Back to Home

 

 

Abelovszky Eliz

 

“Megkondítom a vészharangot”

 

2007 nov. 25 ,  Cleveland

 

 

Nem enyém a szó, hanem Petőfi Sándoré, akit még ma is a világ 10 legjobb költőjeként tartanak nyilván. Ezt csak azért mondom el, hogy mindenki érezze: igazi lelki-szellemi  nagyságra hivatkozom.

Mindnyájunknak így kellene tenni, mert veszélyben van a magyar nemzet! Indián rezervátum méretűvé zsugorodott Hazánk; a félelmetesen fogyó nemzeti lélekszám; az anyagilag és erkölcsileg is kirabolt, elcsüggedt NÉP A SZABAD NÉPEK FELÉ KIÁLT ,… azokhoz, akik között sok olyan egyén van, akiknek génjeiben igen sok a magyarra jellemző elem.

Tennünk kell azért, hogy az  u.n. szabad világ meghallja szavunkat, nemcsak azért, mert a magyar nép ezt joggal elvárhatja tőlük, hanem azért is, mert az ö szabad jövője is veszélyben forog!

A jogaink bizonyítására most csak két  érvet említek meg, ezek közül: az egyik új és modern tudomány eredménye, a másik évezredekre megy vissza és sok kutató elmét gondolkodásra késztet a magyarság megmentése mellett!

 

A modern és az új a következő: a közel-múltban felmérték az európai ember gén-állományát, amit  EU-19-nek neveztek el. Ezen az alapon vizsgálták az európai nemzetek összetételét a faj és fajta színvonalán is.  Igen megdöbbentő eredmény született. A szitok-szóként használt “jött-ment ázsiainak” tartott magyar nép a legnagyobb %-ban, -  60%-ban európai géneket hordoz!!   Ez a 60% az egyik legeurópaibb nemzetnek számító arány!

Ezt azért is érdemes hangsúlyozni, mert tudjuk, pár évvel ezelőtt, az Egyesült Európában való felvételünkkor, az egyik korábbi tag-állam ellenünk szavazott ezzel az indokkal, hogy “a magyar nem európai nép!”  Professzor  Romano Prodi, az  Európai Tanács akkori  elnöke, erre   ezt felelte: “Ha a magyar nem európai nép, akkor    Ki AZ?” Mint művelt európai, nyilván tudott a legutóbbi kutatások eredményeiről!

 Grover Krantz,  --egy amerikai! -- a Washington State University antropológus professzora  szerint, cca. 40-45 ezer éve él a magyar nép  a Kárpát Medencében! Itt vészeltük át a legutóbbi jégkorszakot a meleg-barlangok és a meleg-források közelében; a mából nézve primitív mezőgazdaság és háziasított állattenyésztés révén. Ugyanabban az időben, a mai Németország,  Franciaország, Anglia, Skandinávia a “permafrost” állapotában, teljesen lakatlan volt!  (A “permafrost” az, amikor több méter mélyen a  humusz és a talajvíz is megfagy.)

 A lassú felmelegedés és a népesség-szaporodás után, Magyarország felöl történt kivándorlás keletre is, nyugatra is.   Maga Prof. G. Krantz is ezt írja rólunk: “ a magyar nép Európa  őslakója!  A többi nép vagy tőlük származik vagy bevándorolt! S a magyar nyelv Európa eredeti nyelve (native language)”

 Az EU-19.gén    igazi és valóban  magyar őstörténészeinknek és  Grover Krantz professzornak ad igazat!

Tehát az EU-19.gén bennünk van és az európai nép nagy százaléka tőlünk származik!

A modern tudomány tehát  mellettünk  van!  Mi  áll velünk szemben? A primitív és a pre-fasiszta nacionalizmus;  és a pán-germán, pán-szláv, latin, stb. népek  vélt magassabbrendűsége!!!!!!

 

                                                  -  * -

 

 

Most nézzük meg mit ír vagy állít rólunk a tudományos világ évezredekre visszamenőleg?!

Sir Leonard Woolley “The Beginning of Civilization” című könyvében, több száz oldalon ír a keleti kultúrákról és abban a legújabban kialakult tudományos nézeteket közli. Mielőtt ez a tanulmány  - 1963-ban - megjelent közel 20, világszerte elismert szakembernek elküldték azt, hogy véleményeikkel, vagy kifogásaikkal egészítsék ki. Ezek az írások szintén benne vannak a könyvben.

 

Leonard Woolley kiváló kutató, aki a “Sir” rangot világhírű munkáiért , Úr városa feltárásáért kapta. Könyve 665. oldalán így ír egyik  felfedezéséről:

“A szumér, mint agglutináló (ragozó) nyelv egyedülálló volt a régi Közel-keleten, ugyanahhoz a csoporthoz tartozott, mint a kínai és a türkmén, valamint a későbbi, ezekkel rokon finn és magyar nyelvek.”

Ezt a megállapítást a mai,   - külföldi!—nyelvtudomány hivatalosan elfogadja a szumir-magyar kérdésben. Woolley azt is leírja, hogy a szumir alapszavak többségükben egytagúak, egy-vagy-két mássalhangzóval, azonban a fejlődést   nem    lehet  pontosan  követni, mert a feltárt nyelvemlékek már egy fejlettebb állapotot rögzítettek. De tény az, hogy a szumir és a magyar nyelv közötti feltűnő hasonlatosságot éppen a szumir ősgyökök vizsgálata alapján állapították meg,  -- külföldi és magyar nyelvészek! Ha messzebbre megyünk vissza és összehasonlítjuk a régi szumír képírás  gyökszavait a régi magyar rovásírás jeleivel, akkor több, mint  60%-os megegyezést kapunk!

Itt ugrik be az az érthetetlen reakció amit nemcsak mi, hanem a nálunknál sokkal rangosabb külföldi kutatók sem értenek!!  Vajon miért érték be a magyar nyelvészek a Komoroczy-féle tájékoztatással?!

Komoróczy Géza jól képzett asszirológus, de szumir kérdésben elfogult, magyar relációban majdnem ellenséges és elhallgatja a nekünk kedvező tényeket!  Pl. még  csak meg sem említi Sir Leonard Woolley nevét  és  eredményeiről mélyen hallgat,  szóban  és  írásban is!

Sir Leonard Woolley többször járt Magyarországon, háború előtt és után is.  Az 1938-ban megtartott konferencián ezt mondta Professzor  Shohotu Faisi japán történésznek, - amit később egy levelében Faisi leírt:

Woolley mondja: „Csodálkozom a magyar szakemberek nem törödömségén!  Csodálkozom, hogy annyi archeológiai, nyelvi,  és morfológiai bizonyíték birtokában ragaszkodnak a finn-ugor származási vonalhoz, és szándékuk sincsen a  Mezopotámiához mutató rokonság felkutatására.”

Nyelvünkre jellemző a prefixum és postfixum  = igekötő   és rag!  Igekötő viszont  nincs a finn-ugor nyelvekben.   Az  “e” kérdő szócska viszont megvan a szumírban és máig is  a hétköznapi magyar nyelvben:  Lesz-e? volt-e? Kell-e?    Tehát a ragozó – agglutináló nyelv, az “e” kérdő szó, és a  SOK TUDOMÁNYOS BIZONYÍTÁS SEM ELÉG, HOGY AZZÁ VÁLJUNK,  AKIK MINDIG IS VOLTUNK!

Prof. Shohotu Faisi azt mondja: ”Mi – néhányan – japán  őstörténeti kutatók, abban a hitben nőttünk fel,  hogy a világ legnemesebb nemzete és fajtája a   “MA-YA-RA= magyar.

(Kérem meghatározásomra nem a hitleri nominalizmust alkalmazni!!)    A Felkelő Nap birodalmának ivadékainak hittük és hisszük Önöket, magyarokat, akiket messze sodort tőlünk a történelmi karma.”

 

Végezetül leírom Dr. Shohotu Faisi szónoki kérdését:

 

“Miért van az, hogy a világ egyetlen nemzete a magyar, amelynek származását, történelmét minden más népség elhomályosítani igyekszik?  Kik állanak e mögött az elhomályosítási kísérlet mögött?

 

Nos, kedves őszülő kutató-társaim, a hátralévő 30 évben, igyekezzünk erre a kérdésre feleletet találni!!!!!!  Hitem szerint ebben a munkában támogatni fognak hatalmas szellem-őseink, a tisztességes őskutatók világszerte,  -  az EU-19. gén   - és az Úr Isten, mert a világ-tudat,  eredet-tudat,  nemzet-tudat,  - amivel a magyar nép  EON-ok óta rendelkezik,  - misszióvá tette  sorsunkat!

 

 

Felhasznált irodalom:

Badiny-Jós F. Ősigyökér

Berta Tibor: Az Időkód

Dr.Hary Györgyné:

Magyar Mult No 2  1977

Botos László kutatási eredményei