekedt ország-részek  is a Korona tulajdona és ez a Tant soha, semmilyen határozat, utasítás vagy béke-parancs  nem merte hatályon kívül helyezni!

 Csupán a  nemzet határozott akarata kell ahhoz, s talán egy Szent Lászlóhoz hasonló vezető, hogy ennek a szent és sérthetetlen törvénynek érvényt szerezzen! 

Szent László tanítása  évezredes hitre, tudásra épült, csupán 900 év porát kell leseperni róla.  Ez a tisztogatás nemcsak a magyarságnak, hanem Közép-Európának, talán az egész emberiségnek javára válik.  A világ romlása nem a véletlenek műve, hanem ok – okozati összefüggés, amit pontosan azok nem akarnak tudomásul venni, akik az OK elkövetői voltak!

 

 

Forrás munkák:

 Bakos Attila: Duna Evangéliuma

Bakay Kornél előadásai

Badiny Jós Ferenc

Grandpierre K.Endre

 

 

 

 

 

 

 

Abelovszky Eliz

Magyar Társaság Keleti Parti őstörténelem-kutató osztálya. 2005 november.

 

 

A magyar történelem Szent László kora előtt és után.

 

Szent László és kora a magyarságra és történelmére legjellemzőbb problémákat sorolja elénk, ha van időnk, akarásunk és jó  forrás-irodalmunk múltunkat kutatni! Abban sok magyar egyetért, hogy az utóbbi 500 év a magyarság számára nemzeti és egyéni tragédiák  keserves sorozata volt. De egyre többen vallják, hogy ez a tragédia-sorozat elindult már Szent István  idejében,… valószínűleg házassága révén.

Itt betoldok egy jelenkori mondatot: amikor egy amerikai ezredessel beszélgettem arról, hogy sok magyar nincs megelégedve sem a rendszer-váltással, sem a NATO-adta lehetőségekkel, ezt felelte; “Elizabeth Te jobban ismered a történelmet, mint én, tehát tudod, hogy a kis népek sohasem voltak igazán szabadok!” Erre azt feleltem neki: “ez valóban igaz, de mi nem vagyunk kis nép!”

A magyarokat szerető és viszonylag jól ismerő amerikai tábornok igy  határozta meg: “Igen, ti kis ország vagytok, de hatalmas nemzet!” Ezt sokszor, sok helyen elmondtam már, most is azért ismétlem, mert Hazánk némely baloldali politikusa erre biztatja a mai magyar nemzetet (szerinte:”országlakosokat”) hogy “merjünk kicsik lenni!”  (Azt hiszem, neki  -egyesszám-első személyben ez sikerült is!)

Itt meg kell említenünk, hogy a nemzet-szót is ellenző baloldali politikusok, … akik hatalomra kerülésük esetén, mindig lefejezték a nemzetet,  Orbán Viktor  Tusnádfürdő-i beszéde szerint “lerohanták a nemzetet”…. nem veszik tudomásul, hogy a cca. 60 nemzetből összeolvadt amerikai nép szívesen nevezi magát nemzetnek és sokan büszkék arra, hogy “ehhez az amerikai nemzethez “tartoznak.

Valahányan szinte szemtanúi vagyunk az amerikai nemzet  vajúdásának és születésének, s számomra  bizonyos magyarázatot is ad a hatalmas hun-avar-magyar birodalom kialakulásának, s talán szétesésének természetes következményeivel kapcsolatban is. Az angol világ-birodalom is a szemünk előtt omlott össze,…. Két győztes háború után!. Úgy szintén a Szovjetunió! A hunokat sem győzte le senki!!! A Római birodalmat sem!

Összeomlottak valamilyen általunk ismeretlen törvény alapján, vagy talán azért, hogy a Sors-hatalmak  a túlsúlyú szabad-esés természeti csodájában gyönyörködjenek. Vagy Ady Endre morális felfogása szerint (nem szószerint idézve):” Kihullnak az Idő rostájából világok, népek, girhes eszmék…. Kedvét nem töltvén az Időnek.”

 

 Különböző amerikai-magyar társaságok fiatalabb tagjai is hajlandók faji, nemzeti kicsiségünket hangoztatni! Sokan ezért nem érzik fontosnak azt, hogy gyermekeiket  megtanítsák magyarul beszélni.

Gróf Széchenyi Zsigmond mondta cca. 45 évvel ezelőtt egy szűkebb baráti társaságban, hogy a világban szétszórt magyarok  mindig segítségére voltak, ha nagy vadász-kirándulásai alkalmával problémái voltak. Szerinte, alig van olyan nagy városi telefonkönyv, amiben nincs Szabó, Kovács, vagy Balogh, vagy egyéb tipikusan magyar név. Azoktól kért segítséget nyelvi, hivatali vagy egyéb gondjaiban! Tehát még számbeli kicsiségünk is tragédiáink, szétszórtságunk következménye.

Beolvadásunk gyorsaságát pedig a magyarságra jellemző intelligens tulajdonságok és nemzeti vallásunk elsorvasztása okozza!

 

Szent László 1040-ben született I. Béla király fiaként. Ezt minden iskola tanítja… már ahol még tanítanak magyar történelmet!?. Azt azonban  ritkán említik, hogy a felnégyelt, hü  és  művelt ősmagyar, Koppány herceg a nagyapja  volt!!  Anyja Ricséza lengyel hercegnő volt, de tanítói az ősmagyar tudományok és az ősi hit követői voltak,akik nagyszerűen összeillesztették az ős-magyar hitet és Krisztus tanításait. Amelyek,  sokunk szerint, valóban összeilleszthetők! Jézus Krisztus is azt mondja egy helyen saját missziójáról:  ”Azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.” Lukács 19:10  Tehát már volt valamikor egy  igazi Hit, amiért Krisztusnak érdemes volt emberré válni, hogy megkeresse és  ismét tartóssá tegye azt!

Ezekben az elveszett vallási és egyéb szellemi kincsekben benne van csodás ösi hitünk is, ami nemcsak  hitbéli ismereteket, hanem nagyon értékes morális eröt  is adott a nemzetnek  Minden időben!. Ezek az értékek még a két világháború idején is jelen voltak, például apáink korában többet jelentett  egy kézfogás,  - amire “kezet adott”  a két szerződő fél,  -  mint ma egy írott szerződés!

 

Többen leírták, és egyre többen vallják, amit László is hirdetett: a lengyelek és horvátok testvér-népeink, vagy belőlünk származó népek. Nyilván ezt nemcsak azért mondta, mert anyja lengyel volt és húga, Ilona a horvát király felesége volt, hanem talán tudott valamit, amit nekünk már nem engedtek megtudni! Az elmúlt századokban sokan – főleg a  tudománytalan finn-ugor-származás-elmélet hívei, - kinevették ezt a felfogást. Azonban a DNA-vizsgálatok  tanúsága  folytán ők lettek nevetségesek, mert a genetika mai állása szerint, valóban közeli rokonok vagyunk, u.i. azonos marker-gének vannak a magyar, lengyel; az ukrán és a horvát nép sejtjeiben!

Szt. László azt is tudta, hogy ha  a mindenkori jelenkorban elsorvasztjuk  őstörténetünk tanítását, akkor kilátástalan jövendőt teremtünk az utánunk  következő nemzedékeknek, mert a Múlt megbecsülése  és  tisztelete nélkül nincs termékeny, boldog, vagy győzedelmes Jövő!

 

Valószínűleg Szt. László neveltetése és tudása tette azt, hogy az  Árpád-házi királyok között ö volt a legnagyobb,  - nemcsak test-alkatában--- “fejjel magasb mindenkinél” (Arany János)  Benne tovább élt az a magyar örökség-tisztelet, ami az utána következő 900 év, vagyis cca. 25 generáció legjobbjaiban élt …….és a jó magyarokban még   ma is él!

 

Tudományos igazság, hogy a tudatunkat és a cselekedeteinket meghatározó erők zömét génjeinkben hordozzuk!

 

Nagyon érdekes párhuzama ennek az a találkozás, amiben az elmúlt nyáron részem volt. Egy “hindu” orvossal találkoztam, aki genetikai kutatással foglalkozik Magyarországon is.  A társaság néhány tagja nem beszélt angolul, ezért felajánlotta, hogy beszéljünk magyarul. Mivel a megszokott accentus mellett néha számomra ismeretlen szavakat is mondott, megkérdeztem tőle: hol tanult magyarul?  Erre azt felelte: sehol sem tanultam,…én HUN vagyok! Elmondta : 200 millió, magát Hun-nak valló ember él Indiában! Elképedve tettem föl kérdéseket neki, pl. hol voltatok 1000 évig, amikor a magyarság gyakran élet-halál-harcot vívott a megmaradásért?

 

Erre azt felelte: sajnos, elkövették őseink azt a hibát, hogy felvették a hindu vallást, ami  a mindenbe-belenyugvó karmatikus felfogás következményeként szinte kiölte belőlük az ország-építő, Sors-teremtő, a hunokra jellemző-szellemiséget! A harcos, a tanító, a rosszat jórafordító, vezetésre alkalmas  hun-karakter majdnem teljesen eltűnt! Mostanában kezdenek ismét magukra találni,  visszatérni régi híres önmagukhoz!… Főleg a szikkek példája nyomán, akik a Szkíták leszármazottai Indiában, és amellett, hogy csak cca. 15 millióan vannak, legtöbbjük ma is vezető állásban van. Valószínűleg azért, mert megtartották ősi hitüket, azt a hitet, ami a magyar-fajú népeket évezredeken keresztül vezette és egészséges testi-lelki-szellemi állapotban tartotta!     Mikor e sorokat írom,  éppen India miniszterelnöke  is  szikk. (Azért irom és mondom magyaros fonetikával a szikk-szkíta nevet, mert nem vagyok ismerős a hindu fonetikában!)

 

László tudta ki volt a magyarok számára  Attila, teljesen elfogadta a nagykirály örökségét, igaz történelemnek tartotta a Csodaszarvas “legendát”. S bár fájdalmasan tudta, hogy nagyapját, Koppány herceget Szent István   négyeltette föl,…… mégis ő követelte István szentté avatását, amivel, - valamilyen oknál fogva,    Róma késlekedett.

 

 Azonban az is lehet, hogy László tudta, amit ma sok régész tudni vél, hogy István ártatlan Koppány halálában! Egyes kutatók szerint István és Gizella meglátogatta a harcokban  súlyosan megsérült Koppányt, de mire visszaértek a királyi várba, addigra Koppány  négy részre darabolt testét széthordták a haza négy sarkába!

Ne felejtsük el: Koppány is  a trónörökösök között volt nyilván tartva! Azóta tudjuk, hogy Imre herceg is politikai gyilkosság áldozata lett, éppen úgy, mint  Vazul, akiért  István király Buda nevű emberét   küldte el, hogy Nyitra várából  a királyi várba  hozza Vazult, akit  fia Imre tragikus halála miatt királlyá tenni akart. Gizella küldötte, Sebus gyorsabb volt az áruló Budánál s már csak  az iszonyúan megcsonkított Vazult vezetik a király elé!   Akit azért  kellett megvakítani, fülébe ólmot önteni,  hogy alkalmatlanná tegyék a királyi  trónra!

Orseolo  - a német – Péter,  Gizella féltestvére és István növérének fia volt, aki, mikor Budára jött, egyik napról a másikra a testőrök parancsnoka lett. Koppány és Imre herceg halála és Vazul megvakítása után pedig trónörökös!!

A meggyötört király meg sem bünteti a gyilkosokat,  - nyilván erre már nem volt hatalma!  Buda és Sebus csak Aba Sámuel király alatt nyerik el  méltó büntetésüket és a kétszer megkoronázott Pétert  pedig elűzik trónjáról.

Ezért, vagy ég tudja, miért?  … a római pápa   (anatéma)  átok  alá helyezte Aba Sámuel királyt,… az egész magyar néppel együtt!!   Mint már annyiszor történelmünk folyamán, ismét az ártatlan bűnhődött!!!

 

Ebben az időben László  4 éves volt, nyilván tanítói  mélyen bevésték ezt a történetet is  ifjú szívébe! Ennek  egyik jele, hogy nagyapja, Koppány herceg somogyvári birtokán hatalmas templomot  építtetett, melynek oldalán lévő kolostort a provence-i  bencés főapátságnak adományozta. Azzal együtt, hogy mind ő, mind az utódló királyok jól tudták, hogy a nyugatiak kém-központként fogják használni,, mégis abban reménykedett, hogy meg fogja változtatni a nyugati népeknek a magyarokról kialakított igazságtalan véleményét.

A jelenkorból nézve úgy látszik, erre több népnek 900 év nem volt elég hosszú idő?!

 

A megtört és valószínűleg lassú méreggel kezelt István királynak egyetlen választása maradt: felajánlani a Szent Koronát az ős-magyar hit Boldogasszonyának, akit már az ő korában  Szűz Mária néven a  nyugati kereszténység is elfogadott!

 

A többezer éves agyag-táblákon gyakran előfordul ez a név,   BAUDOG  ASSON, ami minden nyelv olvasatában így hangzik, csak sokan nem tudják, mit jelent? Azonban nekünk magyaroknak könnyű elhinni és így érteni ezt a szót: BOLDOG ASSZONY. A mai katholikus egyház szertartásában a szentté avatást megelőző fok a boldog jelző. A modern vallás-kutatók szerint  a  Boldogasszony magában hordozta a  Megváltó ígéretét is. Szűz Mária is tudott valamit erről a régi, hitbeli titokról, mert az angyali  üdvözlet után ezt mondja a Mária énekében (Lukács 1:48)  “Imé mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek.”

 

Szent  László megparancsolta az udvar papjainak 1083-ban, hogy István király legendáit úgy állítsák össze, hogy mindenki számára világossá váljék:   Szent István király ország-  és – Korona felajánlása nagyobb súlyú, mint a pápaság hatalma. Szerinte, Mária öröksége (hereditas Sanctae Mariae), a magyar Boldogasszony oltalma felülmúlja Szent Péter hatalmát. ( terra Sancti Petri)

Szent László azt tanítja nekünk ma is: a nemzetet nem a tömeg határozza meg. A nemzet a Szent Korona országa, ami független és szabad, s amit sem feldarabolni, sem megalázni nem szabad.!

Egyre több hazai régész is hirdeti, már a TV-ben is, hogy a Korona Tan szerint  a Trianon-i határon kívül rekedt ország-részek  is a Korona tulajdona és ez a Tant soha, semmilyen határozat, utasítás vagy béke-parancs  nem merte hatályon kívül helyezni!

 Csupán a  nemzet határozott akarata kell ahhoz, s talán egy Szent Lászlóhoz hasonló vezető, hogy ennek a szent és sérthetetlen törvénynek érvényt szerezzen! 

Szent László tanítása  évezredes hitre, tudásra épült, csupán 900 év porát kell leseperni róla.  Ez a tisztogatás nemcsak a magyarságnak, hanem Közép-Európának, talán az egész emberiségnek javára válik.  A világ romlása nem a véletlenek műve, hanem ok – okozati összefüggés, amit pontosan azok nem akarnak tudomásul venni, akik az OK elkövetői voltak!

 

 

Forrás munkák:

 Bakos Attila: Duna Evangéliuma

Bakay Kornél előadásai

Badiny Jós Ferenc

Grandpierre K.Endre

 

Magyar Társaság Keleti Parti őstörténelem-kutató osztálya. 2005 november.