Back to Home

 

                                Dr.Kolozsy Sándor, C.D.V.A.

 

 

                                            A KELETI MAGYARSÁG TÖRTÉNELMÉNEK RÖVID ÁTTEKINTÉSE !

A CSÁNGÓK

 

A csángó elnevezés tulajdonképpen az elcsellengőt jelenti a magyar nyelvben[1] és ahogy Ignác Rózsa is az 1938-ban irt " KELETI MAGYAROK NYOMÁBAN" című könyvében írta , hogy ők is sziszegő nyelvükön " CÁNGÓ"- nak hívják magukat."

Az I. Világháborút követő TRIANONNAL hirtelen megdőlt a több mint ezeréves történelmi magyar határvonal. S ezzel a délkeleti Kárpátok két oldalán élő magyarok részére megszűnt a válaszvonal.

Ezért, ha valaki ma Rumániában Erdélyből Keletre a Moldvai Köztársaságon keresztül akar autóval utazni, akkor azt minden akadály nélkül megteheti a Fekete tenger partjait követve a Dnyesterig.

A Borgói-hágón túl, a Kárpátok alatti síkon MOLDVÁBAN hasonló látvány fogadja az utazót, s egy kicsit rumános öltözetben a CSANGÓK ugyanazt az érzést keltik benne, mint a szoros innenső erdélyi oldalán.

A régi Kunországban Moldvában, amelyet a Kárpátok keleti részén, nyugaton a Pruth folyó, északon meg a Borgói hágó vonala, majd délen pedig a Bozda-szoros határolja. Ezen a területen még a mai napig is rengeteg ősi magyar helynevet, magyar emberi emlékeket lehet találni, a megőrző ősi időktől kezdve.

Amikor autóval utazunk, maga az út a hegy, s a folyó-medre mellett halad.

A Kárpátok mindkét oldalán élő emberek között sokkal nagyobb az antropológiai-hasonlatosság típusban, életmódban, mint az erdélyi, és az anyaországi magyarok között!

Ők még az Árpád-Álmos utolsó honfoglalása alatti időkből ott rekedt népe. Ezek a népek időként fel-felújítva az ugyanazon fajokkal visszamennek egészen kezdetig. Mezopotámiai-Sumir,-Skyta,-Hun,-Avar,-s végül Árpád ott rekedt népe maradványai. Ez a lapos vidék a Kárpátoktól keletre egészen az ETELKÖZIG, mindég is átjáró ház volt az ugyanazon népcsoportok részére, majd végül is a HUN-fajú KUN-testvér népé, a KUNOKE volt. KUNORSZÁG, 1063-tol 1342.-ig, ami később NAGY LAJOS Királysága alatt előbb, mint KUNORSZÁG hűbéres VAJDASÁGA, majd a MAGYAR Szent Korona uralma alá került!

Előbb, mint KARA-BOGDANA volt megemlítve, majd később mint MOLDVA szerepelt a történelemben. Kezdettől fogva népessége fajilag-antropológilag hasonló-egyforma nép volt. Öltözete, építkezési stílusuk, zsindelyes falvaik, három lábú székely kapuik, és a csángó kiejtéssel beszélt utolsó honfoglalás előtti-alatti ősi-MAGYAR nyelvük kétségre sem adhat okot.

Moldvában, azaz a Kárpátok keleti-oldalán egyesek szerint 250-ezer, de szerintem még a mai napig is meg lehet találni talán 200-ezer ős magyart, vagy leszármazottat! EZEK A CSÁNGÓ-SZÉKELY MAGYAROK !!

Az igaz, hogy egy részük sohasem élt a történelmi magyar határvonalakon belül, de mégis a magyarságukat, ősi-MAGYAR nyelvüket, vallásukat, még a mai napig is féltve megőrzik!

Amikor az ember Moldvát a régi térképek után követi, akkor egészen nagy lakosságú csángó-magyar falvakra bukkan, ahol rumánul még a mai napig sem tudnak egészében beszélni. Életemben kétszer volt szerencsém szülőföldem Erdélyen kívül autóval Csángó-földön is járni. Először, 1980-81-ben, a második alkalommal három évvel ezelőtt 1999. júliusában. Így erről az esetről és vidékről személyes tapasztalatok után is tudok beszélni! Arról, hogy ez az elszigetelt néptömeg, a régi KUNORSZÁG közepén nemcsak az ŐS-MAGYAR nyelvet, de a népmeséit,-balladáit,-népzenéit,-énekeit szólaltatja meg (melyből, mint hivatásos szobrászművésznek nagyon szép gyűjteményem is van).

Ott még a mai napig is úgy tűnik, mintha az idő egyhelyben állna ezer éven át!

Ősi, de még mindig is tiszta nyelvhasználatuk igenis bizonyítja egyszer és mindenkorra az ott élő magyar-székely-nép több ezer éves ott létét, ősein keresztül visszamenőleg ÁRPÁD-magyarjain-keresztül avarokon-hunokon-skytákon-keresztül egészen a SUMIR-MEZOPOTAMIAI jellegű népig.

Majd ÁRPÁD-ÁLMUS-népétől napjainkig!

A CSÁNGÓK ELLENI PROPAGANDA A MÚLT SZÁZAD FOLYAMÁN ÁT NAPJAINKIG !

A múlt másfél száz éves, de főleg a sovinista CEAUSESCU-banda idején könyvek és cikkek tanulmányozó áradatai jelentek, és jelennek meg, a különböző bukaresti újságokban hogy "Megbocsájthatatlan bűne az állam embereinek, hogy a MOLDVAI ELEMET még a mai napig sem sikerült elrománosítani teljes egészében"…. MOLDVA szívében hagyják a vallásában élni az idegent"…Harsogta, és   időnként még mindig is harsogja a rumán sajtó!

Egyesek közül ma már azt is állítják, hogy „ a moldvai csángók tulajdonképpen vlak-rumán származású, elmagyarosodott rumánok.” (annak ellenére, hogy amint már előzőleg említettem, őseik a vlakok csakis a tatárjárás után jöttek fel délről a Balkánról északra, majd onnan keletre a tatárok által kiölt, kiűzött, kiüresedett részekre telepedtek le, a régi KUNORSZÁGBA – a mai Moldvában. Így kísérlik meg igazolni azt a sajnálatos jelenlegi állapotot, hogy a volt, több mint 400-ezer, és a most kb. 200-250 ezer magyar ajkú csángó-székely-magyarnak ennyi hosszú évek után, még a mai napig sincs magyar nyelvű felsőbb oktatása. Még az alsó osztályokat is időnként csakis privát házaknál lehet csak megtartani.

Az ottani rumán hatóság ezekkel az intézkedésekkel próbál minden erőt belevetni, hogy ezt a kis szigetnyi magyar népet minél hamarább kényszerítve beolvasszák a nagy rumán tömegekbe!

Szerintük Rumánia csakis a rumánoké! Minden másnak, ami nem rumán, annak pusztulnia kell! Annak ellenére, hogy Rumánia 60 %-a nem is a rumán fajból származik.

De nézzük csak meg, hogy MOLDOVÁBAN ki is a „KATOLIKUS MOLDVAI RUMÁN?” Ami fizikailag nem is létezhet, hiszen az ő nemzeti vallásuk a görög-orthodox. És ki is a „KATHOLIKUS MAGYARUL BESZÉLŐ MAGYAR?! Mert hát rumánok nem is lehetnek katholikusok, csakis a magyarok!

Így megtaláljuk, hogy ez a moldvai katolikus nép őse kezdetben nem ERDÉLYBŐL ment be  KUNORSZÁGBA, - MOLDVÁBA, -hanem ősei révén ő már a SKYTÁK-HUNOK-AVAROK előtt és alatt is ott élt! Jóval a 13. században megjelent VLAKOK előtt. Ez a nép tulajdonképpen a rumánoknak a jogelődje!

KÚNORSZÁG ELSŐ TELEPESEI:

A történelem igazolja, hogy a Moldvai Vajdaság megalakulása előtt KUNORSZÁG őslakói már mint KATOLIKUS vallásúak éltek ottan, amíg a vlak-rumun eredetű nép   csakis görög-keleti!

Annak ellenére, hogy a KUNOK mint a HUNOK-testvér népe ugyancsak HUN-MAGYAR eredetűek mégis többször megtámadták MAGYARORSZÁGOT.[2]

Főleg időnként berohanva óriási károkat is végeztek a magyar földön. (Szülővárosom Kolozsvár kezdetei is a Kolozs-nemzetségfőhöz megy vissza és az általuk épített fa-földvárat ők pusztították el először a történelemben, a kun-tatár csapatok.)

Ezért II.-ENDRE, magyar király először HERMAN DE SALTA-német lovagrendből zsoldosokat állított be védelmül a Keleti Kárpátok és az attól keletebbre eső terület védelmére. De ők hamarosan vissza is éltek a király jóindulatával, mert ők ott egy második Németországot akartak létrehozni. Ahogy ezt a tervüket a király megneszelte, egyből a 14 éves szolgálatuk után kiűzte őket országából.

 

 

MOLDVA-KUNORSZÁG VÉDELMÉRE:

Hogy idegen nép ne vesse fel a fejét KUNORSZÁGBAN, azért 1225-ben MAGYAR KATONÁKKAL, és családukkal erősítette a már rég ott lakó csángó-magyarokat. MOLDVA védelméül.

Így már 1227-ben RÓBERT Esztergomi Érsek püspököt szentelt fel, már 125-évvel a Moldvai hűbéresség megalakulása előtt!

Ez az első püspök, a KUN-eredetű TEODORIK-püspök, rendes tagja volt a MAGYAR PÜSPÖKI KARNAK. Magyarul beszélt és magyarul hirdette az Ígét a Moldvai Katolikusoknak. Egy időben a DOMINIKÁNUS-szerzetesek Katolikus vallásra térítették a kunokat.

Így TEODORIK püspök tömegesen keresztelte meg őket, a MILKOV nevezetű városban levő MILKOV- folyó partján, melyen az Erdélyi-Veszprémi-Pécsi-püspökökön kívül, maga   IV-BÉLA, Magyar Kiralyi- Herceg is jelen volt!

MÁSODIK HULLÁM MAGYARORSZAGRÓL:

  THEODORIK püspöksége alatt számtalan KATOLIKUS MAGYAR FALU-KÖZSÉG létezett Moldvában. Csak az 1238-as tatárjárás veszedelme elől menekülő KUN-MAGYAR családok egy része, kb. 40-ezer család költözött vissza Erdély különböző területeire védelmül. DZSINGISZKÁN hadai szétkergették, kigyilkolták, elűzték KUNORSZÁG népeit, a többiek meg felhúzódtak a Kárpátok őserdeibe.

VLACK-BLACK-IRRIL-RUMUN-pásztornép megjelenése délről, a Balkánról!

A mongol-tatár hadak visszavonulása után a 13.-század végén volt az első alkalom, amikor délről, a Balkánról, a már GÖRÖG-ORTHODOX-vallású rumán nép őse felvándorolt északra, majd a Keleti Kárpátok sarkán, keletebbre letelepedett a régi KUNORSZÁG földjére.

MÁSODIK HONALAPÍTÓ:

A második honalapító, IV-BÉLA Magyar Király, 1241.-ben megkezdte az elszaladó, szétszéledt csángó magyarjainak újbóli megszervezését és annak felsűrítését MOLDVÁBAN, a keleti magyar határ védelmére! A Kárpátok különben sem jelentettek komoly válaszvonalat, hisz mindig is éltek nagy tömegekben azon túl is, keletre azonos vérségű-nyelvű, ősi magyar népcsoportok.

MOLDVÁBAN-HAVASALFÖLDÖN, még hat másik katolikus püspökség is létesült. Az 1227-es évben a MILKOVI püspökség után SZÖRÉNYTORNYÁN, (=turnu severin-ben) 1252-ben létesült. Majd RÓBERT KÁROLY uralkodása idején Moldvában, a DUNA-partján, a Kárpátok déli vonala között elterülő vidéken már annyira felnépesedett a visszatérő KUNOK-NÉMETEK-MAGYAROK, és Erdélyből kivándorolt SZÉKELYEK által, meg a már oda szivárgott rumánok által, hogy a Magyar Király egy hűbéres vajdaságot szervezett belőlük.

Élükre a KUN-TATÁR keverékű BASZERABOT állította vajdájukként. A vajdaság UNGRO-VLACHIA volt! Később MUNTENIÁVÁ változtattak át a nevét!

Ugyanebben az évben NAGY LAJOS Magyar Király, 1324.-ben szervezte meg MOLDVÁT, a fent felsorolt népekből és hűbéres vajdaságban még két újabb katolikus püspökséget is létesített.

HARMADIK HULLÁM:

A SZERET (siret) 1371-ben a Szeret folyó partján, a másodikat KURTA DE ARGESON-t 1382-ben, majd MOLDVABÁNYÁT 1410.-ben alapította meg. Mindkét újabb katolikus püspökség felállításával nagy számú magyar csoportok települtek át a vajdaságokba!

Már Nagy Lajos lánya HEDVIG, aki a lengyel király felesége lett, felhívta a férje figyelmét, hogy kérje a pápától, hogy Moldvabányán (baia-an) állítson fel egy újabb püspökséget, ami aztán  1410-ben meg is valósult, s végül 1602-ben BÁKÓN is létesült.

Ezek a római katolikus püspökségek a következő 2-3-száz évben mind léteztek. Még a MILKOVI püspökség is 1520-ig nyilván volt tartva. A MILKOVI püspökségen kívül a többi már  sajnos nem létezik. De a körülötte élő nép még mindig is megtartotta ősi MAGYAR nyelvet! LUXEMBURGI ZSIGMOND, német-római császár,  egyben Magyar Király 1394-ben hadat indított a TÖRÖK ellen. Nem nagy haddal indulva, de MIRCEA BATRAN rumán Vajda segítségével győzedelmeskedett felette. Ellenben a vajda tartván a TÖRÖK bosszújától, visszavonuláskor hátba támadta a visszavonuló császár seregét és így több ezer MAGYAR foglyot ejtvén elhurcolta őket láncon MOLDVÁBA kényszermunkára, fejedelmi birtokára.

NEGYEDIK HULLÁM MOLDVÁBA

1467-ben történt az egyik legkimagaslóbb magyar történelmi esemény, a legnagyobb magyar tömegrablás. STEFANCEL MARA-moldvai rumán Vajda MÁTYÁS Királlyal való ütközetében, amikor a király itt  is csak a kisebb seregével akart velük elbánni, cselt szőttek ellene és hirtelen a MÓCOK a szorosok tetejéről kőlavínával megtámadták a visszavonuló székely sereget. Így MÁTYÁS király serege is kudarcot vallott. A Rumán Vajda 10-ezer székely katonát rabszíjra fűzve hajtott ki Moldovába. (Ez valóban érthetetlen, hogy hogyan is lehet az akkori fegyverekkel 10-ezer embert foglyul ejteni?!)

A magyar történelem nagyon sok katasztrofális eseménye duzzasztotta fel a már előzőleg --  különböző időkben – hullámokban --  Moldvába telepedett csángó-magyarság számát.

ÖTÖDIK MAGYAROK HULLÁMA MOLDVÁBA.

Amikor ALEXANDRU CEL BUN ( JÓ SÁNDOR ) Vajda, kinek a magyar nemes származású LOSONCZY MARGIT volt a felesége, katolikus létére a magyarországi  HUSZITA menekülteket engedték be a vajdaságokba. Ezekkel megalapították HUSZ-városát.  Majd később a Dnyesztrer parti CSÖBÖRCSÖK-öt is 3-faluval együtt.

HATODIK MAGYAR ÁRAMLÁS MOLDVÁBA.

A következő nagyarányú SZÉKELY-MAGYAR áramlás történt Moldvába, amikor Mátyás király a TÖRÖK veszély elhárítása érdekében megszervezte a FEKETE-SEREGET melybe a katonai toborzás közepette, s katona-szükséglet miatt megsértette a székely ősi jogát! És így inkább a székelyek nagy sokasága kiszökdösött Moldvába inkább szolgának, mint a Fekete Sereg katonájának lenni.

Ezek az állandóan kitelepült és a már ott élő fajtájához csatlakozó nagyszámú szorgalmas magyar kezek virágoztatták fel a földművelést, állattenyésztést, szőlőtermelést a KOTNOR vidékén. Nekik köszönhető az egész, hiszen a RUMÁN juh-kecskepásztorok ilyen dolgokkal nem foglalkoztak. 

A HETEDIK KIVANDORLÁSI HULLÁMOT:

BÁTHORY ISTVÁN  vajda, ( később fejedelem, s végül Lengyel király), Mátyás király érdekeit szolgáló kegyetlenségei okozták, amikor 1490-ben egy újabb nagyobb áramlás indult meg Erdélyből keletre, mert az erdélyi magyar nép nem bírta elviselni többé a kegyetlen sorsát! Nagy adóterhek miatt és amiért Báthory István nem tartotta tiszteletben a székely nép és az ispánok kiváltságát, azért ismét seregestől vettek vándorbotot és önként vonultak ki Moldvába.

Azután a MOHÁCSI VÉSZ is 1526-ban megtette a magáét. A TÖRÖK elleni kudarc, ugyancsak nagyon is hozzájárult a rengeteg MAGYAR-SZÉKELY keletre való meneküléséhez a TÖRÖK elől.

Csakis 1599-ben történt meg az első eset, amikor az ottani moldvai magyarok tömegesen tértek vissza hazájuk vagy őseik földjére, hogy a régi földjüket újból visszaszerezték.

Majd sajnos 1764-ben a Mádéfalvi  veszedelem is megtette a magáét, amikor újból ezrek menekültek ki a székelyek közül  a Kárpátok keleti részére.

Számtalan hasonló esetet tudnék a magyar-erdélyi magyarság történelméből még felsorolni, de már gondolom, hogy így is szolgáltam elég történelmi alátámasztó adattal, hogy ha a MOLDVA lakósságának faji összetételét nézzük, akkor lássuk, hogy az a moldvai csángó nem egy "elmagyarosodott Rumán" ahogy azt a bukaresti rumánok akarják bizonyítani, hanem inkább ők azok, akik már agymosottak és rumánnak vallják magukat noha inkább ők az "elrumánosodott magyarok"! a többi  250-ezer csángó-magyar mellett! Akiknek nem engedi meg a JASS-VÁROS püspöksége, hogy a saját templomaiban a saját nyelvén, magyarul áldhassa az ISTENT! ( különben JASS-YASSI-városát is az ősi sumir-jászok-szarmaták alapították meg a rómaiak előtti időkben.)

Itt elszigetelten, féltve őrzi még a mai napig is a hitet, katolikus vallását, az ősi magyar hagyományaival, nyelvével együtt az ősei földjén: BOGDÁNFALVA, FORRÓFALVA, FENNŐFALVA, KLÉZSE, SZERET, NAGYPATAK, LUJZIKALUGO és LUTZI. 

RUMÁN ÁLLAM LÉTREHOZÁSA 1859..

LUTZIban még ma is mindent elkövet a püspökség, hogy a negyed-milliónyi CSÁNGÓ-SZÉKELY magyart minél hamarabb megfossza nyelvétől és örökre elrumánosítsa! Már 1881-ben, amikor HOHENZOLLERN KÁROLY, első rumán királyával az őt híven szolgáló CAHILLIO JÓZSEF, Jassi-püspök kezébe vette a rumán világi papok nevelését, 1859-ben a HAVASALFÖLD-MOLDVÁVAL összevont fejedelemség élére előbb JOHAN CUZA került és így ekkor RUMÁNIA lett az új állam neve,[3] az eredeti RUMUN törzsek után elnevezve. Majd a reformokkal elégetlenkedők CUZÁT 1866.-ban leváltották. Helyére a HABSBURG házból a HOHENZOLLERN család KÁROLY nevű fiát ültették az újonnan alkotott Rumán trónra.

HOHENZOLLERN KÁROLY, ELSŐ RUMÁN KIRÁLY.

(1866.februar.11.)

A történtek igazi háttere, hogy a Hohenzollern család Károly nevű fiának nem került trón Európában és ezzel egyidőben még a HABSBURG nem tudta megbocsájtani az 1848-as Magyar Szabadságharcot, és ezzel a politikai húzással, hogy az ő fajuk ül Rumánia trónján, s így Magyarország középen, a kettő között ollóba lett fogva!

Károly Rumán király trónra ülése után újonnan létesített RUMÁNIA megszervezésével egyből megnőtt a soviniszta rumán nemzeti érzés és a kisebbségek elleni fajgyűlölete. Az 1896-s ROMÁNIA NAGY FÖLDRAJZI SZÓTÁRA  tárgyilagosan megállapította hogy FORRÓFALVA-KLÉZSE-BOGDÁNFALVA és az előzőleg megemlített többi vidékeken “Ősidők óta ott éltek a MAGYAROK”, de még a történészük RADU ROSETTI rumán történész is írásaiban alátámasztotta és ennek ellenére az utólsó 80 évben állandóan abban erőlködnek BUKARESTBEN, hogy a „CSÁNGÓ-MAGYARSÁG nem más, mint ELMAGYAROSODOTT RUMÁN!"..

Végre 1881-ben a SAN STEFANOI béke megkötése után  TÖRÖKORSZÁG elismerte az újonnan létrehozott RUMÁNIA  függetlenségét és ezzel egyből megszületett RUMÁNIA királysága. De egyben a soviniszta Rumán nacionalizmus is, melynek álma a MARE RUMANIA-NAGY RUMANIA, a DNYESTERtől egészen a TISZÁIG kibővíteni országukat.

A VATRA RUMANESCA-val együtt dolgozva CAHILLIO az első jászvárosi püspök elrendelte az akkor még 400-ezer csángó magyar azonnali felszámolását! És a rumánba való minél hamarabbi beolvasztását ! Elrendelte, hogy a környékbeli katolikus templomokban csakis rumánul szabad misézni és az Istent imádni. A csángó-magyar származású fiuk, papnövendékek a SZEMINARIUM –PERFEKTUSA jelenlétében csakis rumánul beszélhettek a látogató szülőkkel, rokonokkal!

Ezek az agymosott "TÉKOZLÓ".."RENEGÁT".."JANICSÁR" KATOLIKUS papok, aztán hangosan hirdették, ( és sajnos még a mai napokban is hirdetik) a RUMÁN mivoltukat, annak ellenére, hogy ereikben MAGYAR VÉR-folyik! És az ottani ezeréves ősi magyarok leszármazottai.

EKKOR KEZDŐDÖTT  MEG MOLDVÁBAN AZ ŐSMAGYAR „JANICSÁR”.

RUMÁNNÁ VÁLT KATOLIKUS PAPOK NEVELÉSE.

Az 1889-es év szeptember 17.-i körlevelében a JASSI-püspökség máris követelte, hogy plébániáikban, templomaikban az imádságot csakis RUMÁN nyelven lehet mondani a különböző nemzetiségek szentmiséin, főleg a magyarokén!

A CSÁNGÓ-MAGYAROK egyből rémülettel és aggodalom közepette fordultak a püspökséghez és kérték, hogy annak ellenére, hogy RUMÁNIA csakis l881-óta létezik és ők még az őseik által kezdeményezett falvak lakói, a régi magyar püspökségek területén, azért szerintük joguknak kell, hogy legyen a saját templomaikban, a saját anyanyelvükön MAGYARUL áldani az Istent! Ezért magyar nyelvű papokat kérnek a püspökségtől.

Erre CAMILLIE-püspök haragosan és fölényesen  leintette őket és  azt válaszolta: " RUMÁNIÁBAN A NÉP RUMÁN! MERT MÁS NEM IS LEHET!. . . Akik  RUMÁNIA kezdete óta ott születtek, s ebben az országban nevelkedtek, azok RUMÁNOKNAK vannak minősítve! . . .  Nemzettelenség, vagy jogtalanság-e az, ha valaki idegen nyelven akar ebben az országban beszélni?! . . . SZÉGYEN VOLNA AZ HA EGY RUMÁN ÁLLAMPOLGÁR MÁS  NYELVEN BESZÉLNE, MINT PÉLDÁUL MAGYARUL?! " mondotta a püspök.

„VÉGEREDMÉNYBEN KICSODÁK ŐK?!  RUMÁNOK,- MAGYAROK?! Mert ha magyarok, akkor térjenek vissza MAGYARORSZÁGRA, ahol a MAGYAR nyelvet beszélik szabadon! De ha véletlenül RUMÁNOK, amint ők valóban azok, mert itt születtek, akkor SZÉGYELJÉK magukat, mert hálátlan létükre nem tudják hazájuk nyelvét beszélni”. Ezzel a Rumán soviniszta elnyomás tovább folytatódott!

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ UTÁNI IDŐK.

Az első Világháború kezdetével kényszerből nagyon sokan a rumán hadseregben szolgálva, csángó-magyar létükre pont az anyaország, Magyarország ellen harcoltak. Lehet, hogy még a magyarországi rokonaik ellen is, tudatlanul. A háború befejezése után a TRIANONI szerződés után, az ortodox rumán állami vallás egyből elkezdte elnyomását gyakorolni a kisebbségi vallások ellen. Nagyon sok alkalomban épület- szükség ürügye alatt elkobozták a magyar templomokat. Kiürítették a katolikus szentségeket, telerakták orthodox iconokkal és egyből rumán görög keleti templom lett belőle. Természetesen Moldvában csakis a magyar templomok voltak ennek a csúfságnak kitéve!

Az igaz, hogy a VATIKÁN 1929-ben egy" KONKORDÁTUMOT", szerződést kötött az akkori rumán kormánnyal, hogy a kisebbségi vallású püspökségek vezetése alatt az elemi- és középiskolák egy ideig működhettek, de ezek a „JANICSÁR”, magyarul nem tudó, de már nem is akaró, magukat rumánnak valló papok hamis beadványokat gyűjtöttek, hogy állítólag az ottani magyar nép nem is akar magyar nyelvű papokat, magyar iskolákat és így még azt a kicsi magyar nyelvű oktatást is a rumánok felszámolták.

Csak a PETRU GROZA-vagyis GROZA PÉTER, akinek magyar származású felesége volt és aki tökéletesen beszélte a magyar nyelvet, volt annyira demokratikus emberi rumán vezető, aki 100 erdélyi magyar pedagógust küldött Moldvába tanítani az ottani magyar gyermekeket. Sajnos, hogy ezek az egészet számüzetésnek vették. A tanítást elhanyagolták és a Jassi-i püspökség aláásta az egészet!

Elkezdte a "JANICSÁR"papjaival prédikáltatni, hogy a nép nem akarja és GROZA bezáratta az egészet.

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN.

MOLDVÁBAN, a moldvai csángó-katolikusoknak sajnos még a mai napig sem változott meg a sorsa! Még most is, hosszú évek után a sovinista rumán hatóság a vallás, a „Janicsár-Renegátok” felhasználásával is terrorizálja az ottani moldvai csángó-székely katolikus népet. Erőszakosan kényszerítik a rumánosítást.

Annak ellenérre, hogy Rumánia is bele akar kerülni az Egyesült Európa uniójába, mégis most utólag pár nappal, hetekkel ezelőtti hírek szerint, Moldvában ezek a “JANICSÁR” agymosott, félrevezetett, elrumánosított papok, mint a PETRU GHERGHEL-(eredetileg GERGELY PÉTER), magyar származású, de már magyarul nem tudó, de nem is akaró katolikus érsek, aki még 1981-ben a moldvai ottlétem alatt segédpüspöki és adminisztrátori állást töltött be, de úgy látszik, hogy még 20 év után sem tudta gonoszságát népe ellen abbahagyni!

Az 1981-es évben, amikor ott Moldvában JASS  városát meglátogattam és az ottani csángó egyéniségekkel beszélgettem, akkor ők nagy elkeseredéssel elmondták nekem, "hogy itt van ne, ez a GERGELY PÉTER püspök helyettes, aki még magyar szülőktől származik, akit még gyermekkorában már elneveltek ezek a rumán papok és ma, amikor ő már püspök helyettes és könyörgünk neki, hogy járuljon hozzá, hogy templomainkba magyar papokat szerezzünk, erre ő rumánul ránk förmedt, hogy mit akarunk mi ?!-mert ne feledjük el, hogy mi Rumániában vagyunk és ő nem akar magyar papokról hallani!” Hozzánk már nem is akar magyarul beszélni!” Ő származása ellenére nyíltan üldözi, tiltja a magyar nyelv használatát.

„Mi már évek óta magyar származású papokért könyörgünk és könyörgésünk csakis süket fülekre talál”! „MOLDVÁBAN” a püspökök és papok szavai az ISTEN szava”... „Ha a papság azt mondja, hogy ti katolikusok vagytok, akkor ti katolikusok vagytok" „És ha azt mondja nektek a pap, hogy ti rumánok vagytok, akkor ti rumánok vagytok"! "És ha a pap azt mondja hogy ti a templomaitokban csakis rumánul beszélhettek, akkor ti csakis rumánul beszéltek"! „És ha a püspök,  vagy a pap azt mondja, hogy ti csakis rumán nyelven áldhatjátok az ISTENT, akkor ti rumánul áldjátok ISTENT"! „És ha a pap azt mondja, hogy ti rumánul imádkozhattok, akkor ti csakis rumánul imádkozhattok templomaitokban, mert itt Rumaniában csakis rumánok élnek"!

Mily szomorú, hogy most amikor már az Európai Unió Parlamentjének "CSÁNGÓ HATÁROZATA " kimondja, hogy a csángó-magyaroknak is joguk van a saját nyelvükön szabadon templomaikban imádni az ISTENT és kérem, még most is ezek a PETRU GHERGHEL-( GERGELY PETER,)-katolikus érsek, (aki a 80-as években adminisztrátor segédpüspök volt JASS-ban,) GABOR ALEXANDRU- vagyis SÁNDOR GÁBOR pap és társai még mindig meghasonlanak népükkel, a csángó-magyarokkal szemben és még mindig, saját népét kiszolgálva a soviniszta CEAUSESCU-szellemet követő bandát szolgálva. Nemcsak, hogy nem engedik meg a templomokban a saját magyar nyelv használatát, hanem most, amikor ezek a csángó-magyar falvak hajlandók a Kárpátokon átkelni és a CSÍKSOMLYÓI búcsún résztvenni, ott lenni, hogy a saját kulturájában, saját népével, a saját nyelvén tudja a saját ISTENÉT imádni, akkor ezek a “JANICSÁR” papok átkozódva nem hajlandók visszatérésük után a hívőket áldoztatni, mindaddig, amíg az illető “meg nem gyónja bűneit,” vagyis azt, hogy ő a csíksomlyói búcsún résztvett, amely ugyancsak egy katolikus ünnepély.

És egyidőben még átkozódva, rágalmazva elítélik mindazokat a személyeket, akik részt vettek Székelyföldön, Csíksomlyón – hogy " KIÁTKOZOTT PAPOK ÁLTAL ELMOZDíTOTT SÁTÁNISTA MOZGALOMNAK” nevezik el őket " ES AKI OTT VOLT, AZ A HITÉT VESZÉLYEZTETTE ÉS ÍGY SÚLYOS BŰNT KÖVETETT EL”! Ezen sorok után csak egy kérdés merül fenn bennem, hogy hogyan is tud egy valódi keresztény pap, egy ugyancsak magyar származású katolikus pap népéről és kollégáiról, az ugyancsak magyar származású katolikus püspökről így vélekedni és mi joga van neki a keresztény létre, másokat elátkozni, "SÁTÁNI MOZGALOMNAK, és megesett papoknak nevezni őket, akik egy nemes, CSIKSOMLYÓI búcsút  Székelyföldön megszerveznek, és akik azon a nemes magyar keresztény rendezvényen résztvesznek?!

Én, aki tisztában vagyok ezekkel a problémákkal és a KELETI MAGYARSÁG SZOMORÚ SORSÁVAL, már a 80-as evek óta,( aminek érdekében már akkor magyarul-angolul megírtam egy történelmi térképekkel ellátott ismertetőt és még a Szentatyának is már többször is küldtem levelet, mint szervezetünk elnöke a csángó-magyarok részére való magyar papok érdekében). Én, aki már hosszú éveken át nagyon is tisztában vagyok ezeknek a félrenevelt, „TÉKOZLÓ”, „RENEGÁT”, „JANICSÁR” rumánná vált papoknak a nemzetük elleni piszkos munkáival, nekem csak egy javaslatom van a PETRU GHERGHEL, volt adminisztrátor-segédpüspök és most érsek úrnak és kedves janicsár társainak, hogy hagyják abba pont az ő sátáni munkájukat nemzetük, a CSÁNGÓMAGYAROK ellen!

Nekem mint erdélyi magyarnak csak egy üzenetem van a "JANICSÁR" PETRU GHERGHEL, vagyis inkább népével meghasonló GERGELY PÉTER magyar származású renegát-janicsár érsek úrnak és társainak, hogy nagyon vigyázzanak, pont ők, a lelkük üdvösségére! Mert az ISTEN nem ver bottal! És ne használják, ne átkozódjanak csak olyan könnyen a SÁTÁN nevével és ne fessék a SÁTÁN nevét olyan könnyen a falra, mert életükben megjelenik! Amint már a nemzetük elleni munkásságaikban látni is lehet, hogy megjelent. Mert nagyon könnyen meglehet, hogy a sátáni munkájuk miatt PONT AZ Ő LELKÜK FOG A GYEHENNA TŰZÉN ÉGNI!

 


 

[1] Az újabb kutatások, a kínai nyelv megismerése érdekes dolgokról tudósítanak bennünket. Azt tanítják iskoláinkban, hogy a csángók  „oda csángált” magyarok maradványai. Elképzelhetetlen, hogy egy ősi népcsoport ezzel a névvel illetné magát. Én sohasem fogadtam el ezt a magyarázatot. Dukai Takách Gusztáv egyik tanulmánya talán véglegesen elfogadtat velünk egy újabb nézetet a csángó név kialakulásáról, mert ez ideig a magyarázatok mind lekicsinyítő feltételezések. Dukai Takách Gusztáv tudósítása nyelvészeti és történelmi jelentőséggel bír. „A kínai Szecsuan (Szécsény)  tartományának nyelvjárásában „csángó” a neve a parasztnak. A „csán” falut jelent, a „gó” pedig lakót.” Ez távoli ősiségre mutat, abba a korba, amikor a falulakó (csángó) elnevezés fejlettebb életformát jelentett, mint a vándorló pásztor élet. A „csán-gó” fogalom fennmaradt a Távol-Keletről visszajövő hunok szókészletében, akik előtt a földművelés ismert volt. De mindaddig e kifejezést (csángó) magukra nem alkalmazták, amíg a vlach vándor pásztornépek nem érkeztek meg a szomszédságukba. Ekkor, ősi turáni ragozó nyelvük felhasználásával, a vlach vándornépektől való elkülönülés miatt nevezték magukat így, mert csángó nevük épp az ellenkezőjét, falulakót és nem „csellengőt”, „csángálót” jelent.  Ezenkívül létezik egy ősi hun népcsoport, amelynek neve Dsongó volt.  Mivel a székelyek, így talán a – csángók is, mivel a rokonság nagyon közeli – hun leszármzottnak tartják magukat, könnyen elképzelhető a Dsongó népnévből való elnevezés.  (Botos László: Út a Trianoni Békeparancshoz, Budapest, 1999. -- Dukai Takách Gusztáv tanulmánya: „ Csángók Moldva Havasalföld turáni népei”)

 

 

[2]  László király (1077–1095), (Szt. László), akinek a tettei nagyban elősegítették a nemzet felemelkedését, megerősítette az ország területét. Ő volt az, aki megváltoztathatatlan kárt okozott nemzetünknek, mert megakadályozta a Kárpát-medencén kívül élő avar-kunok belterületre való letelepedését. Ezek a kunok szövetségben voltak Bizánccal, de szerettek volna egyesülni elszakadt néptestvéreikkel. Az elmúlt évezredekben a magyarfajú népek a Kárpát-medencét tekintették anyaországuknak, ősi földjüknek. E testvérnépeket vallási alapon szakították el egymástól. Róma nem engedte a „pogány” kunokat a Kárpát-medencébe a keresztények és a már kereszténnyé vált avarok közé, mert attól tartottak, hogy a nemrég megtérített avarok és magyarok elhagyják új hitüket, és a pogányságba süllyednek vissza. A németek ugyancsak tartottak az avar betelepedéstől, mert ebben a magyarság erősödését látták. A keresztény felfogás támogatta a német érdekeket.  Szt. László majdnem teljesen kiirtotta a kunokat, akik a Kárpátokon kívül éltek. Így teret engedett a szláv és az oláh népeknek, akik 1204-ben szabadultak fel a bizánci elnyomás és rabszolgaság alól. Hagyta őket lassan beszivárogni a hun és avar területekre.   (Botos László: Hazatérés, Budapest, 1996)

 

[3] Az oláhok a „rumán” nevet a Berlini Konferencián, 1878-ban kapták Gróf Andrássy Gyula javaslatára. A szó helyes formája „rumán” (Rumánia) és nem „román” (Románia), mint ahogy most használják, ami tudatosan megtévesztő, mert feltételezi, hogy valamiféle kapcsolatuk van Rómával. (Botos László)

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

A Szent Atyahoz

XVI. Benedek Pápához

 

 

Mélyen tisztelt Szent Atya!

 

Először is fogadja őszinte jókívánságaimat a Szentlélek sugalma alatti Pápává választása alkalmából!

Kérem az Úr Istent, hogy áldja meg Önt, és munkáját.

Adjon elegendő egeszséget, erőt és bölcsességet, hogy ezen a födön létező káoszban küzdő minden szerencsétlen embernek, nemzetnek bölcs belátásával oldja meg a problémáját.Főleg most, amikor a világon létező gonoszról, káoszról emlékezem meg, szeretném felhívni szíves figyelmét egy régen 450-ezer, de ma már kb. 250-ezer emberi csoportra, a Romániában a Kárpátok hegység jobb oldali lejtőjén élő Moldovai Csángómagyarok szomorú sorsára, ahol a több mint ezer éves ottani Ős-Magyar eredetü létükre még a mainapig sem szabad nekik falvaik templomaiban Magyar származású, magyarul beszélő Papok előtt a saját nyelvükön magyarul áldani az Ístent Ez a terület sohasem volt Magyar,de Ők határokon kívül szorultak a régi több mint ezer eves Történelmi Magyarország keletihatárán kívül

 S mivel a soviniszta Román hatóság szerint Románia csakis a románoké, annak ellenére, hogy az újonnan, 1880-as években megalakított Románia lakosságának 60%-a nem Wlack-Román eredetü, és mégis a “Mare Rumania”, vagyis a “Nagy Romániaálmuk érdekében ott mindennek pusztulnia kell, ami nem román eredetü!

 Így a román származású Görög Orthodox vallású papjaikkal, de már sajnos az ottani Magyar vérből, de románná nevelt papokkal, akik már az 1800-as évek végétől napjainkig hüen szolgálják a román sovinizmust és terrorozálják az ottani Katolikus ősi Csángómagyar népet!

Ellenben a reményt és a hitet fel nem adva, főleg az utóbbi évtizedben, már rendszeresen minden majus elsején, ők ünnepélyesen felöltözve, feszületekkel, zászlókkal, szentjeikkel,vasárnapi öltözékben zarándokolva nagy tömegesen megindulnak a Kárpátok keleti lejtőin fel a hegyekbe, és a hágón átkelve Erdélyország Székely területén, a Csíksólyom falu-búcsún, az ottani nagy Katolikus Búcsún részt vesznek.Ott egy óriási tömeg előttErdély és a régi Történelmi Nagy Magyarország magyarjaival az emigrációból hazamenő magyarsággal közösen, boldogan, magyarul prédikáló papok előtt a saját Magyar nyelvükön imádják és áldják az Istent!

Azonban amikor véget ér –e közös búcsú, és ők újból visszatérnek a Kárpátok keleti részén élő Csángómagyar falvaikba, otthonaikba, akkor újból minden kezdődik elölről: az ottani román Orthodox papok templomaikban a román hívők előtt, szertartásaik keretein belül, mindenféle mocskolódó szavakkal káromolják őket csak azért, mert ők Erdélyben részt vettek az ottani Katolikus, magyarul prédikáló papok miséin, akik különben is a “SÁTÁN Gyerekei”, egyszerüen kiátkozzák őket.!

 Annak ellenére, hogy Mi is szervezetünktől már a 80-as és a 90-es években egynéhányszor fordultunk az előző Szent Atyához, és az ottani Csángómagyarok vezetői is számos  esetben küldtek magyarul beszélő katolikus papokért kérvényeket : a Vatikánból sohasem jött kedvező válasz, hanem az ottani renegát hamis román katolikus papok, vagyis vezetőség véleményét figyelembe véve, a 80-as évek elejétől kezdve olyan válaszok érkeztek, hogy

 minden ottani felmérés szerint a Csángómagyarok románok akarnak lenni” !

 

Tisztelt Szent Atya!

Megkérem Önt, hogy tanulmányozza át a levelem végén az évekkel ezelőtti és előzőleg is a Vatikánba elküldött Csángómagyarokról szóló történelmi ismertetőmetÉs kérem,látogassa meg az interneten a Csángó magyarok honlapját, a

www.csango.ro/06 01.htm  -et és ott meg fogja látni a színes felvételeken a Magyar kultúrájában ott élő népet.

 Kérem Önt, hogy járuljon hozzá, hogy most, amikor Románia is csatlakozik az Egyesült

Európához, legyen olyan igazi demokrácia Romániában is, hogy megálljon a kisebbségek, ezen esetben az Erdélyi Romániai Magyarság és a Moldovai Csángómagyarok elleni fajgyülölet.

Továbbá a Csángók kapjonak Magyar származású, magyarul beszélő papokat,hogy ők is igazi demokratikus körülmények között, a XXI. század kezdetétől végre ők is szabadon, a saját templomaikban a saját Magyar nyelvükön áldhassák az Istent.

 

Dr. Kolozsy Sandor. C.D.V.A.

szobraszmuvesz.

www.kolozsy.com.au

Erdélyi Világszövetség Társ, Sydneyi Csoport.

elnöke.

Sydney-Ausztrália.

 

2005. április 29