Back to Home

 

 

TOMORY ZSUZSA

 

GYORSSEGÉLY

 

 

Magyarságtudományi Intézetünk fontos célja nyelvünk tisztaságának megőrzése. Nyelvünk ősi alapokon nyugvó fejlettsége megengedi, hogy jelen korunk szakkifejezéseit is tiszta, szép magyarsággal szólaltassuk meg.
Az alanti Gyorssegély szóanyagát három beküldött tanulmány szövegéből gyűjtöttük össze, s folyamatosan szándékozzuk bővíteni ezen jegyzéket az ezután beküldött tanulmányok szövegéből. Legszebb reményünk, hogy elérkezik egy olyan nap, amikor már nem lesz egyetlen magyar tanulmányban egyetlen idegen szó sem.
Addig is kérjük íróinkat és olvasóinkat, küldjék javaslataikat további javulásunk előmozdítására.

 

 

 

Tiszta magyar nyelven gondolkozni, beszélni és írni magyarságunk iránti szeretet és gondviselés kérdése.

A használt idegen szavak mennyisége magyar öntudatunk észrevétlen

hanyatlásának mértéke.(Tomory Zsuzsa)

 

A gyorssegélyben használt szótár zöme Dr. Molnos Angéla

Magyarító könyvecskéjének segítségével készült

 

 

abszolutórium              végbizonyítvány

aktívkorúak                tényleges szolgálatban álló, még nem nyugdíjas

aktív                            cselekvő, működő, tevékeny, dolgos. Ható, hatékony.

aktuális politika          korszerű hatalmi rendszer 

alkoholizmus               iszákosság

 animátor                     mozgókép alkotó.

antant                          szövetséges hatalmak

arisztokrata                 nemesi

asszimiláció                 beolvadás

 asszisztálni                 segédkezi                   

atrocitás                      bántalmazás, bántás, erőszakoskodás, kegyetlenkedés, szörnytett

autonómia                   függetlenség

axióma                        alaptétel, sarkigazság

 

 

biogenetikai               

 

civil                             polgár, polgári

civilizáció                    polgáriasodás

 

dekadens                    hanyatlás, visszaesés, züllés

demokrácia                 közuralom, népfennség, népképviseleti jogállam

demokratikus             közuralmi

despota                       egyeduralkodó, kényúr, zsarnok

drasztikus                   erőszakos

deviza                          külföldi értékpapír

 3 dimenziós                3 kiterjedésű

disszidálni                   eltávozni

diktatúra                     önkényuralom, zsarnokság

diktátum                      valakire rákényszerített döntés                                   íÍ

diplomált                     Főiskolai képesítő vizsgáját letette

diplomás                      okleveles

dokumentum                okirat

domináns                     uralkodó, fő, túlnyomó

 

egzisztencia                  létfönntartás, életszínvonal, lét, létezés, megélhetés

egzotikum                     különleges

elit                                 eleje, előkelő, előkelőség, legjava

energia                          erő, tetterő, erély, hatóerő, erőművi termelés

(etnik)                           nemzetiségi

etnikum                         nép, népcsoport

 

életfunkció                    szervi működés

 

fasiszta

fasisztoid

filozófia                          bölcselet, bölcsészet, eszmerendszer

fizikai aktivitás              testi mozgás, tevékenység              

(flotta)                             hajóhad

forma                              alak

formál

(föderáció)                      államszövetség

 

 

garancia

 

genocídium                       népgyilkosság

geopolitika                       tájegységfejlesztés

germanizálás                    elnémetesítés

gén                                    örökletes egység

génkutatás                        örökletes egység utasító rendszerének tanulmányozása

génmanipulált                   az örökletes egység utasítási rendszerének módosítása             

globalizáció-                      egyetemesülés, egyetemesítés, világgyarmatosítás

grafikus                             rajzművész

 

identitás                             önazonosság, magyarságtudat

imperialista                       világuralmi

imperializmus                    nagyhatalmi, világhódítási törekvés

impresszum                       sajtótermék-, nyomdajelzés-, nyomtatási -adatok összefoglalása

infláció                               pénzelértéktelenedés

informatika                       adatgyűjtés, -feldolgozás, -forgalmazás, számítógépes ismeretek

intenzitás                          erősség, hatásfok, hatékonyság

interaktivitás                    együttműködés

invázió                               betörés

 

 

kampány                            hadjárat, választási előkészítés, mozgalom, sajtóharc

kapitalizmus                      tőkegazdaság

kategória                           csoport, osztály, fogalomkör, tárgykör, ügykör, fokozat

kollégium                           testület, intézmény szállást adó helye

kolonizáció                         megszállás, gyarmatosítás

kommunista

 

kommunikáció                   közlemény, közlés, tájékoztatás, egymás megértése

kommunikatív                    társalgáskész

 kompromisszum                alku, egyezség, megállapodás

koncepció                           fogalom

konfliktus                           ellentét, feszültség, harc, küzdelem, nézeteltérés

konferencia                        értekezlet

konklúzió                            befejezés, következtetés, következmény, végeredmény, záradék

korrupció                            erkölcstelenség, visszaélés, megvesztegethetőség, romlás,

 kritérium                            előfeltétel

kultura                                műveltség

kulturális                            műveltségi

kultúrvilág                          a művelt világ

kurzus                                 tanfolyam, tőzsdei értékpapírok árfolyama

 

latinizálás                            latin behatás alá kerülés

 

láncreakció                         visszahatás sorozat

liberális                               szabadelvű

liga                                      szervezet, egyesület, szövetség

lista                                     jegyzék, kimutatás, névsor

logika                                 okszerűség

luxus                                   fényűzés, dísz, pazarlás

 

maffia                                alvilág, szervezett bűnözés

matematika                       mennyiség- és tértan

mentalitás                          beállítottság

 minimum                           kicsi, csekély, alsó határ

mitológiá                            hitrege

matematikus                      mennyiség és tértannal foglalkozó egyén

messianisztikus                 megváltó elméletű

média                                 tömegtájékoztató

 

 minimum                            legkevesebb

modern                               haladó, korszerű

 módon                               hasonlóan

monarchia                          birodalom

 

monopolium                        óriásvállalat, egyeduralkodó vállalat

moratórium                        haladék, halasztás

mozi                                    mozgókép színház

multinacionális                   nemzetközi, több nemzetre kiterjedő

 

nacionalizmus                    nemzetieskedés

nacionalista                       túlméretezett, más nemzetiségűeket bántó

nemzetstratégiai               nemzetirányitó

nomenklatúra

 

originális                            eredeti

ortodox                               igazhitű, igazhivő, maradi, régi elvekhez ragaszkodó, vaskalapos

 

parlamenti                          országházi, képviselőházi

pánszlávizmus                    össz-szláv egyesülési mozgalmak

propaganda                        hírverés

plakát                                 falragasz

politika                               közüggyel foglalkozó tevékenység

politikai                              közügyi 

poszt                                   őrhely. Felelős állás. Tisztség

postgraduális                     továbbképzés (egyetem után)

posztkommunista               vagyonközösséget, vörösuralmat képviselő

pozitívum                            állító, helyeslő, igenlő, alkotó

prédikáció                          szentbeszéd

premissza                            kiindulópont, kiinduló tétel, előzmény

 primitív                               kezdetleges

privatizáció                         magántulajdonba ad

program                              műsor

programozó                        utasítás előíró

propagandája                     hiresztelése

provízió                              ellátás, előkészület, gondoskodás

provokálták                       kihívás

 

radikális                             gyökeres

radikalizmus                      mélyreható, gyökeres

ratifikálás                          jóváhagy, megerősít, törvénybe iktat

rehabilitálni                       helyreállítani, visszaállítani

revizor                               ellenőr

rebellis                              lázadó

 

soviniszta                           vad nemzetieskedés

stabil                                  állandó

status quo                          korábbi állapot

stratégia                            távlati terv

státusz                               állapot

stratégia                            működési terv

struktúrák                         szervezetek

 

szkíta

szillogizmus                        következtetés

szimpatikusabb                  tetszetősebb

szisztematikus                    rendszeres

sznobizmus                         előkelősködő

szolidaritás                         összetartás

szocializmus                        baloldali eszmerendszer,

szociális                              közösségi, közjóléti

szoftver                               utasítási rendszer, művelet irányító

sztereotip                            közhely                     

szuverén                              független

 

telefon                                 távbeszélő

televízió                               távolbalátó

tolerancia                            türelem, béketűrés

téma                                    tárgy

témakör                              tárgykör

tendencia                            hajlam, irány, irányzat

 

terrorizmus                         rémuralom

totális                                  tökéletes, teljes

tradíció                                hagyomány

 tragédia                              szerencsétlenség, borzalmas, gyászos, szomorú esemény                    

trauma                                 ártalom, sérülés

turista                                  látogató, utazó, természetjáró, idegenből jövő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.            

 

 

 (