Back to Home

 

 

 

 

SZERVES MAGYAR NYELVTUDOMÁNY

 

 

TOMORY ZSUZSA

 

BEVEZETŐ

 

A nyugati nyelvészet nyelvcsalád elméleteinek tarthatatlansága.

 

Nyugati elméletek a nyelvkialakulás folyamatának vizsgálatánál szükségszerűen az ismert, indoeurópai nyelvek szabályait veszik alapul, melyek nem a nyelvszületés kezdeti pillanatait rögzítik, hanem a mai nyelvhasználatot. Az ismert, s újonnan felfedezett nyelvek feltérképezése és népcsaládi viszonyainak indoeurópai látáskör szellemében való megállapítása hihetetlenül rendszeres munkát igényelt, s feltett céljait majdnem elérte. A nyugati nyelvészet ezen majdnem állapot megértésével küszködik napjainkban, mert érzi, hogy az általa feldolgozott, s ismert nyelvek mögött ott áll egy számukra eddig még felfedni nem tudott nyelvi réteg, amit proto nyelvnek neveznek, előfordulási helyétől függetlenül. Ilyen proto nyelvet említenek a feltérképezett nyelvek legősibbjétől kezdve a történelmi korhoz már közel álló, vagy azt elérő nyelvekig. Van proto sumir, proto hittita, proto görög, proto kelta és folytathatnánk a sort a tengeren túli, s más földrészen élők „proto” nyelveivel is. Ez a proto nyelv a nyelvfejlődés ágas-bogas fájának egy vaskos ágát foglalja el mostani elképzelésük szerint, amint azt például a U.S. News and World Report 1990. november 5.-i száma rajzban és írásban oly szépen szemlélteti. A nyelvcsaládok fájának különböző ágai-bogai mind egy-egy proto nyelvbe torkollanak, melyek tovább vezetnek egy hatalmas törzshöz, amit „anya-nyelvnek[1]”, tehát a nyelvek szülőanyjának neveznek anélkül, hogy valaha is közös megálla-podásra jutottak volna nemcsak az anyanyelv fogalmának tisztázásában, de még magának a nyelvnek sincsen megbízható, egyetemes meghatározása.

A nyelvek kínos pontossággal végzett feltérképezése során nyugati nyelvészek arra a megállapodásra jutottak, hogy a proto-indoeurópai nyelvek származási helye Anatolia, a mai Törökország, s innen terjedt Európa minden részére kb. 8.000 évvel ezelőtt. Ezt a nézetet vallja az angol régész, Colin Renfrew. Egyúttal megállapítja, hogy a nyelvszületés ezen évszáma megelőzi az írásbeliség születését is. Régészeti vonalon a nyelvfejlődés elindulását és terjedését a gabonatermelő társadalmak békés terjeszkedésének tudja be. Hasonló nézetet vall Grover S. Krantz XE "Krantz" , a washington egyetem embertan tanára, ki egyúttal rendszerbe foglalta ezen terjeszkedés alapelemeit képező csoportokat. Tizenkét nyelvágazatot ismert fel, s ezekből keletkezteti az eddig ismert európai nyelveket. Az európai nyelvszületés korszakát a mesolithikum előtti időre teszi kárpátmedencei székhellyel.[2]

Az európai nyelvek földrazi kialakulása című művében kifejtett elmélete következményeként az eddig Európa mostoha-gyermekeként kezelt magyarságban Európa műveltségalapító ősnépét ismeri fel. Szerinte az u.n. indoeurópai nyelvek igen későn alakultak ki Európában. Éppen ezért szókészletük 30 %-a nem indoeurópai eredetet mutat, s Európa korai térképein indoeurópai folyónevek nincsenek. Bennünket közelebbről a következő mondata érdekel: „....a görög nyelv tehát jelenlegi helyén Kr.e. 6500-ban, a kelta nyelv Kr.e. 3500-ban alakult ki Írországban. A magyar nyelv ősisége a Kárpátmedencében hasonlóképpen meglepő; úgy találom, hogy eredete a mezolitikumba vezet, a kőkorszakot megelőzve.” Továbbá: „Legalább is egy fontos pontnál a népvándorlás XE "népvándorlás"  elmélete éppen a fordítottja az eddigi tételnek. Általában azt tartják, hogy az uráli magyarok a IX. században költöztek be a Kárpát-medencébe egy keleti területről. Én azt találom, hogy valamennyi uráli nyelvet beszélő csoport Magyarországból terjedt el, egy sokkal korábbi korban, az ellenkező irányba.”

Krantz XE "Krantz"  szerint egyes tájak tájszólásainak hálózata az egymás közelében élők számára érthető. Az érthetőség az egymástól való távolsággal egyenes arányban csökken. Szerinte 10.000 évvel ezelőtt egész Európa és a Közép Kelet egyetlen nyelvjárási hálózat volt, s e nézete teljesen egybe esik Dr. Baráth Tibor történészünk korábbi meglátásaival.

Elmélete a népvándorlást csak a népfelesleg levezetéseként fogadja el. Szerinte minden nép ott született, s alakult nemzetté, ahol jelenleg is zömmel van jelen. Ezen elméletét 1976-ban kezdte kidolgozni. Ezt követően elmélete próbaköveként az északamerikai indiánok törzsi felosztásán dolgozott. Az itt elért sikerélmény után az európai történelem előtti korok feldolgozásába kezdett 1981-ben. Módszere figyelembe veszi a megélhetés, gazdaság, a termelés módozatait, s egyes műveltségek fejlődését, majd kisugárzását ezek függvényeként kezeli. Szerinte nem a mozgékony vadászok, hanem a termék és időfelesleggel rendelkező gazdálkodók voltak a legalkalmasabbak új birodalmak megalkotására. „Képletei hason-lítanak a természettan törvényeit rendszerező képletekre. Követ-keztetései a társadalomtudomány terén újak. A jövő tudósait bőven ellátta bizonyítandó elméletekkel Európa műveltsége és nyelve terén[3] mondta könyvét értékelve Roger M. La Jeunesse, a California Egyetem egy tanára.

Krantz XE "Krantz"  megállapítja, hogy a régi, megkövesedett történe-lemszemlélet eddig csak erős uralkodókkal, politikai határokkal foglalkozott. Szerinte az emberiség történelme a kisebb népcso-portok történelme, melyeket egy nyelven belül élő nyelvjárások kapcsolnak egységbe. Meglátása szerint a nyelvészet és a történelem eddigi eredményei nem támogatták egymást. A történelmi határokat fel kell cserélni a megélhetés, a nyelv egymást támogató előfordulási helyeivel, egymásra gyakorolt hatásaira fektetve a hangsúlyt. Szerinte ílymódon számtani törvényszerűséggel meg lehet állapítani egy-egy nyelvi,- és foglalkozási-csoport lakhelyét, vándorlásainak útját. Ezeket kell majd a régészet, történelem, nyelvészet eredményeivel összevetni. „Nem lehet népeket a térképen össze-vissza kergetni csak azért, hogy egy-egy nyelvészeti tételt igazoljunk”, állapítja meg könyve elején. E mondat a MTA hazánkkal és nyelvünkkel kapcsolatos ténykedését juttatja eszünkbe, midőn népünket Szibériától az Uralig űzi őshaza kereső igénnyel, nyelvet viszont csak a Kárpátmedencében ad nekünk.

Krantz XE "Krantz"  sarkalatos tétele szerint a nyelvfejlődés természeti törvények függvénye éppen úgy, mint az otthon kiválasztása is természeti törvények szerint történik, s az emberi természettől, az abból eredő szokásoktól nem különíthető el. Magyar Adorján közel száz évvel ezelőtti meglátása szerint a magyar nyelv a teremtés XE "nyelv és a teremtés egysége"  hangokban való kifejezése, s az általa őstörzseknek nevezett mással-hangzós-, s az ezzel járó nyelvjárási csoportok szinte azonos megfogalmazásban jelennek meg Grover S. Krantz munkájában, bár ő ezeket a nyelvcsoportokat hangzósítani nem tudta.

Embertani szempontból Krantz XE "Krantz"  szerint a következő kérdésekre kell válaszolnia a kutató tudósnak:

1. Miért költöztek az emberek a helyett, hogy otthon maradtak volna?

2. Miért költöztek oda, ahova költöztek?

3. Miért éppen akkor költöztek, s nem máskor?

4. Miért ők költöztek oda és akkor, s nem mások?

5. Hogyan hajtották végbe a költözködést, s hogyan győzték le a már ott lakók ellenállását?

Ha ezekre a kérdésekre pontos választ lehet adni, akkor az elmélet biztos lábon áll. Minél több kérdés marad válasz nélkül, annál gyengébb az elmélet értéke, ha egyáltalán marad további értelme a kutatásnak. Ennek a rendszernek a segítségével dolgozta ki megbízható módon az északamerikai indiánok nyugatra költö-zését, s eredményeként az indián nyelvek elhelyezkedését 95 %-os biztonsággal tudta megállapítani. Felismerte azt, hogy az emberek szeretik a biztonságot, s hacsak a part a szó legszorosabb értelmében nem szakad, nem költöznek el az ismert, s szeretett területről. Szerinte tehát teljes lakósságcserével járó „népvándorlási hullámok” nincsenek.

A második tétel értelmében oda költöznek a költözők, ahol saját műveltségi szintjük alatti fokon  élő emberekkel állanak szemben.

A költözködők a nyelvhatárokat mindenkor átléphetik, ez a költözködés természetes következménye. De a beköltözőket nemsokára elnyeli az a megalapozott társadalom, ahova beköl-töztek, s megszünnek önálló nyelvvel és szervezettel rendelkező nép lenni.

Magyar Adorján e tételt már közel száz éve kidolgozta, s szerinte, ha a Kárpátmedence ősnépessége nem magyarul beszélt volna, ma nem létezne magyar nyelv még akkor sem, ha Árpádék a legtisztább magyar nyelvet beszélték is volna.

Némi elmélyedés után azt is belátja Krantz XE "Krantz" , hogy a békés, letelepedett, földműves társadalmak százezres tömegei nem tudnak egy egységként útnak indulni. Hivatkozik Dennel 1983 évi munká-jára, s ennek kapcsán megállapítja, hogy a régészet által feltárt állítólagos vándorlások nem jelentenek szükségszerűen népi- és nyelvtörzsi behelyettesítéseket.

Nyelvészeti vonalon megállapítja, hogy első látásra lehetetlennek látszik a nyelvek vándorútját nyomon követni az őskortól napjainkig. Viszont e kérdés megoldásánál is úttörőnek látszó eredményeket ért el Krantz XE "Krantz" . Megállapította, hogy

1. A mai nyelvészet feltételezi, hogy mai nyelvekből vissza lehet következtetni a történelem előtti korok nyelveire. Viszont még nincs olyan kidolgozott törvényszerűség, mely megmagyarázná az írásbeliség ismerete előtti nyelv terjedésének útvonalát, gyorsaságát; nem lehet feltételezni, hogy minden nyelv egyforma gyorsasággal terjedt-e, vagy változott. Így bővebb időkör áll rendelkezésünkre, melyen belül a régészet is több adattal szolgálhat.

2. Második kérdés az, hogy hogyan indult el a nyelvek nagyobb, egymástól való elkülönülése. Szerinte az indoeurópai nyelvek nyelvegyvelegekkel, nyelvszövevényekkel kezdődtek, terjedésük, állandó alcsoportokra való bomlásuk már 6400 évvel ezelőtt kezdődhetett (Gimbutas XE "Gimbutas" , 1977).

3. Harmadszor meg kell ismernünk nagyon pontosan némely történelem előtti nyelvet ahhoz, hogy a nyelvterjedés és visszaállítás eredményei helyesek legyenek. A régészet nyomán felszínre kerülő ismeretek, helynevek, egy-egy emlékmű általában egy-egy vezető egyéniséggel kapcsolatosak. A nyelv viszont a névtelen tömegek alkotása, hangsúlyozza Krantz XE "Krantz" . Ha megnézzük Európa legkorábbi térképeit, vajmi kevés közük van e politikai térképeknek az ott élők nyelvi valóságához.

Itt állapítja meg alaptételét, hogy az Európában észlelt hatalmas nyelvterjedés csak békés földművelők terjeszkedésének lehet az eredménye, s e gondolata ismét Magyar Adorján alap-tételével rokon, mely szerint csak békés, termelő élet szülhet magasabb műveltséget.

Az Éghajlati fajok és leszármazásaik című műve embertani szempontból figyeli emberré válásunk folyamatát, melynek csúcs-pontjaként beszédképességünk elérését tartja. Szerinte az az egy millió, vagy valamivel több idő XE "idő" , melyet ma a majomember emberré válási folyamatának engednek át a tudósok, semmi képpen nem elegendő a gége azon átalakulási folyamatához, mely a beszéd alapját képezi. Szerinte ez az a pont ahol a homo erectus homo sapienssé válik. Meg nem magyarázható módon a beszéd kialakulása Európa területén, közép Európában, esetleg a Földközi tenger keleti vidékén következett be. Európa lakóssága ebben az időben még majdnem teljes egészében szőke, kék szemű volt. Vérképük XE "vérképek"  az Rh negativ csoportot képviselte. Itt figyelmeztetnem kell önmagunkat arra, hogy hazánkban a Bodrogközben XE "Bodrogköz"  feltárt hatezer éves sírokban pihenők, s a ma ott élő szőke, kék szemű emberek vérképe XE "vérképek"  egyöntetűen ugyan ezt mutatja.[4]

Krantz XE "Krantz"  professzortól függetlenül Evan Hadingham XE "Hadingham, Evan" , a Harvard Egyetem embertan tanára ezen embertani felfejlődést Közép Európában Érd és Tata XE "Érd és Tata"  vidékére teszi. Szerinte közép Európa embere itt érte el, minden más behatástól függetlenül az emberi és műveltségi fejlődés magasabb fokát.[5]

Grover S. Krantz XE "Krantz"  műve magyar szempontból korszakalkotó. Előadása könnyen követhető a nem szakemberek számára is, s számtalan felismerése, törvényszerűségek rendszerezése biztos alapot teremt a további kutatók számára. Tekintettel arra, hogy magyar szempontból milyen fontos mű Az európai nyelvek földrajzi alapjai című munkája, két egyetemi tanár már megkezdte fordítását, s otthoni magyar kiadása egy éven belül várható.[6]

A volt szovjetunió nyelvészei az emberiség ősnyelvének szétágazási korát ezelőtt 14.000 évre tették; szerintük nemcsak az indoeurópai, hanem az indiai és afrikai nyelvek is innen származtak. Ők ezt a nyelvet „nostratikus XE "nostratikus nyelvelmélet"  nyelvnek”, magyarul a „mi nyelvünknek” nevezik, tehát az emberiség anyanyelvének fogják fel. Ez a nostratikus XE "nostratikus nyelvelmélet"  nyelv széttöri az eddig szentnek hitt nyelvcsaládi határokat, s művelői közös szótöveket igyekeznek felfedezni az egymástól eltérő nyelvcsaládokhoz tartozó nyelvek birodalmában. Igyekezetüket némi eredmény is kíséri, viszont saját eddig szentnek tartott nyelvfejlődési törvényüket kénytelenek átlépni, hogy felállíthassák ezen nostratikus XE "nostratikus nyelvelmélet"  nyelvalakulás általuk képzelt folyamatát. Ilyen például a korábban idézett U.S. News és Worldreport cikkében említett Water (víz) szó „családfája”:

Proto-világ szava: Haku,

amerikai indián Hakw,

dene-kaukázusi Kwa,

nostratikus Haku,

indo-európai Hakw,

latin Aqua,

ógermán Wazzar,

angol Water.

 

Már e kezdetnél is feltűnik, hogy szabadon keverik a H-K és a W-T alapu szócsoportokat, s hangtani lehetetlenséggel igyekeznek megmagyarázni egy lényegében megalapozatlan elméletet. A H-K mássalhangzókhoz kötött W e szavak értelmezését kiegészítheti, de e nyelvészek kötött tapasztalati világa e felismerést gátolja. A kötöttség keletkezésének okát abban látom, hogy a proto-nyelvet minden áron indoeurópainak akarják bemutatni, noha a világ nyelveinek ősnedvei sokkal mélyebb talajból indultak ki, s ezek az ősnedvek adnak életet a késői szülötteknek, az indoeurópai nyelveknek is. Vagy hasonló sorrendben, a proto világ hita, az amerind hit, a nostratikus -ita, az indo-európai hed, a görög edmenai, a latin edere, az ógermán ezzen, s az angol eat szavait.

A fenti, vízzel kapcsolatos elképezléseknek — most tárgyunk elé vágva említem meg — a K-W és a W-T csoportja két magyar ősnyelvi törzsre vezethető vissza: a K-W a magyar hab, a W-T a magyar víz szóra anélkül, hogy hangtani „engedményeket” kellene tennünk.

Az evéssel kapcsolatos szóbokor őseként csak nagy elfogultság tagadhatja meg a magyar esz-isz ősszót. Ugyanakkor fel kell figyelnünk arra is, hogy az angol eat szó ezen ősszó egyenes ágú leszármazottja. Ez az angol szó, s négyezer szótöves gyűjteményem minden példája azt bizonyítja, hogy minél közelebb volt egy nyelv kialakulása a Kárpátmedencéhez, annál jobban megőrizte ősi szótövét, mely a magyarral a legközelebbi rokonságban van. Ezek az őshasonlóságok térképezhetik fel számunkra a nyelvek születésének és szétágazásának legpontosabb térképét.

A nostratikus XE "nostratikus nyelvelmélet"  nyelv szovjet[7] művelői, — Vladislav Illich-Svitych és Aharon Dolgopolsky XE "Dolgopolsky"  — az 1960-as években a nyelvek ősrétegeinek szavait hasonlították: testrészek neveit, személyes névmásokat, természeti tárgyak és jelenségek , mint például a nap és hold neveit. Az összecsengő szavakat a nostratikus XE "nostratikus nyelvelmélet"  nyelv leányági hajtásainak tartják, de e felszínes hasonlatosságokon túlmenően egy ősre még mindig nem tudják ezeket visszavezetni. Ilyen a nostratikus, fiatal férfit jelentő majra, az indoeurópai merio, francia mari férj értelmezéssel, s a házasulást jelentő angol marry. Itt viszont a természeti ősszavakat hasonlítják a műveltségi szavakkal, a nyelvfejlődés természetes, szerves menetét teljesen figyelmen kívül hagyva, noha messzemenő természettudományi következtetésekre is alkalmat adna például annak felismerése, hogy itt az M-R-es szócsoport még ugyanazon mássalhangzókkal fejezi ki hímségi és nőiségi szavait például a francia mari és mčre esetében.

Az indoeurópai kisebb nyelvcsoportokon túlmenően néhány nyelvész foglalkozott a baszk, s „egyéb exotikus” nyelvekkel is, miután kénytelenek voltak szembe nézni az indián nyelvek nem indoeurópai eredetével korai szétágazásukkal kapcsolatban, melyek számára a Behring szoros eddig fel nem fedett okok miatt nem volt akadály.

Luigi Scavalli XE "Scavalli – Sforza" -Sforza, a Stanford egyetem genetikusa szoros összefüggést lát a gének XE "gén" , s a nyelvalakulás rendszere között. 42 embercsoport génállományát megvizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy egyetlen egy csoportból ágazott szét az emberiség családfája. Az emberiség embertani és nyelvi szétválását Afrikából eredezteti, 92.000 évvel ezelőtti kezdettel. Allan Wilson, Mark Stoneking és Rebecca Cann a California Egyetemen ezt a szétválást 200.000 évre vezetik vissza.

A történelmi nyelvészet megosztott területét képviseli a Brown University nyelvésze, Philip Lieberman[8] és a Hawaii egyetem tanára Derek Bickerton XE "Bickerton, Derek" [9]. Lieberman szerint a 200.000 évvel ezelőtti emberben még nem fejlődött ki a beszédhez szükséges gége, ami lehetővé teszi a hangalkotást. Bickerton szerint az agy beszéd-központja már millió évekkel ezelőtt kifejlődött, s a nyelvek kialakulását az emberiség azon igyekezetének tudja be, amivel kifejezést akart adni a körülötte lévő világnak, s ezt rendszerben akarta látni. Ebbe az ősnyelvbe sorolja a gyermekek első gagyogását, amivel felnőtt környezetét is e beszédre készteti. A California egyetem kutatói, s a Yerkes Regional Primate Research Center együttes megállapítása szerint a pigmeus csimpánzok képesek olyan nyelvre, mely nyelvtani szabályokat is alkalmaz[10]. Más kutatók szerint a delfinek, rozmárok is tudnak szórendet alkalmazni.

A University of California, Berkeley kutatói, Allan Wilson, Mark Stoneking és Rebecca Cann az emberiség génállományát egy 200.000 évvel ezelőtt élt „Éva” személyéig vezette vissza. Szerintük ezen Éva Afrikából származott. Más kutatási irány Ázsiát jelöli ugyanerre a szerepre. E kérdés valóban tudományos értékű, az egész világra kiterjedő vizsgálata mindeddig várat magára.

Az orosz Sheveroskin megállapítja, hogy máig is lehetséges egy valahai ősnyelv nyomait felfedezni a ma élő nyelvekben. Példának felhozza a nosztratikus nyelv lapa, dene-kaukázusi tlalpa, amerind dap szavakat, melyek mind levelet jelentenek. E fejte-getésben ismét figyelmen kívül marad a hangtani szabályok legelemibbje, mely szerint a T soha sem változik F hanggá, s a tlalpa szó már csak ezért is kiesik a sorból. Megemlíthette volna viszont a mostani angol leaf, a német Blatt szavakat is melyek egymás tükörképes XE "tükörképes szemlélet és szóalkotás"  változatai. Viszont ismét elkerülhetetlen a palóc-magyar lap, lapi, levél, libeg, lebeg, lebben, lobban  és még sok más azonos tövű szóbokrát megemlíteni.

Sheveroskin megállapítja, hogy az emberiség kezdeti szótárában a bolhától a rokonsági szavakig minden megtalálható, de az érzelmek kifejezésére nem talált ősszavakat. Ősnyelvünkben önmaguktól adódnak az ó ámulatot, s szomorúságot jelentő ősszavaink. Ezekre a későbbiek folyamán térek ki bővebben. Az ámulatot jelentő ó érzelemkifejező szóként megmaradt az emberiség egyetemes szótárában, viszont nyelvünkben értelme az ó-ság kifejezésére is alkalmassá vált.

A cikk megállapítja továbbá, hogy a nyelv gyökere feltárásának elkerülhetetlen előfeltétele annak a megállapítása, hogy tulajdonképpen mi is a nyelv.

Ezek szerint a jelenlegi indogermán nyelvészet mai napig nem fogalmazta meg a nyelv mibenlétét, nem alkalmazza, vagy nem is ismeri a következőket:

1. az erő és anyag fogalomkörének hangtani szerepét

2. a hangban és az anyagban kifejejezett jelképek kapcsolatát, s ezek rendszerét

3. nyelv szerkezetébe rejtett teremtés XE "nyelv és a teremtés egysége"  rendjét

4. hangtan szabályait

5. nem ismeri a tükörképes szóalkotás XE "tükörképes szemlélet és szóalkotás" t

6. a szóbokrok szerepének felismerését

7. a természeti ősszó XE "természeti ősszó"  és műveltségi szó XE "műveltségi szó"  közötti különbséget és ezek szerepét

8. a tényt, hogy a nyelvjárások a kialakulás tükörképei XE "tükörképes szemlélet és szóalkotás"

9. a nyelvjárások szerves életét, s szóalkotásuk eszmei tartalmának a társadalomra való visszahatását

10. új nyelvágazatok kialakulásának rendszerét és szerves alapjait

11. a nyelv eszmei és értelmi alapjainak gyengülése szüli az új nyelvágazatok alakulását

12. az egyszótagú ősszavak szerepét

13. a többszótagú természeti szavak kérdését

14. a hangok önálló értelmét

15. a magánhangzók értelmét és elkülönülését

a. mély magánhangzók a lehetőséget

b. magas magánhangzók a beteljesülést jelentik. (Ell-él; al-áll, ör-őr)

16. Az emberiség első nyelve az érzelmi ősnyelv XE "érzelmi ősnyelv" . Ez a teremtés XE "nyelv és a teremtés egysége"  pillanatával kezdődött. (Gyöngyben gyökerezik, aranyban bimbózik) A nyelvek innen szívják nedveiket magukba azóta is.

17. Következik a mássalhangzós, környezetmeghatározó nyelv

a. első lépése egy magán és egy mássalhangzó összekapcsolása: ezek egyben alany és állítmány (Ég-ég; él-él; ér-ér): erő és anyag tökéletes egyensúlyban van még.

b. a kétmássalhangzós gyökök környezetmegjelenítő ereje (G-gömb, K-kő, sz-szem, stb.)

c. a mássalhangzós gyökök lélektani hatása (szemere kétgyújtópontos szervezkedés). Szervezkedés szavunk önmagában foglalja a szervesség fogalmát is.

18. A mássalhangzós csoportok vándorlása nyomán figyelemmel kísérhető a terjeszkedő társadalom útvonala is.

Tanulmányom a fenti tizennyolc pont tisztázásával foglalkozik. Mellékletként izelítőként egy négyezer szótöves gyűjteményben mutatom be a természeti ősszavak némely vándorútját teljességre nem törekedve, de ennek kiadása a jövő feladatai közé tartozik.

Silver Lake 2000 decemberében.

                                                                                   

 

                                                            Tomory Zsuzsa

 


 

[1] Mother tongue

[2] Grover S. Krantz XE "Krantz"  az Éghajlati fajok és leszármazásaik [Climatic Races and Descent Groups, (The Christopher Publishing House North Quincy, Massachusetts 02171, © 1980)] és Az európai nyelvek földrajzi alapjai [Geographical Development Of European Languages, (American Universitiy Studies, Peter Lang New York 1981)]

 

[3] Fordította Tomory Zsuzsa

[4] Lázár István Kiált Patak vára Szépirodalmi Könyvkiadó Vállalat Budapest, 1974

[5] Evan Hadingham XE "Hadingham, Evan" , Secrets of the Ice Age, Walker and Co. New York, NY. 1979 (64. old.)

[6] Ez azóta meg is történt a Miskolci Nagy Lajos Király Egyetem Bölcsész Egyesületének gondozásában.

[7] Az 1990-ben írt U.S. News and World Report cikke még így nevezte a most orosznak ismert nyelvészeket.

[8] Philip Lieberman Uniquely Human: The Evolution of Speech, Thought and Selfless Behavior (Harvard University Press)

[9] Derek Bickerton XE "Bickerton, Derek"  Language and Species (University of Chicago Press)

[10] Patricia Marks Greenfield és Yerkes lélekgyógyászok és Sue Savage Rumbaugh élettantudós. (UCLA)